Agencija

Interni akti

      

Statut je bil v veljavi do 7. 8. 2023, od 8. 8. 2023 velja spremenjen statut.

Prejšnja objava: v veljavi do 28. 11. 2022


Na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) ter 16. in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22 in 125/22) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 30. seji dne 27. 10. 2022 sprejel

 


Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - v veljavi do 7. 8. 2023

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) deluje na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22 in 125/22; v nadaljnjem besedilu: Sklep o ustanovitvi agencije). S statutom agencije se določa organizacija, pristojnosti, obveznosti in odgovornosti agencije, način poslovanja in financiranja ter druge zadeve.

S tem statutom se Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22. 7. 2004, s spremembami št. 0142-56/2005/1 z dne 25. 10. 2005, št. 0142-56/2005/2 z dne 31. 1. 2006, št. 0142-56/2005/4 z dne 31. 1. 2006, št. 900-10/2009-2 z dne 17. 6. 2009, št. 007-15/2010-1 z dne 23. 12. 2010, št. 007-8/2011 z dne 19. 5. 2011, št. 007-15/2010-4 z dne 30. 9. 2013, št. 007-15/2010-5 z dne 22. 7. 2014, št. 007-21/2009-2 z dne 20. 11. 2019 (v nadaljnjem besedilu: Statut agencije z dne 22. 7. 2004) nadomesti z novim zaradi uskladitve z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Sklepom o ustanovitvi agencije in drugimi predpisi.

2. člen

Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

3. člen

Agencija je pravna oseba javnega prava in je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.

4. člen

Agencija opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije oziroma njenih posameznih delov ter izvaja druge naloge spodbujanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z namenom, določenim v Sklepu o ustanovitvi agencije, in morebitnimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za znanost.

Agencija opravlja z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti določene naloge v javnem interesu za zagotovitev trajnega, strokovnega in neodvisnega odločanja o izbiri aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna.

5. člen

Ime agencije je: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Research Agency.

Skrajšano ime agencije je: ARRS.

Ime agencije v angleškem jeziku se lahko uporablja pri poslovanju s tujimi partnerji poleg imena agencije v slovenskem jeziku.

Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Bleiweisova cesta 30.

Na poslovni stavbi agencije je tabla z imenom agencije.

6. člen

Poslovni naslov agencije se lahko spremeni s statutom agencije.

O spremembi poslovnega naslova agencije odloča upravni odbor agencije.

7. člen

Agencija uporablja pri poslovanju žig.

Premer velikega žiga je 35 mm.

Žig je okrogle oblike, obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in vsebuje v sredini žiga grb Republike Slovenije, v zunanjem krogu zgoraj vsebuje naziv "Republika Slovenija" pod njim v notranjem krogu pa naziv "Nosilec javnega pooblastila", v zunanjem krogu spodnje strani žiga je izpisano "Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana", nad sedežem pa številka žiga.

Agencija lahko uporablja pomanjšan žig okrogle oblike s premerom 20 mm, obrobljen z enim krogom in vsebuje v sredini grb Republike Slovenije, v zunanjem krogu naziv "Republika Slovenija" pod njim v notranjem krogu naziv "Nosilec javnega pooblastila", na zunanjem krogu spodnje strani žiga skrajšano ime agencije "ARRS Ljubljana", nad sedežem pa številka žiga.

Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja tudi logotip.

Direktor agencije z internim splošnim aktom podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z uporabo žigov in logotipa agencije.

II. DEJAVNOST AGENCIJE

8. člen

Dejavnosti agencije so razvrščene v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti:
 

J/58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo;
O/84.100 Splošna dejavnost javne uprave;
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
M/70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje;
M/72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost;
M/73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
P/85.59 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
R/91.012 Dejavnost arhivov.

9. člen

Agencija na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti opravlja zlasti naslednje naloge:

 • izvaja stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 1. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in z njim povezane evalvacije ter sodeluje v postopku priprave in izvedbe pogajanj za sklenitev pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 28. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
 • na podlagi neodvisne ter po metodologiji, merilih in postopkih mednarodno primerljive evalvacije, razen če zakon ne določa drugače, odloča o izbiri aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so opredeljene v 2. točki drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ter izvaja njihovo financiranje;
 • spremlja izvedbo aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih financira, in v tem okviru spremlja predvsem znanstveno odličnost ter širši družbeni in gospodarski vpliv;
 • nadzira zakonitost glede namenske porabe dodeljenih finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih financira;
 • spodbuja in financira mednarodno sodelovanje, še posebej v okviru evropskega raziskovalnega prostora;
 • sofinancira projekte, opredeljene v 5. točki drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, pri katerih je postopek razpisa za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni in ki so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi mednarodnih evalvacij in finančnih uskladitev v okviru programov in sodelovanj, h katerim je pristopila Republika Slovenija oziroma agencija v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi;
 • pripravi in izvaja instrumente iz 6. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti za neposredno financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so bile na mednarodnih razpisih odlično ocenjene in ne financirane;
 • pripravi in izvaja instrumente iz 7. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti za neposredno financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so bile izbrane v sofinanciranje v okviru centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;
 • pripravi in izvaja instrumente iz 8. in 9. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
 • vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
 • vodi register zasebnih raziskovalcev;
 • sodeluje pri načrtovanju državne raziskovalne politike;
 • skladno s predpisi ministrstvu, pristojnemu za znanost, pošilja letne programe dela in finančne načrte, kadrovske načrte, letna poročila in periodične samoevalvacije svojega delovanja;
 • spodbuja sodelovanje raziskovalnih organizacij z družbo in gospodarstvom;
 • razvija in vzdržuje sistem kakovosti in učinkovitosti svojega delovanja;
 • izvaja sofinanciranje na podlagi javnega povabila zainteresiranim izvajalcem, ki ga izvede v skladu s tretjim odstavkom 23. člena in tretjim odstavkom 35. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
 • izvaja druge naloge v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Sklepom o ustanovitvi agencije, morebitnimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za znanost, ter sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom.

III. ORGANI AGENCIJE IN DELOVNA TELESA

10. člen

Organi agencije so upravni odbor agencije, direktor agencije in znanstveni svet agencije.

11. člen

1. Upravni odbor

Upravni odbor agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) ima sedem članov. Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje vlada.

Predsednika in namestnika predsednika izvolijo člani upravnega odbora med seboj z večino glasov vseh članov upravnega odbora.

Vlada imenuje v upravni odbor tri člane predstavnike ustanovitelja ter po enega člana na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, Rektorske konference Republike Slovenije, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in reprezentativnih sindikatov za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

12. člen

Člane upravnega odbora imenuje vlada za mandatno dobo dveh let. Člani upravnega odbora so lahko imenovani za največ dva zaporedna mandata.

13. člen

Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje, izjavlja stališča, mnenja in voljo ter sporoča odločitve upravnega odbora in zastopa upravni odbor v notranjem in zunanjem poslovanju agencije.

14. člen

Odločanje na seji je veljavno, če je na njej navzoča večina vseh članov. Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije je tajno.

15. člen

Naloge in pristojnosti upravnega odbora so:

 • skrbi, da agencija deluje v javnem interesu;
 • nadzira vodenje poslov ter finančno in premoženjsko stanje agencije;
 • sprejema večletne strategije razvoja agencije;
 • sprejema periodična poročila o doseženih ciljih in rezultatih ter v zvezi s tem oblikuje svoja poročila, pri katerih navede ugotovitve, stališča in priporočila;
 • sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
 • sprejema statut;
 • na predlog znanstvenega sveta sprejme kriterije za izkazovanje mednarodne primerljivosti raziskovalnih rezultatov vodje raziskovalnega programa in projekta;
 • imenuje zunanjega revizorja za pregled finančnega poslovanja agencije;
 • lahko zahteva informacije glede katerega koli poročila ali zadeve, ki se nanaša na poslovanje agencije;
 • izvede javni natečaj za imenovanje direktorja;
 • vladi predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja;
 • daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo;
 • skladno s predpisi sprejema programe dela ter finančne in kadrovske načrte;
 • skladno s predpisi sprejema letna poročila o delu agencije;
 • imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
 • odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem;
 • opravlja druge naloge, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter Sklepom o ustanovitvi agencije.

16. člen

Člani upravnega odbora so se dolžni izogibati dejanskemu ali možnemu nasprotju interesov v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov, in tem statutom ter varovati poslovno skrivnost agencije. Za kršitev dolžne skrbnosti ali zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.

Člani upravnega odbora po imenovanju podpišejo izjavo o zaupnem ravnanju z gradivom ter izjavo o nepristranskosti.

Nasprotje interesov po tem statutu nastopi, kadar obstajajo okoliščine, ki izvirajo iz neposrednega sorodstvenega razmerja, zaposlitvenega razmerja ali raziskovalnega sodelovanja člana upravnega odbora z raziskovalcem, ki je vključen v postopek odločanja o ugovoru oziroma če je sam vključen v postopek odločanja o ugovoru, ter tudi v drugih okoliščinah, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti in objektivnosti.

Kot neposredno sorodstveno razmerje štejejo zakonec, partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki s predsednikom, namestnikom predsednika, članom upravnega odbora, živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti.

Kot neposredno zaposlitveno razmerje šteje članstvo iste raziskovalne, projektne oziroma programske skupine.

Kot neposredno raziskovalno sodelovanje šteje skupni znanstveni proizvod v zadnjih treh letih, pri čemer se uredništvo ne šteje kot nasprotje interesov.

Če član upravnega odbora ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov, mora o tem, v roku treh delovnih dni od ugotovitve obstoja okoliščin nasprotja interesov, pisno obvestiti predsednika upravnega odbora oziroma v primeru obstoja okoliščin nasprotja interesov pri predsedniku, le ta obvesti namestnika upravnega odbora. Pisno obvestilo mora v istem roku podati tudi na naslov agencije.

Upravni odbor mora v petih dneh od prejema obvestila o izločitvi in obstoju okoliščin nasprotja interesov odločiti ali se člana upravnega odbora izloči iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ali nadaljuje z delom. Zoper to odločitev ni pravnega sredstva.

17. člen

Člani upravnega odbora so za svoje delo upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda vlada na predlog ministra, pristojnega za finance.

18. člen

Upravni odbor sprejme poslovnik o delu, s katerim podrobneje uredi način izvajanja svojih nalog.

2. Direktor

19. člen

Direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) kot poslovodni organ vodi, zastopa in predstavlja agencijo ter je odgovoren za zakonitost dela agencije.

Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu s predpisi, Sklepom o ustanovitvi agencije, tem statutom in drugimi splošnimi akti agencije.

Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in vladi.

Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne skrivnosti agencije. Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem po splošnih načelih obligacijskega prava.

Direktor se je dolžan izogibati dejanskemu ali možnemu nasprotju interesov v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov, in tem statutom. Določbe tretjega do šestega odstavka 16. člena tega statuta smiselno veljajo tudi za direktorja.

20. člen

Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog upravnega odbora. Za imenovanje se predhodno izvede javni natečaj.

Mandat direktorja traja pet let in je lahko po izteku mandata vnovič imenovan.

21. člen

Javni natečaj za imenovanje direktorja mora biti objavljen najmanj devetdeset dni pred iztekom mandata direktorju.

22. člen

Javni natečaj za imenovanje direktorja izvede upravni odbor v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.

V javnem natečaju se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ter rok, v katerem bo(do) kandidat(i) obveščen(i) o izbiri.

23. člen

Rok za prijavo ne sme biti krajši od štirinajstih dni od dneva objave javnega natečaja in ne daljši od petinštirideset dni.

24. člen

Če se nihče ne prijavi na javni natečaj, ali če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev javnega natečaja, ali če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog upravnega odbora imenuje najdlje za šest mesecev vršilca dolžnosti direktorja, v tem času pa se javni natečaj ponovi.

25. člen

Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven;
 • ima najmanj 10 let delovnih izkušenj;
 • je usposobljen za vodenje, upravljanje in usklajevanje dela;
 • ima vodstvene izkušnje na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 • lahko izkaže aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
 • je strokovnjak na področju dela oziroma dejavnosti javne agencije;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • je državljan Republike Slovenije.

26. člen

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem agencije vlada.

Za čas trajanja mandata oziroma do razrešitve je direktor v delovnem razmerju v agenciji.

