Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19) ter na podlagi 11. 68. in 81. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) ter Sklepa o objavi javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v letu 2021, št. 6316-1/2021-14 z dne 8. 3. 2021, objavlja

 

Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021

 

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega poziva

Predmet Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je izbor prijav in financiranje izvajanja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij.

3. Subjekti javnega poziva

Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki izvajajo raziskovalne programe.

Prijavitelj na javni poziv za prijave iz 4.1. in 4.2. točke javnega poziva je lahko le JRO, izvajalec pa je lahko JRO oziroma raziskovalna organizacija, ki nima statusa JRO (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo).

Prijavitelj in izvajalec na javni poziv za prijave iz 4.3.1. točke javnega poziva je lahko le JRO.

V prijavi iz 4.3.2. točke javnega poziva, katere prijavitelj je RO s koncesijo, mora kot izvajalec sodelovati najmanj ena JRO.

4. Vrste prijav

4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa

JRO, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2021, lahko na javni poziv odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), in sicer največ za obseg sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu 2021, pri čemer se ne upošteva obsega povečanja raziskovalnih ur, odobrenih na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020, kar mora prijavitelj upoštevati pri navedbi letnega obsega raziskovalnih ur raziskovalnega programa v 9. in 10. točki prijavne vloge.

4.2. Preoblikovanje raziskovalnih programov

JRO lahko za raziskovalni program oziroma programe, ki se mu oziroma se jim v letu 2021 ne zaključi obdobje financiranja, s prijavo na javni poziv (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikovanje raziskovalnih programov, tako da raziskovalni program oz. programe:

 • priključi h kateremu od drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) ali
 • razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
 • preoblikuje na drug način.

Pri navedbi letnega obsega raziskovalnih ur raziskovalnega programa v 9. in 10. točki prijavne vloge se ne upošteva obsega povečanja raziskovalnih ur, odobrenih na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020.

Preoblikovanje raziskovalnih programov je možno tudi v primeru, če raziskovalni program, ki je predmet preoblikovanja, poleg JRO izvaja RO s koncesijo.

Prijavitelj mora v skladu z drugim odstavkom 66. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) pri oddaji prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oz. programov upoštevati minimalni letni obseg financiranja programske skupine.

V primeru izbora prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, financiranje raziskovalnih programov, ki so predmet združitve, preneha. V primeru zavrnitve prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, se financiranje raziskovalnih programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnih programov.

V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, katerih predmet je razdružitev raziskovalnega programa/programov, financiranje raziskovalnega programa/programov pred preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene ali več prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, ki so predmet razdružitve, se financiranje raziskovalnega programa/programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa/programov.

Če se obdobje financiranja raziskovalnega programa, ki je predmet preoblikovanja, izteče v letu 2021, se izbrane prijave financira ne glede na eno ali več zavrnjenih prijav, ki so predmet preoblikovanja.

4.3. Novi raziskovalni programi

V skladu z 81. členom pravilnika o postopkih, Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 2021, št. 0140-39/2020/38 z dne 19. 2. 2021 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve MIZŠ), se ustanovi okvirno 20 novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«), pri čemer se upošteva naslednje:

 • na področjih naravoslovnih ved se ustanovi pet novih raziskovalnih programov, pri čemer morajo biti trije novi raziskovalni programi s prednostnih področij: farmacija (1.09), kemija (1.04) ter geologija (1.06). Izmed preostalih dveh novih raziskovalnih programov na področjih naravoslovnih ved mora en raziskovalno naslavljati kvantne pojave, da bo omogočil ustrezen razvoj novega področja kvantnih tehnologij v Sloveniji in podprl sodelovanje Slovenije v relevantnih strateških pobudah EU – prijava na javni poziv;
   
 • na področjih tehniških ved se ustanovi pet novih raziskovalnih programov, pri čemer morajo biti trije novi raziskovalni programi s prednostnih področij: kemijsko inženirstvo (2.02), materiali (2.04) ter energetika (2.03). Izmed preostalih dveh novih raziskovalnih programov na področjih tehniških ved mora en raziskovalno naslavljati strateški cilj digitalizacije in en mora raziskovalno naslavljati strateški cilj zelenih tehnologij za klimatsko nevtralnost, baterije in e-mobilnost – prijava na javni poziv, razen prijava s področja 2.04 Materiali, pri kateri gre za prijavo na javni razpis in javni poziv iz 4.3.2. točke javnega poziva;
   
 • na področjih medicinskih ved se ustanovi tri nove raziskovalne programe, pri čemer morajo biti s prednostnih področij: mikrobiologija in imunologija (3.01), onkologija (3.04) ter javno zdravstvo (varstvo pri delu) (3.08) – prijava na javni razpis in javni poziv iz 4.3.2. točke javnega poziva;
   
 • na področjih biotehniških ved se ustanovi tri nove raziskovalne programe, pri čemer morata biti dva nova raziskovalna programa s prednostnih področij: gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo (4.01) ter rastlinska produkcija in predelava (4.03) – prijava na javni poziv;
   
 • na področjih družboslovnih ved se ustanovita dva nova raziskovalna programa, pri čemer mora biti en nov raziskovalni program s prednostnega področja: vzgoja in izobraževanje (5.01). Nov raziskovalni program s prednostnega področja: vzgoja in izobraževanje (5.01) mora vključevati navezavo na deficitarne poklice. Nova raziskovalna programa na področju družboslovja morata vključevati povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami – prijava na javni poziv;
   
 • na področjih humanističnih ved se ustanovita dva nova raziskovalna programa, pri čemer mora biti en nov raziskovalni program s prednostnega področja: teologija (6.11). Nova raziskovalna programa na področju humanistike morata vključevati povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami – prijava na javni poziv.

4.3.1. Novi raziskovalni programi JRO (prijava na javni poziv)

Za prijave iz 4.3. točke javnega poziva (prijava na javni poziv), razen za prijave s področja 2.04 Materiali in prijave s področij medicinskih ved, za katere velja 4.3.2. točka javnega poziva (prijava na javni razpis in javni poziv), je prijavitelj na javni poziv lahko le JRO. V primeru prijave prijavitelja JRO, lahko sodeluje tudi izvajalec JRO.

4.3.2. Novi raziskovalni programi RO s koncesijo in JRO (prijava na javni razpis in javni poziv)

V skladu z usmeritvami MIZŠ se na področju 2.04 Materiali ustanovi en nov raziskovalni program in trije novi raziskovalni programi na področjih medicinskih ved, in sicer na prednostnih področjih mikrobiologija in imunologija (3.01), onkologija (3.04) ter javno zdravstvo (varstvo pri delu) (3.08).

Prijavo novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) iz prejšnjega odstavka odda RO s koncesijo na Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021 (Uradni list RS, št. 36/21; v nadaljnjem besedilu: javni razpis), JRO pa podpiše izjavo iz 12.4. točke javnega razpisa.

5. Pogoji

5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa

Pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRRD), pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61, z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62, z dne 4. 1. 2021 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Vodja raziskovalnega programa mora imeti doktorat znanosti in biti zaposlen pri prijavitelju ter v skladu s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov) izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati naslednje kvantitativne vstopne pogoje:

 • dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B;
 • imeti A' večji kot 0 (velja za vse vede);
 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ 0.

V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo:

 • Ocena A1 – A1 minimalni je naslednji:­
 Veda/področje Aminimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

 

 • Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo):
Veda/področje CI minimalni
 
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
 
1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali 100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200

 

Pogoje za vodjo raziskovalnega programa iz tretjega in četrtega odstavka 5.1. točke javnega poziva bo agencija preverila na podlagi podatkov sistema SICRIS, razen citatov vodij raziskovalnih programov s področij družboslovnih in humanističnih ved, ki jih bo agencija preverila na podlagi citata oziroma citatov, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni poziv, če podatek o citatih ni razviden iz sistema SICRIS. Ostale pogoje bo agencija preverila na podlagi podatkov iz evidenc agencije.

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

5.2. Letni obseg financiranja raziskovalnega programa in programske skupine

Minimalni letni obseg financiranja raziskovalnega programa iz 4.1. in 4.2. točke javnega poziva se določi v skladu z drugim odstavkom 66. člena pravilnika o postopkih. Če pri izvajanju raziskovalnega programa iz 4.1. in 4.2. točke javnega poziva sodeluje več RO, znaša minimalni obseg letnega financiranja v posamezni raziskovalni organizaciji (v nadaljnjem besedilu: RO) 170 efektivnih ur raziskovalnega dela letno.

Letni obseg financiranja novega raziskovalnega programa iz 4.3.1. točke javnega poziva, ki ga izvaja le javni raziskovalni zavod (v nadaljnjem besedilu: JRZ), znaša 2,5 FTE cenovne kategorije A, kar mora prijavitelj upoštevati v 9. in 10. točki prijavne vloge. Letni obseg financiranja novega raziskovalnega programa iz 4.3.1. točke javnega poziva, ki ga izvajajo JRZ oziroma druge JRO, znaša največ 2,5 FTE cenovne kategorije A in najmanj 1 FTE cenovne kategorije A, kar mora prijavitelj JRO upoštevati pri navedbi v 9. in 10. točki prijave na javni poziv. Če pri izvajanju raziskovalnega programa sodeluje več JRO, znaša minimalni obseg letnega financiranja v posamezni JRO 170 efektivnih ur raziskovalnega dela letno.

Letni obseg financiranja novega raziskovalnega programa iz 4.3.2. točke javnega poziva znaša največ 2,5 FTE cenovne kategorije A in najmanj 1 FTE cenovne kategorije A, kar mora prijavitelj RO s koncesijo upoštevati pri navedbi v 9. točki prijavne vloge. RO s koncesijo se dodeli eno polovico letnega obsega financiranja, drugo polovico pa JRO, kar mora prijavitelj upoštevati pri navedbi v 10. točki prijavne vloge. Če pri izvajanju raziskovalnega programa sodeluje več JRO, znaša minimalni obseg letnega financiranja v posamezni JRO 170 efektivnih ur raziskovalnega dela letno.

5.3. Sestava programske skupine

Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) iz ene ali več RO, člani programske skupine so lahko tudi strokovni in tehniški sodelavci. Če se program izvaja na več RO, mora biti v programski skupini iz vsake RO najmanj en raziskovalec z doktoratom.

Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Člani programske skupine so lahko vključeni v en sam raziskovalni program. Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni raziskovalci.

Programska skupina, ki izvaja raziskovalni program, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev, kar velja za vse vede:

 • dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
 • tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.

5.4. Obremenitev članov programske skupine

Vodja raziskovalnega programa in člani programske skupine morajo za izvajanje raziskovalnega programa imeti proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih raziskovalcev.

Vodja raziskovalnega programa mora imeti najmanj 0,1 FTE oziroma 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto, razen direktorjev JRZ, ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE. Član programske skupine, razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev, vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE, mora imeti najmanj 0,01 FTE oziroma 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto.

Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu s 23. členom Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).

5.5. Nov raziskovalni program

Prijavitelj na javni poziv lahko odda prijavo na naslednjih področjih oziroma povezavah:

 • na prednostnih področjih tehniških ved: kemijsko inženirstvo (2.02) in energetika (2.03). Druge prijave na področjih tehniških ved morajo raziskovalno naslavljati strateški cilj digitalizacije ali raziskovalno naslavljati strateški cilj zelenih tehnologij za klimatsko nevtralnost, baterije in e-mobilnost.
 • na prednostnem področju družboslovnih ved: vzgoja in izobraževanje (5.01), ki mora vključevati navezavo na deficitarne poklice in mora vključevati povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami. Ostale prijave morajo vključevati povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami.
 • na prednostnem področju humanističnih ved: teologija (6.11), ki mora vključevati povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami. Ostale prijave morajo vključevati povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami.
 • na področjih naravoslovnih in biotehniških ved se lahko odda prijavo na vseh področjih, pri čemer se bodo upoštevale usmeritve MIZŠ.

Posamezni prijavitelj JRO lahko na javni poziv odda naslednje število prijav novega raziskovalnega programa:

 • največ eno prijavo, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja do vključno 10 raziskovalnih programov,
 • največ dve prijavi, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja več kot 10 do vključno 15 raziskovalnih programov,
 • največ štiri prijave, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja več kot 15 do vključno 25 raziskovalnih programov,
 • največ šest prijav, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja več kot 25 do vključno 55 raziskovalnih programov,
 • največ osem prijav, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja več kot 55 raziskovalnih programov.

Predlagani člani programske skupine novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) iz 4.3.1. in 4.3.2. točke javnega poziva morajo v zadnjih petih letih pred objavo javnega poziva pridobiti minimalen obseg sredstev pri izvajanju raziskovalnih projektov, ki jih financira agencija. Prijava novega raziskovalnega programa se uvrsti v ocenjevanje le, če so člani nove programske skupine v zadnjih petih letih (upošteva se pet koledarskih let pred letom objave poziva oziroma razpisa, tj. v obdobju 2016–2020) dosegli minimalni obseg sredstev v povprečju najmanj 0,5 FTE letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A. Med sredstva, pridobljena na razpisih agencije za raziskovalne projekte, štejejo sredstva, pridobljena v okviru prijavitelja in izvajalcev novega raziskovalnega programa. Kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta se upoštevajo sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član predlagane nove programske skupine znotraj RO, navedenih v 10. točki prijavne vloge.

V prvem letu financiranja novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) se sestava programske skupine, navedena v prijavi na javni poziv, ne more spreminjati.

5.6. Izpolnjevanje pogojev

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz 3. točke javnega poziva se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije.

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje iz 5.1. točke javnega poziva, ki so določeni za vedo oziroma primarno raziskovalno področje, ki ga prijavitelj navede v prijavi na javni poziv.

Pogoji iz 5.1. točke in prvega odstavka 5.3. točke javnega poziva morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega poziva, razen pogoja zaposlitve vodje raziskovalnega programa pri prijavitelju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije.

Pogoj zaposlitve vodje iz drugega odstavka 5.1. točke javnega poziva mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa. V nasprotnem primeru se pogodba ne sklene. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.

Pogoji iz 5.2. točke javnega poziva morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega poziva. V primeru neizpolnjevanja pogoja se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije.

Pogoji iz drugega odstavka 5.3. točke javnega poziva morajo biti izpolnjeni ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa in tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.

Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine iz tretjega odstavka 5.3. točke javnega poziva agencija preveri ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa, pri čemer upošteva sestavo programske skupine, ki jo je prijavitelj navedel v prijavi na javni poziv. Če programska skupina ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 5.3. točke javnega poziva, se pogodba ne sklene.

Pogoji iz 5.4. točke javnega poziva morajo biti izpolnjeni tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.

Če bo prijavitelj na javni poziv oddal več prijav novega raziskovalnega programa, kot je določeno v drugem odstavku 5.5. točke javnega poziva, bo agencija prijavitelja pozvala, da se opredeli, katere prijave se upoštevajo. Če se prijavitelj v roku, ki ga določi agencija, ne bo opredelil, bo agencija vse nove prijave zavrgla.

Prijava novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), ki ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka 5.5. točke javnega poziva, se ne uvrsti v ocenjevalni postopek in se na predlog Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) zavrne s sklepom direktorja agencije.

Če prijava novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) na področjih tehniških, družboslovnih in humanističnih ved ne bo oddana za prednostno področje iz prvega odstavka 5.5. točke javnega poziva oziroma ne bo vsebovala navedenih povezav, se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije.

6. Elementi ocenjevanja prijav

6.1. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi, točka III. Elementi ocenjevanja prijav).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:

 • Znanstvena odličnost raziskovalcev,
 • Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
 • Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.

Kazalniki za ocenjevanje prijav so: a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
 • Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
 • Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).

b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
 • Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
 • Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).

c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
 • Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
 • Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).

d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
 • Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
 •  Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).

e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:

 • Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
 • Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).

6.2. Kriteriji, kazalniki in merila za določitev obsega financiranja – za prijave iz 4.1. in 4.2. točke

Kriterija in kazalniki, ki se upoštevajo pri vrednotenju programskih skupin za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov ter postopek vrednotenja programskih skupin, ki ga izvede agencija, so določeni v 67. členu pravilnika o postopkih.

Vrednotenje programskih skupin se izvede za vse raziskovalne programe, ki se izvajajo v letu 2021, razen za prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3. točke javnega poziva.

Kriterija za vrednotenje programskih skupin sta:

 • znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: znanstveni kriterij);
 • relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).

Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se uporabljata naslednja kazalnika:

 • Skupna ocena raziskovalnega programa (kazalnik 1.9.);
 • Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10.).

Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se uporablja naslednji kazalnik:

 • Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik 2.1.).

Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in 2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva iz drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:

 • sredstva iz projektov za gospodarstvo – GOSP;
 • sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov – MED;
 • sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov – MIN.

Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril so konkretizirani v metodologiji (poglavje H. Raziskovalni programi, podpoglavji IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov in VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis).

Pri vrednotenju programskih skupin, razen za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa, bo agencija upoštevala sredstva iz drugih virov za obdobje zadnjih petih let (2016–2020), vključno s podatki, pridobljenimi od RO na podlagi poziva v letu 2021 za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin – Sredstva iz drugih virov. Pri kazalniku 1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta upoštevajo sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član programske skupine znotraj RO, ki izvaja raziskovalni program. V primeru univerz, ki so hkrati tudi JRO, se podatki pri kazalniku 1.10. in pri kazalniku 2.1. upoštevajo v okviru članice univerze, ki izvaja raziskovalni program.

Rezultat vrednotenja programskih skupin so ocene raziskovalnih programov (A, B, C) ter podatek o največjem možnem povečanju letnega obsega financiranja raziskovalnega programa za tiste raziskovalne programe, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju.

7. Izbor prijav

Ocenjevanje prijav, določitev obsega financiranja raziskovalnih programov in izbor prijav bo agencija izvedla na način in po postopkih, ki so določeni v pravilniku o postopkih, javnem pozivu in metodologiji, pri čemer se bodo pri izboru prijav za nove raziskovalne programe upoštevale tudi usmeritve MIZŠ.

7.1. Ocenjevanje prijav

Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 6.1. točki javnega poziva, tako da izpolni ocenjevalni obrazec. Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa predstavlja skupno oceno prijave.

Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov (v nadaljnjem besedilu: OST) določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.

OST na podlagi ocen recenzentov sprejme predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov, ki ga obravnava ZSA.

V postopek za določitev obsega financiranja oziroma izbora prijav, ki ga izvede ZSA, se lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja prijav doseže skupno oceno višjo od 14,0 točk. Prijava, ki v postopku ocenjevanja ne doseže skupne ocene, višje od 14,0 točk, se na predlog ZSA zavrne s sklepom direktorja.

7.2. Določitev obsega financiranja – sproščena sredstva

Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj JRO se praviloma ne spreminja.

Na podlagi rezultatov vrednotenja programskih skupin ZSA pri določitvi obsega financiranja za raziskovalne programe posamezne JRO oblikuje skupno lestvico raziskovalnih programov, v okviru katere razvrsti prijave raziskovalnih programov v največ štiri skupine:

 • v prvi skupini so raziskovalni programi, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju;
 • v drugi skupini so raziskovalni programi, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju;
 • v tretji skupini so raziskovalni programi, ki nimajo nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju;
 • v četrti skupini so novi raziskovalni programi, ki ne bodo izbrani v okviru izbora prijav novih raziskovalnih programov iz 7.4. točke javnega poziva, ob upoštevanju 1. točke usmeritev MIZŠ in sproščenih sredstev v skladu s petim odstavkom 73. člena pravilnika o postopkih.

ZSA v postopku za določitev obsega financiranja za raziskovalne programe posamezne RO najprej ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov, ki so v postopku ocenjevanja (sproščena sredstva), pri čemer ZSA upošteva tudi rezultate morebitnega javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 2021. Sredstva, odobrena na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020, se ne upoštevajo pri določitvi obsega sproščenih sredstev.

Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnim programom iz prve in druge skupine skupne lestvice določi v okviru sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu 2021.

Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnih programov iz tretje skupine skupne lestvice zmanjša za najmanj tri odstotke in največ 20 odstotkov. Če je razlika do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10. iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih manjša, se obseg raziskovalnega programa zmanjša za to razliko. Če bi se na ta način obseg raziskovalnega programa zmanjšal pod minimalni obseg financiranja iz 66. člena pravilnika o postopkih, ZSA predlaga financiranje v minimalnem obsegu.

Prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov iz 4.2. točke javnega poziva se bodo obravnavale v obsegu raziskovalnih ur, navedenih v prijavi, ki ne sme biti nižji od minimalnega letnega obsega, določenega v drugem odstavku 66. člena pravilnika o postopkih.

ZSA nato sprejme predlog sklepa o izboru prijav (v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po prvem koraku), s katerim pri posameznem raziskovalnem programu, ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela.

S 74. členom pravilnika o postopkih je opredeljen postopek določitve obsega raziskovanih programov v drugem koraku, ki predstavlja prerazporeditev sredstev znotraj RO.

Če na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku na RO ostanejo nerazporejena sredstva in ima RO več kot en raziskovalni program, agencija o tem obvesti prijavitelja oz. ostale izvajalce zavrnjenega ali zmanjšanega raziskovalnega programa. Agencija pozove RO, da v roku, ki ni krajši od desetih delovnih dni od dneva oddaje poziva, agenciji sporoči, na katere druge raziskovalne programe RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga prerazporeditev sredstev. Če RO predloga prerazporeditve sredstev ne pošlje pravočasno, ni več upravičena do teh sredstev. Agencija s pozivom pošlje tudi seznam raziskovalnih programov RO, ki jih je mogoče povečati, in maksimalni obseg povečanja za posamezni raziskovalni program. Agencija o nerazporejenih sredstvih ne obvešča tiste RO, ki nima raziskovalnega programa, ki ga je mogoče povečati, oziroma ima le en raziskovalni program, ki ga je mogoče povečati.

Pravočasne predloge RO o prerazporeditvi sredstev zaradi zmanjšanja obsega financiranja ali zavrnjenih prijav raziskovalnih programov obravnava ZSA in sprejme predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev (v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po drugem koraku).

Če raziskovalni program izvaja več RO, obseg financiranja raziskovalnega programa velja za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega programa in ga izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.

7.3. Določitev obsega financiranja – novi raziskovalni programi

Pri določitvi letnega obsega financiranja novega raziskovalnega programa iz 4.3.1. točke javnega poziva ZSA upošteva obseg iz 9. in 10. točke prijave na javni poziv.

Pri določitvi letnega obsega financiranja novega raziskovalnega programa iz 4.3.2. točke javnega poziva ZSA upošteva obseg iz 9. in 10. točke prijave na javni poziv, ki za JRO znaša polovico letnega obsega raziskovalnega programa, navedenega v 9. točke prijavne vloge.

7.4. Izbor prijav novih raziskovalnih programov

Prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3.1. točke javnega poziva se izberejo na podlagi usmeritev MIZŠ, skupne ocene prijave po padajočem vrstnem redu po vedah ter razpoložljivih sredstev javnega poziva za ustanovitev novih raziskovalnih programov.

 • V izbor prijav novih raziskovalnih programov JRO se v skladu z usmeritvami MIZŠ uvrsti število prijav, opredeljenih v 4.3. točki javnega poziva (prijava na javni poziv), in sicer glede na skupno oceno prijave, pri čemer ima ne glede na skupno oceno prednost prijava, ki se nanaša na prednostno področje, ki ga oz. jih določajo usmeritve MIZŠ. Pri izboru se upošteva tudi naslednje: raziskovalni program s prednostnega področja vzgoja in izobraževanje (5.01) mora vključevati navezavo na deficitarne poklice in tudi povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami,
 • raziskovalni program s prednostnega področja teologija (6.11) mora vključevati tudi povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami.

Po upoštevanju prednostnih področij, opredeljenih v 4.3. točki javnega poziva, se v naslednjem koraku pri izboru prijav prednostno upoštevajo prijave, kot sledi po vedah:

 • na področjih naravoslovnih ved se kot prednostno uvrsti ena prijava, ki raziskovalno naslavlja kvantne pojave, da bo omogočen ustrezen razvoj novega področja kvantnih tehnologij v Sloveniji in podprto sodelovanje Slovenije v relevantnih strateških pobudah EU;
 • na področjih tehniških ved se kot prednostno uvrsti ena prijava, ki raziskovalno naslavlja strateški cilj digitalizacije, in ena prijava, ki raziskovalno naslavlja strateški cilj zelenih tehnologij za klimatsko nevtralnost, baterije in e-mobilnost;
 • na področjih družboslovnih ved mora raziskovalni program vključevati tudi povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami;
 • na področjih humanističnih ved mora raziskovalni program vključevati tudi povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami.

Izbor vseh ostalih prijav, ki niso izbrane na podlagi drugega in tretjega odstavka te točke, se izvede na podlagi skupne ocene prijave po vedah.

V skladu s 3. točko usmeritev MIZŠ se spodbuja prijave novih raziskovalnih programov, katerih predlagani vodja je prvi doktorat znanosti pridobil najmanj 8 in največ 16 let pred letom objave javnega poziva, pri čemer se upošteva leto zagovora doktorata (2005–2013). V primeru enakih skupnih ocen prijav ima prednost pri izbiri raziskovalni program, katerega predlagani vodja je prvi doktorat znanosti pridobil v navedenem obdobju.

8. Odločitev o izboru prijav raziskovalnih programov in dodatni program dela

Sklep o izboru prijav za raziskovalne programe JRO sprejme direktor agencije na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku.

Za prijave raziskovalnih programov, ki jih izvajajo JRO in RO s koncesijo, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav raziskovalnih programov po vročitvi odločb o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti oziroma sprejme sklep o izboru prijav za raziskovalne programe pod odložnim pogojem, ki se izpolni z vročitvijo odločb o podelitvi koncesije za izvajanje raziskovalnih programov.

Na podlagi sklepa direktorja agencije o izboru prijav raziskovalnih programov agencija prijaviteljem izda individualno obvestilo o izboru prijave raziskovalnega programa.

Za raziskovalni program, pri katerem se zaradi prerazporeditve sredstev znotraj RO financiranje poveča za več kot 170 raziskovalnih ur letno, je matična RO dolžna agenciji predložiti dopolnjen program dela za dodatno odobrena sredstva za izvajanje raziskovalnega programa v roku 15 dni od prejema obvestila o sklepu direktorja.

9. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.1. točke javnega poziva znaša 26.000.000 EUR, pri čemer se navedeni obseg poveča v skladu s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021.

Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.3.1. točke javnega poziva znaša 2.380.000 EUR, pri čemer se navedeni obseg poveča v skladu s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021.

Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.3.2. točke javnega poziva znaša 74.500 EUR za vsakega od novih raziskovalnih programov (skupaj 298.000 EUR), pri čemer se navedeni obseg poveča v skladu s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021.

Javni poziv bo realiziran v skladu s proračunskimi možnostmi.

Okvirni letni obseg sredstev se za realizacijo javnega poziva poveča za obseg sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne izteče v letu 2021 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov ter za obseg povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi rezultatov morebitnega javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 2021.

Sredstva, odobrena na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020, niso predmet tega javnega poziva, ker so bila odobrena le za leti 2020 in 2021.

10. Obdobje in začetek financiranja

Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2022.

11. Pozivna dokumentacija in pravne podlage za izvedbo javnega poziva

Pozivna dokumentacija in pravne podlage:

 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021: Prijavna vloga (točke 1–17);
 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021-NOV: Prijavna vloga za nov raziskovalni program (točke 1–17);
 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-SLO: Prijavna vloga (točke 18–34) – v slovenskem jeziku;
 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-ANG: Prijavna vloga (točke 18–34) – v angleškem jeziku;
 • Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021-Sestava skupine: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini;
 • Ocenjevalni list;
 • Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa;
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19);
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20);
 • Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16);
 • Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 2021, št. 0140-39/2020/38 z dne 19. 2. 2021;
 • Sklep o objavi javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v letu 2021, št. 6316-1/2021-14 z dne 8. 3. 2021;
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61, z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62, z dne 4. 1. 2021.

Navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletnih straneh agencije.

12. Prijava na javni poziv

Prijavo na javni poziv odda matična JRO, to je tista JRO, ki je navedena v 2. točki prijavne vloge (v Obrazcu 1A ARRS-RPROG-Prijava-2021 ali Obrazcu 1B ARRS-RPROG-Prijava-2021-NOV) in pri kateri je ob podpisu pogodbe o izvajanju in financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa odda/jo prijavo v skladu z 12.4. točko javnega poziva.

Prijava na javni poziv mora vsebovati izpolnjene obrazce in prilogi:

 • Obrazec 1A (ARRS-RPROG-Prijava-2021): Prijavna vloga (točke 1–17) ali Obrazec 1B (ARRS-RPROG-Prijava-2021-NOV): Prijavna vloga za nov raziskovalni program (točka 1–17), vključno z lastnoročnima podpisoma vodje raziskovalnega programa in zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in žigom prijavitelja;
 • Obrazec 2 (ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-SLO): Prijavna vloga (točke 18–34) – v slovenskem jeziku;
 • Obrazec 3 (ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-ANG): Prijavna vloga (točke 18–34) – v angleškem jeziku;
 • Obrazec 4 (ARRS-RPROG-Prijava-2021-Sestava skupine): Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini;
 • Priloga 1 (ARRS-RPROG-Prijava-2021-Izjava): Izjava prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa iz 12.4. točke javnega poziva (le v primeru, če raziskovalni program izvaja več RO);
 • Priloga 2: Sporazum iz 12.1. in 12.3. točke javnega poziva.

Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28. in 32. točke prijavne vloge se v primeru izbranih prijav iz 4.1. in 4.2. točke javnega poziva šteje kot zaključno poročilo.

12.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa« - sporazum

Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2021 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), mora biti priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2021 izvajajo raziskovalni program.

S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur v letu 2021. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala raziskovalnega programa.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži k tiskani obliki prijave.

Če sporazum ne bo priložen k prijavi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.

12.2. Tip prijave »Nova prijava«

Sporazum med izvajalci novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), navedenimi v 10. točki prijavne vloge, ni potreben.

12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje« - najava in sporazum

V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oz. programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) mora prijavitelj o svoji nameri do 9. 4. 2021 obvestiti agencijo. V primeru združitve raziskovalnih programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, agencija v roku treh delovnih dni prijavitelju sporoči letni obseg raziskovalnih ur, da ga prijavitelj navede v 9. točki prijavne vloge.

K prijavi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2021 izvajajo raziskovalni/e program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje.

S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih programov. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala raziskovalnega programa.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži k tiskani obliki prijave.

Če sporazum ne bo priložen k prijavi v tiskani obliki oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.

12.4. Prijava za več izvajalcev raziskovalnega programa – izjava (velja za vse tipe prijav)

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja JRO izvaja/jo tudi druga JRO ali RO s koncesijo, mora biti priložena izpolnjena izjava prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa (ARRS-RPROG-Prijava-2021-Izjava) s podpisi zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb prijavitelja in vseh izvajalcev raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijavne vloge, ter žigi prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa.

Izjavo iz prejšnjega odstavka prijavitelj priloži k tiskani obliki prijave.

Če izjava ne bo priložena k prijavni vlogi v tiskani obliki oziroma je prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo s sklepom zavrgla.

Vzorec izjave je sestavni del pozivne dokumentacije.

13. Oddaja prijav – način, oblika in rok

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki, in sicer:

 • tiskano prijavo z vsemi izpolnjenimi obrazci (Obrazec 1A ali Obrazec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3, Obrazec 4) in prilogami (Priloga 1 oziroma Priloga 2), navedenimi v 12. točki javnega poziva, mora prijavitelj oddati v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA PROGRAME" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana;
 • v elektronski obliki mora prijavitelj oddati izpolnjene obrazce iz 12. točke javnega poziva (Obrazec 1A ali Obrazec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3 in Obrazec 4) na elektronski naslov Prijava-RPROG-2021@arrs.si, pri čemer obrazce oddajte v naslednjih oblikah in poimenovanjih:
  • Obrazec 1A ali Obrazec 1B v obliki Word (.doc) poimenovanje Obrazca 1A: ARRS-RPROG-Prijava-2021-šifra programa.doc poimenovanje Obrazca 1B: ARRS-RPROG-Prijava-2021-NOV-priimek vodje programa.doc
  • Obrazec 2 in Obrazec 3 v obliki PDF (.pdf) poimenovanje Obrazca 2: ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-SLO -šifra programa.pdf, poimenovanje Obrazca 3: ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-ANG-šifra programa.pdf,
  • Obrazec 4 v obliki Excell (.xls) poimenovanje Obrazca 4: ARRS-RPROG-Prijava-2021-Sestava skupine-šifra programa.xls.

Prijava mora biti v tiskani in elektronski obliki oddana do vključno 22. 4. 2021 do 14:00.

Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki z vsemi izpolnjenimi obrazci prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 22. 4. 2021 do 14:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 22. 4. 2021 do 14:00 (upošteva se poštni žig).

14. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če so:

 • v tiskani obliki oddani vsi predpisani obrazci iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 12. točke javnega poziva (Obrazec 1A ali Obrazec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3 in Obrazec 4) in zahtevana/i priloga/i iz 12.1., 12.3. oziroma 12.4. točke javnega poziva in
 • v elektronski obliki oddani vsi predpisani obrazci iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 12. točke javnega poziva (Obrazec 1A ali Obrazec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3 in Obrazec 4).

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom o postopkih.

15. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 26. 4. 2021, s pričetkom ob 10:00, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija prijavo odprla.

16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru prijav

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora prijav obveščeni predvidoma v decembru 2021.

17. Kraj, čas in osebi, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Javni poziv in pozivna dokumentacija so dostopni na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo vsi zainteresirani pri kontaktnih osebah: Silvia Bodanec (tel. št.: 01/400-59-34; e-naslov silvia.bodanec@arrs.si) in Ernesta Mlakar (tel. št.: 01/400-59-74; e-naslov ernesta.mlakar@arrs.si) vsak delovnik od 9:00 do 12:00.
 

Številka: 6316-1/2021-15
Datum: 9. 3. 2021

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

 

Objava spremembe javnega poziva na spletni strani agencije, dne 16. 3. 2021: Sprememba Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021, št. 6316-1/2021-18 z dne 16. 3. 2021.

 

Pozivna dokumentacija in pravne podlage:

 • Vzorec pogodbe: