Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je 7. 6. 2024 objavila Spremembo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC – PoC – potencial (projekt za presojo inovacijskega potenciala), ki ki začne veljati z dnem objave.

 

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23, v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 10., 13. in prvega odstavka 9. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC – PoC – potencial (projekt za presojo inovacijskega potenciala)

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC  - PoC – potencial (projekt za presojo inovacijskega potenciala) je (so)financiranje raziskovalno-inovativnih projektov (v nadaljnjem besedilu: raziskovalni projekti), ki so bili v okviru evropske sheme ERC PoC prepoznani kot perspektivni in so prejeli Pečat odličnosti, vendar pa zaradi finančnih omejitev niso bili izbrani za (so)financiranje.

 

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je povečati podporo vrhunskim raziskavam in pomagati raziskovalcem pri premostitvi razkoraka med pionirskimi raziskavami in zgodnjo fazo njihove komercializacije ali družben aplikacije ter pri razvoju ideje, ki bo prispevala k napredku na poti do prelomnih raziskav k inovaciji in je bila v postopku mednarodne evalvacije prepoznana kot odlična (je prejela »Pečat odličnosti«).

 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije.

 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Prijavo za raziskovalni projekt lahko vložijo prijavitelji, katerih raziskovalni projekti so bili na razpisu ERC PoC po vseh kriterijih ocenjeni pozitivno in so tako prejeli »Pečat odličnosti«, niso pa bili izbrani za (so)financiranje.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC.

(4) Če je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino (so)financiranja v raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno.

(5) Vodja raziskovalnega projekta na zadnji dan roka za oddajo prijave na javni razpis, opredeljenem v 10. točki tega javnega razpisa, ne sme izvajati raziskovalnega programa, biti nosilec potekajočega temeljnega ali aplikativnega projekta, ki ga (so)financira ARIS, ali imeti odobrenega mednarodnega projekta (na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij).

(6) Agencija bo raziskovalni projekt sofinancirala le v primeru, da raziskovalni projekt ni sprejet v financiranje pri Evropski komisiji oziroma ga po shemi Pečata odličnosti ni sprejela v sofinanciranje nobena druga organizacija, ki sofinancira raziskovalno dejavnost. V primeru, da je bila prijava raziskovalnega projekta oddana na mednarodni razpis z RO, ki ni vpisana v Evidenco RO, mora prijavitelj predložiti izjavo, da ta organizacija raziskovalnega projekta ne bo sofinancirala po shemi Pečata odličnosti.

(7) Prijavitelji raziskovalnih projektov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko, morajo v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 007-2/2024-1 z dne 11. 3. 2024, predložiti izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARIS-2024-DP.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta mora biti v celotnem obdobju trajanja raziskovalnega projekta tisti raziskovalec, ki je bil kot vodja mednarodnega projekta predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO, ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi agencija. Prijavitelj mora za vodjo raziskovalnega projekta, ki še ni vpisan v evidenco RO, izpolniti obrazec ARIS-ERC-POC-2024, kateremu je potrebno obvezno priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

(3) Člani projektne skupine morajo biti vpisani v Evidenco RO.

(4) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete izražene v ekvivalentu polne zaposlitve (FTE; največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja raziskovalni projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(5) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 odstotkov polnega delovnega časa.

(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti za izvajanje raziskovalnega projekta najmanj 340 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,2 FTE) na letni ravni.

(7) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri raziskovalnem projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) morajo na raziskovalni projektu sodelovati z najmanj 34 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,02 FTE) na letni ravni.

(8) Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število efektivnih ur raziskovalnega dela sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0.

(9) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(10) Če so v raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija (so)financira samo tisti del raziskovalnega projekta, ki se nanaša na matično in sodelujočo RO.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razen glede začetka izpolnitve pogoja prostih kapacitet efektivnih ur raziskovalnega dela za vodjo raziskovalnega projekta, ki mora biti izpolnjen na dan začetka izvajanja raziskovanega projekta.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz te točke se pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne sklene.

 

6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

Agencija bo (so)financirala okvirno 5 raziskovalnih projektov.

Predviden obseg (so)financiranja raziskovalnega projekta je največ 150.000 EUR za obdobje trajanja raziskovalnega projekta 18 mesecev oziroma v sorazmerni višini od največje višine glede na obdobje trajanja raziskovalnega projekta. Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa je 750.000 EUR.

Obseg (so)financiranja raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav za (so)financiranje. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

Število sprejetih raziskovalnih projektov ter obseg in datum začetka (so)financiranja so vezani na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

 

7. Način (so)financiranja in upravičeni stroški (so)financiranja raziskovalnega projekta

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način in izvedba (so)financiranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški, ki jih (so)financira agencija, so ob upoštevanju določil Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije  (Uradni list RS, št 35/22, 144/22 in 79/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba): stroški dela, neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom in strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnega projekta.

Podlaga za določitev cenovne kategorije je opredeljena z Uredbo.

 

8. Postopek izbora

Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti:

  • dokazilo o uspešnosti (spremni dopis Evropske komisije in recenzija) na mednarodnem razpisu ERC PoC;
  • s strani Evropske komisije podeljen certifikat Pečat odličnosti;
  • v primeru, da je bila prijava raziskovalnega projekta oddana na mednarodni z RO, ki ni vpisana v Evidenco RO, mora prijavitelj predložiti izjavo, da ta organizacija raziskovalnega projekta ne bo sofinancirala po shemi Pečata odličnosti.

Agencija preveri, ali so bile prijave ocenjevane v okviru sheme ERC PoC in so v postopku evalvacije prejele »Pečat odličnosti«.  Agencija v postopku izbora preveri podatke v prijavnem obrazcu ARIS-ERC-POC-2024.

Agencija za prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izdela predlog prednostnega seznama prijav ter ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za (so)financiranje, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

 

9. Odprti dostop

Skladno z 41. členom ZZrID morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o (so)financerju ali (so)financerjih ter številko projekta skladno z 82. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja.

Prijavitelj mora po uvrstitvi prijave v (so)financiranje na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede (so)financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARIS in drugih (so)financerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni treba podvajati. Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku raziskovalnega projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v zaključnem poročilu o rezultatih izvedenega raziskovalnega projekta.

 

10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-ERC-POC-2024 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijave morajo biti oddane v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijave do 14.00. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in oddana na spletnem portalu agencije DigitalForms, kot je določeno v točki 10.1., do vključno 14.00 na zadnji dan roka za oddajo prijave.

10.3. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec  v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne prijave, jih bo uradna oseba pozvala na dopolnitev. Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne bo dopolnil, bodo s sklepom direktorja agencije ali po njem pooblaščene osebe zavržene.

 

11. Datum odpiranja prijav

Uradna oseba bo odpirala prijave vsake tri mesece od objave razpisa, v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.

 

12. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.

 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav za (so)financiranje.

 

14. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt od 13. 5. 2024 do 30. 9. 2024 oziroma do preklica v primeru porabe razpoložljivih sredstev.

 

15. Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (http://www.aris-rs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, Mojca Boc, po e-pošti: Mojca.Boc@aris-rs.si, tel. +386 1 400 5971.

 

Dr. Špela Stres,
direktor

 

Številka: 5100-75/2024-2

Datum: 13. 5. 2024

 

Pravne podlage:


Razpisna dokumentacija: