Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14 in 103/2015) se objavi

Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2017

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2017 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 289,03 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/2014 in 103/2015).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2017 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 34.085 34.085 34.085 34.085 34.085 34.085
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.491 5.491 5.491 5.491 5.491 5.491
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 52.156 58.599 66.742 74.239 81.600 88.978

 
RAZISKOVALNI PROJEKTI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 30.855 30.855 30.855 30.855 30.855 30.855
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.964 4.964 4.964 4.964 4.964 4.964
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 48.399 54.842 62.985 70.482 77.843 85.221


RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 12.580 19.023 27.166 34.663 42.024 49.402


INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV vrednost izražena
v EUR/FTE
PLAČ 19.091
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.077
SKUPAJ 22.168

 
 

Številka: 410-62/2016-2
Ljubljana: 21.3.2017

Prof. dr. József Györkös,
direktor