Stabilno financiranje

Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Arhiv

 
 • Novice in obvestila
 • Normativni akti
 • Predstavitev
 • Prejemniki stabilnega financiranja
 • Akt prejemnika stabilnega financiranja
 • Pogodba o stabilnem financiranju
 • Namenska poraba sredstev
 • Raziskovalni programi in področja panelov ERC
 • Mladi raziskovalci in mentorji
 • Razpisi in pozivi
 • Rezultati razpisov in pozivov
 • Obrazci
 • Objavljene Pogodbe o stabilnem financiranju 2022
 • Kontakt
 •  

  Novice in obvestila
   
  Normativni akti

   

  Predstavitev

  Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v uporabi od 1. 1. 2022, je kot bistveno novost uvedel stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in avtonomnost prejemnikov stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Prvo pogodbeno obdobje stabilnega financiranja obsega leta 2022 do 2027.

  Sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sestavljajo sredstva štirih stebrov, ki se uporabljajo za namene, navedene v Tabeli 1.

  Tabela 1: Stebri stabilnega financiranja

  Oznaka stebra Ime stebra Namen financiranja
  ISF Institucionalni steber financiranja Financiranje infrastrukturne, upravljavske in podporne dejavnosti ter druge institucionalne infrastrukture.
  PSF Programski steber financiranja Financiranje raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev.
  RSF Razvojni steber financiranja Financiranje aktivnosti za spodbujanje razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti (z vidikov kakovosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, internacionalizacije, odprtosti ter prenosa znanja in sodelovanja z okoljem, ki pripomorejo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljenih v strateških dokumentih države in EU, ob upoštevanju poslanstva in strategije posameznega prejemnika stabilnega financiranja).
  PNR Programi nacionalnih raziskav Financiranje nacionalnih raziskav tematik, ki jih na predlog resornega ministrstva določi Vlada Republike Slovenije.

  Letna sredstva stabilnega financiranja se za posameznega prejemnika stabilnega financiranja določijo v skladu z ZZrID in proračunskimi možnostmi. V zvezi z določitvijo obsega stabilnega financiranja ZZrID določa:

  • v prvem in drugem letu prvega pogodbenega obdobja se najmanj 50 % letnega prirasta sredstev državnega proračuna za znanstvenoraziskovalno dejavnost nameni za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
  • v četrtem letu prvega pogodbenega obdobja se največ 5 % vsote sredstev ISF in PSF prejemnikom stabilnega financiranja razdeli ob upoštevanju treh kazalnikov:
   • znanstvena odličnost,
   • družbeni in gospodarski vpliv in
   • mednarodna vpetost,
   pri čemer se nobenemu prejemniku stabilnega financiranja ne smejo sredstva zmanjšati za več kot 3 %;
  • sredstva za RSF znašajo največ 10 % vsote sredstev ISF in PSF; prvič so bila dodeljena v letu 2023, letni obseg sredstev bo do izteka prvega pogodbenega obdobja nespremenjen;
  • sredstva za PNR ne smejo presegati 1 % vsote sredstev ISF in PSF. Izbor PNR se zaključi v zadnjem letu šestletnega obdobja stabilnega financiranja.

   

  Prejemniki stabilnega financiranja

  Do stabilnega financiranja so za prvo pogodbeno obdobje upravičene raziskovalne organizacije, ki so imele ob začetku uporabe ZZrID raziskovalne in infrastrukturne programe ali samo raziskovalne programe, z izjemo gospodarskih družb, ki niso upravičene do stabilnega financiranja.

  Prejemniki stabilnega financiranja so lahko:

  • javne raziskovalne organizacije;
  • javni zavodi, ki niso javne raziskovalne organizacije in so ustanovljeni na podlagi drugih zakonov;
  • koncesionarji na podlagi koncesij za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, podeljenih pravni osebi zasebnega prava, ki ni ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter dopolnjuje znanstvenoraziskovalno dejavnost javnih raziskovalnih organizacij v Republiki Sloveniji na način, da izkazuje kapaciteto za znanstvenoraziskovalno delo.

  Po izteku prvega pogodbenega obdobja se bodo sredstva raziskovalnih programov prejemnikov, ki na dan uveljavitve ZZrID niso izvajali nobenega raziskovalnega programa kot matična raziskovalna organizacija (v nadaljevanju: prejemniki brez matičnega raziskovalnega programa), prenesla na raziskovalne programe v matičnih raziskovalnih organizacijah. Prejemniki stabilnega financiranja, vključno s prejemniki brez matičnega raziskovalnega programa, so navedeni v Tabeli 2.

  Tabela 2: Seznam prejemnikov stabilnega financiranja
   

  Šifra RO Naziv prejemnika stabilnega financiranja
  101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
  104 Kemijski inštitut
  105 Nacionalni inštitut za biologijo
  106 Institut "Jožef Stefan"
  176 Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru
  206 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
  215 Geološki zavod Slovenije
  302 Onkološki inštitut Ljubljana
  309 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
  311 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
  312 Univerzitetni klinični center Ljubljana
  334 Univerzitetni klinični center Maribor
  355 Ortopedska bolnišnica Valdoltra
  366 Mirovni inštitut
  401 Kmetijski inštitut Slovenije
  404 Gozdarski inštitut Slovenije
  416 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
  433 ALMA MATER EUROPAEA - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana
  501 Inštitut za novejšo zgodovino
  502 Inštitut za ekonomska raziskovanja
  504 Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  505 Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  507 Inštitut za narodnostna vprašanja
  510 Univerza v Ljubljani
  552 Univerza v Mariboru
  553 Pedagoški inštitut
  613 Narodni muzej Slovenije
  614 Prirodoslovni muzej Slovenije
  618 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  622 Slovenski etnografski muzej
  1421 Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
  1500 Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana
  1502 Zavod za gradbeništvo Slovenije
  1510 Znanstveno-raziskovalno središče Koper
  1522 Razvojni center orodjarstva Slovenije
  1540 Univerza v Novi Gorici
  1608 Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  1613 Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  1620 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
  1636 ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana
  1988 Univerza na Primorskem Universita del Litorale
  2338 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
  2404 Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko,
  2439 Inštitut za razvojne in strateške analize
  2711 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
  2716 Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
  2721 Študijski center za narodno spravo
  2782 ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor
  2784 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
  2885 VIST - Fakulteta za aplikativne vede
  3018 Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana
  3030 Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo
  3333 Nacionalni inštitut za javno zdravje
  3334 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  3344 Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja

  Za pridobitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti mora raziskovalna organizacija dosegati minimalne vstopne pogoje zmogljivosti in pogoje znanstvene odličnosti, kot jih določa 80. člen ZZrID.

  Izpolnjevanje minimalnih pogojev za pridobitev stabilnega financiranja bo agencija prvič preverila v letu 2027. Način preverjanja pogojev je opredeljen v splošnem aktu agencije.

   

  Akt prejemnika stabilnega financiranja

  Prejemnik stabilnega financiranja avtonomno razporeja sredstva za stabilno financiranje v skladu z ZZrID, uredbo, splošnim aktom agencije in aktom prejemnika stabilnega financiranja.

  Obvezne sestavine akta prejemnika stabilnega financiranja so določila o:

  • postopkih vrednotenja obstoječih raziskovalnih programov ter kreiranja, ukinjanja in preoblikovanja raziskovalnih programov;
  • načinu spreminjanja sestave raziskovalnih programov in določitve vodje raziskovalnega programa;
  • zagotovitvi financiranja neprekinjenosti dela med posameznimi projekti;
  • izvajanju drugih strateških nalog raziskovalne organizacije;
  • finančnih elementih delovanja raziskovalnega programa;
  • izvedbi institucionalne samoevalvacije;
  • postopku določitve mentorjev mladih raziskovalcev;
  • programu usposabljanja, kriterijih, ocenjevanju in izboru kandidatov za mlade raziskovalce;
  • spodbujanju starostne in spolne uravnoteženosti vodij raziskovalnih programov in nosilcev ključnih vodstvenih funkcij.

   

  Pogodba o stabilnem financiranju

  Sredstva za stabilno financiranje se prejemniku stabilnega financiranja nakazujejo na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z agencijo. 

  Do sklenitve pogodbe o stabilnem financiranju v letu 2022 se je financiranje prejemnikov stabilnega financiranja izvajalo po dvanajstinah. Dvanajstine so bile določene na podlagi sredstev agencije za leto 2021, pri čemer so bila upoštevana sredstva novih raziskovalnih programov, ustanovljenih s 1. 1. 2022, in sredstva za mlade raziskovalce iz 2021, ki so z usposabljanjem začeli 1. 1. 2022, niso pa bila upoštevana sredstva, ki so jih raziskovalne organizacije prejele iz naslova povečanega financiranja na podlagi tematskega javnega poziva COVID-19.

  Agencija je s prejemniki stabilnega financiranja sklenila pogodbo o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za prvo (šestletno) pogodbeno obdobje, tj. za obdobje 2022–2027. Spremembe pogodbe o stabilnem financiranju se urejajo z aneksi k pogodbi. Pogajanj za prvo pogodbeno obdobje ni, prvič nastopijo v zadnjem letu prvega pogodbenega obdobja, tj. v letu 2027.

  Obvezne sestavine pogodbe, ki jih je bil prejemnik stabilnega financiranja pred sklenitvijo pogodbe za prvo pogodbeno obdobje dolžan poslati na agencijo, so opredeljene v ZZrID, in sicer:

  • strateški in dolgoročni cilji prejemnika stabilnega financiranja, ukrepi za njihovo dosego, ciljne in izhodiščne vrednosti ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti;
  • načrt izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki vključuje predvsem razvoj dejavnosti v okviru institucionalnega stebra financiranja in programskega stebra financiranja ter
  • razvojni cilji prejemnika stabilnega financiranja, ukrepi za njihovo doseganje, ciljne in izhodiščne vrednosti ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti.

  Sklenjene pogodbe o stabilnem financiranju in poročila o doseganju ciljev agencija objavi na svoji spletni strani.
   

  Namenska poraba sredstev

  Določila, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev stabilnega financiranja, so opredeljena v uredbi (razen VIII. Poglavja, ki se nanaša na porabo sredstev za izvajanje raziskovalnih projektov).
   

  Raziskovalni programi in področja panelov ERC

  Raziskovalni programi so del programskega stebra financiranja, razen v tistem delu, ki se v prvem pogodbenem obdobju izvaja v gospodarskih družbah. Prejemniki stabilnega financiranja v svojem aktu določijo vsebino, obseg, način izvajanja raziskovalnega programa in vodjo raziskovalnega programa, ki mora izpolnjevati pogoje iz 63. člena ZZrID, ter pri tem upoštevajo uredbo in splošni akt agencije.

  Evalvacije raziskovalnih programov se v skladu s 30. členom ZZrID izvajajo periodično na obdobje šestih let po področjih panelov, kot so opredeljeni v Delovnem programu Evropskega raziskovalnega sveta, ki ga sprejme Znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljevanju ERC) in potrdi Evropska komisija. V prvem pogodbenem obdobju se evalvacije izvajajo le na nekaterih področjih panelov, na drugih področjih pa še naprej poteka ocenjevanje v skladu s pravilnikom o postopkih.

  Seznam področij panelov za evalvacije in leto evalvacije se določi s sklepom direktorja agencije na predlog Znanstvenega sveta agencije. Delovni prevod nazivov področij panelov ERC v slovenski jezik, razvrstitev raziskovalnih programov v skupine področij panelov ERC ter leto evalvacije raziskovalnih programov v prvem (2022–2027) in drugem (2028–2033) pogodbenem obdobju stabilnega financiranja so navedeni v prilogah k sklepu direktorja:

   

  Mladi raziskovalci in mentorji
   

  ZZrID je mlade raziskovalce uvrstil v programski steber financiranja.

  Pomembne vsebine so naslednje:

  • mladi raziskovalci so prešli v stabilno financiranje, njihovo usposabljanje se financira iz sredstev programskega stebra prejemnika stabilnega financiranja, največ v obsegu 4 FTE, ne glede na trajanje obdobja financiranja;
  • objava razpisa, izbor mentorjev in kandidatov za mlade raziskovalce je v pristojnosti prejemnika stabilnega financiranja;
  • število mest za doktorske študente, mentorje, programe usposabljanja, kriterije, način ocenjevanja in izbor kandidatov za mlade raziskovalce določi prejemnik stabilnega financiranja v aktu prejemnika stabilnega financiranja;
  • za vse prejemnike stabilnega financiranja je s splošnim aktom agencije določen enotni prvi rok za objavo javnega razpisa za mlade raziskovalce, tj. 15. marec (oz. prvi naslednji delovni dan, če je ta dan dela prost);
  • mladi raziskovalec in njegov mentor morata biti zaposlena pri prejemniku SF in biti člana iste programske skupine v obdobju usposabljanja mladega raziskovalca,
  • mentor mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta;
  • prejemnik stabilnega financiranja je dolžan agenciji sporočiti imena mladih raziskovalcev (v roku 30 dni od njegove zaposlitve pri prejemniku SF ZRD);
  • prejemnik stabilnega financiranja je dolžan agenciji sporočiti podatke o uspešno zaključenem usposabljanju in datumu zagovora doktorske disertacije mladega raziskovalca (v roku 30 dni od uspešnega zaključka);
  • mladi raziskovalci bodo ocenjeni v sklopu evalvacij iz 30. člena ZZrID;
  • ZZrID in podzakonski predpisi ne opredeljujejo pogoja minimalne povprečne ocene dodiplomskega študija mladega raziskovalca, niti starostnega pogoja za mlade raziskovalce.

  Prejemniku stabilnega financiranja je bilo izhodiščno stanje sredstev za mlade raziskovalce za leto 2022 določeno v skladu s 103. členom ZZrID kot vsota sredstev za mlade raziskovalce, ki jih je prejemnik stabilnega financiranje prejel v letu 2021, ter sredstev za mlade raziskovalce, ki so bili odobreni v letu 2021 in so začeli z usposabljanjem 1. 1. 2022 ali kasneje (v skladu s 46. členom uredbe).

  Po mnenju z dne 2. 12. 2022 glede na trenutno veljavno zakonodajo velja, da če mladi raziskovalec opravlja naloge mladega raziskovalca, potem mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za to delovno mesto in določeno plačo, skladno z uvrstitvijo tega delovnega mesta v plačni razred. Če pa opravlja naloge asistenta, potem mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za to delovno mesto in določeno plačo, skladno z uvrstitvijo tega delovnega mesta v plačni razred. V slednjem primeru oseba ni mladi raziskovalec, ampak asistent.

  V letu 2023 je bilo iz sredstev programskega stebra stabilnega financiranja za usposabljanje mladih raziskovalcev izplačanih 35.600.907 evrov, v obdobju delovanja ARIS 25.145.357 evrov. Število mladih raziskovalcev čez leta nekoliko niha, v zadnjih letih se giblje število mladih raziskovalcev nekaj nad 200. V obdobju 1985-2022 je bilo nekoliko več moških med mladimi raziskovalci, od leta 2019 dalje pa je nekoliko več žensk kot moških.

  Priloga: Število mladih raziskovalcev glede na začetek usposabljanja po spolu od leta 1985 dalje

   

  Razpisi in pozivi

   

  Rezultati razpisov in pozivov

   

  Obrazci
  Pogodbe o stabilnem financiranju 2022

  V skladu s šestim odstavkom 29. člena ZZrID agencija objavlja pogodbe o stabilnem financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2022, ki so bile sklenjene na podlagi Sklepa o določitvi sredstev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022 ter ciljnih vrednosti odprave nesorazmerij, št. 6312-4/2022-7 z dne 15. 7. 2022 (za dodatno razlago gl. Dodatno pojasnilo k določitvi sredstev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022 ter ciljnih vrednosti odprave nesorazmerij, št. 6312-26/2023-215 z dne 22. 3. 2023).

   

  Šifra RO Naziv prejemnika stabilnega financiranja Pogodba
  101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko ZIP
  104 Kemijski inštitut ZIP
  105 Nacionalni inštitut za biologijo ZIP
  106 Institut "Jožef Stefan" ZIP
  176 Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru ZIP
  206 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije ZIP
  215 Geološki zavod Slovenije ZIP
  302 Onkološki inštitut Ljubljana ZIP
  309 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča ZIP
  311 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ZIP
  312 Univerzitetni klinični center Ljubljana ZIP
  334 Univerzitetni klinični center Maribor ZIP
  355 Ortopedska bolnišnica Valdoltra ZIP
  366 Mirovni inštitut ZIP
  401 Kmetijski inštitut Slovenije ZIP
  404 Gozdarski inštitut Slovenije ZIP
  416 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ZIP
  433 ALMA MATER EUROPAEA - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana ZIP
  501 Inštitut za novejšo zgodovino ZIP
  502 Inštitut za ekonomska raziskovanja ZIP
  504 Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ZIP
  505 Urbanistični inštitut Republike Slovenije ZIP
  507 Inštitut za narodnostna vprašanja ZIP
  510 Univerza v Ljubljani ZIP
  552 Univerza v Mariboru ZIP
  553 Pedagoški inštitut ZIP
  613 Narodni muzej Slovenije ZIP
  614 Prirodoslovni muzej Slovenije ZIP
  618 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZIP
  622 Slovenski etnografski muzej ZIP
  1421 Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ZIP
  1500 Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana ZIP
  1502 Zavod za gradbeništvo Slovenije ZIP
  1510 Znanstveno-raziskovalno središče Koper ZIP
  1522 Razvojni center orodjarstva Slovenije ZIP
  1540 Univerza v Novi Gorici ZIP
  1608 Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ZIP
  1613 Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ZIP
  1620 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana ZIP
  1636 ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana ZIP
  1988 Univerza na Primorskem Universita del Litorale ZIP
  2338 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana ZIP
  2404 Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, ZIP
  2439 Inštitut za razvojne in strateške analize ZIP
  2711 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ZIP
  2716 Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani ZIP
  2721 Študijski center za narodno spravo ZIP
  2782 ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor ZIP
  2784 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ZIP
  2885 VIST - Fakulteta za aplikativne vede ZIP
  3018 Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana ZIP
  3030 Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo ZIP
  3333 Nacionalni inštitut za javno zdravje ZIP
  3334 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ZIP
  3344 Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja ZIP

  Iz prikaza po prejemnikih stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti:

  • delež sredstev upravljavske in podporne dejavnosti (ISF-U) v vsoti ISF-O + PSF-O v letih 2022 in 2023: prikaz ISF-U ter
    
  • delež sredstev infrastrukturne dejavnosti (ISF-I) v vsoti ISF-O + PSF-O v letih 2022 in 2023: prikaz ISF-I ter
    
  • delež sredstev programskega stebra financiranja (PSF-O) v vsoti ISF-O + PSF-O v letih 2022 in 2023: prikaz PSF

  izhaja, da se je povprečje sredstev upravljavske in podporne dejavnosti (ISF-U) v vsoti pogodbenih sredstev za institucionalni in programski steber financiranja (ISF-O + PSF-O) v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 znižalo z 29 % na 25%, povprečje sredstev infrastrukturne dejavnosti (ISF-I) v vsoti pogodbenih sredstev za institucionalni in programski steber financiranja (ISF-O + PSF-O) je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 ostalo enako 9%, povprečje PSF-O v vsoti pogodbenih sredstev ISF-O + PSF-O pa se je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 zvišalo z 62 % na 66 %.



   

  Kontakt

  Vprašanja v zvezi s stabilnim financiranjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti lahko pošljete na elektronski naslov stabilno.financiranje@aris-rs.si