Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 16. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 3/09 in 23/09 - Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in v skladu s Sklepom o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v obdobju 2009 do 2013 (številka sklepa: 013-34/2009/1 z dne 20.8.2009) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprejme

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2009

I.

Usmeritve temeljijo na:

 • Strategiji razvoja Slovenije (SRS)(30.06.2005), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in predstavlja širši okvir za določitev vsebinskih prioritet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2009 (v nadaljevanju: razpis CRP "Konkurenčnost 2009");
 • Resoluciji o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (NRRP) (Ur.l. RS, št. 3/06), ki predstavlja temeljni dokument za izvedbo razvojne politike na področju raziskovalne dejavnosti;
 • Razvojnih politikah in programih k ciljem usmerjenemu programskemu proračunu (klasifikacija javnofinančnih odhodkov po razvojnih politikah, razvojnih programih in podprogramih, avgust 2009).

II.

Ker je osnovni namen CRP oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja, je predmet razpisa določen s prioritetnimi vsebinami udeležencev razpisa v okviru petih težišč CRP »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013«, ki odgovarjajo petim razvojnim prioritetam SRS, in sicer:

Težišče 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast
Težišče 2: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
Težišče 3: Učinkovita in cenejša država
Težišče 4: Moderna socialna država in večja zaposlenost
Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru posameznih težišč CRP, so določene na podlagi predlogov posameznih ministrstev in drugih proračunskih uporabnikov, ki so se odzvali na POZIV Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) z dne 9.3.2009 za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za pripravo javnega razpisa CRP "Konkurenčnost 2009" in na podlagi prioritet, ki jih določajo naslednje razvojne politike:

 1. Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti,
 2. Visoko šolstvo, znanost, tehnologija in informacijska družba,
 3. Trg dela,
 4. Izobraževanje, kultura in šport,
 5. Promet in prometna infrastruktura,
 6. Energetika,
 7. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrana,
 8. Okoljska in prostorska politika, 
 9. Socialna varnost in zdravstveno varstvo,
 10. Institucije političnega sistema,
 11. Nacionalna varnost, obramba in zunanje zadeve,
 12. Upravljanje sistemov javne uprave,
 13. Krepitev institucij pravne države, svobode in varnosti

Tematski sklopi

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč CRP sledijo osnovnim ciljem SRS in razvojnim politikam in programom v okviru programsko usmerjenega proračuna in so naslednji:

1. Težišče: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast

tematski sklopi:

1.1. Ekonomska in fiskalna politika
1.2. Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost
1.3. Rast in razvoj podjetij

2. Težišče: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

tematski sklopi:

2.1. Znanstveno-raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo
2.2. Tehnologija in informacijska družba
2.3 Formalno izobraževanje in usposabljanje
2.4 Šport
2.5 Kultura

3. Težišče: Učinkovita in cenejša država

tematski sklopi:

3.1. Upravljanje sistemov javne uprave na državni in lokalni ravni
3.2. Podpora nevladnih organizacij in civilne družbe
3.3 Pravosodje
3.4 Dejavnosti drugih institucij na področju pravne države, svobode in varnosti
3.5 Obramba in zaščita
3.6 Notranje zadeve in nacionalna varnost
3.7 Zunanja politika

4. Težišče: Moderna socialna država in večja zaposlenost

tematski sklopi:

4.1. Aktivna politika zaposlovanja
4.2. Pasivna politika zaposlovanja
4.3. Neformalno in aformalno izobraževalno in usposabljanje
4.4. Socialno varstvo
4.5. Varstvo otrok in družine
4.6. Pokojninsko in invalidsko varstvo
4.7 Dolgotrajna oskrba
4.8. Zdravstveno varstvo in varstvo obolelih

5. Težišče: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

tematski sklopi:

5.1. Promet in prometna infrastruktura
5.2. Trajnostna mobilnost
5.3. Spodbujanje konkurenčnosti na regionalni ravni
5.4. Oskrba z energijo
5.5. Obnovljivi in alternativni viri energije in energetska učinkovitost
5.6. Kmetijstvo
5.7. Gozdarstvo
5.8. Ribištvo
5.9. Varna hrana in veterinarstvo
5.10. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri
5.11. Ohranjanje biotske raznovrstnosti
5.12. Stanovanjska in komunalna politika ter urejanje prostora

Predmet razpisa s temami po posameznih tematskih sklopih in v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v obdobju 2009-2013.

III.

Skupna okvirna vrednost razpisa za celotno obdobje trajanja projektov je 12.000.000,00 EUR.

Projekti lahko trajajo od enega do največ treh let. Triletne projekte morajo prijavitelji posebej utemeljiti.

IV.

Za vse projekte v okviru CRP "Konkurenčnost 09" zagotavlja sredstva ARRS, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani drugih udeležencev razpisa.

Delež sredstev ARRS naj praviloma ne bi presegal 50% celotne vrednosti razpisa, pri tem pa je delež sredstev za posamezen izbran projekt lahko različen.

ARRS lahko določene projekte financira tudi v celoti, in sicer v naslednjih primerih:

 • ko gre za projekte, ki predstavljajo prispevek k izvajanju razvojnih politik na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
 • ko gre za širše in h skupnim razvojnim ciljem usmerjene projekte, ki so z vidika izvajanja ukrepov pri uresničevanju ciljev SRS in Strukturnih prilagoditev v letih 2010 in 2011 (oktober, 2009), predlagatelj teme pa zaradi omejenih proračunskih možnosti ne more zagotoviti potrebnih sredstev za izvedbo projekta. Skupna vrednost projektov na podlagi tako razpisanih tem je lahko največ 7 % od vrednosti razpisa. Predlog odločitve, ki jo predlaga Programski svet, mora biti posebej utemeljen.

V.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena izbora prijav se oblikuje na podlagi dveh skupin meril.

 1. Skladnost projekta s cilji razpisa.
  V tej skupini so merila, ki vrednotijo projekt s kazalci skladnosti predloga z razpisanimi cilji z upoštevanjem potencialnega vpliva, ki ga bodo imeli rezultati predlaganih projektov za izvajanje razvojnih politik javnega interesa.
 2. Splošna in raziskovalna kakovost in izvedljivost projekta.
  V tej skupini so merila, ki vrednotijo projekt s kazalci raziskovalne kakovosti projekta in kazalci izvedljivosti projekta

Oceno po kazalcih kriterijev iz obeh skupin meril izdelajo ocenjevalci s strani predlagateljev razpisanih tem (ocenjevalci uporabniške relevance) in ocenjevalci s strani raziskovalcev (ocenjevalci raziskovalne relevance). Oceni morata biti medsebojno uravnoteženi.

Ocenjevanje in izbor projektov natančneje določa Metodologija ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP, ki jo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet.

Metodologija, ki vključuje predvsem:

 • kazalce in natančnejša merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po obeh skupinah navedenih kriterijev ter
 • postopek ocenjevanja in izbora prijav

je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

VI.

Te usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu, uporabljajo pa se za pripravo razpisa v letu 2009.

Številka: 430-112/2009
Datum: 9.11.2009

Gregor Golobič
minister