Odprta znanost

Predstavitev

1. Kaj je odprta znanost

Odprta znanost je sodoben pristop znanstvenoraziskovalnega dela in razširjanja njegovih rezultatov (znanja, vedenja) na pregleden in sodelovalen način. Odpiranje znanosti preko čim hitrejše izmenjave informacij in znanja med raziskovalci povečuje možnosti za hitrejši napredek v znanosti.

Namen odprte znanosti je tudi povečanje vloge znanstvenih dognanj pri sprejemanju družbenih odločitev, zato je pomembno, da so znanstvena spoznanja ljudem približana sproti in na ustrezen način.

Odprta znanost predstavlja del celovitih in obsežnih sprememb znanstvenoraziskovalnega dela v Evropski skupnosti. Gre za skupek politik, usmeritev, priporočil, procesov, metod, praks in tehnologij, ki določajo temeljna načela in bistvene značilnosti odprte znanosti.

Temeljna načela odprte znanosti so:

 • takojšnja in splošna dostopnost znanstvenih del, ki so rezultat javnega financiranja znanstvenoraziskovalnega dela (na primer znanstvene objave ali pa raziskovalni podatki) na svetovnem spletu brez naročniških omejitev;
 • deljenje in skupna uporaba programske, strojne in druge opreme, ki jo raziskovalci uporabljajo pri svojem delu; 
 • transparentnost znanstvenih metod, protokolov in eksperimentov;
 • omogočanje ponovne rabe raziskovalnih podatkov;
 • spodbujanje poštenih in transparentnih metod vrednotenja raziskovalnega dela;
 • spodbujanje in promocija povezovanja znanosti z javnostjo;
 • spodbujanje praks odprte znanosti na drugih področjih, kot sta npr. izobraževanje in kultura;
 • spodbujanje sprememb v kulturi raziskovalnega dela v smeri sodelovanja med raziskovalci in omejevanja tekmovalnosti.

Nekaj terminoloških definicij odprte znanosti

 • Odprti dostop -  rezultati, analize in publikacije so na voljo javnosti, da se poveča preglednost ter spodbudi povezljivost in ponovljivost v raziskovalnem procesu.
 • Odprta koda -  pri odprti znanosti so orodja, programska oprema in kode odprta in na voljo, da se z uporabo in nadaljnjim razvojem izboljša učinkovitost raziskovalnega procesa.
 • Odprti podatki – v raziskavah pridobljeni podatki so na voljo za nadaljnje raziskave.
 • Odprte znanstvene publikacije – raziskovalci svoje delo dokumentirajo in z namenom širitve in delitve objavljajo na mestih in na način, da so publikacije na voljo drugim raziskovalcem in javnosti.

2.  Slovenska zakonodaja odprte znanosti

3.  Področja odprte znanosti

3.1 Odprti dostop

Odprti dostop pomeni brezplačen dostop do celote rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela na svetovnem spletu ter upravljanje avtorskih pravic s prostimi licencami, kjer imajo uporabniki pravice, da vsebino poleg branja, shranitve in izpisa tudi razmnožujejo, uporabljajo, razširjajo, prenašajo ter javno prikazujejo, kot tudi izdelujejo in razširjajo izpeljana dela v kateremkoli digitalnem mediju in za katerikoli odgovoren namen.

Odprti dostop do znanstvenih publikacij pomeni brezplačno dostopnost besedila publikacije na svetovnem spletu na založnikovi spletni strani ali v repozitoriju. Avtor pri tem obdrži materialne avtorske pravice in je pri objavi publikacije založniku dovolil objavo. Pogoji uporabe publikacije so označeni z licencami, najpogosteje so to Creative Commons (CC) licence. Večinoma jih določi avtor sam ali pa založnik v svoji založniški politiki.

Specifike objavljanja znanstvenih člankov v odprtem dostopu v letih 2018-2023
https://www.aris-rs.si/sl/dostop/objava-clankov.asp

Raziskovalni podatki so opredeljeni kot zapisi o dejstvih (številčni podatki, besedilni, zvočni in slikovni zapisi), ki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in ki v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot ustrezno sredstvo za preverjanje veljavnosti raziskovalnih spoznanj.

Razmah odprtega dostopa so zelo spodbudile (mednarodne) deklaracije in zaveze, kot so na primer:

Politike odprtega dostopa in pomembne povezave odprte znanosti


3.2 Odprtost znanstvenoraziskovalne infrastrukture in opreme

3.3 Vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela

Zavezujoči sklepi Sveta EU o vrednotenju raziskovalne dejavnosti in izvedbi odprte znanosti: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10126-2022-INIT/en/pdf.

Vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela opredeljujeta Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. ARIS skladno z njima pripravlja podrobnejše specifikacije.


3.4 Občanska znanost in komuniciranje znanosti

ARIS pripravlja izvedbo aktivnosti Akcijskega načrta za odprto znanost, ki je namenjena sofinanciranju aktivnosti občanske znanosti do leta 2023.

V decembru 2023 je bil izveden strokovni posvet https://www.aris-rs.si/sl/obvestila/23/strokovni-posvet-obcanska-znanost.asp.

4.  Razpisi in pozivi

Sektor za odprto znanost ARIS pokriva naslednje javne razpise in poziv:

4.1   Javni razpis za (so)financiranje nakupov raziskovalne opreme

Razpis se izvaja enkrat letno (leto 0), in sicer se nakupi opreme izvajajo v letu po letu izvedbe razpisa (leto 1). Poročila o realizaciji potrjenih prijav se posredujejo v naslednje letu (leto 2).
Povezava na zadnji razpis: ARIS - Raziskovalna infrastruktura - Raziskovalna oprema - Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22) (aris-rs.si)
V letu 2024 razpis predvidoma ne bo izveden.

4.2   Javni razpis za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij

Razpis se izvaja enkrat letno za tekoče leto (leto 0). Poročila o realizaciji potrjenih prijav se posredujejo v naslednje letu (leto 1).
Povezava na zadnji razpis: ARIS - Razpisi in pozivi - Javni razpis za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2024 (aris-rs.si)
V letu 2024 je razpis odprt od 15. 3. 2024 do 18. 4. 2024.

4.3   Javni razpis za (so)financiranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij

Razpis se izvaja na dve leti, in sicer v letu razpisa (leto 0), za dve leti (leti 1 in 2). Poročila o realizaciji potrjenih prijav se posredujejo v naslednjem letu, to je v letu 2 za leto 1 in v letu 3 za leto 2.
Povezava na zadnji razpis: ARIS - Raziskovalna infrastruktura - Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (aris-rs.si)
V letu 2024 bo razpis za leti 2025 in 2026 predvidoma objavljen 1. 10. 2024 (ARIS - Razpisi in pozivi - Načrtovani in predvideni javni razpisi in javni pozivi ARIS v letu 2024 (aris-rs.si)).

4.4   Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij

Razpis se izvaja na dve leti, in sicer v letu razpisa (leto 0) za dve leti (leti 1 in 2). Poročila o realizaciji potrjenih prijav se posredujejo v naslednjem letu, to je v letu 2 za leto 1 in v letu 3 za leto 2.
Povezava na zadnji razpis: ARIS - Raziskovalna infrastruktura - Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (aris-rs.si)
V letu 2024 bo razpis za leti 2025 in 2026 predvidoma objavljen 1. 10. 2024 (ARIS - Razpisi in pozivi - Načrtovani in predvideni javni razpisi in javni pozivi ARIS v letu 2024 (aris-rs.si)).

4.5   Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature (MZL)

Razpis se izvaja enkrat letno za tekoče leto (leto 0). (Opomba: nakup literature za leto 1 se izvede konec leta 0.) Poročila o realizaciji potrjenih prijav se posredujejo v naslednje letu (leto 1).
Povezava na zadnji razpis: ARIS - Raziskovalna infrastruktura - Mednarodna znanstvena literatura - Javni razpis za (so)financiranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023 (aris-rs.si)
V letu 2024 je razpis odprt od 15. 4. 2024  do 15. 5. 2024. (
ARIS - Razpisi in pozivi - Načrtovani in predvideni javni razpisi in javni pozivi ARIS v letu 2024 (aris-rs.si)).

4.6   Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti popularizacije znanosti

Razpis se izvaja enkrat letno za tekoče leto (leto 0). Poročila o realizaciji potrjenih prijav se posredujejo v naslednje letu (leto 1).
Povezava na zadnji razpis: ARIS - Razpisi in pozivi - Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti popularizacije znanosti v letu 2024 (aris-rs.si).
V letu 2024 je razpis odprt od 15. 3. 2024 do 15. 4. 2024.

4.7   Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost
Razpis se izvaja na tri leta, in sicer v letu razpisa (leto 0) za tri naslednja leta (leta 1, 2 in 3). Poročila o realizaciji potrjenih prijav se posredujejo v naslednjem letu, to je v letu 2 za leto 1, v letu 3 za leto 2 in v letu 4 za leto 3.
Povezava na zadnji razpis: ARIS - Raziskovalna infrastruktura - Osrednji specializirani informacijski centri - Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost v obdobju 2023 - 2025 (aris-rs.si)
V letu 2024 razpis ne bo izveden.

4.8   Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu

Razpis se v letu 2024 izjemoma izvaja skupaj za obdobji od 2. 6. 2023 do 31. 12. 2023 in od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
Povezava na zadnji razpis: ARIS - Razpisi in pozivi - Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024 (aris-rs.si).
Razpis v letu 2024 je odprt petkrat v času od 15. 3. 2024 do 16. 1. 2025.

4.9   Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS – A3
Poziv se izvaja enkrat letno za tekoče leto.
Poziv v letu 2024 bo predvidoma izveden v drugem polletju 2024 (
ARIS - Razpisi in pozivi - Načrtovani in predvideni javni razpisi in javni pozivi ARIS v letu 2024 (aris-rs.si)).


5.  Mednarodne povezave in smernice

Evropski raziskovalni prostor

Uporabne povezave za raziskovalce

ARIS je članica naslednjih mednarodnih integracij