Agencija

Interni akti

      

Statut je bil v veljavi do 20.11.2019, od 20.11.2019 velja spremenjen statut.

Prejšnja objava: v veljavi do 25.07.2014


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (več o tem).

*Neuradno prečiščeno besedilo Statuta javne agencije za raziskovalno dejavnost RS obsega:


Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo 4) - v veljavi do 20. 11. 2019*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost deluje na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 96/02), Zakona o javnih agencijah in Sklepa o ustanovitvi ARRS. S statutom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) se določa organizacija, pravice, obveznosti in odgovornosti agencije, način poslovanja in financiranja ter druge zadeve.

2. člen

Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

3. člen

Agencija je pravna oseba javnega prava in je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.

4. člen

Agencija opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, v skladu z ustanovitvenim namenom.

Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

5. člen

Ime agencije je: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Skrajšano ime agencije je: ARRS Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Research Agency

Ime agencije v angleškem jeziku se lahko uporablja pri poslovanju s tujimi partnerji poleg imena javne agencije v slovenskem jeziku.

Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Bleiweisova cesta 30.

6. člen

O spremembi poslovnega naslova agencije odloča upravni odbor agencije. Poslovni naslov agencije se lahko spremeni s statutom agencije.

7. člen

Agencija uporablja pri poslovanju žig.

Premer velikega žiga je 35 mm.

Žig je okrogle oblike, obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in vsebuje v sredini žiga grb Republike Slovenije, v zunanjem krogu zgoraj vsebuje naziv "Republika Slovenija" pod njim v notranjem krogu pa naziv "Nosilec javnega pooblastila", v zunanjem krogu spodnje strani žiga je izpisano "Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana", nad sedežem pa številka žiga.

Agencija lahko uporablja pomanjšan žig okrogle oblike s premerom 20 mm, obrobljen z enim krogom in vsebuje v sredini grb Republike Slovenije, v zunanjem krogu naziv "Republika Slovenija" pod njim v notranjem krogu naziv "Nosilec javnega pooblastila", na zunanjem krogu spodnje strani žiga skrajšano ime agencije "ARRS Ljubljana", nad sedežem pa številka žiga.

Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja tudi logotip.

Logotip predstavlja podobo rokopisa logaritmične tabele Jurija Vege, ki deluje kot mreža in simbolizira sistematiko in povezovanje, značilni za znanost, mreža kot taka, pa spominja na komunikacijsko mrežo, informacijsko mrežo in mrežo kot svetovni splet. Zaradi osebnosti Jurija Vege logotip simbolizira znanost, številke pa simbolizirajo tudi dejavnost agencije, ki zagotavlja trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.

Direktor agencije z internim splošnim aktom podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z uporabo žigov agencije.

8. člen

Na poslovni stavbi agencije je tabla z imenom agencije.

II. DEJAVNOST AGENCIJE

9. člen

Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 02/02) razvrščene:

L/75.110 Splošna dejavnost uprave

K/72.300 Obdelava podatkov

O/92.512 Dejavnost arhivov.

10. člen

Agencija opravlja naslednje naloge:

 • odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki so javna služba na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
 • skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
 • nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
 • spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov iz prve in druge alinee tega člena;
 • spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;
 • vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
 • skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
 • se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
 • skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samoocenitvah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
 • spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;
 • opravlja druge strokovne naloge, skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

11. člen

O spremembi ali razširitvi dejavnosti in nalog odloča upravni odbor agencije v soglasju z ustanoviteljem.

III. ORGANI AGENCIJE

12. člen

1. Upravni odbor

Upravni odbor agencije sestavlja sedem članov, ki jih imenuje vlada, in sicer:

 • štiri člane, zastopnike vlade;
 • dva člana, zastopnika raziskovalnih organizacij, univerz, Slovenske akademije znanosti in umetnosti;
 • enega člana, zastopnika Gospodarske zbornice in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti.

Predsednika in namestnika predsednika izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe z večino glasov vseh članov upravnega odbora.

13. člen

Člani upravnega odbora so imenovani za dobo 5 let in so lahko ponovno imenovani.

14. člen

V primeru predčasnega prenehanja mandata člana upravnega odbora agencije opravi vlada v 30 dneh novo imenovanje za preostali del mandata.

15. člen

Predsednik upravnega odbora agencije sklicuje in vodi seje, izjavlja stališča, mnenja in voljo ter sporoča odločitve upravnega odbora in zastopa upravni odbor agencije v notranjem in zunanjem poslovanju agencije.

16. člen

Odločanje na seji je veljavno, če je na njej navzoča večina vseh članov. Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije je tajno.

17. člen

Naloge in pristojnosti upravnega odbora so:

 • skrbi, da agencija deluje v javnem interesu;
 • sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil, statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
 • sprejema program dela in finančni načrt v soglasju z vlado;
 • sprejema letno poročilo in druga poročila agencije v soglasju z vlado;
 • izvede javni natečaj za imenovanje direktorja;
 • vladi predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije;
 • daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo;
 • odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z vlado;
 • imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
 • obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta v zvezi z znanstveno politiko;
 • skrbi za koordinacijo dela z agencijo na področju tehnološkega razvoja;
 • imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila agencije;
 • odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa;
 • odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi oziroma Sklepom o ustanovitvi agencije.

Člani upravnega odbora morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovne tajnosti agencije.

Člani upravnega odbora so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve svojih obveznosti. Člani upravnega odbora po imenovanju podpišejo izjavo o zaupnem ravnanju z gradivom ter izjavo o nepristranskosti pri delu.

Če je član upravnega odbora v neposrednem sorodstvenem ali zaposlitvenem ali raziskovalnem stiku z raziskovalcem, ki je vključen v postopek odločanja o ugovoru oziroma če je sam vključen v postopek odločanja o ugovoru, se mora umakniti iz postopka in o tem pisno, preko direktorja ARRS, obvestiti predsednika upravnega odbora. Če je nasprotje interesov člana upravnega odbora ugotovljeno na seji upravnega odbora, zadošča ustna izjava člana upravnega odbora, ki se evidentira v zapisniku upravnega odbora.

Kot neposredno sorodstveno razmerje po tem statutu se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre in osebe, ki s članom upravnega odbora živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Možne pristranskosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega stika (ista raziskovalna, programska ali projektna skupina) in raziskovalnega stika so navedene primeroma, in sicer se mora član upravnega odbora izločiti iz obravnavanja in glasovanja o posamezni zadevi, če:

 • na javnem razpisu ali pozivu sam sodeluje s predlogom raziskovalne dejavnosti;
 • je z vodjo oziroma člani raziskovalne, programske ali projektne skupine, iz katere je vodja predlagane raziskovalne dejavnosti, v ožjem sorodstvenem razmerju;
 • sta z vodjem predlagane raziskovalne dejavnosti člana iste raziskovalne, programske ali projektne skupine;
 • ima v zadnjih treh letih z vodjem predlagane raziskovalne dejavnosti skupni znanstveni produkt (tipologije Z1 in Z2);
 • je predstojnik, član vodstva ali organov upravljanja visokošolskega zavoda, samostojnega visokošolskega zavoda, članice univerze ali univerze, direktor ali član vodstva ali organov upravljanja javnega raziskovalnega zavoda;
 • ima neposredno korist, če bo predlagana raziskovalna dejavnost izbrana za sofinanciranje.

18. člen

Člani upravnega odbora so za svoje delo upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda vlada na predlog ministra, pristojnega za finance.

19. člen

Upravni odbor agencije sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način izvajanja svojih nalog.

2. Direktor

20. člen

Direktor zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije ter opravlja druge naloge skladno s predpisi.

Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, Sklepom o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost, s statutom in z drugimi splošnimi akti agencije.

Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru, ministru, pristojnemu za znanost, in vladi.

Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovne tajnosti agencije. Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.

21. člen

Direktorja imenuje vlada na predlog upravnega odbora agencije.

Mandat direktorja traja pet let in je lahko po izteku mandata ponovno imenovan.

22. člen

Javni natečaj za imenovanje direktorja mora biti objavljen najmanj trideset dni pred iztekom mandata direktorju.

23. člen

Javni natečaj za imenovanje direktorja izvede upravni odbor agencije v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.

V javnem natečaju se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ter rok, v katerem bo(do) kandidat(i) obveščen(i) o izbiri.

24. člen

Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave javnega natečaja.

25. člen

Če se nihče ne prijavi na javni natečaj, ali če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev javnega natečaja, ali če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog upravnega odbora imenuje najdlje za šest mesecev vršilca dolžnosti direktorja, v tem času pa se javni natečaj ponovi.

26. člen

Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • da ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
 • da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj;
 • da je usposobljen za vodenje, upravljanje in koordinacijo dela;
 • da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik;
 • da je strokovnjak na področju dela oziroma dejavnosti agencije;
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev.

27. člen

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem agencije Vlada Republike Slovenije.

Za čas trajanja mandata oziroma do razrešitve je direktor v delovnem razmerju v agenciji.

28. člen

Direktor agencije ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če s predpisi ni določeno drugače;
 • sprejema splošne akte agencije, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije (v nadaljnjem besedilu: interni splošni akti;
 • na podlagi predloga znanstvenega sveta agencije odloča o izboru prejemnikov proračunskih sredstev na področju raziskovalne dejavnosti
 • pripravi predlog programa dela in finančnega načrta agencije;
 • pripravi predlog letnega poročila o delu agencije;
 • pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog upravnega odbora ter izvršuje usmeritve in sklepe upravnega odbora;
 • pripravlja predloge splošnih aktov agencije, ki jih sprejema upravni odbor;
 • podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
 • imenuje komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog in
 • opravlja druge naloge, ki so v skladu s predpisi, splošnimi akti agencije za izvrševanje javnih pooblastil, statutom in internimi splošnimi akti agencije.

29. člen

Za učinkovito vodenje in opravljanje nalog agencije sklicuje direktor kolegij, kot svoje posvetovalno telo.

Kolegij obravnava vprašanja in daje predloge ter mnenja iz delovnega področja direktorja in upravnega odbora agencije.

Sestavo kolegija oblikuje direktor po svoji presoji.

3. Znanstveni svet

30. člen

Znanstveni svet je najvišje strokovno in svetovalno telo agencije.

Znanstveni svet sestavlja šest članov, tako da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.

Člane in predsednika znanstvenega sveta imenuje minister, pristojen za znanost, na predlog Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Za člana znanstvenega sveta ne more biti imenovan predstojnik visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktor raziskovalne organizacije in predsedniki znanstvenoraziskovalnih svetov.

31. člen

Člani znanstvenega sveta so imenovani za dobo petih let, brez možnosti ponovnega imenovanje.

32. člen

Način izvajanja nalog znanstvenega sveta agencije določa poslovnik, ki ga sprejme upravni odbor agencije.

33. člen

Pristojnosti znanstvenega sveta so:

Znanstveni svet oblikuje predlog finančno ovrednotenih prednostnih seznamov za izbor programov in projektov (v nadaljnjem besedilu: predlog prednostnega seznama) in opravlja tudi naslednje naloge:

 • sprejema strokovna izhodišča za pripravo splošnih aktov agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
 • sprejema metodologije ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke;
 • koordinira in organizira evalvacijske postopke agencije;
 • oblikuje evalvacijske ocene o raziskovalni in razvojni aktivnosti;
 • spremlja stanje in vrednoti razvoj raziskovalno-razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji z vidika raziskovalne in razvojne kakovosti;
 • sprejema programe razvoja raziskovalno-razvojne dejavnosti za posamezno znanstveno vedo oziroma raziskovalno področje;
 • pripravlja predloge za oblikovanje in izvajanje ciljev ter instrumentov raziskovalne in razvojne politike;
 • pripravlja poročila o rezultatih raziskovalno-razvojne dejavnosti;
 • opravlja druge naloge s področja evalvacijskih postopkov agencije.

34. člen

Za izvajanje nalog znanstveni svet ustanovi stalna in občasna strokovna telesa ter imenuje njihove člane in predsednike.

Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti za posamezne znanstvene vede.

Delovanje stalnih in občasnih strokovnih teles se podrobneje uredi s pravilnikom.

4. Stalna in občasna delovna telesa

35. člen

Upravni odbor, znanstveni svet in direktor lahko imenujejo komisije in druga delovna telesa iz obsega svoje pristojnosti, če tako določa predpis ali imenovanje zahteva smotrnost dela in odločanja.

V sklepu o imenovanju ustrezne komisije ali delovnega telesa morata biti določena pristojnost in čas imenovanja.

Član strokovne komisije, ki jo za ocenjevanje prijav za sofinanciranje predmeta raziskovalne dejavnosti imenuje direktor, zaposlen v agenciji, ne more sodelovati pri obravnavanju oziroma odločanju o sofinanciranju predmeta raziskovalne dejavnosti, ki se nanaša na raziskovalno organizacijo, v kateri opravlja dopolnilno delo.

IV. ORGANIZACIJA AGENCIJE

36. člen

Za izvajanje dejavnosti in nalog je agencija organizirana v organizacijske enote.

Notranjo organizacijo agencije ureja splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

37. člen

O ustanoviti nove ali ukinitvi obstoječe organizacijske enote odloča upravni odbor agencije na predlog direktorja.

38. člen

Za ustanovitev nove organizacijske enote morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • izdelan program dela nove organizacijske enote,
 • sredstva, potrebna za izvajanje programa,
 • strokovno usposobljeni kadri, potrebni za izvajanje programa in
 • potrebna oprema ter delovni prostor.

39. člen

Organizacijska enota se ukine v primeru neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjega člena, potrebnih za njen obstoj.

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE AGENCIJE TER PODPISOVANJE

40. člen

Agencijo zastopa, predstavlja in zanjo podpisuje direktor agencije v okviru dejavnosti brez omejitev. Direktor ima lahko enega ali več pomočnikov direktorja, na katere lahko prenese določena pooblastila.

Pomočniki direktorja načrtujejo, organizirajo in vodijo izvajanje nalog s svojega delovnega področja.

Eden od pomočnikov je namestnik direktorja, ki v primeru zadržanosti oziroma odsotnosti direktorja predstavlja in zastopa agencijo ter opravlja druge naloge, ki so v pristojnosti direktorja.

41. člen

Direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom, opravljanje posameznih zadev, podpisovanje pogodb in listin na posamezne delavce agencije.

42. člen

Podpisnike listin določi direktor agencije z internim splošnim aktom agencije.

VI. PRIHODKI IN ODHODKI

43. člen

Agencija pridobiva prihodke:

 • iz sredstev državnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za znanost;
 • s prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu;
 • z donacijami;
 • z drugimi viri skladno s predpisi.

44. člen

Agencija lahko, če opravlja storitve za posameznike in pravne osebe, izda tarifo oziroma zaračunava upravno takso.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI AGENCIJE V PRAVNEM PROMETU

45. člen

Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.

Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI

46. člen

Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti, ali za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji v skladu z zakonom, ali ga vplača v državni proračun.

O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki odloča upravni odbor na predlog direktorja agencije in v soglasju z vlado.

IX. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV

47. člen

Agencija je dolžna najkasneje do 31. oktobra tekočega leta pripraviti letni program dela in finančni načrt za prihodnje leto in ga predložiti vladi v soglasje.

Letni program dela agencije določa cilje, ki jih mora doseči in naloge, ki jih bo opravljala v posameznem letu v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in ministrstva, pristojnega za znanost, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.

K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju na področju raziskovalne dejavnosti, ukrepov za zagotavljanje kakovosti storitev agencije ter ukrepov za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.

48. člen

Če na letni program dela in na finančni načrt vlada do 15. decembra ne izda soglasja, se do izdaje soglasja uporabljata program dela in finančni načrt za preteklo leto.

49. člen

Agencija najmanj enkrat na leto pisno poroča ministrstvu, pristojnemu za znanost, in vladi o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov ter o rezultatih poslovanja, skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.

X. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE

50. člen

Vlada je v imenu ustanovitelja odgovorna za obveznosti agencije v primerih, ki jih določa Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02), in sicer:

 • če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali
 • če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje nalog agencije.

XI. VAROVANJE TAJNOSTI

51. člen

Glede varovanja državne, vojaške, uradne ali poslovne tajnosti se za agencijo uporabljajo določbe, ki veljajo za državno upravo.

Direktor z internim splošnim aktom določi, kateri podatki pomenijo uradno ali poslovno tajnost, stopnjo tajnosti podatkov ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.

52. člen

Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo v okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja za državno upravo.

XII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE

53. člen

Splošna akta agencije sta statut in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Agencija po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za znanost, izdaja tudi splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, s katerimi določa podrobnejšo organizacijo upravljanja agencije z javnimi sredstvi za raziskovalno dejavnost, določa metodologijo, pogoje in merila ter postopke izbora, financiranje, nadzor nad izvajanjem programov in projektov ter ureja druga področja skladno z zakonom.

54. člen

Vsi splošni akti se spreminjajo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot je s tem statutom določeno za njihov sprejem.

55. člen

Splošni akti agencije se objavijo na spletni strani agencije.

Splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, ki jih izdaja agencija, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Splošni akti začnejo veljati z dnem objave, če ni v njih samih opredeljen drugačen rok.

XIII. JAVNOST DELA AGENCIJE

56. člen

Organi agencije v okviru svoje pristojnosti zagotavljajo javnost dela agencije.

Sporočila za javnost lahko posreduje direktor agencije ali oseba, ki jo pooblasti direktor.

57. člen

Agencija o svojem delu obvešča strokovno javnost z objavo letnih poročil o delu in poslovanju agencije in letnih pregledov, z objavljanjem prispevkov v strokovnih glasilih in preko spletnih strani agencije.

Agencija o svojem delu obvešča splošno javnost preko javnih medijev, v obliki sporočil za javnost, s sklicevanjem tiskovnih konferenc ter preko spletnih strani agencije.

58. člen

Direktor agencije z internim aktom podrobneje opredeli način zagotavljanja javnosti dela agencije.

XIV. KONKURENČNA PREPOVED

59. člen

Konkurenčna prepoved se določa v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev v pogodbi o zaposlitvi.


Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.7.2004 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

 » 60. člen

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) je vlada s sklepom št. 119-29/2004 z dne 19. 02. 2004 imenovala vršilca dolžnosti direktorja agencije za čas do imenovanja direktorja agencije, vendar največ za obdobje enega leta, in sicer od 01. 03. 2004.

61. člen

Upravni odbor agencije mora najkasneje v dveh mesecih po konstituiranju sprejeti statut in v treh mesecih predlagati vladi v imenovanje direktorja agencije.

62. člen

Splošni akti morajo biti sprejeti najkasneje do 26. 12. 2004.

Imenovanje znanstvenega sveta mora biti izvedeno najkasneje do 15.9.2004.

63. člen

Do uveljavitve splošnih aktov agencije za izvrševanje javnih pooblastil se uporabljajo akti ministrstva, pristojnega za znanost, če niso v nasprotju z Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) in s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03).

64. člen

Ta statut sprejme upravni odbor agencije z večino glasov vseh svojih članov.

65. člen

Postopek za spremembo ali dopolnitev statuta je enak kot za njegov sprejem.

66. člen

Razlago določb tega statuta daje upravni odbor agencije."


Sprememba Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 0142-56/2005/1 z dne 25.10.2005 vsebuje naslednjo končno določbo:

"2. člen

Sprememba in dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po sprejemu."


Sprememba Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 0142-56/2005/2 z dne 31.1.2006 vsebuje naslednjo končno določbo:

"2. člen

Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po sprejemu, uporablja pa se od 13.12.2005."


Sprememba Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 0142-56/2005/4 z dne 31.1.2006 vsebuje naslednjo končno določbo:

"2. člen

Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po sprejemu."


Sprememba Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 900-10/2009-2 z dne 17.6.2009 vsebuje naslednjo končno določbo:

"2. člen

Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije."


Statut o spremembah in dopolnitvah Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 007-15/2010-1 z dne 23.12.2010 vsebuje naslednjo končno določbo:

"6. člen

Ta statut sprejme Upravni odbor agencije in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije."


Statut o spremembah in dopolnitvah Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 007-8/2011-1 z dne 19. 5. 2011 vsebuje naslednjo končno določbo:

"2. člen

Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije."


Dopolnitve Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 007-15/2010-4 z dne 30. 9. 2013 vsebuje naslednjo končno določbo:

"3. člen

Ta statut sprejme Upravni odbor agencije in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.".

Statut je na spletni strani agencije objavljen dne, 25.10.2013.


Sprememba Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije št. 007-15/2010-5 z dne 22. 7. 2014 vsebuje naslednjo končno določbo:

"3. člen

Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.".