Agencija

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Kratica  ARIS
Odgovorna uradna oseba dr. Špela Stres, direktor
Datum objave kataloga 3. 6. 2005
Datum zadnje spremembe 8. 11. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.arrs.si/sl/agencija/katalogIJZ.asp
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki
Organiziranost Organiziranost
    http://www.arrs.si/sl/agencija/organiziranost.asp
Opis delovnega področja Temeljne naloge
    http://www.arrs.si/sl/agencija/naloge.asp
Seznam notranjih organizacijskih enot Organizacijske enote s sodelavci
    http://www.arrs.si/sl/agencija/sodelavci.asp
Odgovorna oseba za informacije za medije mag. Ana Klinar
tel. (01) 400 5965
e-pošta: Ana.Klinar@arrs.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Barbara Jankovič
tel.: (01) 400 59 64
e-pošta: Barbara.Jankovic@arrs.si
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
(le za ministrstva)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij po ZDIJZ
Pristojna oseba Barbara Jankovič
Sektor za pravne in skupne zadeve
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
tel.: (01) 400 59 64
e-pošta: Barbara.Jankovic@arrs.si
Namestnik pristojne osebe Katarina Hren
Sektor za pravne in skupne zadeve
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
tel.: (01) 400 59 27
e-pošta: Katarina.Hren@arrs.si 

Tatjana Tomaževič Aničin
Sektor za pravne in skupne zadeve
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
tel.: (01) 400 59 39
el. pošta: Tanja.Tomazevic@arrs.si   
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega, oziroma evropskega registra predpisov)
Predpisi EU EU portal
    http://europa.eu/index_sl.htm
Državni predpisi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)
www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7733 
Zakon o javnih agencijah
 www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2024
Register predpisov Slovenije
http://www.pisrs.si/Pis.web/   
2.e Seznam predlogov predpisov
Akti v pripravi http://www.arrs.si/sl/akti/priprava/
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Poslanstvo, vizija in strategija Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ARIS 2024–2027 Strategija-ARIS_2024-2027
Strategija komuniciranja z javnostmi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ARIS 2024–2027 Komunikacijska_Strategija
Nacionalni raziskovalni in razvojni program Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) (pisrs.si)
Nacionalna strategija raziskovalne infrastrukture
 
Načrt razvoja raziskovalne infrastruktue 2030 (NRRI 2030)
Strategija razvoja Slovenije

 
Strategija razvoja Slovenije 2030
Strategija pametne specializacije
 
Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-slovenske-strategije-pametne-specializacije/
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Zakoni in predpisi Predpisi, uredbe, sklepi in kolektivne pogodbe
    http://www.arrs.si/sl/akti/index.asp
Razpisi (tekoči, zaključeni in arhiv) Razpisi
    http://www.arrs.si/sl/razpisi/index.asp
Upravni postopki Postopek vodenja registra zasebnih raziskovalcev, izdaja potrdil o dejstvih iz registra zasebnih raziskovalcev

Postopek z zahtevo za dostop ali za ponovno uporabo po ZDIJZ

Postopek odločanja na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov

Postopek odločanja o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje v upravnih zadevah ali za dejanja v upravnem postopku pred izdajo odločbe
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Evidence Evidenca izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti - evidenca raziskovalnih organizacij
    http://www.arrs.si/sl/evidreg/evid/index.asp
Registri Register zasebnih raziskovalcev
    http://www.arrs.si/sl/evidreg/regist/index.asp
Metapodatkovni opisi Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
SICRIS - elektronska zbirka podatkov o raziskovalni dejavnosti v Republiki Sloveniji SICRIS
    http://sicris.izum.si/
2.j Najpomembnejši sklopi drugih informacij javnega značaja, oz.  seznam posameznih dokumentov
Vsebinski sklopi delovanja agencije Stabilno financiranje
www.arrs.si/sl/stabilno/
Raziskovalni programi
    http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/index.asp
Raziskovalni projekti
    http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/index.asp
Ciljni raziskovalni programi
www.arrs.si/sl/progproj/crp/
Mladi raziskovalci
    http://www.arrs.si/sl/mr/index.asp
Raziskovalna infrastruktura
    http://www.arrs.si/sl/infra/index.asp
Načrt za okrevanje in odpornost
www.arrs.si/sl/NOO/
Odprti dostop
www.arrs.si/sl/dostop/
Mednarodno sodelovanje
    http://www.arrs.si/sl/medn/index.asp
Poročila Poročila o financiranju
    http://www.arrs.si/sl/finan/index.asp

Letno poročilo ARRS za leto 2015

Letno poročilo ARRS za leto 2016

Letno poročilo ARRS za leto 2017

Letno poročilo ARRS za leto 2018

Letno poročilo ARRS za leto 2019

Letno poročilo ARRS za leto 2020

Letno poročilo ARRS za leto 2021
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Dostop prek spleta Spletna stran ARIS
    http://www.arrs.si/
Fizični dostop Na lokaciji ARIS:
    Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
 
Po predhodni najavi v času uradnih ur od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob petkih od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00
Z zahtevo Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja

Obrazec

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22) so cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):
 
 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

  Materialni stroški se lahko zaračunajo, če presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 1. Datumi in trajanje razpisov, pogoji za prijavo na razpise
 2. Pogoji razpisov
 3. Kako izpolniti obrazce
 4. Datumi in trajanje razpisov
 5. Obračunske situacije
 6. Kriteriji in merila za napredovanje v znanstvene nazive
 7. Pogoji za vpis v razne registre
 8. Poslovanje v minulih letih (tudi iz časov pred ustanovitvijo ARIS)
 9. Informacija o odgovornih osebah in članih Upravnega odbora in Znanstvenega sveta ARIS