Mednarodno sodelovanje

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID),

Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni list RS-MP, št. 48/09) in Protokola 7. zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro, podpisanega decembra 2022;

Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 17/96) in Protokola 18. zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega februarja 2023;

Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 9/94), Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave (German Academic Exchange Service/Deutscher Akademischer Austauschdienst; v nadaljevanju: DAAD), z dne 12. 10. 2015, Aneksa k temu Memorandumu, podpisanega v maju 2017 in Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in DAAD, podpisanega novembra 2018;

Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o razvoju gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja (Uradni list RS–MP, št. 12/95) in Skupne izjave o sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske, podpisane 1997;

Skupne izjave o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške, podpisane 1998;

Uredbe o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za kulturo republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in kulturo Finske (Uradni list RS-MP, št. 26/99) in Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Finsko akademijo in Agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, podpisanega 2008;

Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Uradni list RS–MP, št. 9/94);

Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS–MP, št. 10/99);

Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS–MP, št. 27/01);

Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (Uradni list RS, št. 81/02, MP 21/02), Protokola enajstega zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, podpisanega dopisno junija 2023;

Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Uradni list RS-MP, št. 7/94);

83. in 84. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s 5. odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr., št. 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023, št. 6319-5/2022-8 z dne 13. 11. 2023 in št. 6319-5/2022-9 z dne 18. 12. 2023 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in partnersko državo v letih 2025 – 2027


1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in partnersko državo v letih 2025 – 2027 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja, ki zajema medsebojne obiske slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev partnerske države v letih 2025 – 2027 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in partnerska država:

 1. Črna gora
 2. Republika Hrvaška
 3. Zvezna republika Nemčija
 4. Skandinavske in baltske države: Kraljevina Danska, Kraljevina Norveška, Republika Finska, Republika Estonija, Republika Latvija, Republika Litva
 5. Republika Srbija
 6. Združeno kraljestvo

Dodatne aktivnosti, ki so predmet (so)financiranja v primeru posameznih držav:

 1. Črna Gora

Slovenska stran bo dodatno (so)financirala tudi daljše obiske (od 1 do 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše raziskovalce iz Črne gore (podiplomske študente in raziskovalce do 5 let po zagovoru doktorata). V okviru tega dela javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Črna gora.

 1. Republika Srbija

Slovenska stran bo dodatno (so)financirala tudi daljše obiske (od 1 do 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše raziskovalce iz Republike Srbije (podiplomske študente in raziskovalce do 5 let po zagovoru doktorata). V okviru tega dela javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Srbija.

Aktivnosti bilateralnega sodelovanja iz točk d in f prvega odstavka se izvajajo kot enostranski razpis, aktivnosti bilateralnega sodelovanja iz točk a, b, c in e pa kot dvostranski razpis.
 

3. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja z  državami, vključenimi v javni razpis, kar spodbuja dopolnitev in mednarodno širitev raziskovalne dejavnosti izvajalcev v obliki mednarodnih izmenjav, z namenom povečanja števila prijav slovenskih in raziskovalcev sodelujočih držav na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih ARIS.
 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

Pri aktivnostih bilateralnega sodelovanja, ki se izvajajo kot dvostranski razpis, mora prijava aktivnosti bilateralnega sodelovanja izpolnjevati vstopne pogoje v obeh državah. Izpolnjevanje vstopnih pogojev za prejete prijave preverjata obe sodelujoči državi, vsaka za svojo stran.

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Prijavitelj mora izvajati raziskovalni program oziroma temeljni ali aplikativni projekt, ki ga (so)financira ARIS, ali imeti odobren mednarodni projekt (na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja temeljni vir raziskav.

(3) Raziskovalec, ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis kot vodja aktivnosti bilateralnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: vodja aktivnosti), lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja za posamezno državo.

(4) Vodja aktivnosti je lahko le fizična oseba, ki je kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO in izpolnjuje pogoje, določene v ZZrID, Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 in št. 007-1/2023 z dne 2. 2. 2023, v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo).

(5) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo aktivnosti, ki jih določa Metodologija in kriteriji za vodjo, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja aktivnosti izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(6) Če prijavljeni vodja aktivnosti v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo aktivnosti namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

(7) Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

(8) V kolikor vodja aktivnosti v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati obdobje in razlog raziskovalne odsotnosti. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo ARIS upoštevala le podatke navedene v prijavi.

5. 1. 1. Dodatni vstopni pogoj za enostranski razpis

(1) Prijavitelj iz partnerske države mora podati soglasje k vsebini prijave in k sodelovanju raziskovalcev partnerske države na aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

5. 1. 2. Dodatni vstopni pogoj za dvostranski razpis

(1) Slovenski prijavitelj ter prijavitelj iz partnerske države morata prijavi vložiti v obeh državah na način, ki ga določita pristojni instituciji.

(2) Pri prijavljeni aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vsi sodelujoči raziskovalci na aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo biti vpisani v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev.

(2) Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2020 naprej).

(3) Obdobje izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja je lahko največ dve leti.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

(1) Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa.

(2) V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1., 5. 1. 1. in 5. 1. 2, ARIS prijavo zavrne.

(3) ARIS prijavo zavrne tudi v primeru neizpolnjevanja pogojev v sodelujoči državi (točka 5.).

(4) Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko, bodo morali v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. 12. 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis in Pravili o državnih pomočeh na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 007-2/2024-1 z dne 7. 3. 2024 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči »de minimis« ARIS-dm-2024.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob pričetku izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.2., raziskovalci niso upravičeni do (so)financiranja.
 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 88. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje C Mednarodno sodelovanje, podpoglavje C.1.1. Aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Kriteriji za ocenjevanje so: Znanstvena odličnost, Družbeni in gospodarski vpliv ter Kakovost in učinkovitost izvedbe.
 

7. Postopek ocenjevanja

Postopek ocenjevanja in izbora prijav se za vsako državo iz 2. točke javnega razpisa izvede ločeno.

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel za bilateralno mednarodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel).

7.1  Postopek ocenjevanja enostranskega razpisa

Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu seznama so prijave, katerih vodje aktivnosti so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami. V drugem delu seznama se po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami razvrstijo ostale prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava znanstveni svet ARIS. Na podlagi sklepa znanstvenega sveta ARIS direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

7.2 Postopek ocenjevanja dvostranskega razpisa

Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu seznama so prijave, katerih vodje aktivnosti so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami. V drugem delu seznama se po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami razvrstijo ostale prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Predlog prednostnega seznama prijav zunanji ekspertni panel preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za sodelovanje s partnersko državo (v nadaljnjem besedilu: meddržavna komisija).

Meddržavna komisija ne obravnava tistih prijav, ki niso oddane v obeh državah. Meddržavna komisija na zasedanju samostojno obravnava v obeh državah prispele in ocenjene prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja ter na podlagi danih pooblastil in skupne odločitve izbere aktivnosti bilateralnega sodelovanja za (so)financiranje ter določi višino (so)financiranja. Meddržavna komisija bo v okviru svojih pristojnosti za (so)financiranje prednostno obravnavala prijave, katerih vodje aktivnosti bilateralnega sodelovanja so raziskovalci na začetku kariere (na slovenski strani so to raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let), razen v primeru Zvezne Republike Nemčije.

Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi aktivnostmi bilateralnega sodelovanja 20% aktivnosti bilateralnega sodelovanja, katerih vodje aktivnosti so raziskovalci na začetku kariere, sočasno pa bo upoštevala dvostransko dodatno opredeljene prednosti z naslednjimi partnerskimi državami:

 • Republika Hrvaška: Pri izboru prijav bodo imele prednost prijave, katerih vodje niso imeli odobrene aktivnosti bilateralnega sodelovanja na zadnjih dveh javnih razpisih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (2020 – 2021 in 2023 – 2024);

 • Črna gora: Pri izboru prijav bodo imele prednost prijave, katerih vodje niso imeli odobrene aktivnosti bilateralnega sodelovanja na zadnjih dveh javnih razpisih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro (2021 – 2023 in 2023 – 2024);

 • Republika Srbija: Pri izboru prijav bodo imele prednost prijave, katerih vodje niso imeli odobrene aktivnosti bilateralnega sodelovanja na zadnjih dveh javnih razpisih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo (2020 – 2022 in 2023 – 2025)

Na podlagi odločitve meddržavne komisije direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

8. Višina sredstev javnega razpisa

Predviden obseg sredstev za realizacijo točke 2.a tega javnega razpisa v celotnem obdobju znaša okvirno 80.000,00 EUR.

Predviden obseg sredstev za realizacijo točke 2.b tega javnega razpisa v celotnem obdobju znaša okvirno 100.000,00 EUR.

Predviden obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega javnega razpisa v celotnem obdobju znaša okvirno 100.000,00 EUR.

Predviden obseg sredstev za realizacijo točke 2.d tega javnega razpisa v celotnem obdobju znaša okvirno 200.000,00 EUR. Od tega je za skandinavski  del držav (Kraljevina Danska, Kraljevina Norveška, Republika Finska) okvirna višina (so)financiranja 120.000,00 EUR, za baltske države (Republika Estonija, Republika Latvija in Republika Litva) pa je okvirna višina (so)financiranja 80.000,00 EUR.  

Predviden obseg sredstev za realizacijo točke 2.e tega javnega razpisa v celotnem obdobju znaša okvirno 150.000,00 EUR.

Predviden obseg sredstev za realizacijo točke 2.f tega javnega razpisa v celotnem obdobju znaša okvirno 300.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS.
 

9. Upravičeni stroški (so)financiranja in obdobje izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Upravičeni stroški (so)financiranja so opredeljeni v Prilogi 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

ARIS bo (so)financirala dejanske stroške na podlagi prejetih zahtevkov prijaviteljev.

Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem javnem razpisu se lahko porabijo predvidoma od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026, razen za aktivnosti bilateralnega sodelovanja z Republiko Srbijo, kjer je obdobje (so)financiranja predvidoma od 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027.
 

10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijava na javni razpis se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-ABS/2024 na spletnem portalu ARIS DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje slovenskega dela aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava za aktivnosti bilateralnega sodelovanja iz točk 2.a, 2.b, 2.d, 2.e in 2.f tega javnega razpisa mora biti oddana do 10. 5. 2024 do 14.00.

Prijava za aktivnosti bilateralnega sodelovanja it točke 2.c tega javnega razpisa mora biti oddana do 31. 5. 2024 do 14.00.

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in do roka oddana na spletnem portalu ARIS DigitalForms.
 

11. Datum in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav za aktivnosti bilateralnega sodelovanja iz točk 2.a, 2.b, 2.d, 2.e in 2.f tega javnega razpisa bo predvidoma 13. 5. 2024 ob 11.00 v prostorih ARIS.

Odpiranje prijav za aktivnosti bilateralnega sodelovanja iz točk 2.c tega javnega razpisa bo predvidoma 3. 6. 2024 ob 11.00 v prostorih ARIS.

Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave. Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

14. Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani ARIS (www.aris-rs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na ARIS v času uradnih ur pri pristojni uradni osebi za javni razpis:

 • dr. Neža Hlebanja, po e-pošti: neza.hlebanja@aris-rs.si: Zvezna republika Nemčija, Republika Hrvaška, Združeno kraljestvo, Črna gora;

 • Maja Kranjc Todorović, po e-pošti: maja.kranjc@aris-rs.si: Skandinavske in baltske države, Republika Srbija.

V partnerskih državah so pristojne naslednje institucije

 1. Črna Gora: V Črni gori je pristojna institucija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in inovacije, kontaktna oseba v Črni gori je  ga. Ivana Lagator, e-mail: ivana.lagator@mpni.gov.me, spletna stran https://www.gov.me/mps;
 2. Republika Hrvaška: V Republiki Hrvaški je pristojna institucija Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške, ki bo javni razpis objavila na spletni strani: https://mzo.gov.hr.  Kontaktna oseba na hrvaški strani je ga. Silvana Siebert, telefon: + 385 1 4594 452, e-pošta: silvana.siebert@mzo.hr
 3. Zvezna republika Nemčija: V Zvezni Republiki Nemčiji je pristojna institucija Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD, Referat P33: Project Funding for German Language and Research Mobility, Kennedyallee 50, 53175 Bonn, tel.: +49 228 882 490,  http://www.daad.de. Kontaktna oseba na nemški strani je g. Tobias Hill: e-mail: hill@daad.de;
 4. Republika Srbija: V Republiki Srbiji je pristojna institucija Ministrstvo za   znanost,  tehnološki razvoj in inovacije Republike Srbije. Kontaktna oseba v Republiki Srbiji je ga. Nada Milošević, e-mail: nada.milosevic@nitra.gov.rs,  spletna stran www.nitra.gov.rs;

 

dr. Špela Stres,
direktor

 

Številka: 5100-66/2024-3
Datum: 7. 3. 2024

 

Pravne podlage:


 

Razpisna dokumentacija: