Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) in v skladu s Sklepom o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015, številka 631-2/2015/3, z dne 24. 6. 2015, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

I.

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) temeljijo na:

 • Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS), ki predstavlja temeljni dokument za izvedbo razvojne politike na področju raziskovalne dejavnosti,
 • Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A),
 • Strateških ciljih opredeljenih v dokumentih, in sicer: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C9), Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13), Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) (Uradni list RS, št. 16/2008), Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uradni list RS, št. 57/12 (ZSRR-2), Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, Uradni list RS, št. 87/09 (ZRPPR 1015), Zakona o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/2010 (ZTNP), Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016.

II.

Namen in cilj oblikovanja Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (v nadaljnjem besedilu: CRP 2015) je:

 • priprava podlag za strateške usmeritve za povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja ter povečanju dostopnosti zdravstvenega varstva za skupine uporabnikov in povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja ter povečanje dostopnosti zdravstvenega varstva za skupine uporabnikov,
 • razvijati in promovirati bralno kulturo, povečati aktivno vlogo splošnih knjižnic pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture ter razvijati jezikovne zmožnosti vseh skupin govorcev s ciljem dviga ravni bralne pismenosti,
 • proučevanje vloge znanosti kot motivacijskega vzgojno-izobraževalnega dejavnika družbenega razvoja
 • spodbujanje in pospeševanje interdisciplinarnosti in pripraviti priporočila za reševanje pravnih dolžnosti strokovnih delavcev pri obravnavi nasilja v šolskem prostoru ter pripraviti strokovne podlage za Slovar madžarskega jezika, - spodbujanje skladnega regionalnega razvoja; zagotavljanje raziskovalnih podlag na področju regionalnega razvoja in skrb za prenos dobrih praks; preprečevanje nastajanja problemskih območij; aktiviranje degradiranih območij za razvojne potrebe, izboljšanje demografske slike,
 • razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi turističnimi produkti in storitvami, ki bodo vodile v odlično izkušnjo turistov in lokalnega prebivalstva na slovenskih turističnih destinacijah.

Ker je osnovni namen CRP 2015 oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja, je predmet razpisa CRP 2015 določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč CRP 2015 štirih ministrstev: Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT), in sicer:

Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni Cilj: Povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja

Težišče 2: Zdravstveno varstvo - zmanjševanje neenakosti v zdravju Cilj: Povečanje dostopnosti zdravstvenega varstva za skupine uporabnikov

Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne družbene in gospodarske učinke Cilj: Dvig ravni bralne pismenosti osnovnošolcev prek krepitve bralne kulture

Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost Cilj: Proučevanje vloge znanosti kot motivacijskega vzgojno-izobraževalnega dejavnika družbenega razvoja – spodbujanje in pospeševanje interdisciplinarnosti

Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta Cilj: Priprava priporočil za reševanje pravnih dolžnosti strokovnih delavcev pri obravnavi nasilja v šolskem prostoru

Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja Cilj: Oblikovanju raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, spremljanju in izvajanju politike in s tem javnega interesa

Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma Cilj: Razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi turističnimi produkti in storitvami, ki bodo vodile v odlično izkušnjo turistov in lokalnega prebivalstva na slovenskih turističnih destinacijah.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru posameznih težišč CRP 2015, so določene na podlagi predlogov MZ, MK, MIZŠ in MGRT.

Tematski sklopi

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč CRP 2015 sledijo strateškim ciljem, opredeljenih v sektorskih dokumentih in so naslednji:

Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni

Tematski sklop:

1.1. Podpora in oblikovanje ter izvajanje sektorskih in medsektorskih politik s področja krepitve zdravja

Težišče 2: Zdravstveno varstvo - zmanjševanje neenakosti v zdravju

Tematski sklop:

2.1 Razvoj in optimizacija služb na področju duševnega zdravja in redkih bolezni

Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne družbene in gospodarske učinke

Tematski sklop:

3.1 Kultura

Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost

Tematski sklop:

4.1 Izobraževanje, raziskovanje in usposabljanje

Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

Tematski sklop:

5.1 Izboljšanje kakovosti izobraževanja za večjo ustvarjalnost in inovativnost

Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Tematski sklop:

6.1. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri

Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma

Tematski sklop:

7.1 Razvoj turizma.

Predmet javnega razpisa s temami po posameznih tematskih sklopih in v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP 2015).

III.

Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 je 880.000,00 EUR, v katerem je vključen tudi delež sredstev za pokrivanje ostalih stroškov v zvezi z oblikovanjem in izvedbo CRP, skladno s proračunskimi možnostmi. Projekti lahko trajajo od enega do največ treh let. Triletne projekte morajo prijavitelji posebej utemeljiti.

IV.

Za vse projekte v okviru CRP 2015 zagotavlja sredstva Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MZ, MK, MIZŠ, MGRT.

Delež sredstev agencije predvidoma ne bo presegal 50 % celotne vrednosti razpisa, pri tem pa je delež sredstev za posamezen izbran projekt lahko različen.

V.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet CRP 2015 oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena izbora prijav se oblikuje na podlagi kriterijev za ocenjevanje predlogov projektov v okviru CRP:

 • relevantnosti in potencialnega vpliva predloga projekta,
 • raziskovalne oziroma razvojne kakovosti predloga projekta,
 • izvedljivosti predloga projekta.

Za navedene kriterije se v Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" za izvedbo javnega razpisa v letu 2015 (v nadaljnjem besedilu: metodologija) določijo kazalci, ki se uporabljajo pri ocenjevanju prijav.

Oceno po kazalcih kriterijev izdelajo ocenjevalci s strani predlagateljev razpisanih tem. Ocenjevanje in izbor projektov natančneje določa metodologija, ki jo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet CRP 2015.

Metodologija, ki vključuje predvsem:

 • kazalce in natančnejša merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih ter
 • postopek ocenjevanja in izbora prijav, je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

VI.

Te Usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu, uporabljajo pa se za pripravo razpisa v letu 2015.

Številka: 631-2/2015/4
Datum: 24. 6. 2015

dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica