Agencija

Interni akti

      

Poslovnik je bil v veljavi do 7. 8. 2023. Od 8. 8. 2023 velja spremenjen poslovnik.

Prejšnja objava: v veljavi do 26. 1. 2023


Na podlagi 18. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 007-18/2022-1 z dne 27. 10. 2022, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 33. seji dne 15. 12. 2022 sprejel

Poslovnik o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - v veljavi do 7. 8. 2023
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina poslovnika)

S tem poslovnikom se ureja organizacija, način in postopek dela Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UO ARRS).

 

2. člen

(splošna slovnična oblika)

V tem poslovniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

3. člen

(javnost dela)

Delo UO ARRS je javno.

Javnost dela UO ARRS se zagotavlja z objavo dnevnih redov sej UO ARRS na spletni strani ARRS, s sporočili za javnost na spletni strani ARRS, s sporočili medijem, s sestanki s predstavniki medijev in drugimi dogodki za posamezne javnosti.

UO ARRS v javnosti predstavlja predsednik, po pooblastilu predsednika pa tudi druga oseba, ki jo le ta pooblasti.

 

4. člen

(upoštevanje nasprotja interesov)

Člani UO ARRS so se dolžni izogibati dejanskemu ali možnemu nasprotju interesov v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov in s statutom ARRS.

Smiselno enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku za člane UO ARRS, velja za vse, ki sodelujejo pri delu UO ARRS.

 

5. člen

(zaupnost dokumentov)

Član UO ARRS je dolžan dokumente, ki nastanejo pri delu UO ARRS oziroma se z njimi seznani v okviru dela UO ARRS, uporabljati kot interne dokumente, kar pomeni, da jih ne sme reproducirati ali dovoliti drugačnega razširjanja nepooblaščenim osebam.

Enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku za člane UO ARRS, velja za vse, ki sodelujejo pri delu UO ARRS.

 

II. ORGANIZACIJA DELA UO ARRS

6. člen

(pristojnosti)

UO ARRS opravlja naloge znotraj svojih pristojnosti, ki jih ima po zakonu, ki ureja znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, aktu o ustanovitvi ARRS in statutu ARRS.

Svoje naloge UO ARRS izvršuje praviloma na sejah.

Seje UO ARRS lahko potekajo v fizični obliki ali preko videokonferenčnega sistema. Korespondenčna – dopisna seja poteka preko elektronske pošte.

UO ARRS sprejme plan sej za tekoče leto.

 

7. člen

(imenovanje)

Člane UO ARRS imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

Predsednika UO ARRS in njegovega namestnika izvolijo člani UO ARRS med seboj z večino glasov vseh članov UO ARRS.

 

8. člen

(predsednik UO ARRS)

Predsednik UO ARRS:

 • predlaga dnevni red seje UO ARRS,
 • sklicuje in vodi seje UO ARRS,
 • podpisuje zapisnike UO ARRS in sklepe UO ARRS,
 • skrbi za uresničevanje sklepov UO ARRS,
 • skrbi za zagotavljanje javnosti dela UO ARRS.

 

9. člen

(člani UO ARRS)

Člani UO ARRS so se dolžni udeleževati sej in sodelovati pri delu UO ARRS. V primeru, da se iz objektivnih razlogov seje ne morejo udeležiti, morajo svojo odsotnost pravočasno opravičiti.

Člani UO ARRS imajo pravico, da:

 • so v skladu z določbami tega poslovnika obveščeni o predlogu dnevnega reda seje,
 • dajejo predloge za spremembe in dopolnitve dnevnega reda,
 • za zadeve, ki so na dnevnem redu, prejmejo ustrezno gradivo,
 • jim je omogočen vpogled v dokumentacijo v zvezi z vprašanji, ki so na dnevnem redu,
 • so obveščeni o izvrševanju sklepov UO ARRS.

Člani UO ARRS prejemajo vse publikacije, informacije in poročila, ki jih izdaja oziroma pripravlja ARRS ter imajo pravico na sejah UO ARRS zahtevati dodatne informacije oziroma gradiva.

 

III. NAČIN IN POSTOPEK DELA UO ARRS

10. člen

(vrste odločanja)

UO ARRS o zadevah, ki jih obravnava iz svoje pristojnosti, sprejema sklepe, predloge, ugotovitve, smernice in navodila.

UO ARRS akte, ki se sprejemajo po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za znanost, sprejema v dvofaznem postopku tako, da najprej obravnava delovne osnutke in smernice in nato po pridobljenem soglasju ministrstva, pristojnega za znanost, s sklepom dokončno odloča.

 

11. člen

(sklic seje)

Predsednik UO ARRS sklicuje seje na lastno pobudo, na pobudo najmanj dveh članov UO ARRS, na predlog direktorja ARRS ali na predlog večine članov Znanstvenega sveta ARRS (v nadaljnjem besedilu: ZSA) oziroma predsednika ZSA.

Šteje se, da je seja sklicana, ko predsednik UO ARRS podpiše vabilo, na katerem je določen dnevni red. Iz vabila so razvidna gradiva za odločanje in vrsta odločanja.

Konstitutivno sejo UO ARRS skliče najstarejši imenovani član UO ARRS.

 

10. člen

(rok sklica seje)

Vabilo na sejo UO ARRS, v katerem so predlagani dnevni red, čas in kraj seje, ki mu je priloženo gradivo v elektronski obliki, pošlje predsednik UO ARRS članom in drugim vabljenim najmanj 7 dni pred sejo po elektronski pošti.

Če je treba sejo UO ARRS sklicati v krajšem roku, kakor je določeno v prejšnjem odstavku, morajo biti razlogi obrazloženi v vabilu.

 

12. člen

(korespondenčna – dopisna seja UO ARRS)

V izjemnih primerih, ko zaradi objektivnih okoliščin seje UO ARRS ni mogoče ali bi je ne bilo smotrno sklicati, lahko člani UO ARRS odločajo na korespondenčni - dopisni seji, če pred tem z večino glasov članov UO ARRS sprejmejo sklep o ustreznosti takšnega načina odločanja.

Gradivo za dopisno sejo se pošlje vsem članom UO ARRS najmanj en dan pred sejo po elektronski pošti.

Člani UO ARRS odločajo o posameznem vprašanju na dopisni seji na elektronski glasovnici, kjer je naveden predlagani sklep ter besedi »ZA« in »PROTI«. Obvezna sestavina glasovnice so poleg navedenega sklepa še datum in ura sklica seje, sklep, kjer se z besedilom »ZA« in »PROTI« odloča o pristanku k sklicu dopisne seje ter rubrika, v kateri lahko člani podajo morebitne pripombe.

Član UO ARRS glasuje po elektronski pošti, pri čemer mora elektronsko sporočilo, ki pomeni njegovo glasovanje, poslati iz elektronskega naslova, ki ga je tajništvu ARRS sporočil kot svoj elektronski naslov.

Član UO ARRS glasuje tako, da pri vsakem sklepu označi glede na svojo opredelitev besedo »ZA« ali »PROTI«. Glasovnico najkasneje v roku 36 ur od sklica seje (v rok se ne vštevajo dela prosti dnevi in prazniki) pošlje na določen elektronski naslov ARRS in na elektronske naslove vseh ostalih članov UO ARRS. V izjemnih primerih, ki jih določi predsednik UO ARRS, je rok za glasovanje lahko krajši. Sklep je sprejet na dopisni seji, če je sprejet sklep o sklicu dopisne seje in podredno, če je za predlagani sklep glasovala večina članov.

O korespondenčni - dopisni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede dnevni red seje, postavljeno vprašanje oziroma predlog sklepa, izid glasovanja ter morebitne pripombe članov. Zapisnik se praviloma potrdi na naslednji seji UO ARRS.

 

13. člen

(vabljeni na sejo)

Na sejo UO ARRS sta vabljena direktor ARRS in predsednik ZSA, ki se mu posreduje tudi vsa gradiva seje.

Predsednik UO ARRS lahko povabi na sejo UO ARRS strokovne delavce ARRS člane ZSA, zunanje strokovnjake, predstavnike državnih organov in institucij ter sredstev javnega obveščanja.

 

14. člen

(sklepčnost seje)

UO ARRS lahko veljavno sklepa, če so na seji navzoči najmanj štirje člani UO ARRS, pri čemer se za navzočnost na seji šteje tudi komunikacijska povezava na način, ki omogoča ugotovitev identitete člana.

Sklepčnost ugotovi predsednik UO ARRS. Nato predsednik UO ARRS ugotovi, kdo od članov UO ARRS je navzoč na seji in kdo od vabljenih, poleg članov UO ARRS, je še navzoč na seji.

Če UO ARRS ni sklepčen, se seja ne začne in jo je treba ponovno sklicati.

 

15. člen

(vodenje seje)

Sejo vodi predsednik UO ARRS. Če je predsednik UO ARRS odsoten, sejo vodi namestnik predsednika UO ARRS. Če sta odsotna predsednik in namestnik UO ARRS oziroma se izločita iz obravnave in odločanja pri posamezni točki dnevnega reda, prevzame vodenje seje najstarejši prisotni član UO ARRS.

 

16. člen

(potek seje)

Predsednik UO ARRS predlaga dnevni red, ki je naveden v vabilu na sejo in morebitne spremembe ali dopolnitve tega dnevnega reda.

Na dnevnem redu vsake seje UO ARRS mora biti posebna točka za potrditev zapisnika seje in za poročilo o uresničevanju sklepov prejšnje seje. Prav tako mora biti na dnevnem redu vsake seje posebna točka za vprašanja in predloge članov UO ARRS.

UO ARRS o dnevnem redu odloči z glasovanjem.

Predsednik UO ARRS vodi sejo UO ARRS po sprejetem dnevnem redu. Najprej da besedo poročevalcu, če je potrebna uvodna obrazložitev, nato pa članom, ki želijo razpravljati. Razpravljajo lahko tudi drugi udeleženci seje, če jim to dovoli ali jih k temu povabi predsednik UO ARRS. Predsednik UO ARRS daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijav in ob tem upošteva njihove zahteve po odgovoru. Mimo vrstnega reda lahko dobi besedo poročevalec, če je potrebna dopolnitev obrazložitve ali dodatno pojasnilo.

Razprava o posamezni točki dnevnega reda traja, dokler člani UO ARRS želijo razpravljati. Če predsednik UO ARRS ugotovi, da je zadeva dovolj pojasnjena, razpravo konča in predlaga sprejem ustreznega sklepa ali druge odločitve. Če predsednik UO ARRS ali UO ARRS ugotovi, da zadeva ni dovolj pojasnjena, jo vrne predlagatelju v dopolnitev in določi rok ponovne predložitve na sejo UO ARRS.

 

17. člen

(oblikovanje sklepa)

Sklep ali drugo odločitev predlaga predsednik UO ARRS pri vsaki točki dnevnega reda posebej. Predlog sklepa ali predlog druge odločitve UO ARRS mora biti nedvoumno oziroma razumljivo oblikovan. Člani UO ARRS lahko predlagajo spremembo ali dopolnitev sklepa ali druge odločitve.

 

18. člen

(sprejemanje sklepov)

UO ARRS odloča o sklepu ali drugi odločitvi z glasovanjem vseh navzočih članov UO ARRS.

Člani UO ARRS lahko o sklepu ali drugi odločitvi glasujejo »ZA« ali »PROTI«. Člani UO ARRS se glasovanja ne morejo vzdržati.

Sklep ali druga odločitev UO ARRS je sprejeta, če zanjo glasujejo najmanj štirje člani UO ARRS.

Na seji, sklicani kakor je določeno v 12. členu tega poslovnika, je sklep ali druga odločitev UO ARRS sprejeta, če za njen sprejem glasujejo štirje člani UO ARRS.

 

19. člen

(način glasovanja)

Člani UO ARRS glasujejo o sklepih ali drugih odločitvah praviloma z dviganjem rok. Pri tem predsednik UO ARRS ugotovi, kdo je »ZA« in kdo je »PROTI«. Vsak član UO ARRS ima pravico, da pojasni razloge za svojo odločitev pri glasovanju.

Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev direktorja ARRS je tajno. V ta namen UO ARRS imenuje komisijo, ki pripravi glasovanje in ugotovi njegov izid.

 

20. člen

(odpravek sklepa)

Sklepe ali druge odločitve UO ARRS podpisuje predsednik UO ARRS, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik oziroma oseba, ki jo predsednik UO ARRS pooblasti.

Sprejete sklepe, ki jih je treba izvršiti takoj, UO ARRS potrdi na seji. Ti sklepi se lahko podpišejo pred potrditvijo celotnega zapisnika seje, če s tem na seji soglašajo člani UO ARRS.

 

21. člen

(zapisnik seje)

O seji UO ARRS se piše zapisnik.

Zapisnik seje mora vsebovati:

 • zaporedno številko seje,
 • kraj, datum, čas začetka in konca seje ter podatke o morebitni prekinitvi in nadaljevanju seje,
 • kdo je je vodil sejo,
 • imena in priimke prisotnih in odsotnih članov UO ARRS z navedbo, kdo je bil prisoten preko komunikacijske povezave,
 • imena in priimke drugih prisotnih,
 • dnevni red seje,
 • ugotovitev sklepčnosti,
 • pri vsaki posamezni točki dnevnega reda imena poročevalcev in razpravljavcev,
 • način in izid glasovanja o sklepih ali drugih odločitvah in natančen zapis sprejetih sklepov ali drugih odločitev,
 • izjave, katere člani UO ARRS izrecno zahtevajo, da se vpišejo v zapisnik.

Zapisnik piše zapisnikar, ki ga določi direktor ARRS izmed strokovnih sodelavcev ARRS.

Zapisnik podpišeta predsednik UO ARRS in zapisnikar.

Predlog zapisnika prejmejo člani UO ARRS praviloma v desetih dneh po seji. Morebitne pripombe pošljejo pisno najkasneje en dan pred sklicem naslednje seje. V primeru, da se predlaga pripomba na zapis izjave, izrečene s strani nekoga drugega, ga je potrebno o tem predhodno obvesti in pridobi njegovo soglasje.

Zapisnik UO ARRS praviloma obravnava na naslednji seji. Prisotni člani UO ARRS lahko še dodatno podajo dopolnila s pripombami na zapisnik. Zapisnik in morebitne pripombe potrdi UO ARRS z glasovanjem.

 

22. člen

(snemanje seje)

Seje UO ARRS se zvočno snema, na kar predsednik UO ARRS opozori pred začetkom snemanja.

Šteje se, da je privolitev vseh udeleženih na seji, v obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem členom, podana z udeležbo na seji.

Zvočni zapisi so pomoč pri sestavi zapisnika in za ugotavljanje pravilnosti zapisanega glede na izrečeno. Zvočni zapis seje UO ARRS se hrani v kabinetu direktorja ARRS do potrditve zapisnika seje UO ARRS, nato se zvočni zapis izbriše.

Zvočni zapis seje UO ARRS lahko, za v prejšnjem odstavku navedene namene, poslušajo člani UO ARRS v prostorih ARRS in ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca ARRS ter direktor ARRS in zapisnikar UO ARRS. Vabljeni udeleženci UO ARRS lahko zvočni zapis seje poslušajo, ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca ARRS, le v delu, ki se nanaša na predmet njihove in z njo povezane predstavitve oziroma razprave.

O zahtevah za predvajanje zvočnih zapisov se vodi evidenca, ki vključuje podatke o imenu in priimku prosilca, predmet zahteve (seja UO ARRS), datum predvajanja zvočnega zapisa ter ime in priimek ter podpis navzočega pooblaščenega javnega uslužbenca. Evidenco zahtev za predvajanje zvočnih zapisov vodi kabinet direktorja ARRS.

 

23. člen

(izvrševanje sklepov)

Za izvrševanje sklepov ali drugih odločitev UO ARRS skrbita predsednik UO ARRS in direktor ARRS.

 

24. člen

(zagotavljanje dela)

Strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za UO ARRS opravlja kabinet direktorja ARRS.

 

25. člen

(shranjevanje dokumentacije)

Gradiva, ki se obravnavajo na sejah UO ARRS, zapisnike in druge dokumente UO ARRS, hrani kabinet direktorja ARRS.

 

26. člen

(potrjevanje odpravkov pisnih sklepov)

Za potrjevanje verodostojnosti sklepov in drugih dokumentov s področja dela UO ARRS se v skladu s statutom ARRS uporablja veliki okrogli žig ARRS.

 

27. člen

(plačilo za delo)

Člani UO ARRS so za izvedbo svojih nalog upravičeni do plačila v skladu z uredbo, ki ureja sejnine in povračila stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.

 

28. člen

(spremembe poslovnika)

Vsak član UO ARRS ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve tega poslovnika.

Vse spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo po enakem postopku, kot je določen za njegov sprejem.

 

IV. KONČNI DOLOČBI

26. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem začetka veljavnosti tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sprejet na 9. seji dne 25. 1. 2005, št. 007-16/2009-1 z dne 1. 7. 2009, št. 007-16/2009-2 z dne 15. 7. 2009, št. 007-16/2009-3 z dne 19. 4. 2010, št. 007-16/2009-4 z dne 17. 6. 2010, št. 007-16/2009-5 z dne 27. 2. 2012, št. 007-16/2009-6 z dne 20. 3. 2012, št. 007-1/2013-1 z dne 27. 2. 2013, št. 007-1/2013-2 z dne 30. 9. in 16. 10. 2013, št. 007-16/2009-7 z dne 23. 2. 2015, št. 007-16/2009-8 z dne 23. 2. 2015, št. 007-16/2009-9 z dne 13. 8. 2015, št. 007-16/2009-11 z dne 31. 1. 2018, št. 007-16/2009-12 z dne 18. 6. 2018 in št. 007-16/2009-16 z dne 6. 7. 2020.

 

27. člen

(začetek uporabe)

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Številka: 007-24/2022-1
Datum: 15. 12. 2022

 

Akad. prof. dr. Igor Emri,
predsednik Upravnega odbora agencije