Podporni instrumenti ERC

Predstavitev

Evropski raziskovalni svet ERC je namenjen tako podpori znanstvene odličnosti v Evropski uniji in pridruženih članicah, kot tudi privabljanju vrhunskih znanstvenikov z vsega sveta. ERC vsako leto objavi pet razpisov. Prvi, razpis za prijavo ERC projektov za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant) je namenjen raziskovalcem, ki so doktorirali pred dvema do sedmimi leti. Drugi, razpis za prijavo ERC projektov za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant), je namenjen tistim raziskovalcem, ki še utrjujejo samostojno raziskovalno kariero in so doktorirali pred sedmimi do dvanajstimi leti. Tretji razpis je namenjen podpori odličnim, že uveljavljenim raziskovalcem s prepoznavnimi znanstvenimi dosežki v zadnjih desetih letih (Advanced Grant). Četrti razpis za prijavo ERC projektov za sinergijo raziskav (Synergy Grant) pa je namenjen projektom, v katerih koordinirano sodeluje več vodilnih raziskovalcev (od dva do štirje) pri naslavljanju zelo multidisciplinarnih izzivov. Poleg teh temeljnih kategorij, ERC nudi še finančno podporo za presojo inovativnega potenciala (Proof of Concept) za tiste dobitnike projektov ERC, ki želijo naprej razvijati svoje raziskovalne rezultate. ERC pri izboru projektov in podeljevanju finančnih sredstev sledi le kriteriju znanstvene odličnosti.

V želji, da bi bili raziskovalci in raziskovalke, ki bodo oddajali prijavo s slovensko raziskovalno organizacijo kot gostiteljsko institucijo, uspešni na razpisih ERC, agencija nudi prijaviteljem štiri podporne instrumente: ERC fokus, ERC perspektiva, ERC potencial in ERC nova obzorja.

ERC fokus

Pri razpisu ERC fokus agencija (so)financira gostovanja pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije so časovno sklenjena (nedeljiva) gostovanja v trajanju od najmanj enega do največ šestih mesecev.

Namen razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje usposobljenosti za pripravo lastnega projekta ter povečanje možnosti, da raziskovalec iz Slovenije postane sam prejemnik ERC projekta. Po zaključenem gostovanju je obvezna prijava projekta ERC, in sicer znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja, pri čemer se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na istovrstni razpis ERC, za katerega gostujoči raziskovalec izpolnjuje pogoje ob prijavi. V primeru, da gostujoči raziskovalec z ozirom na leto zagovora prvega doktorata med prvim in drugim možnim datumom prijave na istovrstni razpis ERC izpolni pogoje za višjo karierno stopnjo razpisov ERC ter se ni prijavil na razpis ERC ob prvem možnem datumu, se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na razpis ERC na višji stopnji, ki se prav tako določi glede na datum zaključka gostovanja.

ERC perspektiva

Prijavo za raziskovalni projekt ERC perspektiva lahko vložijo prijavitelji za raziskovalce, ki so bili na razpisih ERC pri prijavi ERC projekta za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant) ali ERC projekta za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant) ali ERC projekta za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant) v vlogi gostiteljske raziskovalne organizacije v Sloveniji in so na razpisu ERC v recenzijskem postopku dosegli prag za možno (so)financiranje, ki je določen v veljavnem razpisu, niso pa bili izbrani za sofinanciranje pri ERC. Raziskovalni projekt ERC perspektiva mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem raziskovalnega projekta, s katerim je prijavitelj kandidiral na razpisu ERC.

Namen razpisa je, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta z namenom, da vodja raziskovalnega projekta ERC perspektiva ponovno odda prijavo na razpis ERC z večjo možnostjo, da postane dobitnik projekta ERC.

Vodja raziskovalnega projekta ERC perspektiva mora biti isti kot vodja projekta ERC, ki je bil predmet postopka ocenjevanja pri ERC. Obenem vodja raziskovalnega projekta ERC perspektiva na zadnji dan roka za oddajo prijave na razpis za raziskovalne projekte ERC perspektiva ne sme biti nosilec potekajočega raziskovalnega projekta ERC perspektiva. Prijavitelj lahko za posameznega vodjo raziskovalnega projekta ERC perspektiva, do njegove pridobitve ERC projekta v okviru istovrstnega razpisa ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), dvakrat odda prijavo za sofinanciranje raziskovalnega projekta ERC perspektiva, pri čemer mora biti pri drugi prijavi raziskovalnega projekta ERC perspektiva izkazana uspešnost vodje raziskovalnega projekta ERC perspektiva na razpisu ERC (prag za možno sofinanciranje) vsaj z oceno B na drugi stopnji. Prijavitelj lahko za posameznega vodjo raziskovalnega projekta ERC perspektiva, ki je pridobil ERC projekt, ponovno dvakrat odda prijavo za sofinanciranje raziskovalnega projekta ERC perspektiva, in sicer do ponovne pridobitve ERC projekta v okviru istovrstnega razpisa ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), pri čemer mora biti pri drugi prijavi raziskovalnega projekta ERC perspektiva izkazana uspešnost vodje raziskovalnega projekta ERC perspektiva na razpisu ERC (prag za možno sofinanciranje) vsaj z oceno B na drugi stopnji.

ERC potencial

Prijavo za raziskovalni projekt ERC potencial lahko vložijo prijavitelji, za raziskovalce, ki so bili na razpisih ERC pri prijavi ERC projekta za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant) ali ERC projekta za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant) ali ERC projekta za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant) ali ERC projekt za sinergijo raziskav (Synergy Grant) v vlogi gostiteljske raziskovalne organizacije v Sloveniji in so bili s prijavo ERC projekta uspešni.

Namen razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial je zagotoviti začetno podporo za pripravo na izvajanje pridobljenega projekta ERC, v vmesnem časovnem obdobju, med obvestilom ERC o (so)financiranju projekta ERC in njegovim dejanskim pričetkom izvajanja.

Raziskovalni projekt ERC potencial lahko traja največ šest mesecev in sicer pred pričetkom izvajanja ERC projekta. Projekt ERC se mora izvajati na gostiteljski RO v Sloveniji.

ERC nova obzorja

Prijavo za raziskovalni projekt ERC nova obzorja lahko vložijo prijavitelji, raziskovalne organizacije, za raziskovalce, nosilce projekta ERC za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant) ali projekta ERC za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant) ali projekta ERC za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant) ali projekta ERC za sinergijo raziskav (Synergy Grant). Prijavitelj je moral biti na navedenih potekajočih oziroma zaključenih razpisih ERC v vlogi gostitelje raziskovalne organizacije v Sloveniji.

Namen razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja je zagotoviti ohranjanje jedra že vzpostavljene raziskovalne skupine za izvajanje raziskovalnega projekta ERC, priprava na ponovno oddajo prijave na razpis ERC oziroma na oddajo prijave na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije v vlogi koordinatorja projekta okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, obenem pa spodbuditi sodelovanje in prenos znanja med raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji.

Prijavitelj lahko za posameznega vodjo projekta ERC za isti projekt ERC odda prijavo za (so)financiranje raziskovalnega projekta ERC nova obzorja le enkrat, in sicer v obdobju enega leta pred zaključkom projekta ERC oziroma najpozneje v enem letu po zaključku projekta ERC. Navedena omejitev velja za posameznega vodjo projekta ERC, ne glede na prijavitelja, s katerim oddaja prijavo.

Po zaključku raziskovalnega projekta ERC nova obzorja je obvezna oddaja prijave na razpis ERC oziroma oddaja prijave v vlogi koordinatorja na druge razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije. Prijava mora biti oddana znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku raziskovalnega projekta, pri čemer se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na istovrstni razpis ERC, za katerega vodja raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoje ob prijavi. Če vodja raziskovalnega projekta ERC nova obzorja glede na leto zagovora prvega doktorata med prvim in drugim možnim datumom prijave na istovrstni razpis ERC izpolni pogoje za višjo karierno stopnjo razpisov ERC ter se ni prijavil na razpis ERC ob prvem možnem datumu, se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na razpis ERC na višji karierni stopnji, ki se prav tako določi glede na datum zaključka raziskovalnega projekta. V primeru prijave v vlogi koordinatorja okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije je treba prijavo oddati v dveh letih po zaključku raziskovalnega projekta. V nasprotnem primeru agencija v skladu s pogodbo zahteva vrnitev ene tretjine izplačanih sredstev.

Na raziskovalnem projektu ERC nova obzorja mora biti poleg matične RO vključena vsaj še ena sodelujoča RO, ki mora biti vpisana v Evidenco raziskovalnih organizacij in mora na raziskovalnem projektu sodelovati v deležu najmanj 10 % in največ 50 % odobrenega obsega FTE.

ERC Proof of Concept (PoC) – Pečat odličnosti

Prijavo za ERC Proof of Concept (PoC) lahko oddajo le nosilci tekočih oziroma pred kratkim zaključenih ERC projektov (StG, CoG, AdG, SyG). Prijavitelji morajo pokazati na močno povezavo med idejo, ki jo želijo razviti v ERC PoC, in svojim osnovnim ERC projektom. V povezavi s posameznim ERC projektom se lahko pridobi največ 3 PoC (6 v primeru SyG). S shemo ERC PoC želi ERC z dodatnim financiranjem spodbuditi raziskavo inovativnih potencialov ERC raziskav. Zato je potrebno podati jasen opis, kako bo ideja v prihodnje vodila v inovacijo in kako bo PoC projekt prispeval k napredku na poti od prelomnih raziskav k inovaciji.

ERC prijaviteljem ERC PoC projekta podeli Pečat odličnosti, če so prejeli oceno »Pass« pri vseh treh elementih ocenjevanja, vendar jih ERC ne financira. Namen Pečata odličnosti je spodbuditi države k (so)financiranju iz nacionalnih sredstev brez dodatnih nacionalnih ocenjevalnih postopkov, saj Pečat odličnosti predstavlja potrdilo o mednarodno priznani odličnosti raziskovalnih projektov.

ARIS pripozna ERC ocenjevalni postopek in podeljen Pečat odličnosti ter sama ne izvede ocenjevalnega postopka. ARIS (so)financira ERC PoC Pečat odličnosti raziskovalne projekte, ki s strani Evropske komisije niso bili sprejeti v (so)financiranje, hkrati pa niso bili sprejeti v (so)financiranje pri nobeni drugi organizaciji, ki financira raziskovalno dejavnost.
 

Tabela 1: Število odobrenih projektov ERC perspektiva

 

Leto Število odobrenih projektov ERC perspektiva (glede na leto pričetka (so)financiranja
2024 9
2023 16
2022 17
2021 20
2020 13
2019 16
2018 3
2017 2
2016 3
2015 5
2014 3
2013 3
2012 2
2011 7
   

 

Tabela 2: Dobitniki ERC projektov iz RS:Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant
 

  Leto začetka izvajanja ERC grant Vodja projekta, ki ga sofinancira ERC Raziskovalna organizacija Projekt ERC CORDIS
26 2024 prof. dr. Dragan Mihailović Institut »Jožef Stefan« in Co Nanocenter AdG Hidden metastable mesoscopic states in quantum materials – HIMMSos
25 2024 izr. prof. dr. Lev Vidmar Institut »Jožef Stefan« CoG BOUNDARY – Boundaries of quantum chaos
24. 2024 dr. Lea Rems Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko StG REINCARNATION – Reversible and irreversible cardiac electroporation: Establishing the fundamentals to advance cardiac treatments
23. 2023 dr. Tomaž Prosen* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG QUEST - Quantum Ergodicity: Stability and Transitions
22. 2023 dr. Saša Čaval* Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) CoG STONE – Unde venis? Unraveling the enigma of stećci tombstones
21. 2023 dr. Mirjam Mencej Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta AdG The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society
20. 2023 dr. Zala Lenarčič Institut »Jožef Stefan« StG DrumS – Weakly driven quantum Symmetries
19. 2023 dr. Maruša Bradač* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG FIRSTLIGHT - Exploring Cosmic Dawn with James Webb Space Telescope
18. 2023 dr. Franc Forstnerič* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG HPDR - Holomorphic Partial Differential Relations
17. 2023 dr. Borut Klabjan Znanstvenoraziskovalno središče Koper AdG OPEN BORDERS - Cold War Europe Beyond Borders. A Transnational History of Cross-Border Practices in the Alps-Adriatic area from World War II to the present
16. 2022 dr. Anna Sandak InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja CoG ARCHI-SKIN
15. 2022 dr. Anna Dragoš* Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta StG PHAGECONTROL - The evolution of host manipulation by bacteriophage
14. 2021 dr. Matic Lozinšek Institut »Jožef Stefan« StG HiPeR-F - Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry
13. 2021 prof. dr. Matej Praprotnik Kemijski inštitut AdG MULTraSonicA - Multiscale modeling and simulation approaches for biomedical ultrasonic applications
12. 2021 prof. dr. Igor Muševič Institut »Jožef Stefan« AdG LOGOS - Light-operated logic circuits from photonic soft-matter
11. 2020 prof. dr. Peter Križan   Institut »Jožef Stefan« AdG FAIME - Flavour Anomalies with advanced particle Identification MEthods
10. 2020 prof. dr. Jernej Ule Kemijski inštitut AdG RNPdynamics - Multivalent interactions driving RNP dynamics in development and disease
9. 2020 dr. Nejc Hodnik* Kemijski inštitut StG 123STABLE – Razvoj zelo stabilnih nanostrukturiranih elektrokatalizatorjev
8. 2020 dr. Matjaž Humar* Institut »Jožef Stefan« StG Celični laserji: Povezovanje optičnih resonanc z biološkimi procesi
7. 2019 doc. dr. Jaka Tušek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo StG SUPERCOOL - Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje
6. 2018 prof. dr. Roman Jerala* Kemijski inštitut AdG MaCChines - Molekulski stroji na osnovi proteinskega origamija iz obvitih vijačnic
5. 2018 prof. dr. Matevž Dular Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo CoG CABUM - Kavitacija - od preprečevanja njenega nastanka do njene uporabe
4. 2017 prof. dr. Marta Verginella* Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta AdG EIRENE - Povojne tranzicije v perspektivi spola
3. 2016 prof. dr. Tomaž Prosen* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG OMNES - Odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi
2. 2013 prof. dr. Dragan Mihailović* Institut »Jožef Stefan« AdG TRAJECTORY - Koherentni trajektoriji skozi fazne prehode z zlomom simetrije
1. 2011 prof. dr. Nedjeljka Žagar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko StG MODES - Analiza atmosferskega ravnovesja, napovedljivosti in klime s pomočjo normalnih načinov

*predhodno sofinanciranje na podlagi komplementarne sheme oz. raziskovlanih projektov ERC perspektiva
**povezava na spletni strani Evropske komisije CORDIS še ni vzpostavljena
 

Tabela 3: Dobitniki ERC projektov iz RS: Synergy Grant
 

  Leto začetka izvajanja ERC granta Vodja projekta, ki ga sofinancira ERC Raziskovalna organizacija Projekt ERC CORDIS
 
1.
2023 Prof. dr. Bojan Mohar* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko SyG KARST – »Predicting flow and transport in complex Karst systems«

 

Tabela 4: Dobitniki ERC projektov iz RS:Proof of Concept Grant
 

  Leto začetka izvajanja ERC grant Vodja projekta, ki ga sofinancira ERC Raziskovalna organizacija Projekt ERC CORDIS
6. 2024 dr. Jaka Tušek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo PoC E-CO-HEAT
5. 2023 dr. Peter Križan Institut »Jožef Stefan« PoC CherPET – Cherenkov light for total-body Positron Emission Tomography
4. 2022 dr. Matevž  Dular
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo PoC CAVIPHY - Exploitation of extreme cavitation conditions for wastewater treatment
3. 2020 dr. Nejc Hodnik* Kemijski inštitut PoC StableCat - Assessing the Technical and Business Feasibility of Highly-active and Stable Intermetallic Pt-alloy Catalysts for Application in PEMFC
2. 2019 dr. Roman Jerala* Kemijski inštitut PoC CCedit – Coiled-coil mediated exonuclease tethering technology for the enhancement of CRISPR gene edition
1. 2017 dr. Dragan Mihailović* Institut »Jožef Stefan« PoC Umem4QC - Ultrafast charge density wave memory for quantum computing

 

Tabela 5: Število odobrenih projektov ERC fokus
 

Leto Število odobrenih projektov ERC fokus Uspešni na ERC razpisih
2017 7 2
2018 4  
2019 2  
2020 2  
2023 2  

 

Povezane vsebine: