Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 42. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 13. in 118. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22; v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr., št. 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023, št. 6319-5/2022-8 z dne 13. 11. 2023, št. 6319-5/2022-9 z dne 18. 12. 2023 in št. 6319-5/2022-10 z dne 4. 3. 2024, poglavje D. Znanstvene publikacije in znanstvene monografije, podpoglavje D.3. Znanstvene monografije (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja 

Javni razpis za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2024

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:

A1. znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) oziroma tujih avtorjev (ki delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji);

A2. znanstvenokritičnih  izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;

B. prevodov znanstvenih monografij tujih oziroma slovenskih avtorjev v slovenski jezik;

C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev in tujih avtorjev, ki delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji, v tuj jezik;

D. digitalnih izdaj monografij.

Znanstvena monografija iz javnega razpisa je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, pod tip 2.01, publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava nek problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Znanstvena obravnava vključuje analizo znanstvene literature o obravnavanem problemu, ki se jo na temelju lastnih raziskovalnih izsledkov in izkušenj sintetizira v izvirna spoznanja. Publikacija mora biti recenzirana, imeti mora CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje, enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev ali sprememb.

ARIS ne (so)financira:

 • ponatisov znanstvenih monografij;
 • ponatisov doktorskih in magistrskih del;
 • zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah, kongresih, simpozijih in kolokvijih;
 • končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
 • učbenikov, priročnikov in katalogov;
 • avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.

ARIS posameznemu prvemu avtorju (kot je opredeljen v točki 6. javnega razpisa) (so)financira eno znanstveno monografijo. Če bo oddana prijava za posameznega prvega avtorja, ki bo v drugi prijavi prav tako naveden kot prvi avtor, bo prijavitelj pozvan k opredelitvi, katera prijava se uvrsti v postopek; v nasprotnem primeru bo ARIS v postopek uvrstil prijavo z višjimi zaprošenimi sredstvi, za drugo prijavo pa bo ARIS prijavitelja z dopisom obvestil, da se prijava ne bo uvrstila v postopek.Posamezen prvi avtor oziroma soavtor lahko nastopa kot soavtor pri več prijavah.

Če je predmet prijave zbornik, ki izide pri tuji založbi, mora biti najmanj polovica vseh avtorjev slovenskih avtorjev.
 

3. Cilji javnega razpisa

ARIS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
   

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), ki jo vodi ARIS;
 • nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so pri pristojnem organu vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu;
 • pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovencev po svetu (ob pogoju, da je (so)financiranje dovoljeno glede na pravila o državnih pomočeh).

Kot vpis nevladne organizacije v zbirko podatkov o nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).
 

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Pogoji za prijavitelja

(1) Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Znanstvena monografija mora biti recenzirana z dvema znanstvenima recenzijama, ki se v celotni obliki in podpisani priložita k prijavi;

2. Znanstvena recenzija mora biti objavljena (bodisi v celoti bodisi kot krajši povzetek oziroma izsek iz nje) v (so)financirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa že izšla, se znanstvena recenzija z imenom in priimkom recenzenta vloži v znanstveno monografijo);

3. Znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in številko ISBN oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev);

4. Znanstvena monografija/prevod znanstvene monografije in finančno poročilo morata biti ARIS dostavljena do 31. marca 2025.V primeru objektivnih okoliščin, to so okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti, popraviti, odpraviti ali se jim izogniti, ki jih mora prijavitelj izkazati, lahko ARIS rok za predložitev obračunske dokumentacije na prošnjo prijavitelja izjemoma podaljša, vendar največ do 30. septembra 2025.

V primeru neizpolnitve pogoja iz prvega odstavka te točke, ARIS odstopi od pogodbe o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zahteva vračilo že nakazanih sredstev.

5. Finančna konstrukcija znanstvene monografije mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki in odhodki znanstvene monografije enaki.

6. Prijavitelji morajo zagotoviti izdajo znanstvenih monografij v odprtem dostopu do celotnih vsebin digitalnih izdaj.

11. Če je bilo glede iste znanstvene monografije že dodeljeno (so)financiranje prevoda na enem izmed preteklih javnih razpisov, lahko prijavitelj odda za isto monografijo le še eno prijavo prevoda v drug tuj jezik.

(2) Za posamezno znanstveno monografijo lahko prijavitelj na javni razpis odda le eno prijavo.

(3) Pri prevodu znanstvene monografije tujega oziroma slovenskega avtorja v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije v publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj prijavi priloži dve znanstveni recenziji.
 

5.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije

(1) Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru vede prijavljene znanstvene monografije in ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik) ali habilitacijo v ustrezen naziv visokošolskih učiteljev (docent, izredni profesor ali redni profesor).

(2) Recenzent znanstvene monografije zagotovi, da je monografija oziroma znanstvenokritična izdaja vira znanstveno delo. Za ta namen vsak izmed recenzentov preko spletnega portala ARIS DigitalForms izpolni in podpiše obrazec: ARIS-ZM-Prijava-2024-IZJ oziroma v ARIS-ZM-prijava-2024-IZJ-eng, ki je v angleškem jeziku.

(3) Recenzent znanstvene monografije ne sme biti v nasprotju interesov z avtorjem oziroma soavtorjem znanstvene monografije vsaj eno leto, preden je bila narejena recenzija.

(4) Znanstvena recenzija mora biti objavljena v (so)financirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije nimajo statusa recenzentov iz drugega odstavka 26. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in se zato njihovo ime in priimek lahko objavita.

(5) Recenzent znanstvene monografije na javnem razpisu ne sme sodelovati predlogom za (so)financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti (ne sme nastopati kot avtor znanstvene monografije, glede katerega ARIS izvaja ocenjevalni postopek).

Za nasprotje interesa se upošteva definicija 3., 4. in 5. odstavka 20. člena Splošnega akta o strokovnih telesih ARRS (Uradni list RS, št. 166/22), ki določa, da za nasprotje interesa velja neposredno sorodstveno razmerje (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti), neposredno zaposlitveno razmerje (članstvo iste programske, projektne skupine ali raziskovalne skupine) in neposredno raziskovalno sodelovanje (skupni znanstveni proizvod v zadnjih treh letih, pri čemer se uredništvo ne šteje kot nasprotje interesov).

Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in znanstvene recenzije so sestavni del prijave.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

Pogoji iz točke 5.1. in 5.2. morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa, razen pogoj iz 4. točke 5.1., ki mora biti izpolnjen do predvidoma 31. 3. 2025.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1. in 5.2., razen pogoja iz 4. točke 5.1., se prijava zavrne.
 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 123. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje D. Znanstvene publikacije in znanstvene monografije, podpoglavje D.3. Znanstvene monografije.

Kriterija za ocenjevanje sta znanstvena odličnost avtorja in znanstvena odličnost recenzenta.

ARIS bo za izračun ocene uporabil podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) na dan zaključka javnega razpisa.

Za izračun ocene slovenskih avtorjev in recenzentov znanstvenih monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri ARIS, prijavitelj preko spletnega portala ARIS DigitalForms izpolni obrazec: ARIS-ZM-Prijava-2024-BIB.

Za izračun ocene tujih avtorjev znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik, se v primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti, namesto treh avtorjevih znanstvenih del upošteva pomen znanstvene monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost znanstvene monografije. Za ta namen prijavitelj preko spletnega portala ARIS DigitalForms izpolni obrazec: ARIS-ZM-Prijava-2024-TA.

Za izračun ocene tujega recenzenta znanstvene monografije prijavitelj preko spletnega portala ARIS DigitalForms izpolni obrazec: ARIS-ZM-Prijava-2024-BIB.

Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se za ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorja upoštevajo samo točke prvega avtorja (ki ga je prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu), ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Če ima znanstvena monografija več recenzentov, se za ocenjevanje znanstvene odličnosti recenzenta upoštevajo točke prvih dveh recenzentov (ki ju je prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu), ki izkazujeta bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Upošteva se izračun povprečja točk (in ne povprečja ocen) prvih dveh recenzentov. Vsakemu avtorju/recenzentu se določi ocena (0,00-10,00), na podlagi katere se dodeli točke (0,00-42,00) avtorju oziroma (0,00-18,00) recenzentu, kot izhaja iz Metodologije (gl. tabelo D4).
 

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje Komisija za ocenjevanje prijav (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje znanstveni svet ARIS. Komisija lahko pri sprejemanju odločitev po potrebi pridobi mnenje članov strokovnih teles oziroma recenzentov ARIS.

Na podlagi doseženih točk komisija prijavo uvrsti v eno od štirih kategorij, določenih v Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja, ter izdela predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev, izračunanih v skladu z 8. točko javnega razpisa.
 

8. Normativi in izračun zneska (so)financiranja

Za izračun višine sredstev za (so)financiranje izdaje znanstvenih monografij se upoštevajo upravičeni stroški na način, kot jih opredeljuje Metodologija (gl. tabelo D5).

ARIS (so)financira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki v obsegu do 25 avtorskih pol. Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 10 strani publikacije formata A5/B5 oziroma 5 strani formata A4 kot obseg ene avtorske pole.

(So)financirani znesek lahko znaša največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo. Višina zneska (so)financiranja je odvisna od uvrstitve v kategorijo (I., II. in III.), obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa.

Postopek izračuna zneska (so)financiranja za posamezno prijavo:

 1. ARIS najprej za vse prijave izračuna zneske (so)financiranja po formulah iz Metodologije (gl. tabelo D6); če je izračunani znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; če je izračunani znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunani znesek (so)financiranja iz točke a) tega odstavka oziroma
 2. če je izračunani znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se upošteva znesek 8.000,00 EUR; če je izračunani znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka nižji od 8.000,00 EUR, se upošteva izračunani znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka;
 3. ARIS na podlagi izračuna iz točke (a) tega odstavka in upoštevajoč omejitev iz točke (b) tega odstavka dodeli znesek (so)financiranja;
 4. če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov (so)financiranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski (so)financiranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
   

9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 450.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS.
 

10. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1. 2024 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v tem javnem razpisu.

ARIS bo izbranim prijaviteljem (so)financiral naslednje stroške:

a) znanstvene monografije ter znanstvenokritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem:

stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.

b) prevod znanstvenih monografij tujih oziroma slovenskih avtorjev v slovenski jezik:

stroški prevajanja.

c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev oziroma tujih avtorjev, ki delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji, v tuj jezik:

stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.

d) digitalna izdaja monografije:

stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja že preveden v tuji jezik, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda. ARIS v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov (so)financira prevod le v en tuji jezik.

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju, s katero se podrobno uredi način (so)financiranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

V primeru, da do podpisa pogodbe o (so)financiranju pride do sprememb pomoči »de minimis«, zaradi katerih bi bilo (so)financiranje prijave prijavitelja v nasprotju z novimi pravili, se pogodba o (so)financiranju ne sklene.
 

11. Izbor prijav

Komisija predlog prednostnega seznama prijav posreduje v obravnavo znanstvenemu svetu ARIS. Na podlagi predloga sklepa znanstvenega sveta ARIS o izboru prijav za (so)financiranje znanstvenih monografij v letu 2024 direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

12. Odprti / prosti dostop

Izdajatelji znanstvenih monografij, ki so v letu 2024 prejemniki javnih sredstev znanstvenoraziskovalne dejavnosti morajo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj (so)financiranih znanstvenih monografij.
 

13. Prijava na javni razpis

13.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijava na javni razpis se izpolni in odda v elektronski obliki na obrazcu ARIS-ZM-JR-Prijava-2024 preko spletnega portala ARIS DigitalForms. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v Evidenco RO, skrbniki spletnega portala ARIS DigitalForms v raziskovalnih organizacijah, zastopniki raziskovalnih organizacij, pooblaščenci zastopnikov raziskovalnih organizacij in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal ARIS DigitalForms je možna z uporabniškim imenom in geslom. Raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami na spletnem portalu ARIS DigitalForms, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik DigitalForms v raziskovalni organizaciji ali ARIS.

 • Če monografija oziroma prevod monografije še nista dokončana, se preko spletnega portala ARIS DigitalForms priloži osnutek/trenutno stanje monografije/prevoda;
 • Za že natisnjene znanstvene monografije slovenskih avtorjev (v letu 2024) je potrebno k digitalni prijavi priložiti izvod izvirnika, ki se ga po navadni pošti posreduje na naslov ARIS;
 • Če je predmet prijave prevod slovenskega avtorja, ki bo objavljen v tujini, je potrebno preko spletnega portala ARIS DigitalForms priložiti skenogram pogodbe avtorja s tujim založnikom oziroma dokazilo, da je monografija sprejeta v tisk pri tujem založniku;
 • Za tuje recenzente ter slovenske avtorje/recenzente znanstvenih monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri ARIS, se preko spletnega portala ARIS DigitalForms izpolni obrazec: ARIS-ZM-Prijava-2024-BIB;
 • Pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski jezik je potrebno k digitalni prijavi priložiti izvirnik tujega avtorja, ki se ga po navadni pošti posreduje na naslov ARIS. Če izvirnika tujega avtorja ni mogoče priložiti, mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik izvirnika, iz katerega se prevaja, leto in kraj izida ter ime založbe; če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, že ima objavljene znanstvene recenzije, se te upoštevajo. Prijavitelj preko spletnega portala ARIS DigitalForms izpolni obrazec: ARIS-ZM-Prijava-2024-TA;
 • Vsaka prijava mora vsebovati dve podpisani recenziji z imenom in priimkom recenzenta znanstvene monografije, ki se v celotni obliki priložita k prijavi preko spletnega portala ARIS DigitalForms;
 • Vsaka prijava mora vsebovati dve podpisani izjavi recenzentov (izjava, da recenzent izpolnjuje zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta, izjava o nepristranskosti in izjava, da je recenzirana monografija znanstveno delo), ki se preko spletnega portala ARIS DigitalForms priložita v obrazcu: ARIS-ZM-Prijava-2024-IZJ oziroma v ARIS-ZM-prijava-2024-IZJ-eng, ki je v angleškem Jeziku;
 • Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko, bodo morali v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis in Pravili o državnih pomočeh na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 007-2/2024-1, z dne 11. 3. 2024 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči »de minimis« ARIS-dm-2024.
 • Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in avtorja znanstvene monografije (v primeru prevoda tujega avtorja podpis avtorja ni obvezen).

13.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 18. 4. 2024 do 14.00. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
 

14. Datum in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 19. 4. 2024 ob 10.00 v prostorih ARIS. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

15. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti.
 

16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

17. Kraj in čas, v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani ARIS: https://www.arrs.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na spletnih straneh ARIS http://www.aris.si/sl/ oziroma na ARIS pri uradni osebi za javni razpis, ga. Špresi Neziri, tel. +386 1 400 5963, e-pošta: spresa.neziri@aris-rs.si ali odprtaznanost@aris-rs.si.

 

 

dr. Špela Stres,
direktor

 

Datum: 15. 3. 2024
Številka: 6316-6/2024-6

 

Razpisna dokumentacija:

 • Bibliografija avtorja oziroma recenzenta, ki nima(ta) evidenčne številke raziskovalca pri ARIS

   

 • Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis«:

 

Pravne podlage: