Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

V veljavi do 14. 12. 2021. Od 15. 12. 2021 velja dopolnjeni in spremenjeni zakon.

Prejšnja objava: v veljavi do 25.02.2019.
 


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (več o tem).

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO OBSEGA:

 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti – ZRRD (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),
 • Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti -ZRRD-A (Uradni list RS, št. 115/05 z dne 20. 12. 2005),
 • Zakon o društvih - ZDru-1 (Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2006),
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD-B (Uradni list RS, št. 112/07 z dne 7. 12. 2007),
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti – ZRRD-C (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. 2. 2011),
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo -ZPOP-1A (Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012),
 • Zakon o nevladnih organizacijah  - ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD-D (Uradni list RS, št. 9/19 z dne 11. 2. 2019).

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti - v veljavi do 14. 12. 2021
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet zakona)

Ta zakon določa načela in cilje ter ureja način izvajanja politike raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna in drugih virov (iz evropskih programov in skladov, lokalnih skupnosti in gospodarstva) ter je usmerjena k doseganju ciljev družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije. Ta zakon določa tudi organizacijo raziskovalne in razvojne dejavnosti ter pogoje za opravljanje te dejavnosti, kar podpira prehod v na znanju temelječo družbo, ki postavlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot razvojno prioriteto.

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenese Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21).

2. člen

(načela)

Osebam, ki opravljajo raziskovalno in razvojno dejavnost, je zagotovljena avtonomnost raziskovanja.

Raziskovalna in razvojna dejavnost temelji na načelih etičnosti in odgovornosti za uresničevanje ciljev, zapisanih v Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije in v proračunskih memorandumih, ob spoštovanju socialnega, okoljevarstvenega in trajnostnega vidika družbenega razvoja, na načelu konkurenčnosti, kakovosti, učinkovitosti, odprtosti ter na medsebojnem interesnem sodelovanju in povezovanju v državnem in mednarodnem okolju.

Financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti se izvaja na način, ki zagotavlja učinkovitost in preglednost uporabe javnih sredstev. Prednost pri mednarodnem sodelovanju ima vključevanje v skupni evropski prostor (ERA) in okvirne programe Evropske unije.

Rezultati raziskovalne in razvojne dejavnosti, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine in varstvo avtorskih pravic ter varstvo podatkov.

3. člen

(namen)

Namen zakona je ustvariti organizacijo in določiti pogoje za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti za uresničevanje temeljnih strateških razvojnih ciljev, kar zagotavlja:

 • ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos tega in mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje;
 • krepitev sposobnosti za obvladovanje splošnega družbenega napredka in tehnološkega napredka kot glavnega vira povečevanja produktivnosti dela in nacionalne konkurenčne sposobnosti v globalnem prostoru;
 • zviševanje individualne in družbene kakovosti življenja ter utrjevanje nacionalne identitete.

4. člen

(cilji)

Cilji zakona so:

 • povečanje družbene pomembnosti in učinkovitosti raziskovalne in razvojne dejavnosti z vzpostavljanjem policentričnega modela razvoja znanosti in mrežnega povezovanja raziskovalnih organizacij na področju znanosti, izobraževanja in gospodarstva;
 • ustvarjanje pogojev za avtonomno in strokovno neodvisno usmerjanje, vrednotenje ter spremljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • spodbujanje delovanja razvojnih jeder v znanosti, gospodarstvu in družbi na področjih, ki so osnova dolgoročnega gospodarskega in družbenega razvoja;
 • razvijanje človeških virov ob zagotavljanju enakih možnosti žensk in moških ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti s povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov, predvsem na univerzah;
 • povečanje skupnega obsega sredstev in naložb v raziskovalno in razvojno dejavnost, kar se bo doseglo z usmerjanjem javnih sredstev v strateška razvojna področja, ki bodo spodbujala povečanje obsega podjetniških vlaganj;
 • pospeševanje mednarodnega in meddisciplinarnega sodelovanja.

5. člen

(pomeni izrazov)

V tem zakonu imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

 • raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temeljno in uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, industrijske raziskave in prenos znanja;
 • raziskovalec oziroma raziskovalka (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec) je fizična oseba, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost;
 • tretja država je vsaka država, ki ni članica Evropske unije;
 • raziskovalec oziroma raziskovalka iz tretje države (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec iz tretje države) je državljan tretje države z doktoratom ali ustrezno visokošolsko kvalifikacijo, ki mu omogoča vpis v programe doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalne dejavnosti v skladu s tem zakonom;
 • raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki izvaja raziskovalno in/ali razvojno dejavnost pri osebah javnega ali zasebnega prava;
 • raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • javna raziskovalna organizacija je oseba javnega prava, katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava;
 • javno službo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega in javnega prava;
 • programsko financiranje je financiranje programov javne službe, ki se izvaja v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov.

6. člen

(izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti)

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije v obliki programov in projektov ter zasebni raziskovalci v obliki projektov, ki izhajajo iz Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

 

II. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

1. Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije

7. člen

(Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije)

Podlaga za usmerjanje in določanje obsega sredstev državnega proračuna za izvajanje raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti je Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije.

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije določa izhodišča, cilje, obseg in način financiranja ter kazalce za spremljanje učinkovitosti nacionalne politike za izvajanje in pospeševanje raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti.

Z Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije se določajo strateška razvojna področja in nacionalne prioritete za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter s tem tudi vsebina in obseg javne službe ter obseg raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti, usposabljanje za raziskovalno delo na univerzah, raziskovalnih in razvojnih organizacijah, tako, da se zagotavlja povezava med raziskovalnim delom in gospodarstvom.

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije izhaja iz sprejetih nacionalnih strateških dokumentov.

8. člen

(priprava in sprejemanje strategije)

Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.

Predlog Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije pripravi Vlada Republike Slovenije na podlagi izhodišč in usmeritev Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Za uresničevanje Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije sta odgovorna minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo.

2. Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

9. člen

(Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije)

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svet) je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.

Svet opravlja naslednje naloge:

 • predlaga Vladi Republike Slovenije izhodišča in usmeritve Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije;
 • predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije v tekočem letu;
 • spremlja rezultate in učinke delovanja na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije ter spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij;
 • daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela raziskovalnih organizacij;
 • daje mnenja in pobude k programom mednarodnega sodelovanja;
 • daje mnenje k poročilu o delu agencij, ustanovljenih na podlagi tega zakona;
 • poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat letno;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

Svet imenuje strokovno komisijo za spremljanje kakovosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij.

Svet sodeluje pri vprašanjih, povezanih z raziskovalno dejavnostjo univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, s Svetom za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Delo sveta je javno.

10. člen

(sestava sveta)

Svet ima 14 članov, ki so imenovani in člane po položaju.

Šest članov sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani sveta po položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministri, pristojni za znanost, tehnologijo in finance ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.

Predloge za članstvo v svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije.

Vlada Republike Slovenije imenuje predsednika sveta.

Predsednik in člani so imenovani za štiri leta, pri čemer se pri prvem imenovanju za polovico imenovanih članov določi mandat dveh let, za drugo polovico pa štiri leta.

Svet uredi svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov vseh članov.

Strokovna in administrativna dela za svet opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.

3. Strokovna telesa

11. člen

(strokovna telesa)

Za strokovno podporo pri sprejemanju odločitev pri izvajanju raziskovalne in razvojne politike se imenuje strokovne skupine in posamezne strokovnjake kot neodvisna strokovna telesa.

Neodvisna strokovna telesa iz prejšnjega odstavka imenujejo, v okviru pooblastil določenih s tem zakonom in drugimi predpisi, minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo ter agenciji, ustanovljeni v skladu s tem zakonom.

Podrobnejše določbe o pristojnostih in postopkih imenovanja neodvisnih strokovnih teles, ki jih imenujeta ministra iz prejšnjega odstavka, se določi s podzakonskima predpisoma, ki ju sprejmeta ministra v okviru svojih pristojnosti. V podzakonskih predpisih iz prejšnjega stavka se določijo tudi razlogi, zaradi katerih se morajo člani strokovnih teles izločiti pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti strokovnega telesa. O izločitvi člana odloči predsednik strokovnega telesa, o izločitvi predsednika pa minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo. Podrobnejše določbe o pristojnostih in postopkih imenovanja neodvisnih strokovnih teles agencij se določi v splošnem aktu iz 43. člena tega zakona.

4. Financiranje

12. člen

(sredstva)

Sredstva za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti se zagotavljajo v državnem proračunu in iz drugih virov, skladno s cilji in prioritetami določenimi z Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije, za naslednje namene:

 • financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih in razvojnih projektov;
 • ustanoviteljske obveznosti Republike Slovenije do javnih raziskovalnih in javnih infrastrukturnih zavodov;
 • usposabljanje in razvoj raziskovalnih in razvojnih kadrov;
 • mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje;
 • promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • raziskovalne opreme in raziskovalne infrastrukture;
 • financiranje znanstvenega publiciranja in komuniciranja;
 • za druge namene, določene s tem zakonom.

5. Normativi in standardi

13. člen

(določanje strukture sredstev)

Normative in standarde ter merila za določanje sredstev za financiranje Raziskovalne in inovacijske strategije po tem zakonu sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za znanost, oziroma ministra, pristojnega za tehnologijo.

Z normativi in standardi iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi pogoje, kriterije, merila za določitev obsega sredstev za izvedbo raziskovalnih in razvojnih programov in projektov, ki se izvajajo v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije in spremljanje ter poraba proračunskih sredstev.

6. Projekti za doseganje ciljev nacionalnega razvoja

14. člen

(sodelovanje)

Izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so namenjeni pripravi strateških podlag za odločanje in pripravo razvojnih in drugih politik ter spremljanje njihovega izvajanja, lahko država financira prek več ministrstev in drugih proračunskih porabnikov.

Medresorsko sodelovanje, določeno v prejšnjem odstavku, usklajuje ministrstvo, pristojno za znanost.

7. Javna agencija

15. člen

(način in namen ustanovitve javne agencije)

(delno prenehal veljati)

Javna agencija na področju raziskovalne dejavnosti in javna agencija na področju tehnološkega razvoja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je oseba javnega prava, ki jo ustanovi Republika Slovenija.

Vloga agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije oziroma njegovih posameznih delov kakor tudi izvajanje drugih nalog pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter tehnološkega razvoja, skladno z namenom, določenim v aktu o ustanovitvi.

Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.

Zoper odločitev agencije o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna, in ki jo na prvi stopnji sprejme direktor agencije, lahko stranka v 15 dneh po vročitvi vloži ugovor. Stranka mora v ugovoru natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Ugovor se lahko vloži samo zaradi kršitve postopka izbire ali očitne napake. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. O ugovoru odloči upravni odbor agencije v 30 dneh po njegovem prejemu ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev upravnega odbora agencije ni pritožbe.

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso urejena, se uporablja zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/2002).

16. člen

(organi agencije)

(delno prenehal veljati)

Organa agencije sta upravni odbor agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) in direktor. Agencija na področju raziskovalne dejavnosti ima znanstveni svet, agencija na področju tehnološkega razvoja ima strokovni svet.

17. člen

(upravni odbor)

Upravni odbor ima najmanj pet in največ devet članov.

Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika upravnega odbora izvoli upravni odbor izmed svojih članov. Število članov in sestava upravnega odbora se določita z aktom o ustanovitvi.

Ustanovitelj agencije na področju raziskovalne dejavnosti imenuje v upravni odbor svoje predstavnike in predstavnike na predlog raziskovalnih organizacij, univerz, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Gospodarske zbornice Slovenije ter drugih uporabnikov storitev, reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, društev ali drugih interesnih združenj, in sicer izmed uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja.

18. člen

(direktor agencije)

(delno prenehal veljati)

Za direktorja agencije je lahko imenovan kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo in izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o javnih agencijah ter druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom agencije.

Direktorja agencije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog upravnega odbora.

19. člen

(znanstveni in strokovni svet agencije)

(delno prenehal veljati)

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti oziroma strokovni svet agencije na področju tehnološkega razvoja je strokovno telo v evalvacijskem postopku.

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti se oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi. Člani znanstvenega sveta so iz vrst uglednih znanstvenikov in raziskovalcev.

Strokovni svet agencije na področju tehnološkega razvoja se oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi. Člani strokovnega sveta so iz vrst nosilcev tehnološkega razvoja.

Število članov sveta in naloge se določijo v aktu o ustanovitvi agencije.

Način oblikovanja in podrobnejše naloge sveta se določijo s statutom agencije v skladu z aktom o ustanovitvi.

20. člen

(naloge agencije na področju raziskovalne dejavnosti)

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti opravlja naslednje naloge:

 • na podlagi neodvisnega ter po metodologiji in merilih mednarodno primerljivega preverjanja odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter projektov in zagotavlja njihovo financiranje;
 • nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
 • spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov;
 • skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov;
 • spodbuja mednarodno sodelovanje;
 • vodi zbirke podatkov, določene s tem zakonom in drugimi predpisi;
 • skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije;
 • sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne politike;
 • v okviru svojih dejavnosti in pristojnosti se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja;
 • skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samoevalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
 • spodbuja povezavo z uporabniki;
 • opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

21. člen

(prenehal veljati)
 

8. Nevladne organizacije v javnem interesu

22. člen

(pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu)

Nevladni organizaciji, ki deluje na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti v javnem interesu, katere namen in delovanje presegata uresničevanje interesov njenih članov in ustanoviteljev ter je splošno koristno, se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: nevladna organizacija v javnem interesu). Status nevladne organizacije v javnem interesu se podeli v skladu s predpisi, ki urejajo status nevladne organizacije v javnem interesu, in predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, z odločbo, ki jo izda minister, pristojen za znanost, za področje raziskovalne dejavnosti, oziroma minister, pristojen za tehnologijo, za področje razvojne dejavnosti.

23. člen

(podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu)

Nevladna organizacija, ki pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu, lahko ob izpolnjevanju pogojev po tem zakonu, pridobi za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in s tem povezane aktivnosti sredstva iz državnega proračuna.

24. člen

(prenehal veljati)

8. Zbirke podatkov

25. člen

(zbirke podatkov)

Za načrtovanje politike, za potrebe izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene z zakonom, statistične namene, spremljanje stanja na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti ter namene promocije raziskovalnega in razvojnega dela, se pri agenciji na področju raziskovalne dejavnosti, kot upravljavcu centralne zbirke podatkov, vodijo zbirke podatkov.

Zbirke podatkov vsebujejo podatke o:

 • prejemnikih sredstev iz državnega proračuna;
 • izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • programih in projektih na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Zbirke podatkov iz druge alinee prejšnjega odstavka vsebujejo naslednje osebne podatke:

 • osebno ime raziskovalca;
 • rojstne podatke;
 • spol;
 • enotno matično številko občana;
 • davčno številko;
 • podatke o državljanstvu;
 • podatke o prebivališču;
 • podatke o naslovu, kjer opravlja raziskovalno oziroma razvojno dejavnost;
 • podatke o zaposlitvi;
 • podatke o izobrazbi.

Posamezne zbirke podatkov vsebujejo tudi podatke, ki niso osebni, če so potrebni za dosego namena iz prvega odstavka tega člena.

Osebni podatki iz tretjega odstavka tega člena se hranijo pet let. Po preteku roka, se podatki arhivirajo. Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo do poteka namena iz prvega odstavka tega člena.

26. člen

(pridobivanje podatkov)

Podatki se zbirajo neposredno na podlagi prijav ali predlogov od izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije.

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti brezplačno pridobiva podatke iz obstoječih zbirk podatkov naslednjih upravljavcev:

 • ministrstva, pristojnega za notranja zadeve - podatke o raziskovalcu (osebno ime, rojstne podatke, enotno matično številko občana iz centralnega registra prebivalstva, podatke o državljanstvu);
 • Davčne uprave Republike Slovenije - podatke o davčni številki izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • delodajalcev - podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih plač in nadomestil ter podatke o drugih izplačilih;
 • javnega infrastrukturnega zavoda, ki opravlja dejavnost komunikacijske in informacijske podpore raziskovalni dejavnosti - podatke o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, o programih in projektih na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Na zahtevo ministrstva, pristojnega za znanost, je agencija na področju raziskovalne dejavnosti dolžna brezplačno posredovati podatke iz vseh zbirk podatkov, ki jih upravlja. Ministrstvo, pristojno za tehnologijo, javni infrastrukturni zavod, ki opravlja dejavnost informacijske in komunikacijske podpore raziskovalni dejavnosti, javne raziskovalne organizacije, koncesionarji in pravne osebe, ki jim je bilo dano javno pooblastilo, brezplačno pridobivajo podatke iz zbirk podatkov iz druge in tretje alinee drugega odstavka 25. člena tega zakona in jih uporabljajo za izvajanje dejavnosti, vodenje zbirk podatkov po tem zakonu, izvajanje nadzora ter za spremljanje stanja, analize ali v statistične namene.

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti lahko osebne podatke, o katerih vodi zbirke podatkov in podatke, ki jih pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena, obdeluje samo za potrebe izvajanja dejavnosti in izvajanja zbirk podatkov po tem zakonu, za izvajanje nadzora in izplačil, za spremljanje stanja, analize ter statistične namene.

III. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE RAZISKOVALNE

IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI

1. Raziskovalna organizacija

27. člen

(pogoji)

Raziskovalne organizacije morajo za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti zagotoviti ustrezno usposobljene raziskovalce, organizirane v raziskovalne skupine, vodje projektov, raziskovalno opremo in prostore ter infrastrukturo za podporo tej dejavnosti.

Raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo, morajo za izvajanje raziskovalnih programov, poleg pogojev iz prejšnjega odstavka, zagotoviti tudi vodjo programske skupine.

Raziskovalne organizacije, ki opravljajo infrastrukturno dejavnost, morajo za opravljanje te dejavnosti zagotoviti vodjo infrastrukturne skupine, ustrezno usposobljene sodelavce, opremo in prostore.

Raziskovalna organizacija, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s tem zakonom in je vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih organizacij) pri javni agenciji na področju raziskovalne dejavnosti, lahko sklepa sporazume o gostovanju z raziskovalci iz tretjih držav (v nadaljnjem besedilu: sporazumi). S sporazumom se raziskovalec iz tretje države zaveže, da si bo prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo gostila raziskovalca iz tretje države za namene dokončanja raziskovalne dejavnosti.

Če raziskovalna organizacija ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s tem zakonom, izgubi pravico do sklepanja sporazumov oziroma mora odstopiti od že sklenjenih sporazumov z dnem izbrisa iz evidence raziskovalnih organizacij.

Raziskovalne organizacije, ki imajo sklenjene sporazume, morajo obveščati javno agencijo na področju raziskovalne dejavnosti o sklenjenih sporazumih in o prenehanju veljavnosti teh sporazumov.

Javna agencija na področju raziskovalne dejavnosti objavi seznam raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume.

Nadzor nad izvajanjem sporazumov opravlja ministrstvo, pristojno za znanost, ki lahko prenese nadzor na javno agencijo na področju raziskovalne dejavnosti.

Vsebino, obliko in način sklepanja sporazumov iz četrtega odstavka tega člena, način obveščanja iz šestega odstavka tega člena, vsebino in način objave seznama iz sedmega odstavka tega člena ter način nadzora nad izvajanjem sporazumov iz osmega odstavka tega člena, s podzakonskim aktom določi minister, pristojen za znanost.

2. Raziskovalci

28. člen

(pogoji)

Raziskovalec, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost v raziskovalni organizaciji, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in mora izpolnjevati druge predpisane pogoje.

Raziskovalci so razvrščeni v raziskovalne nazive. Raziskovalni nazivi in minimalni pogoji za izvolitve v nazive se določijo s podzakonskim predpisom in so primerljivi z nazivi na področju visokega šolstva.

Raziskovalec iz tretje države, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno dejavnost, mora z raziskovalno organizacijo skleniti sporazum.

Raziskovalec iz tretje države, s katerim ima raziskovalna organizacija sklenjen sporazum, mora izpolnjevati pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena.
 

29. člen

(vodja projekta)

Vodja raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima doktorat znanosti,
 • izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih in
 • izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.

Vodja razvojnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ali raziskovalec, ki izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje uporabnih raziskovalnih in razvojnih projektov.

Kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz prejšnjih odstavkov določi minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo.

30. člen

(vodja programske in vodja infrastrukturne skupine)

Vodja programske skupine mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene v prvem odstavku prejšnjega člena in biti zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki izvaja raziskovalni program.

Vodja infrastrukturne skupine mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se infrastrukturni program izvaja,
 • ima ustrezno univerzitetno izobrazbo,
 • izkazuje potrebno strokovno znanje in
 • izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.

31. člen

(zaposlitev raziskovalcev za določen čas in sobotno leto)

Raziskovalna organizacija lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, daljši od dveh let, če gre za usposabljanje in izobraževanje za pridobitev magisterija ali doktorata, za obdobje, ki ga za pridobitev naziva predpisuje program, ob upoštevanju upravičene odsotnosti mladega raziskovalca med trajanjem sofinanciranja.

Delavci v raziskovalnih organizacijah, ki so izvoljeni v najvišje raziskovalne nazive oziroma v nazive visokošolskih učiteljev, imajo pravico, da v obdobju šestih let lahko preidejo za eno leto iz raziskovalne v visokošolsko dejavnost. V tem času pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati.

3. Javni raziskovalni in javni infrastrukturni zavod

32. člen

(javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod)

Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga ustanovi Republika Slovenije ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne službe po tem zakonu. V aktu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda se opredeli njegovo poslanstvo.

Javni infrastrukturni zavod je zavod, ki ga ustanovi Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje infrastrukturne dejavnosti kot podpore raziskovalni dejavnosti, ki je javna služba po tem zakonu..

33. člen

(organi zavoda)

Organi javnega raziskovalnega zavoda in javnega infrastrukturnega zavoda so upravni odbor, znanstveni oziroma strokovni svet in direktor.

Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) upravlja upravni odbor, v katerem  so predstavniki ustanoviteljice, predstavniki zaposlenih in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Upravni odbor ima od pet do devet članov. Število članov mora biti liho, pri čemer nobena od treh strani v upravnem odboru ne sme imeti večine. Število članov upravnega odbora in način njihovega imenovanja oziroma izvolitve se določita z aktom o ustanovitvi, podrobnejši način imenovanja oziroma izvolitve članov upravnega odbora pa se lahko določi s statutom javnega zavoda.

Znanstveni oziroma strokovni svet obravnava vprašanja s področja znanstvenega in strokovnega dela javnega zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih javnega zavoda, pripravlja strokovne podlage za programe dela in razvoja javnega zavoda, daje upravnemu odboru in direktorju mnenja in predloge o organizaciji dela in pogojih za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom, statutom ali drugimi splošnimi akti javnega zavoda.

Sestava, način oblikovanja in naloge znanstvenega sveta oziroma strokovnega sveta se določijo s statutom javnega zavoda skladno z aktom o ustanovitvi.

34. člen

(pogoji za imenovanje direktorja zavoda)

Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene v prvem odstavku 29. člena tega zakona, ter druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega raziskovalnega zavoda.

Za direktorja javnega infrastrukturnega zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vodjo infrastrukturne skupine, določene z drugo, tretjo in četrto alineo drugega odstavka 30. člena tega zakona, ter druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega infrastrukturnega zavoda.

35. člen

(sodelovanje z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi)

Javni raziskovalni zavodi v okviru svoje raziskovalne dejavnosti, s soglasjem ustanovitelja in ob izpolnjevanju predpisanih pogojev lahko sodelujejo z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi pri izvajanju visokošolskega izobraževanja.

4. Javna služba

36. člen

(javna služba)

Na področju raziskovalne dejavnosti predstavlja javno službo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije, za dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju.

Infrastrukturna dejavnost, ki je podpora raziskovalni dejavnosti, se opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.

37. člen

(opravljanje javne službe)

Javno službo opravljajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava.

Infrastrukturno dejavnost opravljajo v obliki infrastrukturnih programov infrastrukturne skupine v javnih zavodih in na podlagi koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava.

5. Izvajanje javne službe na podlagi koncesije

38. člen

(izbor in podelitev koncesije)

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Koncesionarji morajo izpolnjevati pogoje, ki so s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, določeni za programsko financiranje javne raziskovalne organizacije v delu, ki se nanaša na programsko financiranje.

Vsebina in postopek javnega razpisa se določi s podzakonskim predpisom, ki ga sprejme minister, pristojen za znanost.

Koncesijo za opravljanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, po predhodno opravljenem postopku izbora koncesionarja, ki ga izvede agencija na področju raziskovalne dejavnosti, podeli minister, pristojen za znanost, z odločbo.

Koncesija se podeli za določen čas. Število in vrste koncesij vsako leto določi minister, pristojen za znanost, na podlagi Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

39. člen

(pogodba in prenehanje koncesije)

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki in jo v imenu koncendenta podpiše direktor agencije.

Če koncesionar ne opravlja javne službe skladno s predpisi in pogodbo, se na podlagi predloga upravnega odbora agencije in predhodnega mnenja znanstvenega sveta koncesija odvzame z odločbo ministra, pristojnega za znanost. Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe, in to ne glede na koncesijsko pogodbo.

6. Javno pooblastilo

40. člen

(podelitev javnega pooblastila)

Pravnim osebam, ki delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, lahko minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo, v skladu z določbami zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002) za določen čas z odločbo podeli javno pooblastilo za opravljanje naslednjih upravnih nalog:

 • podeljevanje štipendij in drugih oblik pomoči s področja razvoja kadrov;
 • spodbujanje mednarodnega znanstvenega sodelovanja;
 • promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • spremljanje in vrednotenje učinkov raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Pogoje, kriterije, merila ter postopek za podelitev javnega pooblastila se podrobneje določi s podzakonskim predpisom, ki ga sprejme minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo.

41. člen

(odvzem javnega pooblastila)

Zaradi nezakonitega, nepravilnega ali nepravočasnega izvajanja javnih pooblastil se lahko nosilcu javnega pooblastila odvzame javno pooblastilo.

O odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo, z upravno odločbo.

7. Ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb

42. člen

(ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb)

Pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki opravljajo javno službo po tem zakonu ali opravljajo dejavnost po javnem pooblastilu, morajo v roku petih let izvesti evalvacijo kakovosti svojega delovanja po mednarodnih merilih.

8. Podzakonski predpisi

43. člen

(podzakonski predpisi)

Podrobnejšo organizacijo upravljanja z javnimi sredstvi za raziskovalno in razvojno dejavnost, metodologijo, pogoje in merila, postopke izbora, financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja programov in projektov ter druga področja, ki jih ureja ta zakon, določa agencija po predhodno danem soglasju ministra, pristojnega za znanost, oziroma ministra, pristojnega za tehnologijo, s podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti. Ti akti se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. NADZOR

44. člen

(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)

Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije in pravne osebe, ki ji je bilo podeljeno javno pooblastilo, opravlja ministrstvo, pristojno za delovno področje, na katerem agencija deluje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

45. člen

(nadzor nad pravnimi akti nosilca javnega pooblastila)

Ministrstvo v zvezi z danim pooblastilom opravlja nad nosilcem javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih splošnih aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih posamičnih aktov.

Če nosilec javnega pooblastila izda akt, ki ni skladen z ustavo ali zakonom, mu ministrstvo da navodila za uskladitev akta.

46. člen

(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)

Nadzor, ki ga opravlja agencija, vključuje nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela vseh, ki se financirajo iz državnega proračuna na podlagi tega zakona.

Nadzor agencije nad pravnimi osebami zasebnega in javnega prava, ki izvajajo javno službo oziroma dejavnost, ki se izvaja kot javna služba po tem zakonu, vključuje nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela teh pravnih oseb.

Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri pravnih in fizičnih osebah iz prejšnjega odstavka se izvaja skladno s predpisi Vlade Republike Slovenije in ministrstev ter drugimi predpisi.

Pravne in fizične osebe, ki se financirajo na podlagi tega zakona, so skladno s predpisi dolžne agenciji pošiljati podatke o rezultatih raziskovalne in razvojne dejavnosti ter porabi proračunskih sredstev.

O opravljanju nadzora izdaja agencija poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.

 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD (Uradni list RS, št. 96/02) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

"V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

(rok za podzakonske predpise)

Podzakonski predpisi, ki so potrebni za izvajanje tega zakona, se izdajo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona oziroma najpozneje v enem letu od ustanovitve agencije po tem zakonu.

Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme akte, s katerimi uredi ustanovitev in začetek delovanja agencije na področju raziskovalne dejavnosti in agencije na področju razvojne dejavnosti.

Z ustanovitvijo agencij iz prejšnjega odstavka preidejo vanju zaposleni na ministrstvu, pristojnem za znanost, oziroma ministrstvu, pristojnem za tehnologijo, ki opravljajo upravne in strokovne naloge, ki skladno s tem zakonom preidejo v pristojnost obeh agencij.

48. člen

(potekanje mandata)

Mandat članov sveta in članov strokovnih teles ministrstva preneha z imenovanjem novih članov v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

49. člen

(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I), razen določb 38. in 39. člena.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi:

 1. pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih (Uradni list RS, št. 52/2001),
 2. pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Uradni list RS, št. 52/2001),
 3. pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja razvojnih projektov izumiteljev (Uradni list RS, št. 22/94),
 4. pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči Ministrstva za znanost in tehnologijo (Uradni list RS, št. 73/94),
 5. pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske opreme (Uradni list RS, št. 62/95).

Do sprejema novih podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo dosedanji podzakonski predpisi, in sicer:

 1. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 71/99),
 2. pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje tehnološkega razvoja (Uradni list RS, št. 78/98),
 3. pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/2001),
 4. pravilnik o nagradah in priznanjih republike Slovenije za znanstveno raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 39/98, 11/99, 33/2001),
 5. pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 46/2001),
 6. pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 79/97, 69/98, 21/2001),
 7. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 36/2002),
 8. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 36/2002),
 9. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 36/2002),
 10. pravilnik o financiranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/2001)
 11. pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja raziskovane dejavnosti (Uradni list RS, št. 6/96),
 12. pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture (Uradni list RS, št. 62/95,
 13. pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora Ministrstva za znanost in tehnologijo na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 55/95),
 14. pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive (Uradni list RS, št. 75/94, 35/98, 52/98),
 15. pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98, 52/98),
 16. pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Uradni list RS, št. 38/94, 53/95, 1/98, 38/99)
 17. pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 14/94, 54/2001),
 18. pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, 21/2001, 38/2002),
 19. pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 30/92, 46/93, 61/98),
 20. pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 62/96, 13/97),
 21. sklep o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 64/95),
 22. sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94, 33/96),
 23. sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98),
 24. sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 41/2001).

50. člen

(rok uveljavitve zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. ".

Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD-A (Uradni list RS, št. 115/05) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

"2. člen

Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora javnega zavoda, skladno s 1. členom tega zakona, nadaljuje delo dosedanji upravni odbor javnega zavoda.

Novi upravni odbor javnega zavoda se imenuje oziroma izvoli v petih mesecih od uveljavitve tega zakona.

Javni zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem zakonom v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

3. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".

Zakon o društvih –Zdru-1 (Uradni list RS, št. 61/06) vsebuje naslednjo končno določbo:

»16. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD-B, (Uradni list RS, št. 112/07) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

"5. člen

Minister, pristojen za znanost, v tridesetih dneh od uveljavitve tega zakona izda podzakonski akt iz devetega odstavka 27. člena zakona.

 

6. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD-C, (Uradni list RS, št. 9/11) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

"PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

15. člen

 

Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora javnega zavoda skladno z 12. členom tega zakona nadaljuje delo dosedanji upravni odbor javnega zavoda.

Novi upravni odbor javnega zavoda se imenuje oziroma izvoli v petih mesecih od uveljavitve tega zakona.

Javni zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem zakonom v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Akti o ustanovitvi javnih zavodov se uskladijo s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

16. člen

Vsi postopki javnih razpisov in javnih pozivov, ki so bo začetku veljavnosti tega zakona v teku pri agenciji in še niso pravnomočno končani, se dokončajo po določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1in 112/07).

17. člen

Do sprejema Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije v skladu s tem zakonom se glede določb iz 1. člena tega zakona uporablja Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 3/06).

18. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1A (Uradni list RS, št. 57/12) v zvezi z delnim prenehanjemveljavnosti določb 15., 16., 18. in 19. člena zakona in prenehanjem veljavnosti 21. člena zakona določa:

»5. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 15., 16., 18. in 19. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: ZRRD) v delu, ki se nanašajo na agencijo na področju tehnološkega razvoja, uporabljajo pa se do začetka delovanja javne agencije za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 21. člen ZRRD, uporablja pa se do začetka delovanja javne agencije za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva ter internacionalizacije.«;

ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»9. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

 

Zakon o nevladnih organizacijah - ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018) vsebuje naslednjo končno določbo:

 

"39. člen

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Določbe 28. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2019.".

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD-D, (Uradni list RS, št. 9/19) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

"5. člen

Podzakonski akt iz devetega odstavka 27. člena zakona se uskladi z določbami tega zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.

6. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".