27. člen

Direktor opravlja naslednje naloge:

 • upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil in statut;
 • sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
 • sprejema druge splošne akte agencije, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije (v nadaljnjem besedilu: interni splošni akti);
 • sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če s predpisi ni določeno drugače;
 • imenuje strokovne komisije in druga delovna oziroma posvetovalna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
 • na podlagi predloga znanstvenega sveta agencije odloča o izboru prejemnikov proračunskih sredstev na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 • pripravi predlog programa dela in finančnega načrta agencije;
 • pripravi predlog letnega poročila o delu agencije;
 • pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog upravnega odbora ter izvršuje usmeritve in sklepe upravnega odbora;
 • podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
 • opravlja druge naloge, ki so določene v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, drugih zakonih, Sklepu o ustanovitvi agencije in tem statutu.

28. člen

Za učinkovito vodenje in opravljanje nalog agencije sklicuje direktor kolegij, kot svoje posvetovalno telo.

Kolegij obravnava vprašanja in daje predloge ter mnenja iz delovnega področja direktorja, upravnega odbora in znanstvenega sveta agencije.

Sestavo kolegija oblikuje direktor po svoji presoji.

3. Znanstveni svet agencije

29. člen

Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: znanstveni svet) je najvišje strokovno in svetovalno telo agencije.

Znanstveni svet sestavlja šest članov, tako da so zastopana vsa področja znanstvenih ved, upošteva pa se tudi uravnotežena zastopanost raziskovalnih organizacij.

Člane in predsednika znanstvenega sveta imenuje vlada na predlog Razvojnega sveta Republike Slovenije.

Namestnika predsednika izvolijo člani znanstvenega sveta med seboj z večino glasov vseh članov znanstvenega sveta.

30. člen

Člani znanstvenega sveta so imenovani za dobo dveh let, pri čemer je posamezni član znanstvenega sveta lahko imenovan za največ en zaporedni mandat.

31. člen

Način izvajanja nalog znanstvenega sveta agencije določa poslovnik o delu, ki ga sprejme znanstveni svet.

32. člen

Znanstveni svet oblikuje predlog finančno ovrednotenih prednostnih seznamov za izbor raziskovalnih aktivnosti in opravlja tudi naslednje naloge:

 • sprejema strokovna izhodišča za pripravo splošnih aktov agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
 • sprejema metodologije ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke;
 • usklajuje in organizira evalvacijske postopke agencije;
 • oblikuje evalvacijske ocene o raziskovalni in razvojni kakovosti;
 • spremlja stanje in vrednoti razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji z vidika raziskovalne in razvojne kakovosti;
 • sprejema programe razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za posamezno znanstveno vedo oziroma raziskovalno področje;
 • pripravlja predloge za oblikovanje in izvajanje ciljev ter instrumentov znanstvenoraziskovalne politike;
 • pripravlja poročila o rezultatih znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 • opravlja druge naloge s področja evalvacijskih postopkov agencije.

4. Stalna in občasna telesa

33. člen

Znanstveni svet lahko ustanovi stalna strokovna telesa in zunanje ekspertne panele za izvajanje nalog ter komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog.

Vrste strokovnih teles znanstvenega sveta, način oblikovanja in njihove naloge se določi v splošnem aktu agencije.

34. člen

Upravni odbor, znanstveni svet in direktor lahko imenujejo strokovne komisije in druga delovna telesa iz obsega svoje pristojnosti, če tako določa predpis ali imenovanje zahteva smotrnost dela in odločanja.

V sklepu o imenovanju ustrezne strokovne komisije ali delovnega telesa se določi sestavo, naloge in mandat.

Direktor kot stalno posvetovalno telo za izmenjavo informacij in stališč o aktualnih tematikah na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti imenuje posvetovalno skupino, ki jo sestavljajo predhodni direktorji agencije oziroma v. d. direktorja agencije.

IV. ORGANIZACIJA AGENCIJE

35. člen

Za izvajanje dejavnosti in nalog je agencija organizirana v notranje organizacijske enote.

Notranjo organizacijo agencije ureja splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

36. člen

Notranja organizacijska enota se organizira na način, da izvaja naloge vsebinsko povezanih področij in da je s tem zagotovljeno učinkovito izvajanje nalog agencije.

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE AGENCIJE TER PODPISOVANJE

37. člen

Agencijo zastopa, predstavlja in zanjo podpisuje direktor v okviru dejavnosti brez omejitev.

Direktor ima namestnika direktorja, ki v primeru zadržanosti oziroma odsotnosti direktorja predstavlja in zastopa agencijo ter opravlja druge naloge, ki so v pristojnosti direktorja.

Direktor ima lahko enega ali več pomočnikov direktorja, na katere lahko prenese določena pooblastila. Pomočniki direktorja načrtujejo, organizirajo in vodijo izvajanje nalog s svojega delovnega področja.

38. člen

Direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom, opravljanje posameznih zadev, podpisovanje pogodb in listin na posamezne delavce agencije.

39. člen

Podpisnike listin določi direktor z internim splošnim aktom agencije.

VI. PRIHODKI IN ODHODKI

40. člen

Prihodki agencije so:

 • sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za znanost;
 • prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu;
 • donacije;
 • drugi prihodki skladno s predpisi.

41. člen

Agencija lahko, če opravlja storitve za posameznike in pravne osebe, izda tarifo oziroma zaračunava upravno takso.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI AGENCIJE V PRAVNEM PROMETU

42. člen

Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.

Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI

43. člen

Presežek prihodkov nad odhodki – ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo – agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji v skladu z zakonom, ali pa ga vplača v državni proračun.

O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča upravni odbor na predlog direktorja in v soglasju z vlado.

IX. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV

44. člen

Agencija je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi pripraviti letni program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predložiti v soglasje ministrstvu, pristojnemu za znanost.

Letni program dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu, v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in ministrstva, pristojnega za znanost, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.

K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega morajo biti razvidni prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ukrepi za zagotavljanje kvalitetnih storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.

45. člen

Če na letni program dela in na finančni načrt ministrstvo, pristojno za znanost ne izda soglasja, se do izdaje soglasja uporabljata program dela in finančni načrt za preteklo leto v skladu z veljavnimi predpisi.

46. člen

Agencija v skladu s predpisi o javnih financah in računovodstvu najmanj enkrat letno pisno poroča ministru, pristojnemu za znanost, in vladi o doseženih ciljih in rezultatih, izvrševanju finančnih načrtov ter rezultatih poslovanja.

X. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE

47. člen

Ustanovitelj agencije je odgovoren za njene obveznosti v primerih, ki jih določa Zakon o javnih agencijah, in sicer:

 • če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali
 • če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje nalog agencije.

XI. VAROVANJE TAJNOSTI

48. člen

Glede varovanja državne, vojaške, uradne ali poslovne tajnosti se za agencijo uporabljajo določbe, ki veljajo za državno upravo.

Direktor z internim splošnim aktom določi, kateri podatki pomenijo uradno ali poslovno tajnost, stopnjo tajnosti podatkov ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.

49. člen

Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo v okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja za državno upravo.

XII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE

50. člen

Splošna akta agencije sta statut ter akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

V skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti agencija po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za znanost, izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil.

51. člen

Vsi splošni akti se spreminjajo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot je s tem statutom določeno za njihov sprejem.

52. člen

Splošni akti agencije se objavijo na spletni strani agencije.

Splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, ki jih izdaja agencija, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Splošni akti začnejo veljati z dnem objave, če ni v njih samih opredeljen drugačen rok.

XIII. JAVNOST DELA AGENCIJE

53. člen

Organi agencije v okviru svoje pristojnosti zagotavljajo javnost dela agencije.

Sporočila za javnost lahko posreduje direktor, predsednik upravnega odbora, predsednik znanstvenega sveta ali oseba, ki jo le ti pooblastijo.

54. člen

Agencija o svojem delu obvešča strokovno javnost z objavo letnih poročil o delu in poslovanju agencije in letnih pregledov, z objavljanjem prispevkov v strokovnih glasilih in preko spletnih strani agencije.

Agencija o svojem delu obvešča splošno javnost preko javnih medijev, v obliki sporočil za javnost, s sklicevanjem tiskovnih konferenc ter preko spletnih strani agencije.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega statuta preneha veljati Statut agencije z dne 22. 7. 2004.

56. člen

Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka: 007-18/2022-1
Datum: 27. 10. 2022

 

Akad. prof. dr. Igor Emri,
predsednik Upravnega odbora agencije