Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/2003 in nasl.) in 17. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.07.2004 in nasl., je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 6. seji, dne 22.07.2014, sprejel naslednje

Standardi strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

Za direktorja velja, da mora izpolnjevati standarde strokovne usposobljenosti po treh sklopih.

Pri direktorju so poleg pogojev, predpisanih z zakonom ali podzakonskim predpisom (izobrazba, delovne izkušnje, strokovni izpit in drugi pogoji), s temi standardi kot sklopi standardov določene izkušnje, znanje in sposobnosti s področja poznavanja načel in razvojnih usmeritev delovanja javne uprave, javnih financ, poznavanje delovanja institucij in pravnega reda Evropske unije, upravljanja kadrovskih virov in kakovosti. Prav tako je za direktorja pomembno, da pozna ureditev in problematiko delovnega področja.

I. STANDARDI STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

Standard določa vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu direktorja.

 1. Sklop standardov: MENEDŽERSKE SPOSOBNOSTI

Elementi standarda:

 1. upravljavske sposobnosti (sposobnost strateškega načrtovanja, konceptualnega razmišljanja, oblikovanja sistemskih rešitev, sposobnost upravljanja kadrovskih, finančnih in drugih virov, organiziranja, nadziranja),
 2. vodstvene sposobnosti (sposobnost prepričevanja, navduševanja, usmerjanja k želenim ciljem, sposobnost reševanja nasprotij, sporov in težav),
 3. komunikacijske veščine (sposobnost komuniciranja z zunanjimi in notranjimi javnostmi);

 1. Sklop standardov: ZNANJE

Elementi standarda:

 1. poznavanje problematike področja (poznavanje odprtih vprašanj, konceptualnih družbenih dilem),
 2. strokovna uveljavljenost na področju (pretekli dosežki, domača in tuja priporočila),
 3. poznavanje pravne ureditve področja,
 4. poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja javne uprave (usmerjenost k uporabniku, odprtost in preglednost),
 5. poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
 6. poznavanje delovanja institucij in pravnega reda Evropske unije s področja dela,
 7. aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika1
  (kot svetovni jezik se upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah Evropske unije in drugih razvitejših državah sveta);
 1. Sklop standardov: IZKUŠNJE

Elementi standarda:

 1. najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih (v javnem ali zasebnem sektorju) in kakovost teh izkušenj.

II. MERILA ZA IZBIRO

Merilo za izbiro je stopnja primernosti kandidata pri izpolnjevanju standarda v celoti in merilo posameznega sklopa standarda, merilo izpolnjevanja zahtev posameznega elementa standarda pa je stopnja ustreznosti.

Vsak element standarda se ocenjuje z ocenami:

 • neustrezno,
 • ustrezno,
 • odlično.

Vsak sklop standardov se ocenjuje z ocenama:

 • primerno,
 • neprimerno.

Kandidati izpolnjujejo predpisana merila, če po vsakem od določenih sklopov standardov dobijo oceno »primeren«.

 III.    METODE PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI

Metoda je način ugotavljanja primernosti kandidata po posameznih sklopih standarda.

Za preverjanje usposobljenosti se uporabljajo te metode:

 • pregled in ocena dokumentacije in dokazil, ki jih je kandidat priložil v prijavi na natečaj,
 • razgovor s kandidatom,
 • strokovno odločanje upravnega odbora.

Podrobnejši način uporabe metod preverjanja strokovne usposobljenosti je določen v  V. točki tega akta.

IV.     POSTOPEK IZBIRE KANDIDATA

Postopek izbire kandidata poteka po treh sklopih:

 1. prijave vseh kandidatov pregleda strokovna služba Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), ki preveri formalno izpolnjevanje pogojev kandidatov,
 2. kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje, se predstavijo Upravnemu odboru ARRS (v nadaljevanju: UO ARRS),
 3. UO ARRS večinsko odloča po posameznih sklopih standardov.

V. PREGLEDNICA STANDARDOV USPOSOBLJENOSTI, METOD PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI IN MERIL ZA IZBIRO

 

STANDARDI STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI Metode preverjanja usposobljenosti Merila ustreznosti – primernosti kandidata
I. sklop standardov: MENEDŽERSKE SPOSOBNOSTI Elementi standarda neustrezno / ustrezno/ odlično
a) upravljavske sposobnosti razgovor, priporočila ali ocena institucije N  U O
b) vodstvene sposobnosti razgovor, priporočila ali ocena institucije U O
c) komunikacijske veščine razgovor U O
ocena po sklopu MENEDŽERSKE SPOSOBNOSTI strokovna odločitev neprimeren / primeren
II. sklop standardov: ZNANJE Elementi standarda neustrezno / ustrezno/ odlično
č) poznavanje problematike področja razgovor N U O
d) strokovna uveljavljenost na področju razgovor, reference N U O
e) poznavanje pravne ureditve področja razgovor N U O
f) poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja javne uprave razgovor N U O
g) poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev razgovor N U O
h) poznavanje delovanja institucij in pravnega reda Evropske unije s področja dela razgovor, pisno dokazilo N U O
i) aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika (natančnejši opis podan pri standardih strokovne usposobljenosti) pisno dokazilo ali potrdilo, razgovor ali preučitev dokumentacije N U O
ocena po sklopu ZNANJE strokovna odločitev neprimeren / primeren
III. sklop standardov: IZKUŠNJE Elementi standarda
 j) kakovost vodstvenih izkušenj - najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih (v javnem ali zasebnem sektorju) preučitev dokumentacije, razgovor N U O
ocena po sklopu IZKUŠNJE strokovna odločitev neprimeren / primeren
končna ocena primernosti kandidata strokovna odločitev NEPRIMEREN / PRIMEREN
Pisna obrazložitev ocene: 


Ta akt začne veljati z dnem sprejetja na seji UO ARRS in se ga objavi na spletni strani ARRS.

Dr. Rado Bohinc,
predsednik UO ARRS

Številka: 007-6/2014-1
Datum: 22.07.2014


1Za oceno ustrezno mora kandidat obvladati svetovni jezik tako, da razume glavne točke besedil v jasnem knjižnem jeziku, ki se nanašajo na znane okoliščine, s katerimi ima redno opraviti pri svojem delu. Sposoben mora biti tvorjenja preprostih, povezanih besedil v zvezi s splošnimi temami in tudi s svojega delovnega področja. Znati mora opisati izkušnje in dogodke z delovnega področja, ter na kratko podati razloge in razlago svojih prepričanj in načrtov.

To je raven temeljnega znanja (gimnazijsko znanje oziroma najmanj 5. stopnja jezikovnega izobraževanja – 5 semestrov po 80 ur), ki ga je kandidat vzdrževal z različnimi oblikami izobraževanja in praktičnega usposabljanja, kot na primer:

 • jezikovno izobraževanja pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali
 • z opravljenim večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku ali
 • z večkratno udeležbo na strokovnih srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik,
 • z opravljenim izpitom iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija ali
 • drugače, kar pojasni v razgovoru s komisijo.

Za oceno odlično mora kandidat aktivno obvladati svetovni jezik, kar dokazuje:

 • s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali
 • z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko – v državi, v kateri je to materni jezik) ali
 • dokazuje, da je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.