Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/2007, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), 15. in 16. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22, z dne 8. 5. 2015, Metodologije ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" za izvedbo javnega razpisa v letu 2015, št. 012-1/2015-5, z dne 10. 7. 2015, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "CRP 2015" v letu 2015, št. 631-2/2015/4, z dne 24. 6. 2015 in soglasij Ministrstva za zdravje, št. 410-29/2015/6, z dne 14. 7. 2015, Ministrstva za kulturo, št. 631-2/2015/4, z dne 14. 7. 2015, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 631-2/2015/8, z dne 14. 7. 2015, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 631-17/2015-14, z dne 14. 7. 2015 in št. 300-18/2015/6, z dne 15. 7. 2015, objavlja

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

 1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:

(1) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS),
(2) Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MZ),
(3) Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MK),
(4) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova c. 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ),
(5) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MGRT).

 1. Predmet razpisa

(1) Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" v letu 2015 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP 2015) je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja.

(2) Javni razpis CRP 2015 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v dokumentih, in sicer: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C9), Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13), Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) (Uradni list RS, št. 16/2008), Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 57/12 (ZSRR-2)), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09 (ZRPPR 1015)), Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010 (ZTNP)), Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016.

(3) Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2015« štirih ministrstev: MZ, MK, MIZŠ in MGRT, in sicer:

Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni
Težišče 2: Zdravstveno varstvo - zmanjševanje neenakosti v zdravju
Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne družbene in gospodarske učinke
Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost
Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma.

(4) Težišča CRP iz prejšnjega odstavka tematsko in problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim dokumentom MZ, MK, MIZŠ, MGRT.

(5) Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme, ki pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP, in imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP, sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam.

Razpisani tematski sklopi oziroma teme

Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni

Tematski sklop 1.1: Podpora in oblikovanje ter izvajanje sektorskih in medsektorskih politik s področja krepitve zdravja

Št. teme 1.1.1

Naslov teme: Priprava orodja - ustrezno dodatno označevanje - za boljše razumevanje prehranskih informacij o živilih

Cilji:

 • potrošnikom omogočiti lažjo izbiro zdravju koristnih živil,
 • osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem živil ter posredno vplivati na izboljšanje ponudbe zdravju koristih izbir.

Št. teme 1.1.2

Naslov teme: Analiza uvedbe licenčnin za prodajo zdravju škodljivih izdelkov (alkohol,tobak)

 • Cilji: povečanje učinkovitosti ukrepov zmanjševanja škode povezane z alkoholom in tobakom,
 • razvoj ukrepov za omejevanje dostopnosti alkohola in tobaka, z namenom boljšega izvajanja zakonodaje in lažjega kontroliranja dostopnosti alkohola in tobaka,
 • priprava študije izvedljivosti uvedbe licenčnin za prodajo tobaka in alkohola v Sloveniji (raziskava javnega mnenja, mnenja ključnih deležnikov, priprava komunikacijskega načrta uvedbe licenc),
 • analiza pravnih vidikov uvedbe licenčnin za prodajo tobaka in alkohola ter predlogi za njihovo implementacijo v nacionalno zakonodajo.

Št. teme 1.1.3

Naslov teme: Analiza spolnega vedenja Slovencev

Cilji:

 • podpora oblikovanju in izvajanju nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV,
 • epidemiološko spremljanje okužbe z spolno prenosljivimi boleznimi,
 • sledenje spreminjanja bremena okužbe in analiza učinkovitosti ukrepov preprečevanja in obvladovanja okužbe,
 • priprava strokovnih podlag za opredelitev ukrepov zgodnjega prepoznavanja okužb in njihovega preprečevanja,
 • oblikovanje ukrepov za spodbujanje varnejšega spolnega vedenja.

Št. teme 1.1.4

Naslov teme: Razvoj nevladnih organizacij na področju zdravja

Cilji:

 • analiza civilnodružbenega sektorja na področju zdravja,
 • pregled ter ocena stanja in potreb (strukture, števila, vrste dejavnosti, števila zaposlenih) in identifikacija ovir za razvoj nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zdravja,
 • identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za delovanje nevladnih organizacij na področju zdravja ter model spremljanja in vrednotenja njihovega delovanja,
 • podlaga za pripravo strateških usmeritev ministrstva za zdravje oz. zdravstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (načini sofinanciranja, povezovanja, spodbude za razvoj kadrov).

Težišče 2: Zdravstveno varstvo - zmanjševanje neenakosti v zdravju

Tematski sklop 2.1: Razvoj in optimizacija služb na področju duševnega zdravja in redkih bolezni

Št. teme 2.1.1

Naslov teme: Razvoj modela mreže služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Cilji:

 • dostopna, učinkovita in kvalitetna mreža služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov (Razvojne ambulante, Centri za duševno zdravje) je ključnega pomena za zagotavljanje optimalnih pogojev za razvoj otrok in mladostnikov,
 • posodobitev, razvoj in nadgradnja koncepta mreže služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
 • priprava standardov in normativov za delo mreže služb ter priprava kazalnikov za ocenjevanje njene učinkovitosti,
 • oblikovanje predlogov za medsektorsko mrežo služb za celostno obravnavo duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Št. teme 2.1.2

Naslov teme: Razvoj modela storitev za duševno zdravje v skupnosti

Cilji:

 • zmanjšanje neenakosti v zdravju med posameznimi regijami in razvoj dostopne, učinkovite in kvalitetne mreža izvajalcev za varstvo duševnega zdravja v lokalnem okolju, vključno s kriznimi intervencijami,
 • posodobitev in nadgradnja obstoječih oblik varstva duševnega zdravja v lokalnem okolju (nadzorovana obravnava, obravnava v skupnosti, skupnostna psihiatrija na primarni in sekundarni zdravstveni ravni),
 • priprava standardov in normativov za delo mreže služb ter priprava kazalnikov za ocenjevanje njene učinkovitosti,
 • oblikovanje predlogov za medsektorsko mrežo služb za celostno obravnavo duševnega zdravja, vključno s kriznimi timi.

Št. teme 2.1.3

Naslov teme: Analiza in razvoj področja redkih bolezni v Sloveniji

Cilji:

 • podpora izvajanju Načrta dela na področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji,
 • epidemiološko spremljanje redkih bolezni, vključno z pridobivanjem podatka o številu bolnikov z redko boleznijo in razvojem sistema nacionalnega registra za redke bolezni,
 • priprava strokovnih podlag za razširitev programa presejanja novorojenčkov za redke bolezni,
 • oblikovati kazalnike kakovosti oskrbe bolnikov z redkimi boleznimi,
 • oblikovanje mehanizmov celostnega pristopa k obravnavi redkih boleznih,
 • analiza edukacijskih potreb in razvoj ustreznih sodobnih edukacijskih modulov na področju redkih bolezni za strokovnjake in laično javnost

Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne družbene in gospodarske učinke

Tematski sklop 3.1: Kultura

Št. teme 3.1.1

Naslov teme: Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti: primerjalni pregled

Cilji:

 • razvijati in promovirati bralno kulturo,
 • povečati aktivno vlogo splošnih knjižnic pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture,
 • razvijati jezikovne zmožnosti vseh skupin govorcev s ciljem dviga ravni bralne pismenosti.

Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost

Tematski sklop 4.1: Izobraževanje, raziskovanje in usposabljanje

Št. teme 4.1.1

Naslov teme: Znanost in raziskovanje kot družbeno-politični, socio-ekonomski, vzgojno-izobraževalni, motivacijski in kognitivni dejavniki družbenega razvoja

Cilji:

 • razvoj in krepitev posameznih znanstvenih disciplin,
 • spodbujanje in pospeševanje interdisciplinarnosti,
 • družbeno vplivnejša diseminacija znanstveno-raziskovalnih rezultatov,
 • popularizacija znanosti.

Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

Tematski sklop 5.1: Izboljšanje kakovosti izobraževanja za večjo ustvarjalnost in inovativnost

Št. teme 5.1.1

Naslov teme: Pravna odgovornost strokovnih delavcev VIZ kot zagotovilo varnega šolskega prostora

Cilji:

 • prepoznava položajev, ki indicirajo kazensko odgovornost strokovnih delavcev,
 • teoretični modeli in posamezne oblike kazenske odgovornosti strokovnih delavcev,
 • možnosti in meje izključitve odgovornosti strokovnih delavcev,
 • priporočila za reševanje navzkrižij pravnih dolžnosti strokovnih delavcev.

Št. teme 5.1.2

Naslov teme: Priprava jezikovnih virov za izvajanje določil Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

Cilj:

 • priprava jezikovnih virov za poučevanje v obstoječem dvojezičnem modelu vzgoje in izobraževanja,
 • priprava strokovnih podlag za Slovar madžarsko-slovenskega jezika kot podlage za poučevanje v dvojezičnem modelu vzgoje in izobraževanja.

Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Tematski sklop 6.1: Trajnostno upravljanje z naravnimi viri

Št. teme 6.1.1

Naslov teme: Priprava celovite metodologije za popis degradiranih območij v Sloveniji (merila in kriteriji) in izvedba pilotnega popisa na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (ZSRR-2), območju pomurskega zakona (ZRPPR 1015) in območju zakona o TNP (ZTNP)

Cilj:

 • vzpostaviti ažurno evidenco DO, da bo možno ciljno usmeriti ukrepe razvojne podpore, tudi za začetne investicije in na ta način spodbuditi konkurenčnost.

Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma

Tematski sklop 7.1: Razvoj turizma

Št. teme 7.1.1

Naslov teme: Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu

Cilj:

 • povečanje kakovosti turističnih produktov in storitev na ravni turističnih ponudnikov, destinacij in na državni ravni.

Št. teme 7.1.2

Naslov teme: Analiza stanja, razvojnih potencialov in razvojnih potreb RS na področju razvoja produktov »socialnega turizma« in ugotovitve ustreznosti stanja institucionalnega podpornega okolja za ta namen

Cilji:

 • Pridobiti želimo celovito sliko trenutnih možnosti in potencialov uvedbe podpornih modelov socialnega turizma (platforme Calypso) v RS, proučiti obstoječi sistemski okvir in podporno okolje za potrebe razvoja produktov in storitev t.i. »socialnega turizma« ter ugotoviti dejanski interes slovenskega turističnega gospodarstva za razvoj tovrstnih turističnih produktov, namenjenih predvsem seniorski populaciji, s katerimi bi se lahko vključili v evropsko Calypso platformo menjave turistov. Evropska komisija je v okviru aktualne EU turistične politike (2010) razvila projekt Calypso kot pomoč reševanju problema sezonskosti evropskega turizma. Projekt ne podpira samo ciljev na področju dostopnosti in sezonskosti EU turizma, temveč se dotika tudi področja zdravja, staranja prebivalstva, dotika se področja mladih, socialnega vključevanja ter poizkuša spodbuditi čut in pripadnost evropski identiteti. V tem okviru želimo pridobiti celovito analizo stanja, razvojnih potencialov in razvojnih potreb RS na področju t.i. »socialnega turizma«, proučiti ustreznost aktualnega sistemskega podpornega okolja in ugotoviti, kateri so potrebni novi sistemski ukrepi sektorskih politik, ki bi omogočili razvoj kakovostnih in mednarodno konkurenčnih produktov in storitev socialnega turizma Slovenije in vključitev Slovenije oziroma slovenskih turističnih ponudnikov v evropsko platformo Calypso.
 • Oblikovati ustrezne sistemske ukrepe za doseganje strateških ciljev aktualne SRST 2012-2016 na področju konkurenčnosti, dostopnosti in sezonskosti slovenskega turizma in ciljev EU turizma, da se omogoči potovanja in letovanja tudi tistim družbenim skupinam evropskih državljanov, ki si sicer tega zaradi različnih razlogov ne morejo privoščiti, in cilja reševanja problematike evropske turistične industrije zaradi izrazito sezonskega značaja potovanj v Evropi (pretežno v dveh sezonah - okrog Božiča in Novega leta ter v dveh poletnih mesecih).
 • Spodbuditi konkurenčnost in trajnost turističnega podjetništva, turistične ponudbe in destinacij v RS, spodbuditi diverzifikacijo turističnih produktov in dvigniti kakovost turističnih storitev v Sloveniji, povečati število delovnih mest v sektorju turizem ter povečati prepoznavnost destinacije Slovenija kot seniorjem in drugim de-privilegiranim družbenim skupinam prijazne turistične destinacije v srednji Evropi.

Št. teme 7.1.3

Naslov teme: Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi

Cilj:

 • Cilj je zagotoviti podlage za povezavo vseh tras kolesarskih poti v Sloveniji, z namenom ustvariti zdravo, zeleno okolje za turiste in domače prebivalstvo.

Št. teme 7.1.4

Naslov teme: Izdelava modela pridelave hrane za gostinske ponudnike v lokalnem okolju ter zadostna oskrba z ekološko pridelano hrano za ponudnike nastanitvenih zmogljivosti in restavracij, ki strežejo ekološko pridelano hrano

Cilj:

 • Cilj je zagotoviti ustrezno pridelavo hrane za potrebe turistične in gostinske ponudbe v Sloveniji, s poudarkom na ekološko pridelani hrani.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje predpisane pogoje.

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis, so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" za izvedbo Javnega razpisa v letu 2015 in v Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" v letu 2015.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

(1) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta.

Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijaviteljica projekta. Pogoj mora biti izpolnjen pred podpisom pogodbe.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

(2) Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo projekta v skladu z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 3. členom v zvezi z 2. členom Pravilnika o kriterijih, in sicer:

 1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih. ,
 2. Izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
 3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.

  Pri določitvi minimalnega števila točk (A1+A2+A3) iz 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta se za izračun za oceno A3 upoštevajo podatki za leta 2010 - 2014. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3 za ta razpis je določena v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, objavljene v letu 2015 http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-15-2.asp.

3.1. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3

Naravoslovje, tehnika A=A1+A2+A3
projekt
4,5
projekt do 10 let po dr.
4
Medicina, biotehnika, družboslovje, biologija, geologija A=A1+A2+A3
projekt
3
projekt do 10 let po dr.
2,5
Humanistika A=A1+A2+A3
projekt
2
projekt do 10 let po dr.
1,5

3.2. Vodje projektov se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

A1/2 ≥ 600 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50.

Vodje vseh projektov morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0.

Vodje projektov morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0.1. Ta pogoj ne velja za podoktorske projekte in za vodje projektov, pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let.

 1. Izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti določen z izpolnjevanjem kriterijev določenih v drugem odstavku 2. člena Pravilnika o kriterijih.
   
 2. Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. in 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela.

(3) ARRS na podlagi podatkov iz SICRIS na dan zaključka razpisa ter ob upoštevanju podatkov iz obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-D-2015 za vodje projektov, ki niso člani programskih skupin in ki je sestavni del razpisne dokumentacije, preveri izpolnjevanje pogoja glede ocene A1+A2+A3. Vse prijave, v zvezi s katerimi predlagani vodje dosegajo navedeno vsoto, ARRS posreduje v ocenjevanje MZ, MK, MIZŠ oziroma MGRT.

(4) ARRS bo za izračun minimalnega števila točk uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidenci RO na dan zaključka javnega razpisa (A1 in A2). Za A3 bo ARRS za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so bili vpisani v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-A-2015 in ARRS-RPROG-VPETOST-C-2015. Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2015 in ga do petka, 28. 8. 2015 do 14. ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram-2015@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi po pošti hkrati s prijavno vlogo (in tudi v primeru digitalno podpisane prijavne vloge). Raziskovalne organizacije s podpisom odgovornih oseb jamčijo za točnost podatkov, navedenih v obrazcih iz te točke javnega razpisa.

Trenutno vrednost ocen A1, A2 in A3 si lahko prijavitelji ogledajo na spletnih straneh SICRIS pod rubriko Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS. Kadar je raziskovalna organizacija v vlogi razdeljevalca projektnih sredstev izven ARRS (grantholder), se sme v A3 šteti le lastno porabo sredstev (delež, ki ga prerazporedi drugim partnerjem projekta, se ne šteje). Upoštevana sredstva iz gospodarstva morajo biti ustvarjena kot kumulativni neto priliv iz gospodarske družbe na RO - to pomeni, da sme RO uveljaviti kot sredstva iz gospodarstva le razliko med prihodki in odhodki, ki jih je ustvarila v poslovanju s posameznim gospodarskim subjektom v povezavi s projekti za gospodarstvo in drugimi manj zahtevnimi sodelovanji z gospodarstvom, ki se upoštevajo za A3.

(5) V primeru, da projekt prijavlja podoktorand, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih. Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 2012.

Vodja, ki prijavlja raziskovalni projekt kot podoktorand, mora izpolnjevati pogoj, da ima A' več kot 0.

Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev. Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 2. člena Pravilnika o kriterijih.

Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

Ne glede na to, da vodja projekta izpolnjuje pogoje kot podoktorand, projekta ne more izvajati sam, ampak skupaj s projektno skupino, ki jo navede v prijavni obrazec.

(6) Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RPROJ-CRP-Prijava-2015–Predlog raziskovalnega projekta v okviru Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" v letu 2015. Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2014-1 z dne 26. 9. 2014, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROG-CRP-DP/2015.

 1. Kriteriji in merila za izbor projektov

(1) Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kriteriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga projekta ter izvedljivost predloga projekta.

(2) Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenjevanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrobneje določeni z Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" za izvedbo javnega razpisa v letu 2015, ki je skupaj z ocenjevalnim listom sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Čas trajanja projektov

(1) Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10. 2015.

(2) Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

 1. Odločitev o izboru in financiranju projektov in odločitev o pritožbi zoper sklep

Ugotovitveni Sklep o izboru projektov na razpis CRP 2015 sprejme direktor ARRS po predhodnem sprejemu delnih Sklepov o izboru projektov s strani MZ, MK, MIZŠ, MGRT in ARRS. O ugovoru zoper Obvestila o rezultatih izbora prijav, katerega predmet ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav niti ocena prijave, odloči Upravni odbor ARRS.

 1. Okvirna višina sredstev

(1) Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo predmetnega razpisa je 870.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARRS.

(2) Okvirna višina sredstev po financerjih za celotno obdobje trajanja projektov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: 435.000,00 EUR
Ministrstvo za zdravje: 150.000,00 EUR
Ministrstvo za kulturo: 20.000,00 EUR
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 140.000,00 EUR
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 125.000,00 EUR
 1. Prijava na javni razpis

(1) Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2015 izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidenco agencije, skrbniki spletnega ARRS eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.

(2) Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

1. z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),

2. z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija).

(3) Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točke 1., 11., 12., 21.1., 21.2. in 21.3. pa tudi v angleškem jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh jezikih).

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav
 1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom

(1) Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-JR-Prijava/2015- na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta). Za pravočasno se šteje prijava, ki je izpolnjena in digitalno podpisana ter oddana na spletni portal ARRS eObrazci do petka, 28. 8. 2015 do 14. ure.

(2) Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

 1. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega projekta in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - RAZPIS ZA CRP" in obvezno oznako prijave (ARRS-CRP-JR/2015-/...), ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

(4) Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal ARRS eObrazci do petka, 28. 8. 2015 do 14. ure in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike petka, 28. 8. 2015 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi tiste prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije petka, 28. 8. 2015 (poštni žig).

 1. Popolnost prijave

(1) Prijava, ki je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (X.1.) - elektronska; točka (X.2.) - elektronska in pisna) se šteje za popolno, če vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12).

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav

  Komisija za odpiranje prijav bo v torek, 1. 9. 2015 ob 9. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave. XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo obveščeni o izbiri predvidoma v roku 60 dni od zaključka razpisa.
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  (1) Javni razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije dostopna na spletni strani www.arrs.si http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

(2) Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, pri Ljiljani Lučič, po telefonu: 01/400-59-13.

Številka: 6316-8/2015-29
Datum: 17. 7. 2015

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
 

Razpisna dokumentacija