Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti

Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Izrael (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v prepričanju, da bo sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti prispevalo k boljšemu razumevanju in h krepitvi vsestranskih odnosov med obema državama,

sporazumeli o naslednjem:

1. člen

Pogodbenici bosta podpirali in spodbujali razvoj sodelovanja med pristojnimi ustanovami in organizacijami s področja kulture, umetnosti, družbenih ved, izobraževanja in znanosti, javnimi občili ter na področju filmske umetnosti, mladine in športa.

2. člen

Pogodbenici bosta spodbujali in pospeševali sodelovanje v obojestranskem interesu med znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami ter visokimi šolami, ki med drugim lahko vključujejo:

  1. Izmenjavo raziskovalcev, znanstvenikov, univerzitetnih profesorjev, študentov in strokovnjakov za sodelovanje na konferencah, simpozijih, seminarjih in sodelovanje pri skupnih raziskovalnih projektih, ki so v obojestransko korist.
  2. Izmenjavo znanstvene in akademske literature, učnih pripomočkov, periodičnega tiska, znanstvenotehničnih in izobraževalnih filmov kakor tudi drugih izobraževalnih in znanstvenih pripomočkov.

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v likovni umetnosti, glasbi, gledališču, književnosti, filmski umetnosti, založništvu, varstvu naravne in kulturne dediščine in med nacionalnimi muzeji.

4. člen

Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje med časopisnimi agencijami ter radijskimi in televizijskimi ustanovami.

5. člen

Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje na področju športa in mladine ter športne pedagogike.

6. člen

Vse oblike sodelovanja iz tega sporazuma bodo potekale v skladu z notranjimi pravnimi predpisi pogodbenic.

Pogodbenici si bosta prizadevali za zagotavljanje ugodnih pogojev za izvedbo določb in izpolnitev ciljev tega sporazuma ter sodelovanja, ki je predvideno s tem sporazumom.

7. člen

Za uresničevanje tega sporazuma se ustanovi mešana komisija, ki se bo sestajala vsaka tri leta, izmenično v Ljubljani in Jeruzalemu.

Datum in kraj zasedanja mešane komisije bosta določena po diplomatski poti.

Mešana komisija bo pripravila delovne programe, natančneje določila uresničevanje določil tega sporazuma, spremljala izvajanje tega sporazuma in opredelila finančne in administrativne pogoje za izmenjave, predvidene s tem sporazumom.

8. člen

Pogodbenici bosta v skladu s cilji tega sporazuma spodbujali neposredno sodelovanje drugih zainteresiranih ustanov, organizacij in posameznikov v kulturi, izobraževanju in znanosti.

9. člen

Ta sporazum prične veljati z datumom druge od not, s katerima si pogodbenici izmenjata obvestili o njegovi potrditvi v skladu z notranjimi pravnimi predpisi pogodbenic.

Sporazum je sklenjen za dobo 5 let. Veljavnost sporazuma se avtomatično podaljša za naslednje petletno obdobje, če ena od pogodbenic vsaj 6 mesecev pred iztekom petletnega roka pisno po diplomatski poti ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da prekine veljavnost sporazuma.


Sestavljeno v Ljubljani, dne 16. junija 1993, kar ustreza 27. sivanu 5753, v dveh izvirnikih v slovenskem in hebrejskem jeziku ter v angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. Ob različnem tolmačenju je merodajno besedilo v angleškem jeziku.