Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 19.08.2016. Od 20.08.2016 velja spremenjeni pravilnik.

Prejšnja veljava: pravilnik je bil v veljavi do 16.09.2011.

 


Sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 72/2011) objavljen 16.09.2011, velja od 17.09.2011.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (več o tem).

*Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta obsega:

 • Uradni list RS, št. 41/09, datum objave: 01.06.2009, veljavnost:02.06.2009
 • Uradni list RS, št. 72/11, datum objave: 16. 9. 2011, veljavnost: 17.09.2011

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) - v veljavi do 19.08.2016
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(predmet urejanja)

S tem pravilnikom se določajo kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta.

II. KRITERIJI ZA VODJO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

2. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta)

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če:

 1. Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje v 2. A ali 3. A, B.
 2. Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS (Web of Science – WoS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS poln bibliografski zapis. Za družboslovje lahko izkazuje tudi citiranost v monografiji, izdani pri mednarodni založbi (2.A, 3.A, B), za humanistiko pa v znanstvenih objavah, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz pravilnika, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih 10 let, so lahko objavljena tudi prej.
 3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če:

 • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe ali
 • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev ipd.), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ipd.) ali
 • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija ipd.).

Minimalno število točk iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določi v Metodologiji ocenjevanja prijav.

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela.

3. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta)

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če:

 1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih.
 2. Izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
 3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika. Minimalno število točk iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določi v Metodologiji ocenjevanja prijav.

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela.

4. člen

(kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta)

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih. Minimalno število točk se določi v Metodologiji ocenjevanja prijav.

Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.

 


Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09) vsebuje naslednjo končno določbo:

"III. KONČNA DOLOČBA

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 72/2011) vsebuje naslednjo končno določbo:

"2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."