Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljevanju: ZZrID), 10., 13. in 95. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljevanju: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr., št. 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023, št. 6319-5/2022-8 z dne 13. 11. 2023 in št. 6319-5/2022-9 z dne 20. 12. 2023 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

 

Javni razpis za (so)financiranje projektov okvirnih programov EU – projekti ERC perspektiva

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje projektov okvirnih programov EU – projekti ERC perspektiva (v nadaljevanju: javni razpis) je (so)financiranje prilagojenih raziskovalnih projektov. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru ERC perspektive (v nadaljevanju: raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljevanju: mednarodni razpis ERC) preseže prag za možno (so)financiranje, kot ga določa Metodologija. Raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.
 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZZrID in s splošnimi akti agencije.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
 

4. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je (so)financiranje raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC.
 

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(3) Raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisih ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant) dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, niso pa bili izbrani za (so)financiranje.

(4) Vodja raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC.

(5) Prijavitelj lahko za posameznega vodjo raziskovalnega projekta, do njegove pridobitve ERC projekta v okviru istovrstnega razpisa ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), dvakrat odda prijavo za (so)financiranje raziskovalnega projekta, pri čemer mora biti pri drugi prijavi raziskovalnega projekta izkazana uspešnost vodje raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu ERC (prag za možno (so)financiranje) vsaj z oceno B na drugi stopnji. Prijavitelj lahko za posameznega vodjo raziskovalnega projekta, ki je pridobil ERC projekt, ponovno dvakrat odda prijavo za (so)financiranje raziskovalnega projekta in sicer do ponovne pridobitve ERC projekta v okviru istovrstnega razpisa ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), pri čemer mora biti pri drugi prijavi raziskovalnega projekta izkazana uspešnost vodje raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu ERC (prag za možno (so)financiranje) vsaj z oceno B na drugi stopnji.

(6) Če je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino (so)financiranja v raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno.

(7) Vodja raziskovalnega projekta na zadnji dan roka za oddajo prijave na javni razpis, opredeljenem v 10. točki tega javnega razpisa, ne sme biti nosilec potekajočega raziskovalnega projekta.

(8) Raziskovalni projekt je lahko (so)financiran in traja največ za časovno obdobje, določeno v 6. točki javnega razpisa.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko, morajo v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARIS-ERC-PER-2024-DP.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta mora biti v celotnem obdobju trajanja raziskovalnega projekta tisti raziskovalec, ki je bil kot vodja mednarodnega projekta predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO, ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi agencija. Prijavitelj mora za vodjo raziskovalnega projekta, ki še ni vpisan v evidenco RO, izpolniti obrazec ARIS-ERC-PER-2024-ZOP, kateremu je potrebno obvezno priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

(3) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v tisti RO, ki izvaja raziskovalni projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(4) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 odstotkov polnega delovnega časa.

(5) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(6) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki lahko sodelujejo le z 0 urami) morajo na raziskovalnem projektu sodelovati z najmanj 34 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,02 FTE) na letni ravni.

(7) Člani projektne skupine morajo biti vpisani v Evidenco RO.

(8) Sodelujoča RO mora biti vpisana v Evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število efektivnih ur raziskovalnega dela sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(9) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(10) Če so v raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija (so)financira samo tisti del raziskovalnega projekta, ki se nanaša na matično in sodelujočo RO.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na zadnji dan posameznega prijavnega roka za oddajo prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razen začetka izpolnitve pogoja prostih kapacitet efektivnih ur raziskovalnega dela vodje projektne skupine, ki mora biti izpolnjen na dan začetka izvajanja projekta. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne sklene.
 

6. Trajanje in obseg (so)financiranja ter okvirna višina sredstev javnega razpisa

Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira raziskovalni projekt, vendar največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:
 

Mednarodni Razpis Okvirni obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost na mednarodnem razpisu ERC
(prag za možno (so)financiranje)
Obseg in trajanje raziskovalnega projekta, ki ga (so)financira agencija
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena »A not invited« na prvi stopnji do 130.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez (so)financiranja do 200.000 EUR/leto (največ 2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena »A not invited« na prvi stopnji do 130.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez (so)financiranja do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
ERC Advanced Grant do 500.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena »A not invited« na prvi stopnji do 130.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez (so)financiranja do 250.000 EUR/leto (največ 3 leta)

Merodajna je razlaga ocene v mednarodni recenziji ERC, kot izhaja iz spremnega pisma Evropske komisije k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, in pripadajoče recenzije (v nadaljevanju: dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC).

Obseg (so)financiranja raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav za (so)financiranje. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

Agencija bo v obdobju izvajanja tega razpisa sofinancirala okvirno 21 raziskovalnih projektov. Predvideni letni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa je 3.150.000 EUR. Število sprejetih raziskovalnih projektov ter obseg in datum začetka (so)financiranja so vezani na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
 

7. Način (so)financiranja in upravičeni stroški (so)financiranja raziskovalnega projekta

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način in izvedba (so)financiranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški, ki jih (so)financira agencija, so ob upoštevanju določil Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije  (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22 in 79/23; v nadaljevanju: Uredba): stroški dela, neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom in strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnega projekta.

Podlaga za določitev cenovne kategorije je opredeljena z Uredbo.
 

8. Postopek izbora

Ocenjevalni postopek vodi zunanji ekspertni panel za projekte ERC perspektiva (v nadaljevanju: zunanji ekspertni panel), ki ga imenuje Znanstveni svet Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju znanstveni svet agencije). Zunanji ekspertni panel v postopku ocenjevanja presodi, ali raziskovalni projekt omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta. Za vse prijave, za katere zunanji ekspertni panel oceni, da so ustrezne, pripravi predlog prednostnega seznama prijav ter ga posreduje v obravnavo znanstvenemu svetu agencije.

Na podlagi predloga sklepa znanstvenega sveta agencije o izboru prijav za (so)financiranje, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

Skladno z 41. členom ZZrID morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o (so)financerju ali (so)financerjih ter številko raziskovalnega  projekta skladno z 82. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja.

Prijavitelj mora po izboru prijave v (so)financiranje na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede (so)financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa agencije in drugih (so)financerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni treba podvajati. Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku raziskovalnega projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu o rezultatih izvedenega raziskovalnega projekta.
 

10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-ERC-PER-2024-Prijava na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v Evidenco RO, skrbniki spletnega portala DigitalForms v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal DigitalForms je možna z uporabniškim imenom in geslom. Raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala DigitalForms, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik DigitalForms v RO ali agenciji.

10.2. Rok za oddajo prijave

Rok za oddajo prijave v prvem prijavnem roku je do vključno 31. marca 2024, rok za oddajo prijave v drugem prijavnem roku je do vključno 30. septembra 2024.

Prijave morajo biti oddane v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijave do 14.00. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in oddana na spletnem portalu agencije DigitalForms, kot je določeno v točki 10.1., do vključno 14.00 na zadnji dan roka za oddajo prijave.

10.3. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec  v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis. 

Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne prijave, jih bo uradna oseba pozvala na dopolnitev. Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne bo dopolnil, bodo s sklepom direktorja agencije ali po njem pooblaščene osebe zavržene.
 

11. Odpiranje prijav

Odpiranje prijav se izvede najkasneje v osmih dneh od zaključka prvega oziroma drugega roka za oddajo prijav. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje v roku prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav za (so)financiranje.
 

13. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024.
 

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.aris-rs.si/sl/razpisi/ 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.aris-rs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@aris-rs.si

 

Dr. Špela Stres,
direktor
 

Številka: 5100-277/2023-3
Datum:  19. 12. 2023

 

 

Razpisna dokumentacija: