Agencija

Interni akti

      

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika o delu znanstvenoraziskovalnih svetov ved obsega:

 • Poslovnik o delu znanstvenoraziskovalnih svetov ved, št. 9003-5/2016-1 z dne 15.2.2016,
 • Spremembe poslovnika o delu znanstvenoraziskovalnih svetov ved, št. 9003-5/2016-2 z dne 12.9.2016.

 

Poslovnik o delu znanstvenoraziskovalnih svetov ved (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja način in postopek delovanja Znanstvenoraziskovalnih svetov ved (v nadaljevanju: ZSV).

2. člen

Člane ZSV imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) za mandatno dobo 5 let. Mandat člana ZSV začne teči z dnem, določenim v sklepu o imenovanju.

V primeru, da članu mandat predčasno preneha in ga nadomesti nov član, se mandat novega člana konča hkrati z zaključkom 5 letnega mandata ZSV, v katerega je imenovan.

3. člen

ZSV opravlja naloge v okviru svojih pristojnosti, določenih v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik).

ZSV dela in odloča na sejah.

4. člen

ZSV v skladu s pravilnikom opravlja naslednje naloge:

 • spremlja in nadzoruje izvajanje v (so)financiranje sprejetih programov, projektov in drugih oblik raziskovalne dejavnosti s področja ZSV v vseh fazah njihovega poteka na podlagi vmesnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: ocenjevanje poročil), kar vključuje tudi administrativno-strokovni vidik, ki ga izvaja agencija;
 • na zaprosilo občasnega strokovnega telesa daje mnenje o strokovni oceni glede sofinanciranja mednarodne znanstvene literature oziroma dodatna pojasnila k predlogu prednostnega seznama OSIC glede njihove strokovne ocene;
 • pripravlja poročila o rezultatih in učinkih raziskovalnih programov in projektov ter drugih oblik raziskovalne dejavnosti;
 • po končanih ocenjevalnih postopkih pripravi predloge izboljšanja predpisov agencije in metodologije ocenjevanja;
 • daje pobude za razvoj raziskovalne dejavnosti na svojem področju;
 • pregleduje ustreznost prijav projektov po raziskovalnih področjih ter pri neustreznosti prijav predlaga prerazporeditev na druga raziskovalna področja;
 • daje predloge pomembnih dosežkov slovenske znanosti s področja ZSV, ki jih agencija lahko uporabi za promocijo znanosti;
 • na zaprosilo ministrstva, prisojnega ga znanost, podaja strokovne ocene v zvezi z vlogami za izredno naturalizacijo glede raziskovalčevega izkazovanja izjemnih mednarodno primerljivih raziskovalnih ali tehnološko razvojnih rezultatov v zadnjih petih letih in strokovno oceno glede raziskovalčevega objavljanja znanstvenoraziskovalnih del v znanstvenih oziroma strokovnih revijah z nadpovprečnim faktorjem vpliva v skladu z morebitnimi usmeritvami, ki jih sprejme ZSA;
 • izvaja druge naloge za zagotavljanje skladnega razvoja znanstvene vede, ki so v pristojnosti ZSV.

Pri izvajanju nalog ZSV njihovi člani ocenjujejo vmesna in zaključna poročila ter sodelujejo z OSIC pri presoji ustreznosti razvrstitve znanstvenih del po tipologiji COBISS. ZSV določa nabor mednarodnih baz podatkov (MBP) v okviru seznama BIBLIO-A, dopolnjuje (dodaja ali izloča) seznam znanstvenih revij, ki niso vključene v MBP, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-B), mednarodnih založb (BIBLIO-C) in zaključenih znanstvenih zbirk podatkov (BIBLIO-D), ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. IZUM izvaja spremembe v seznamih BIBLIO-A, B, C in D na podlagi sprejetih sklepov ZSV.

ZSV obvešča predsednika in direktorja ARRS o sprejetih sklepih in pobudah.

II. ORGANIZACIJA DELA ZSV

5. člen

Delo ZSV vodi predsednik ali namestnik.

Naloge predsednika ZSV so:

 1. pripravlja, sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa, na katere lahko vabi tudi vodje raziskovalnih skupin, vodje raziskovalnih programov in projektov ter raziskovalce;
 2. usklajuje delo strokovnega telesa v skladu s predpisi ARRS;
 3. strokovno usmerja delovanje ZSV;
 4. pripravlja poročila o delu iz pristojnosti ZSV;
 5. opravlja druge naloge v skladu z usmeritvami ZSA.

Predsednik ima namestnika, ki ga imenuje ZSA izmed članov ZSV na predlog ZSV.

Namestnik nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti.

6. člen

Predsednik sklicuje in vodi seje ZSV ter predlaga njihov dnevni red. Šteje se, da je seja sklicana, ko predsednik ZSV podpiše ali po elektronski pošti potrdi vabilo z dnevnim redom in navedbo gradiv za sejo.

7. člen

Člani ZSV so se dolžni udeleževati sej in sodelovati pri delu ZSV. Svojo morebitno zadržanost na seji mora član pisno ali po elektronski pošti sporočiti predsedniku ZSV najmanj tri dni pred datumom seje.

