Agencija

Temeljne naloge

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

ARIS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

ARIS opravlja naslednje naloge:

 • odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
 • skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih agencija izvaja v skladu z RISS in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
 • nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
 • spremlja in nadzira izvajanje vseh dejavnosti, ki jih financira;
 • spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;
 • vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
 • skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje RISS;
 • spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
 • se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
 • skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samo-evalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
 • spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;
 • opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.