Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021

Rokovnik
Razpis

Vprašanja in odgovori:

Izraza »vodja« in »raziskovalec« sta zapisana v moški slovnični obliki in se uporabljata kot nevtralni izraz za moški in ženski spol.

V nadaljevanju so uporabljene naslednje kratice:

 

Kratica Pomen
RO raziskovalna organizacija
JRO javna raziskovalna organizacija (javni raziskovalni zavod ter univerza oziroma samostojnim visokošolskim zavodom, ki ga je ustanovila Republika Slovenija)
RO s koncesijo raziskovalna organizacija, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije (koncesionar)
JRZ javni raziskovalni zavod
FTE ekvivalent polne zaposlitve (izvajanje raziskovalne dejavnosti ene osebe za polni delovni čas za eno leto, kar pomeni 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela)

1. Kakšna je razlika med javnim pozivom in javnim razpisom za financiranje raziskovalnih programov, glede na to, da sta objavljena in se zaključita istočasno?

Razlika je v subjektu prijavitelja oziroma izvajalcev raziskovalnega programa. Prijavo na javni poziv odda matična raziskovalna organizacija/prijavitelj, ki ima status JRO. Prijavo na javni razpis odda matična raziskovalna organizacija/prijavitelj, ki ima status RO s koncesijo.

Če prijavitelj v 10. točki prijavne vloge navede več RO, ki bodo izvajale raziskovalnih program, je treba oddati izjavo iz 12.4. točke javnega poziva oziroma javnega razpisa. Izjave ni potrebno oddati, če so prijavitelj in izvajalci raziskovalnega progama članice iste javne univerze.

Javni poziv se objavi v skladu s sklepom direktorja agencije, javni razpis v skladu s sklepom ministra, pristojnega za znanost. Javni poziv in javni razpis sta objavljena na spletnih straneh agencije, javni razpis tudi v Uradnem listu RS.

Prijavna vloga, ki je sestavni del pozivne oziroma razpisne dokumentacije, je v obeh primerih enaka.
 

2. Na portalu eObrazci ne vidimo možnosti oddaje prijave. Na kakšen način oddamo prijavo na javni poziv oziroma javni razpis?

Prijave ni možno oddati preko elektronskega prijavnega sistema, tj. portala eObrazci.

Prijava se odda v tiskani in elektronski obliki, način in oblika prijave pa sta podrobneje navedena v 12. in 13. točki javnega poziva in javnega razpisa.
 

3. Dogovarjamo se o preoblikovanju raziskovalnega programa. Ali je možno razdružiti raziskovalni program in na kaj moramo biti pozorni? Na kaj moramo biti pozorni v primeru združitve raziskovalnih programov?

Raziskovalni program je možno razdružiti. Gre za eno od oblik preoblikovanja raziskovalnega programa, ki je podrobneje določena v 4.2. točki javnega poziva in javnega razpisa. Predmet preoblikovanja so lahko tudi raziskovalni programi, ki se jim obdobje financiranja ne izteče v letu 2021.

V primeru razdružitve raziskovalnega programa se odda dve prijavi (lahko tudi več) tipa »Nova prijava – preoblikovanje programov«. V 9. točki prijavne vloge Obrazec 1A vsak prijavitelj navede predlagano število letnih raziskovalnih ur, pri čemer je treba upoštevati minimalni letni obseg financiranja raziskovalnih programov, tj. najmanj 2,5 FTE cenovne kategorije A za prijavo JRZ in najmanj 1 FTE cenovne kategorije A za prijavo drugih JRO oziroma RO s koncesijo. V 9.1. točki prijave vloge prijavitelj navede raziskovalne programe, ki so predmet preoblikovanja ter navede razloge in način preoblikovanja.

Namero o preoblikovanju raziskovalnega programa mora prijavitelj sporočiti agenciji do 9. 4. 2021.

V primeru združitve raziskovalnih programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, agencija v roku treh delovnih dni po najavi preoblikovanja raziskovalnih programov prijavitelju sporoči letni obseg raziskovalnih ur, da ga prijavitelj navede v 9. točki prijavne vloge.

K tiskani obliki prijave mora prijavitelj priložiti sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2021 izvajajo raziskovalni program, ki je predmet preoblikovanja. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg preoblikovanega raziskovalnega programa. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala raziskovalnega programa.


4. Katere pogoje mora izpolnjevati vodja raziskovalnega programa? Kdaj morajo biti izpolnjeni?

Vodja raziskovalnega programa mora imeti doktorat znanosti in biti zaposlen pri prijavitelju ter v skladu s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov) izpolnjevati naslednje kvantitativne vstopne pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov:

  • dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B;
  • imeti A' več kot 0 (velja za vse vede);
  • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je: A1 ≥ A1 minimalni,CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ 0.

Pogoje za vodjo raziskovalnega programa bo agencija preverila na podlagi podatkov sistema SICRIS, razen citatov vodij raziskovalnih programov s področij družboslovnih in humanističnih ved, ki jih bo agencija preverila na podlagi citata oziroma citatov, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni poziv oziroma javni razpis, če podatek o citatih ni razviden iz sistema SICRIS. Ostale pogoje bo agencija preverila na podlagi podatkov iz evidenc agencije.

Pogoji za vodjo raziskovalnega programa morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega poziva oziroma javnega razpisa, razen pogoja zaposlitve vodje pri prijavitelju, ki mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa in med izvajanjem raziskovalnega programa.

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
 

5. Kakšni so minimalni pogoji glede ustreznosti sestave programske skupine? Kdaj morajo biti izpolnjeni?

Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo najmanj štirje raziskovalci z doktoratom). Če se program izvaja na več RO, mora biti v programski skupini iz vsake RO najmanj en raziskovalec z doktoratom. Pogoj mora biti izpolnjen ob prijavi in med izvajanjem raziskovalnega programa.

Programska skupina mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev (velja za vse vede):

  • dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
  • tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2≥ 25

Kvantitativne pogoje agencija preveri ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa, pri čemer se upošteva sestava programske skupine, navedena v prijavi.
 

6. Ali lahko prijavitelj za vodjo raziskovalnega programa navede tudi raziskovalca, ki ob oddaji prijave ni zaposlen pri prijavitelju?

Da. Predlagani vodja mora biti pri prijavitelju zaposlen najkasneje ob podpisu pogodbe o financiranju raziskovalnega programa.
 

7. Ali lahko posamezni član programske skupine sodeluje v dveh ali več raziskovalnih programih?

Ne. Posamezni član programske skupine lahko sodeluje le na enem raziskovalnem programu. V primeru, da je ob oddaji prijave posameznik član druge programske skupine, se prijavitelj z oddajo prijave zaveže, da bo predlaganega člana programske skupine ustrezno razbremenil oziroma zaposlil (glejte IZJAVE PRIJAVITELJA prijavne vloge).


8. Ali je možno pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa kandidirati za večji obseg financiranja raziskovalnega programa od obstoječega?

Ne. Prijava za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«) je možna le v enakem (ali manjšem) letnem obsegu financiranja raziskovalnega programa, ki velja za obdobje 1. 1. 2021–31. 12. 2021, pri čemer prijavitelj ne sme upoštevati sredstev javnega poziva COVID-19 (glejte navedbo v naslednji točki).
 

9. Ali se sredstva, odobrena na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, štejejo med sproščena sredstva raziskovalnega programa v letu 2021? Ali lahko prijavitelj ta sredstva navede v prijavi na javni poziv oziroma javni razpis?

Sredstva, odobrena na podlagi javnega poziva COVID-19 ne štejejo med sproščena sredstva raziskovalnega programa v letu 2021, ker so bila odobrena le za leti 2020 in 2021, in se zato ne upoštevajo v naslednjem šestletnem obdobju financiranja raziskovalnega programa (2022–2027).

Povečanega obsega financiranja raziskovalnega programa na podlagi tematskega javnega poziva COVID-19, izvedenega v letu 2020, prijavitelj ne sme upoštevati pri navedbi letnega obsega raziskovalnih ur raziskovalnega programa v 9. in 10. točki prijavne vloge (Obrazec 1A).

Prijavitelj mora pri navedbi letnega obsega raziskovalnih ur v 9. in 10. točki prijavne vloge (Obrazec 1A) upoštevati letni obseg financiranja raziskovalnega programa pred povečanjem financiranja na podlagi javnega poziva COVID-19.
 

10. V zadnjih petih letih je bila predlagana vodja raziskovalnega programa eno leto na porodniškem dopustu. Katere vrste odsotnosti in kje v prijavni vlogi lahko prijavitelj to navede?

Daljšo odsotnost (npr. porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, bolezenska odsotnost), ki je trajala nepretrgoma najmanj tri mesece, prijavitelj navede v 12. točki prijavne vloge.
 

11. Ali v programski skupini lahko sodelujejo raziskovalci brez raziskovalnih ur?

Ne. Minimalna letna obremenitev raziskovalca je 0,1 FTE oziroma 17 raziskovalnih ur.
 

12. Kateri člani programske skupine lahko sodelujejo le z 0 raziskovalnimi urami?

V programski skupini lahko z 0 raziskovalnimi urami sodelujejo mladi raziskovalci, doktorandi, vodje podoktorskih projektov in direktorji JRZ, ki so zaposleni v raziskovalni organizaciji, ki izvaja raziskovalni programi in so financirani iz drugih virov ter upokojeni raziskovalci.
 

13. Ali lahko prijavitelj za člana programske skupine navede raziskovalca, ki še nima številke raziskovalca?

Ne, ker mora biti predlagani član programske skupine v prijavni vlogi vpisan z evidenčno številko iz evidence raziskovalcev, ki jo vodi agencija.

V primeru, da raziskovalec nima svoje evidenčne številke, mora prijavitelj agenciji poslati:

  • zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca,
  • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02/2018-1), ki mora biti podpisan s strani zastopnika prijavitelja in predvidenega raziskovalca,
  • izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo prijavitelj imenovanega kandidata, v primeru odobritve raziskovalnega programa zaposlil in navedbo javnega poziva oziroma javnega razpisa ter naslov raziskovalnega programa.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej oziroma pred zaključkom javnega poziva oziroma javnega razpisa poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS.
 

14. V sklopu poglavja E (33. točka prijavne vloge) pripravljamo predstavitev raziskovalnega programa za ocenjevanje prijave po kriteriju »Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost«, katere sestavni del je tudi časovni prikaz aktivnosti po letih. Za koliko let pripravimo časovni prikaz?

Obdobje financiranja izbranih raziskovalnih programov bo od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027, zato časovni prikaz aktivnosti predlaganega programa dela raziskovalnega programa zajema 6 let.
 

15. V katerih primerih je treba ob prijavi oddati sporazum? Kdo in na kakšen način to stori?

Sporazum sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2021 izvajajo raziskovalni program, je treba oddati pri prijavah tipa »Nadaljevanje obstoječega programa« in »Nova prijava – preoblikovanje programov«.

Predmet sporazuma je določitev letne razporeditve raziskovalnih ur med prijaviteljem in izvajalci raziskovalnega programa. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala raziskovalnega programa.

Sporazum prijavitelj priloži k tiskani obliki prijavne vloge.
 

16. V katerih primerih je treba oddati izjavo iz 12.4. točke javnega poziva oziroma javnega razpisa? Kdo in na kakšen način to stori?

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja/ta/jo tudi druga/drugi/druge RO, mora prijavitelj oddati izpolnjeno in žigosano izjavo z lastnoročnimi podpisi zastopnika prijavitelja in vseh izvajalcev raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijavne vloge.

Izjavo prijavitelj priloži k tiskani obliki prijavne vloge.
 

17. Kje lahko preverimo, v kateri fazi je postopek izvedbe javnega poziva oziroma javnega razpisa?

Okvirni datumi so objavljeni v rokovnikih:

18. Ali je v 3. točki prijavne vloge možna sprememba naslova raziskovalnega programa?

Naslov raziskovalnega programa pri tipu prijave »Nadaljevanje obstoječega programa« lahko spremenite ali dopolnite.

 

19. V Obrazcu 1, Obrazcu 2 in Obrazcu 3 ni mogoče oblikovati besedila.

Odklenjena Obrazca 2 in 3 smo dodali k razpisni in pozivni dokumentaciji. Upoštevajte omejitve glede števila znakov pri točkah 18 do 32 (poglavja B, C in D), oziroma omejitve glede števila strani pri točkah 33 (poglavje E) in 34 (poglavje F).

Obrazec 1A (za nove prijave Obrazec 1B) je namenjen nadaljnji obdelavi in izvozu podatkov, zato je še vedno zaščiten z geslom.
 

20. V zvezi s 25.2. točko Obrazca 2 in 3, v kateri navajamo število doktorjev znanosti, nas zanima, ali v vrstici »doktor znanosti« navedemo skupno število doktorjev znanosti in v naslednji vrstici število tistih, ki jih je agencija financirala po programu »Mladi raziskovalci«?

Ne navajate skupnega števila doktorjev znanosti. V rubriki »doktorat znanosti – MR v okviru ARRS« vpišete število doktorjev znanosti, ki jih je po programu »Mladi raziskovalci« financirala agencija, v rubriki »doktorat znanosti« pa ostale, kar lahko dodatno izpostavite v točki 30.2 (komentar).
 

21. Ali je možno združiti točki 33 (poglavje E) in 34 (poglavje F)?

Točki 33 in 34 lahko združite, pri čemer upoštevajte, da je dolžina predstavitve največ 10 strani formata A4. Združeni točki naj bosta v dveh dokumentih (v slovenskem in ločeno v angleškem jeziku), posredujete jih kot prilogo k prijavni vlogi. V obrazec 2 in 3 v okvirček pri obeh točkah napišite, da je vsebina oddana v posebni prilogi. Za ostale točke priloge niso predvidene.
 

22. Kako lahko vpišemo doktorande, ki niso mladi raziskovalci v okviru ARRS, v obrazcu 4?

 Če imajo številko raziskovalca, jih lahko vpišete tako, da jim namesto vloge »MR« napišete »MR-D«. Pojasnite v točki 30.2 (komentar).
 

23. Katero obdobje je potrebno upoštevati pri prijavah novih raziskovalnih programov?

Za točke 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 se upošteva obdobje zadnjih petih let (2016–2020), vključno z letom 2021 do oddaje prijave.