Agencija

Interni akti

      

Na podlagi petega odstavka 17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in 18. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 007-18/2022-1 z dne 27. 10. 2022, v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) je Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na 3. redni seji dne 21. 9. 2023

Spremembe Poslovnika o delu Upravnega odbora Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Poslovniku o delu Upravnega odbora Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, št. 007-13/2023-1 z dne 26. 7. 2023, se v 6. členu v drugem odstavku doda drugi stavek, ki se glasi: »Seje UO ARIS so lahko redne, izredne in dopisne.«. V tretjem odstavku se v prvem stavku beseda »Seje« nadomesti z besedami »Redne in izredne seje«. V četrtem odstavku se za besedo »plan« doda beseda »rednih«.

2. člen

V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Izredna seja se lahko skliče v nujnih primerih. V primeru sklica izredne seje je lahko vabilo na sejo in gradivo za sejo poslano v krajšem roku, kot je določen v prvem odstavku tega člena.«.

3. člen

V 18. členu se v zadnjem odstavku pred besedo »pet« doda beseda »najmanj«.

4. člen

V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Za odpravo sklepov je odgovoren predsednik UO ARIS, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.«.

5. člen

V 23. členu se v prvem odstavku besedi »večino glasov« nadomestita z besedilom »najmanj petimi glasovi«. V petem odstavku se besedi »glasovala večina« nadomestita z besedami »glasovalo najmanj pet«.

6. člen

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARIS.

 

Številka: 007-13/2023-4
Datum: 21. 9. 2023

Dr. Zoran Ren,
predsednik upravnega odbora ARIS