8. člen

Člani ZSV lahko po prejemu vabila ali na sami seji dajejo predloge za spremembe in dopolnitve dnevnega reda. Člani ZSV imajo pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na posamezne točke dnevnega reda.

Strokovne službe ARRS obveščajo člane ZSV o izvrševanju sklepov ZSV.

V primeru Osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) se gradivo za obravnavo na seji ZSV glede na področje predhodno uskladi med član-om/i ZSV in članom OSIC. Usklajeno kratko predstavitev tematike in predlog sklepa pripravi OSIC in gradivo posreduje pooblaščeni osebi za koordinacijo z OSIC na ARRS, ki poskrbi za vključitev problematike na dnevni red seje ZSV.

Gradiva, ki se tičejo projektnih in programskih poročil in njihovega ocenjevanja, so zaupne narave.

III. NAČIN IN POSTOPEK DELA ZSV

9. člen

Predsednik sklicuje seje ZSV na lastno pobudo ali na predlog najmanj treh članov, na predlog direktorja ARRS ali na predlog ZSA oziroma predsednika ZSA. Kdor predlaga sklic seje, mora predložiti tudi predlog dnevnega reda.

10. člen

Vabilo na sejo ZSV pošlje predsednik ZSV skupaj z dnevnim redom, navedbo časa in kraja seje, ki ju uskladi s strokovno službo ARRS, članom in drugim vabljenim najmanj 7 dni pred sejo po e-pošti. Celotno gradivo za sejo in zapisnik prejšnje seje morata biti članom ZSV posredovana po elektronski pošti najmanj 4 dni pred sejo.

Izjemoma je mogoče sejo ZSV sklicati v krajšem roku, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. V takem primeru morajo biti razlogi za to izrecno navedeni v vabilu za sejo.

11. člen

V nujnih primerih, ko zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče sklicati redne seje ZSV, lahko predsednik ZSV skliče dopisno sejo.

Gradivo za dopisno sejo se skupaj s predlogi sklepov pošlje članom ZSV po elektronski pošti. Na dopisni seji člani ZSV odločajo o posameznem vprašanju na elektronski glasovnici, kjer je naveden predlog sklepa ter besedi »za« in »proti«. Obvezna sestavina glasovnice so tudi datum in ura sklica seje, sklep, kjer se z besedilom »za« in »proti« odloča o pristanku k sklicu dopisne seje ter rubrika, v kateri lahko člani podajo morebitne pripombe.

Član ZSV na dopisni seji glasuje po elektronski pošti, pri čemer mora elektronsko sporočilo, ki pomeni njegovo glasovanje, poslati iz elektronskega naslova, ki ga ARRS sporoči kot svoj elektronski naslov. Član ZSV glasuje tako, da pri vsakem sklepu glede na svojo odločitev označi besedo »za« ali »proti« ter glasovnico pošlje po elektronski pošti na določen elektronski naslov ARRS, v roku, ki je v vabilu določen za izjavljanje.

O dopisni seji se napiše zapisnik, ki ga člani ZSV prejmejo z vabilom za naslednjo sejo.

12. člen

ZSV je sklepčen, če je na seji navzočih večina članov ZSV. Sklepčnost ugotavlja predsednik na podlagi liste prisotnosti. Če ZSV ni sklepčen, se seja preloži.

13. člen

Predsednik ZSV vabi na sejo poleg članov ZSV še člana ZSA, ki v ZSA zastopa znanstveno vedo in opazovalca - člana drugega ZSV, ki zastopa raziskovalno področje, ki po OECD / EUROSTAT klasifikaciji sodi v področje dela ZSV ter predstavnike strokovnih služb ARRS v skladu z 22. členom tega poslovnika.

14. člen

Seja ZSV poteka po dnevnem redu, ki je bil predlagan v vabilu in se lahko dopolni ali spremeni na predlog članov ZSV.

Dnevni red mora vsebovati sprejem zapisnika predhodne seje in poročilo o uresničevanju sprejetih sklepov ZSV.

Dnevni red je sprejet, če zanj glasuje večina članov ZSV.

15. člen

Predsednik ZSV vodi sejo ZSV po sprejetem dnevnem redu. Pri razpravi o posamezni točki da najprej besedo poročevalcu, če je potrebna uvodna obrazložitev, nato pa članom, ki želijo razpravljati. Z dovoljenjem ali na povabilo predsednika ZSV lahko sodelujejo v razpravi tudi drugi udeleženci seje.

Predsednik ZSV daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijav in ob tem upošteva njihove zahteve po odgovoru. Mimo vrstnega reda lahko dobi besedo poročevalec, če je potrebna dopolnitev obrazložitve ali dodatno pojasnilo.

Ko predsednik ZSV ugotovi, da je zadeva dovolj pojasnjena, razpravo konča in predlaga sprejem ustreznega sklepa.

Če predsednik ZSV na temelju razprave ugotovi, da zadeva ni dovolj pojasnjena, jo vrne predlagatelju v dopolnitev in določi rok ponovne predložitve na sejo ZSV.

16. člen

Predsednik, namestnik predsednika ali član ZSV pri delovanju ravna v skladu z določili pravilnika o navzkrižju interesov.

17. člen

ZSV odloča o predlogu sklepa, ki ga predlaga predsednik ZSV, o vsaki točki dnevnega reda. Člani ZSV lahko predlagajo spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa.

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina članov ZSV. Sklep dopisne seje je sprejet, če je v roku, določnem z vabilom, za sprejem predlaganega sklepa glasovala večina članov ZSV.

Član ZSV, ki se s sprejetim sklepom ne strinja, lahko zahteva, da se njegovo nestrinjanje in razlogi zanj zapišejo v zapisnik.

18. člen

Člani ZSV glasujejo o sklepih ali drugih odločitvah praviloma z dviganjem rok. Pri tem predsednik ZSV ugotovi, kdo je za, kdo je proti in kdo se glasovanja vzdrži. ZSV lahko odloči, da se o posameznem sklepu izvede poimensko glasovanje. Vsak član ZSV ima pravico, da pojasni razloge za svojo odločitev pri glasovanju. Izid glasovanja se zapiše v zapisnik.

19. člen

O seji ZSV se piše zapisnik. Zapisnik vsebuje zaporedno številko, kraj, datum, čas začetka in konca seje, ime in priimek predsedujočega, imena in priimke navzočih in odsotnih članov ZSV ter drugih navzočih, dnevni red seje z morebitnimi sprejetimi spremembami ali dopolnitvami, podatek o sklepčnosti seje, sprejete sklepe in izide glasovanja o njih.

V zapisnik se lahko na zahtevo člana ali predsedujočega ZSV vnese tudi zapis njegove razprave.

Zapisnik piše zapisnikar, ki ga določi direktor ARRS izmed strokovnih sodelavcev ARRS.

Zapisnik podpišeta predsednik ZSV ali njegov namestnik, če je sejo vodil namestnik predsednika in zapisnikar.

Zapisnikar v petnajstih dneh po seji posreduje osnutek zapisnika predsedniku ZSV ali njegovemu namestniku, če je vodil sejo namestnik predsednika. Predsednik ali namestnik predsednika ZSV v petih dneh po prejemu osnutka zapisnika po elektronski pošti vrne zapisnikarju popravljeni osnutek zapisnika, ki se skupaj z vabilom za naslednjo sejo pošlje članom ZSV.

Zapisnik potrdijo člani ZSV z glasovanjem na naslednji seji.

20. člen

Zapisnik in odpravke sklepov seje ZSV podpisuje predsednik ZSV oziroma njegov namestnik. Sprejete sklepe, ki jih je potrebno izvršiti takoj, predsednik ZSV oziroma njegov namestnik lahko podpiše še pred potrditvijo zapisnika.

21. člen

Za izvrševanje sklepov ali drugih odločitev ZSV skrbita predsednik ZSV in direktor ARRS.

22. člen

Strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za ZSV opravljajo strokovni sodelavci ARRS.

23. člen

Gradiva, ki se obravnavajo na sejah ZSV, zapisnike in druge dokumente ZSV, hranijo pristojni strokovni sodelavci ARRS v skladu s pravili ARRS.

24. člen

Za potrjevanje verodostojnosti sklepov in drugih dokumentov s področja dela ZSV se uporablja žig ARRS.

25. člen

Za izvedbo nalog iz svoje pristojnosti so člani ZSV upravičeni do plačila v obliki sejnin, povračila potnih stroškov ter plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah v višini, kot je določeno s pravilnikom, ki ureja plačila za strokovno delo recenzentov in članov strokovnih teles ARRS. Sklep o plačilu sprejme direktor ARRS.

IV. KONČNA DOLOČBA

26. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na ZSA. S tem dnem prenehajo veljati Poslovnik o delu znanstvenega sveta za humanistične vede, številka: 9003-16/2013-6, z dne 4.7.2011, Poslovnik o delu znanstvenega sveta za družboslovne vede, številka: 9003-16/2013-5, z dne 30.6.2011, Poslovnik o delu znanstvenega sveta za biotehniške vede, številka: 9003-16/2013-4, z dne 21.6.2011, Poslovnik o delu znanstvenega sveta za medicinske vede, številka: 9003-16/2013-3, z dne 28.6.2011, Poslovnik o delu znanstvenega sveta za tehniške vede, številka: 9003-16/2013-2, z dne 29.6.2011, Poslovnik o delu znanstvenega sveta za naravoslovno matematične vede, številka: 9003-16/2013-1, z dne 29.6.2011 in Poslovnik o delu znanstvenega sveta za interdisciplinarne raziskave, številka: 9003-16/2013-7, z dne 28.6.2011.

Izvod poslovnika prejme vsak član ZSV in ARRS ter se objavi na intranetu ARRS.


Spremembe poslovnika o delu znanstvenoraziskovalnih svetov ved, št. 9003-5/2016-2 z dne 12.9.2016 vsebujejo naslednjo končno določbo:

»4. člen

Te spremembe začnejo veljati z dnem sprejetja na ZSA. Objavijo se na intranetu ARRS.«