Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Prejšnja veljava: pravilnik je bil v veljavi do 19.08.2016.

 


Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(predmet urejanja)

S tem pravilnikom se določajo kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta.

II. KRITERIJI ZA VODJO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

2. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta)

(1) Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A; v nadaljnjem besedilu: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti), če:

  1. Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti (v nadaljnjem besedilu: podzakonski predpis, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti), v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.
  2. Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS, kjer se upoštevajo citati znanstvenih člankov, za katere obstaja polni bibliografski zapis v bazah podatkov, ki se uporabljajo za vrednotenje citiranosti in so opredeljene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Za družboslovje in humanistiko lahko izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz podzakonskega predpisa, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih desetih letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih desetih let, so lahko objavljena tudi prej.
  3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

(2) Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če:

  1. ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
  2. izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov) ali
  3. izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija).

(3) Minimalni oceni in število čistih citatov iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določijo v metodologiji ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke, ki jo na podlagi akta o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: metodologija, ki ureja ocenjevanje prijav).

(4) Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke prvega odstavka tega člena se podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

3. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta)

(1) Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če:

  1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.
  2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki prvega odstavka prejšnjega člena, ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
  3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

(2) Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku prejšnjega člena.

(3) Minimalni oceni in število čistih citatov iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določijo v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav.

(4) Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke prvega odstavka tega člena se podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

4. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta)

(1) Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v nadaljnjem besedilu: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če niso pretekla več kot tri leta po letu zagovora njegovega doktorata ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, ter izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

(2) Minimalni oceni in število čistih citatov se po vedah oziroma področjih določijo v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav.

(3) Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.

(4) Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, s predložitvijo izjave prijavitelja o izpolnjevanju tega pogoja v okviru prijavne vloge na javni razpis.

III. KONČNI DOLOČBI

5. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11).

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Uradni list RS, št. 53/16, datum objave: 5.8.2016, veljavnost: 20.8.2016