Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. in 64. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) ter v skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje raziskovalnih programov - javni poziv in javni razpis v letu 2014, št. 430-59/2014/5, z dne 20. 3. 2014, Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-8 z dne 17. 3. 2014 ter Sklepom o izdaji Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009-2014, št. 6316-5/2014-1 z dne 20. 3. 2014, objavlja

Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 - 2014

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega poziva
  Predmet javnega poziva je financiranje raziskovalnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in oddaja poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 - 2014.
   
 3. Subjekti javnega poziva
  Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom, univerzam, ki jih je ustanovila Republika Slovenija in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki se jim v letu 2014 iztečejo pogodbe o financiranju raziskovalnih programov, sklenjene za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014.
   
 4. Preoblikovanje raziskovalnih programov
  JRO, ki ima večje število raziskovalnih programov, lahko s prijavo na javni poziv predlaga preoblikovanje raziskovalnega programa oz. programov, katerega/ih financiranje se izteče v letu 2014, v nov oz. nove raziskovalne programe, in sicer tako, da iztekajoči se raziskovalni program:
  • priključi h kateremu od svojih drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov v nov raziskovalni program) ali
  • razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa v nova oz. nove raziskovalne programe) ali
  • preoblikuje na drug način.

V preoblikovanje raziskovalnega programa, katerega financiranje se izteče v letu 2014, so lahko vključeni tudi raziskovalni programi, ki se jim v letu 2014 financiranje, v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa, ne izteče. V primeru odobritve tako preoblikovanega raziskovalnega programa financiranje raziskovalnega programa, ki se mu financiranje v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne izteče v letu 2014, preneha. V primeru zavrnitve tako preoblikovanega raziskovalnega programa, se raziskovalni program, ki se mu financiranje v letu 2014 ne izteče, financira v skladu z veljavno pogodbo o financiranju raziskovalnega programa.

Prijavitelj mora v skladu s 3. odst. 62. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) pri oddaji prijavne vloge za preoblikovanje raziskovalnega programa oz. programov upoštevati minimalen obseg financiranja programske skupine (za javne raziskovalne zavode znaša minimalni obseg 2,5 FTE cenovne kategorije A, v drugih JRO pa 1 FTE cenovne kategorije A).

 1. Pogoji
  Pogoji za izbor raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRRD), pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta), Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje raziskovalnih programov - javni poziv in javni razpis v letu 2014 in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-8 z dne 17. 3. 2014 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Prijavitelju bodo na podlagi ocenjevalnega postopka odobreni raziskovalni programi okvirno v obsegu, kolikor znaša njegov skupni obseg financiranja raziskovalnih programov, ki se jim financiranje izteče v letu 2014 ter raziskovalnih programov, ki se jim financiranje ne izteče v letu 2014 in bodo odobreni v okviru preoblikovanja raziskovalnega programa oz. programov v skladu s tem javnim pozivom.

Če se raziskovalni program izvaja na različnih JRO in raziskovanih organizacijah, ki nimajo statusa JRO (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo), je prijavitelj na javni poziv tista JRO, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: matična JRO), RO s koncesijo pa odda/jo prijavo v skladu z 12.4. točko tega javnega poziva. Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki jih določata ZRRD in pravilnik o kriterijih za vodjo raziskovalnega projekta ter v skladu z metodologijo dosegati mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A3), ki so določene za vsako vedo oziroma raziskovalno področje, in sicer:

A1+A2+A3 = 5 naravoslovje (razen biologija in geologija) in tehnika,
A1+A2+A3 = 3,5 medicina, biotehnika, družboslovje, biologija in geologija,
A1+A2+A3 = 2,5 humanistika,
ali dosegati naslednje mejne vrednosti: A1/2 = 600 ali A' = 200 ali A" = 50.

Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede izpolnjevati pogoj A' je več kot 0.

Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo v programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom. Raziskovalci in tehnični sodelavci morajo biti zaposleni v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko brez raziskovalnih ur sodelujejo tudi mladi raziskovalci in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov. Posamezni član programske skupine je lahko vključen v en sam raziskovalni program.

Pogoj glede sestave programske skupine, ki velja za vse vede, je določen v metodologiji, in sicer:

 • dve tretjini članov programske skupine, ki vključuje tudi vodjo programa (tehnični sodelavci in mladi raziskovalci ne štejejo), mora izpolnjevati pogoj A' je več kot 25 (ali A" več kot 0) ali
 • tri četrtine članov programske skupine, ki vključuje tudi vodjo programa (tehnični sodelavci in mladi raziskovalci ne štejejo), mora izpolnjevati pogoj pogoj A1/2 je več kot 25.

Prijavitelj lahko glede na omejen obseg sproščenih sredstev v letu 2014, upoštevaje število raziskovalnih programov, ki se jim financiranje izteče v letu 2014, na javni poziv odda dodatne nove prijave (tip prijave »Nova prijava«), in sicer:

 • do eno novo prijavo več, če se zaključi financiranje do vključno 10 raziskovalnim programom,
 • do dve novi prijavi več, če se zaključi financiranje do vključno 20 raziskovalnim programom,
 • do tri nove prijave več, če se zaključi financiranje do vključno 30 raziskovalnim programom,
 • do štiri nove prijave več, če se zaključi financiranje do vključno 40 raziskovalnim programom,
 • do pet novih prijav več, če se zaključi financiranje do vključno 50 raziskovalnim programom,
 • do šest novih prijav več, če se zaključi financiranje do vključno 60 raziskovalnim programom,
 • do sedem novih prijav več, če se zaključi financiranje do vključno 70 raziskovalnim programom.

V primeru, da bo agencija prejela več dodatnih novih prijav, kot je določeno v prejšnjem odstavku, bo pozvala prijavitelja, da v roku sedmih dni s pisno izjavo odstopi od preseženega števila prijav. Če prijavitelj v roku ne bo odstopil od preseženega števila prijav, bo agencija s sklepom zavrgla vse dodatne nove prijave.

 1. Kriteriji in merila

6.1. Kriteriji in merila za ocenjevanje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

 • raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev,
 • družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev,
 • raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave,
 • relevantnost in potencialni vpliv prijave,
 • izvedljivost predloga.

Kvantitativne ocene (ocene A1, A2 in A1/2), ki so za posamezno znanstveno vedo konkretizirane v metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva (ocene A1, A2 in A1/2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij za vse raziskovalce, ki so že člani programskih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A in ARRS-RPROG-VPETOST-C v zadnjih petih letih, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, ki še niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga do 9. 5. 2014 do 12:00 oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram-2014-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni poziv za raziskovalne programe – podatki za vpetost« mora biti do 9. 5. 2014 do 12:00 oddan v glavni pisarni agencije ali poslan po običajni pošti, na naslov: 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član raziskovalnega programa še ni vključen v programsko skupino.

6.2. Kriteriji in merila za določitev obsega financiranja

Kriterija in kazalci, ki se upoštevajo pri določitvi obsega financiranja raziskovalnega programa, so opredeljeni v 63. členu pravilnika o postopkih.

Kriterija iz prejšnjega odstavka sta:

 • raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev,
 • družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev.

Merila za vrednotenje kazalcev ter postopek vrednotenja raziskovalnih programov, so konkretizirani v metodologiji. Za izračun sredstev drugih uporabnikov bo agencija upoštevala podatke, pridobljene na podlagi pozivov za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS (vključno s pozivom v letu 2014). Kazalec 2.2. Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj se v okviru kriterija Družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev ne upošteva, ker agencija ne financira pedagoške vpetosti. Kazalci se v skladu z metodologijo vrednotijo na podlagi podatkov, dostopnih za obdobje zadnjih 5 let, in sicer relativna citiranost glede na svetovno povprečje za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012, ostali podatki za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013. Sredstva se vrednoti relativno glede na sredstva za programsko financiranje posamezne programske skupine.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva
  Predvideni obseg za realizacijo tega javnega poziva znaša okvirno 41.000.000 EUR letno, kar po trenutno veljavni ceni raziskovalne ure za kategorijo A znaša 810 FTE letno. Navedeni predvideni obseg za realizacijo tega javnega poziva se poveča za obseg sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju ne izteče v letu 2014 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov iz 2. odst. 4. točke tega javnega poziva. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni program je 17 ur. Minimalni letni obseg financiranja posamezne raziskovalne organizacije znaša 170 ur, kadar raziskovalni program izvaja več JRO ali RO s koncesijo.

 1. Začetek in obdobje financiranja
  Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja raziskovalnih programov je 1. 1. 2015.

Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let.

 1. Izbor prijav raziskovalnih programov
  Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postopkih, ta javni poziv in metodologija.

Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj JRO se praviloma ne spreminja.

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov pripravi predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov z obdobjem financiranja raziskovalnega programa, pri čemer upošteva enotno lestvico, ki jo določa metodologija (poglavje H). Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) na predlog strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov oblikuje in sprejme predlog prednostnega seznama raziskovalnih programov, ki se priporočijo za nadaljnje financiranje oz. se začnejo na novo financirati ter seznam zavrnjenih raziskovalnih programov. ZSA v predlogu prednostnega seznama raziskovalnih programov pri posameznem raziskovalnem programu, v skladu s 6. in 7. odstavkom 67. člena pravilnika o postopkih določi letni obseg raziskovalnih ur. Pri določitvi obsega financiranja ZSA upošteva tudi rezultate Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 10/14), pri čemer zgornja meja financiranja raziskovalnega programa ne sme presegati odstotka povečanja, določenega v metodologiji (poglavje H), glede na obseg financiranja raziskovalnega programa pred povečanjem obsega financiranja.

Sklep o izboru raziskovalnih programov JRO sprejme direktor agencije na predlog ZSA.

Izbranemu raziskovalnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja raziskovalnega programa.

 1. Pozivna dokumentacija
  Pozivna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A);
 • Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03);
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.);
 • Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11);
 • Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje raziskovalnih programov - javni poziv in javni razpis v letu 2014, št. 430-59/2014/5, z dne 20. 3. 2014;
 • Sklep o izdaji Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009-2014, št. 6316-5/2014-1 z dne 20. 3. 2014;
 • Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-8 z dne 17. 3. 2014;
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014: Prijavna vloga;
 • Obrazec ARRS-RPROG-VP/2014: Poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009-2014.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

 1. Prijava na javni poziv
  Prijava na javni poziv mora biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku.

11.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«

V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2014 in se ne preoblikuje (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), je prijava na javni poziv sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009-2014 (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2014).

K prijavni vlogi mora biti priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2014 izvajajo raziskovalni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur v letu 2014. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oz. ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko prijavne vloge.

11.2. Tip prijave »Nova prijava«

V primeru prijave novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) se na javni poziv posreduje le Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014).

11.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje programov«

V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oz. programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje programov«) prijavitelj, v skladu s 3. odst. 64. člena pravilnika o postopkih, o svoji nameri, če je le mogoče do 15. 4. 2014, obvesti agencijo, da mu lahko pravočasno omogoči pripravo prijave v elektronski obliki.

V primeru preoblikovanja raziskovalnega programa oz. programov, je prijava na javni poziv sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009-2014 (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2014 – v nadaljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Poročila o rezultatih morajo biti oddana za vse raziskovalne programe, ki so vključeni v preoblikovanje.

K prijavni vlogi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2014 izvajajo raziskovalni/e program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih programov. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oz. ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo oz. prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko prijavne vloge.

V primeru, da se v preoblikovanje raziskovalnih programov vključi tudi raziskovalni program, ki se mu financiranje v letu 2014 ne izteče, mora matična JRO ali RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, v pozivnem roku oddati poročilo o rezultatih ali poročilo o rezultatih za krajše obdobje financiranja raziskovalnega programa, če se je raziskovalni program na novo začel financirati v letu 2013 ali 2014.

11.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu eObrazci

Prijavna obrazca (prijavna vloga in poročilo o rezultatih) se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci.

Spletni portal eObrazci lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v matični JRO, zastopniki matične JRO, pooblaščenci zastopnikov matične JRO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v JRO ali agencija).
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavne vloge na portalu eObrazci ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega programa šteje za poslovno skrivnost. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

12.1. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv se izpolni in odda na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega programa). Prijava (prijavna vloga in poročilo/a o rezultatih) mora biti oddana do vključno 9. 5. 2014 do 12:00.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal agencije eObrazci do 9. 5. 2014 do 12:00.

12.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na javni poziv odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v papirnati obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe matične JRO in vodje raziskovalnega programa ter žigom matične JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo (prijavno vlogo in poročilo/a o rezultatih) je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA PROGRAME" in obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije eObrazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014/...), z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke Prijavne vloge) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal agencije eObrazci do 9. 5. 2014 do 12:00 in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do 9. 5. 2014 do 12:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 9. 5. 2014 do 12:00 (upošteva se poštni žig).

12.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 12.1. - elektronska; točka 12.2. - elektronska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge (sporazum med izvajalci raziskovalnega programa oz. programov pri tipih prijave iz 11.1. in 11.3. točke), kot jih določa ta javni poziv.

12.4. Oddaja prijave za RO s koncesijo

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg matične JRO izvaja tudi RO s koncesijo, mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki oddati na Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki je objavljen v istem Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) kot ta javni poziv. RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo je matična JRO oddala na portalu agencije eObrazci, z ustreznimi podpisi ter v skladu z roki in določili javnega razpisa, posreduje na agencijo.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 12. 5. 2014 ob 12:00 na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih prijav in prepozno oddanih oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih programov in izboru v financiranje predvidoma obveščeni v mesecu decembru 2014.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

  15.1. Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

  15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (kontaktne osebe: Silvia Bodanec, tel.: 01/400-59-34, Ernesta Mlakar, tel.: 01/400-59-74 in Marko Belavič, tel.: 01/400-59-41).

Številka: 6316-5/2014-2
Datum: 24. 3. 2014

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur. l. RS, št. 21/2014, z dne 28.03.2014.
 

Pozivna dokumentacija:

 


Popravek javnega poziva

Popravek (objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/14, dne 9. 5. 2014)

V Javnem pozivu za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 - 2014 (Uradni listu RS, št. 21/14 z dne 28. 3. 2014 pod številko objave Ob-2026/14; v nadaljevanju: javni poziv), se podaljša rok za oddajo prijav. Hkrati se spreminja obrazec Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014), ki je v skladu z 10. točko javnega poziva sestavni del pozivne dokumentacije in je objavljena na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Posledično se spremenijo naslednje točke javnega poziva:

Točka 6.1.:

Spremeni se rok za oddajo obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014 po elektronski pošti in po običajni pošti, na 21. 5. 2014 do 12:00.

Točka 12.1.:

Spremeni se rok za oddajo prijave z digitalnim podpisom in rok, do katerega se bo prijava štela za pravočasno oddano, na 21. 5. 2014 do 12:00.

Točka 12.2.:

Spremeni se rok za oddajo prijave brez digitalnega podpisa in rok, do katerega se bo prijava štela za pravočasno oddano, na 21. 5. 2014 do 12:00.

Točka 13.:

Spremeni se datum odpiranja prijav, ki bo v ponedeljek, 26. 5. 2014 ob 12:00

dr. Franci Demšar
direktor