Inovacije

Predstavitev

Z ustanovitvijo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), ki je univerzalna pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), se je skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti - ZZrID-A (Uradni list RS, št. 40/23) delovanje agencije razširilo tudi na področje inovacij.

 

9. člen Sklepa o ustanovitvi ARIS (Uradni list RS, št. 48/2023) navaja, da ARIS  na področju inovacijske dejavnosti:

 1. izvaja programe in ukrepe za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacijske dejavnosti s kontinuiranim izvajanjem instrumentov v skladu s 14. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
 2. izvaja promocijo tehnološkega razvoja in inovacijske dejavnosti ter prenosa znanja med gospodarstvom, visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, državo in drugimi deležniki;
 3. zagotavlja svetovanje in strokovno podporo nosilcem projektov za razvoj izdelkov, razvoj sistemskih rešitev, proizvodnih procesov in storitev pri pridobivanju informacij in finančnih virov;
 4. spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo mednarodnega tehnološkega znanja in inovacijske dejavnosti;
 5. spodbuja povezovanje in prenos znanja gospodarstva z visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, državo in drugimi deležniki;
 6. spremlja izvajanje programov in ukrepov, vrednoti učinke inovacijske in tehnološko razvojne politike in vlaganj v znanstvenoraziskovalno ter inovacijsko dejavnost za povečanje konkurenčnosti gospodarstva;
 7. zagotavlja podatke za usmerjanje in izvajanje inovacijske politike ter v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti sodeluje z drugimi organizacijami na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti;
 8. skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije;
 9. sodeluje pri načrtovanju nacionalne tehnološko razvojne in inovacijske politike;
 10. skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in učinkih ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo in ministrstvu, pristojnemu za inovacije;
 11. zagotavlja javnost dela in skrbi za informiranje javnosti o usmeritvah in učinkih inovacijske politike;
 12. opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

Inovacijska dejavnost na ARIS in s tem Sektor za inovacije (sektor) sta v procesu vzpostavljanja.

 

Načrtovani razpisi Sektorja za inovacije v letu 2024 ob predhodnem dogovoru z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport:

Sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov na lestvici TRL 3-6 v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije naprednih tehnologij

Javni razpis bo namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih sodelovalnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S5. V okviru partnerstev med institucijami znanja in gospodarskimi subjekti se bo spodbujala priprava in izvedba projektov, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc, znanstveno in tehnološko odličnost, tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, sposobnost vlaganja lastnih sredstev in trajnost projektov tudi po obdobju sofinanciranja.

Cilj sofinanciranja je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.
 

Sofinanciranje nadgradnje aplikativnih raziskav ARIS v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije

Namen javnega razpisa je podpora aplikativnim raziskavam, ki so ključnega pomena z vidika prenosa znanja in njegove komercializacije - nadgradnja uspešno zaključenih aplikativnih projektov, financiranih s strani  agencije ARIS.
 

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.
 

Javni razpis za izbor operacij “Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije”

Namen javnega razpisa je nadgradnja delovanja in povezovanja Strateških razvojno inovacijskih partnerstev s ciljem krepitve raziskovalno inovacijskega sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami, podjetji, izobraževalnimi institucijami gospodarskimi združenji na prednostnih področjih slovenske strategije trajnostne pametne specializacije.
 

Eureka, EUROSTARS

Namen javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih raziskovalno inovacijskih projektov slovenskim partnerjem v mednarodnih konzorcijih. Končni cilj vsakega projekta, da prejme oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Javni razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars 3: »Eurostars joint transnational call for proposals«, ker smo vključeni v skupno ocenjevanje in potrjevanje mednarodnih R&I projektov. Slovenija sodeluje v okviru podpisanega sporazuma za sodelovanje v Obzorje Partnerstvu za inovativna MSP (Eurostars), ki je mednarodni program, v katerem sodeluje 37 držav članic mednarodnega sodelovanja Eureka, katerega članica je Slovenija od 1994.
 

Pospeševalnik (SME inštrument)

Namen javnega poziva / razpisa je  spodbujanje naložb v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji in raziskovalnimi institucijami za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev in sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih projektih slovenskih prijaviteljev v programe Obzorij Evropa na podlagi prejetega certifikata “Pečat odličnosti”.
 

Raziskovalci v gospodarstvu

Namen javnega razpisa je spodbujanje novih zaposlitev raziskovalcev v gospodarstvu in s tem krepitev raziskovalnih oddelkov. NIO je usmerjen v raziskovalce, ki si želijo pridobiti izkušnje za soočanje z izzivi v gospodarstvu, ter podjetjem, ki si želijo pridobiti kakovostne človeške vire za krepitev raziskovalno razvojnih in inovacijskih timov.
 

RRI aktivnosti Zasavje

Preko sofinanciranja RRI in demonstracijsko pilotnih projektov se želi prispevati h gospodarskemu prestrukturiranju premogovnih regij. Sofinanciranje operacij, katerih cilj je razvoj novega ali bistveno izboljšanega izdelka, storitve ali procesa, primernega za umestitev na trg in sofinanciranje operacij, katerih cilj je razvoj, testiranje oz. demonstracija novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v premogovni regiji Zasavje.

 

RRI aktivnosti SAŠA

Preko sofinanciranja RRI in demonstracijsko pilotnih projektov se želi prispevati h gospodarskemu prestrukturiranju premogovnih regij. Sofinanciranje operacij, katerih cilj je razvoj novega ali bistveno izboljšanega izdelka, storitve ali procesa, primernega za umestitev na trg in sofinanciranje operacij, katerih cilj je razvoj, testiranje oz. demonstracija novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v premogovni regiji SAŠA.
 

RRI

Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev se predvideva za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju.
 

Demo piloti

Predvideva se sofinanciranje izvajanja inovativnih, pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij.
 

ERC PoC: Evropski raziskovalni svet - “potrditev koncepta” (Proof of concept)

Predvideva se sofinanciranje prijav na projekt Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council - ERC) »Proof of concept«t. Gre za prijave, ki bodo prejele uspešno oceno pri vseh elementih ocenjevanja, vendar ne bodo financirane zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu ERC (bodo pa prejele certifikat “Pečat odličnosti”). Cilj je povečati vrednost odličnih raziskav, ki jih financira ERC s financiranjem nadaljnjega dela v smeri inovacij (dejavnosti, ki niso bile predvidene v prvotnem ERC (so)financiranju).