Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23, v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 10., 13. in 97. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr., št. 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023 in št. 6319-5/2022-8 z dne 13. 11. 2023 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

 

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je zagotoviti ohranjanje jedra vzpostavljene raziskovalne skupine za izvajanje raziskovalnega projekta ERC, pripravo na ponovno oddajo prijave na razpis Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: ERC) oziroma na oddajo prijave na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije v vlogi koordinatorja projekta okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, obenem pa spodbuditi sodelovanje in prenos znanja med raziskovalnimi organizacijami (v nadaljnjem besedilu: RO) v Sloveniji.
 

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je povečati podporo vrhunskim raziskovalnim skupinam in spodbujati dobitnike projektov ERC za ponovno prijavo na razpis ERC oziroma na oddajo prijave na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije v vlogi koordinatorja projekta okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije.

Če pri prijavi raziskovalnega projekta ERC nova obzorja (v nadaljnjem besedilu: raziskovalni projekt) sodeluje več izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

5.1. Vstopni pogoji  

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Prijavo za raziskovalni projekt lahko vložijo prijavitelji, ki so bili v vlogi gostiteljske RO v Sloveniji, kjer se je izvajal ERC projekt za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant) ali ERC projekt za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant) ali ERC projekt za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant) ali ERC projekt za sinergijo raziskav (Synergy Grant) (v nadaljnjem besedilu: projekt ERC).

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja projekta ERC.

(4) Prijavitelj lahko za posameznega vodjo projekta ERC za isti projekt ERC odda prijavo za (so)financiranje raziskovalnega projekta le enkrat, in sicer v obdobju enega leta pred zaključkom projekta ERC oziroma najpozneje v enem letu po zaključku projekta ERC. Navedena omejitev velja za posameznega vodjo projekta ERC, ne glede na prijavitelja, s katerim oddaja prijavo.

(5) Prijavitelj se pisno obveže, da se bo vodja raziskovalnega projekta prijavil na razpis ERC oziroma kot koordinator na druge razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije. Prijava mora biti oddana znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku raziskovalnega projekta, pri čemer se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na istovrstni razpis ERC, za katerega vodja raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoje ob prijavi. Če vodja raziskovalnega projekta glede na leto zagovora prvega doktorata med prvim in drugim možnim datumom prijave na istovrstni razpis ERC izpolni pogoje za višjo karierno stopnjo razpisov ERC ter se ni prijavil na razpis ERC ob prvem možnem datumu, se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na razpis ERC na višji karierni stopnji, ki se prav tako določi glede na datum zaključka raziskovalnega projekta. V primeru prijave v vlogi koordinatorja okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije je treba prijavo oddati v dveh letih po zaključku raziskovalnega projekta. V nasprotnem primeru bo agencija v skladu s pogodbo zahtevala vrnitev ene tretjine izplačanih sredstev.

(6) Na raziskovalnem projektu mora biti poleg matične RO vključena vsaj še ena sodelujoča RO, ki mora biti vpisana v Evidenco RO in na raziskovalnem projektu sodelovati v deležu najmanj 10 % in največ 50 % odobrenega obsega FTE.

(7) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ tri leta.

(8) Največji možni letni obseg (so)financiranja je 110.000 EUR.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta mora biti v celotnem obdobju trajanja raziskovalnega projekta tisti raziskovalec, ki je vodja projekta ERC.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO, ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi agencija. Prijavitelj mora za vodjo raziskovalnega projekta, ki še ni vpisan v evidenco RO, izpolniti obrazec ARIS-ZOP-02-2023-01, kateremu je potrebno obvezno priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

(3) Člani projektne skupine morajo biti vpisani v Evidenco RO.

(4) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete izražene v ekvivalentu polne zaposlitve (FTE; največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja raziskovalni projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(5) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti za izvajanje raziskovalnega projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri raziskovalnem projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) mora na raziskovalnem projektu sodelovati z najmanj 34 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,02 FTE) na letni ravni.

(6) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 % polnega delovnega časa.

(7) Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela ob sočasnem upoštevanju 6. odstavka 5.1. točke tega javnega razpisa. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število efektivnih ur raziskovalnega dela sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0.

(8) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(9) Začetek izvajanja raziskovalnega projekta je možen šele po zaključku projekta ERC.

(10) Če so v raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija (so)financira samo tisti del raziskovalnega projekta, ki se nanaša na matično in sodelujočo RO.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razen glede začetka izpolnitve pogoja prostih kapacitet efektivnih ur raziskovalnega dela za vodjo raziskovalnega projekta, ki mora biti izpolnjen na dan začetka izvajanja raziskovanega projekta.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz te točke se pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne sklene.
 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel za ERC (v nadaljnjem besedilu: Zunanji ekspertni panel), ki oceni, ali prijava raziskovalnega projekta omogoča smiselno ohranitev jedra raziskovalne skupine in izkazuje potencial za novo prijavo projekta ERC oziroma prijavo v vlogi koordinatorja na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije ter pripravi predlog prednostnega seznama prijav.

Zunanji ekspertni panel predlog prednostnega seznama prijav posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA). Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za (so)financiranje direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje, s katerim odloči ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje raziskovalnega projekta

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 330.000 EUR letno. Agencija bo v obdobju izvajanja tega javnega razpisa (so)financirala okvirno 3 raziskovalne projekte. Število sprejetih raziskovalnih projektov ter obseg in datum začetka (so)financiranja so vezani na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Predviden obseg (so)financiranja posameznega raziskovalnega projekta je največ 110.000 EUR na leto.

Obseg (so)financiranja raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav za (so)financiranje. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
 

8. Upravičeni stroški (so)financiranja raziskovalnega projekta

Upravičeni stroški, ki jih (so)financira agencija, so ob upoštevanju določil Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije  (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22 in 79/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba): stroški dela, neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom in strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnega projekta.

Podlaga za določitev cenovne kategorije je opredeljena z Uredbo.

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način in izvedba (so)financiranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
 

9. Odprti dostop

Skladno z 41. členom ZZrID morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o (so)financerju ali (so)financerjih ter številko raziskovalnega  projekta skladno z 82. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja.

Prijavitelj mora po uvrstitvi prijave v (so)financiranje na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede (so)financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARIS in drugih (so)financerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni treba podvajati. Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku raziskovalnega projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu o rezultatih izvedenega raziskovalnega projekta.
 

10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-ERCNO-2023-2 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja.
 

11. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav se izvede predvidoma v osmih dneh od prejema prijave, v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.  

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

14. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt do 31. 12. 2023.
 

15. Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (http://www.aris-rs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, mag. Maji Turk, po e-pošti: Maja.Turk@aris-rs.si, tel. +386 1 400 5929.

 


Dr. Špela Stres,
direktor

 

Številka: 5100-239/2023-4
Datum: 20. 11. 2023

 

Pravne podlage:

 

 

Razpisna dokumentacija:

Prijavni obrazec s Prilogami 1, 3, 4 in 6:

  • Vzorec pogodbe o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letu 2023:

 


Sprememba kontaktne osebe: (5. 1. 2024)

Mojca Boc, tel. 386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@aris-rs.si