Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 10. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) je Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "CRP 2015" na 1. seji dne 10. 7. 2015 sprejel

Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« za izvedbo javnega razpisa v letu 2015

1.
(Merila za ocenjevanje)

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "CRP 2015" (v nadaljevanju: Programski svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

  1. Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj 20 točk)

 

Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 0-5 točk
Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije, večjo socialno kohezivnost ter trajnostni razvoj, skladno z vsebino razpisa 0-5 točk
Rezultati projekta bodo uporabljivi kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, odločitev o oblikovanju politik ali odločitev o strateškem odločanju javnih organov in prenos znanja v prakso 0-10 točk
  1. Raziskovalna ali razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj 20 točk)
     
Znanstveni, tehnološki oz. inovacijski prispevek 0-5 točk
Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5 točk
Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov 0-5 točk
  1. Izvedljivost in gospodarnost predlaganega projekta (skupaj 10 točk)

 

Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 0-5 točk
Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje projekta 0-5 točk


2.
(Postopek ocenjevanja)

V postopku ocenjevanja prijav se obravnavajo prijave, ki jih je komisija za odpiranje prijav ocenila kot pravočasne, pravilno označene in popolne.

Vodje predlaganih projektov morajo izpolnjevati pogoje za vodjo, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise 6319-2/2013-22 z dne 8. 5. 2015.

Vodje predlaganih projektov morajo imeti vsaj eno referenco (eno objavo znotraj znanstvenih del) na področju, na katerem bo potekalo raziskovanje, in ki jo navedejo v prijavni vlogi, kjer vpišejo od enega do pet najpomembnejših raziskovalnih ali razvojnih dosežkov vodje raziskovalnega projekta na področju v zadnjih petih letih, na katerem bo potekalo raziskovanje in ki so povezani z vsebino projekta.

Predlagatelj imenuje vsaj dva ocenjevalca, od katerih mora imeti najmanj eden magisterij znanosti ali doktorat znanosti, drugi pa najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje oziroma primerljivo raven izobrazbe po študijskih programih za pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004 (Raven 6/2).

Ocenjevalca iz vrst predlagatelja izpolnita ocenjevalni list in ocenita vse kriterije iz 1. točke in sicer z oceno kriterijev in meril, ki so določeni v 1. točki, in kratko utemeljitvijo ocen po kriterijih. Ocenjevalca v ocenjevalnih listih obvezno podata mnenji k oceni prijave, lahko pa v dodatnih predlogih podata tudi utemeljen predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in/ali utemeljene predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta. V primeru, da prijavo oceni več ocenjevalcev iz vrst financerjev, se upošteva povprečno število točk ocenjevalcev posamezne prijave.

Predlagatelj v roku, ki ga določi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), agenciji posreduje ocenjevalne liste ocenjevalcev v elektronski in pisni obliki in rezultate ocenjevanja pripravi v obliki skupnega seznama vseh ocenjenih prijav po posameznih težiščih CRP.

Za uvrstitev v izbor projektov je potrebno za vsakega od treh kriterijev prejeti najmanj polovico možnih točk pri posameznem kriteriju.

Programski svet v primeru bistvenega razhajanja ocen pri posamezni prijavi lahko določi tretjega ocenjevalca. Ocenjevalci se po ločenem ocenjevanju sestanejo na skupnem ocenjevalnem panelu in pripravijo končni predlog glede uvrstitve prijav. Panel vodi in koordinira za ta namen imenovan član Programskega sveta.

V primeru predloga združevanja prijav, še zlasti pa ob hkratnem bistvenem skrajšanju trajanja projektov in/ali bistvenem zmanjšanju obsega sredstev, je o tem potrebno obvestiti prijavitelje zadevnih prijav  in ugotoviti izvedljivost in smotrnost take združitve. O izvedljivosti in smotrnosti združevanja projektov se obvezno odloči pred izdajo sklepa o izboru.

Agencija pripravi končni seznam ocenjenih prijav ter ga posreduje v obravnavo Programskemu svetu.

3.
(Postopek izbora)

Programski svet na podlagi skupnega seznama vseh ocenjenih prijav oblikuje in sprejme prednostno listo prijav, ki vključuje vse ocenjene prijave s posebej označenimi prijavami, ki so dosegle prag za uvrstitev v izbor, ki ga določi Programski svet, in prijavami, ki tega praga niso dosegle, pri čemer je potrebno upoštevati, da se za vsako razpisano temo izbere vsaj en projekt, ki je dosegel prag za uvrstitev v izbor in je za vsakega od treh kriterijev prejel najmanj polovico možnih točk pri posameznem kriteriju.

Prednostna lista poleg ocen projektov po vseh treh kriterijih vključuje tudi obseg potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta s strani agencije in Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), Ministrstva za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT), trajanje posameznega projekta ter predloge za združevanje vsebinsko podobnih projektov, pri čemer ne more biti v združevanje vključen projekt, ki ni dosegel praga po kateremkoli od kriterijev.

Prednostno listo v obliki seznama izbranih in neizbranih prijav Programski svet kot predlog Sklepa o izboru projektov posreduje v potrditev MZ, MK, MIZŠ in MGRT in direktorju agencije. Programski svet predlog prednostnega seznama za agencijo posreduje v sprejem  direktorju agencije.

4.

(Ocenjevalci)

Ocenjevalce določijo MZ, MK, MIZŠ in MGRT. Ocenjevalci so praviloma zaposleni na MZ, MK, MIZŠ oziroma MGRT (predlagatelji razpisanih tem) in so kot strokovnjaki na določenih področjih pristojni za problematiko, ki je predmet razpisane teme. V posebnih primerih je ocenjevalec na predlog MZ, MK, MIZŠ oziroma MGRT lahko tudi strokovnjak, ki ni zaposlen pri MZ, MK, MIZŠ oziroma MGRT.

Ocenjevalci izdelajo oceno s komentarjem v pisni in elektronski obliki.

Ocenjevalci izpolnjene ocenjevalne liste ali zbirni seznam, ki vsebuje vse elementa iz ocenjevalnega lista, podpišejo.

Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranskosti in zaupnosti ter izjavo o izločitvi iz postopka v primeru konflikta interesov potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti interne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili agenciji, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

 

dr. Andreja Barle Lakota

Predsednica Programskega sveta

 

Številka: 012-1/2015-5
Datum:   10. 7. 2015