Mednarodno sodelovanje

Turčija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15.  členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS-MP, št. 59/03), Protokola zasedanja skupnega odbora Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ter Znanstvenega in tehnološkega raziskovalnega sveta Turčije, podpisanega 16. maja 2019 v Ljubljani (v nadaljevanju: Protokol), Protokola o spremembi protokola z dne, 11. 10. 2019 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise-uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in  št. 6319-2/2013-53, z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020-2023
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020 - 2023 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Turčija. 
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
 1. Cilji javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij  in na ostale mednarodne razpise.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Za posameznega vodjo bilateralnega projekta lahko prijavno vlogo odda le en prijavitelj. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če je raziskovalec najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se pri preverjanju pogojev in ocenjevanju raziskovalca upošteva ustrezno daljše časovno obdobje. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela. Navedite obdobje in razloge v zadnjih petih letih, v katerem raziskovalec ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti oziroma je bil dalj časa odsoten. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi pod točko 8.  

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Med sodelujoče raziskovalce v Republiki Sloveniji  se mora vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent  ali podoktorand v skladu z osmim odstavkom 136. člena Pravilnika o postopkih. Podoktorand je raziskovalec, pri katerem ni preteklo več kot tri leta po letu zagovora prvega doktorata znanosti. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO (šifra raziskovalca).

Slovenski in turški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V  Republiki Turčiji je pristojna institucija Turški znanstveni in tehnološki raziskovalni center (TÜBİTAK), ki bo javni razpis objavila na spletni strani: www.tubitak.gov.tr . Kontaktna oseba na turški strani je gospa Burcu KAPTAN, telefon: +90 312 298 14 71, e-pošta: uidb@64;tubitak.gov.tr.

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije.

Strokovna komisija obravnava in preveri prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje  prijav v skladu s  138. členom Pravilnika o postopkih;
 2. ugotavljanje izpolnjevanja pogoja vključenosti raziskovalcev na začetku kariere (peti odstavek 5. točke javnega razpisa);
 3. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; v nadaljevanju: mladi vodja);
 4. prednost pri izboru prijav, katerih vodje niso imeli  odobrenih bilateralnih projektov z Republiko Turčijo na zadnjih treh razpisih agencije (2017-2019, 2018-2021 in 2019-2022).

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih vodje so mladi vodje bilateralnega projekta, po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih;
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer imajo prednost prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov z Republiko Turčijo na zadnjih treh razpisih agencije (2017-2019, 2018-2021 in 2019-2022);
 • na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih vodje so mladi vodje bilateralnih projektov. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023, znaša okvirno do 48.000,00 EUR,  največ do 12.000,00 EUR za sprejeti bilateralni projekt za celotno obdobje sofinanciranja treh let.

Sofinanciranje v letih 2020-2023 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta  ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

V skladu s podpisanim dogovorom Republike Slovenije in Republike Turčije bo agencija sofinancirala slovenskim prijaviteljem (raziskovalnim organizacijam) upravičene stroške javnega razpisa, in sicer:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
 • stroške bivanja za gostujoče turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške prenočnin največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo turškim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelji sami krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem.

 1. Čas izvajanja razpisa

  Obdobje realizacije (izvedba obiskov) predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023.
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,  naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda  na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta).

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno  19. 12. 2019 do 15.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako " Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020–2023« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno  19. 12. 2019 do 15.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 19. 12. 2019 do 15.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 19. 12. 2019 do 15.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo predvidoma 6. 1. 2020 ob 11.00 v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa (predvidoma aprila 2020).
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri odgovorni osebi za javni razpis, ge. Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
   

 

Številka: 5100-20/2019-1
Dne: 16. 10. 2019

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 63/2019 z dne 25. 10. 2019.

 

Pravne podlage in razpisna dokumentacija: