Mednarodno sodelovanje

Belgija

Razpisi in pozivi

      

 

Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) ter Sklepa Znanstvenega sveta agencije št. 6.1. z dne 26.11.2012 sofinancira udeležbo prijaviteljev iz Slovenije v skupnih flamsko-slovenskih projektih, ki jih Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) v svoji recenziji pozitivno oceni in predlaga v sofinanciranje.

Na razpisu FWO za prijavo skupnih projektov raziskovalci iz Slovenije lahko do 17. ure na dan 1.4.2013 prijavijo sklop skupnega temeljnega projekta z flamskim nosilcem projekta, kjer slovenski sklop v finančnem obsegu

  • ne sme presegati flamskega sklopa in
  • ne sme presegati 100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali 1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski sklop prijavi podoktorand.

Slovenski in flamski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.

Na javni poziv se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) in s Pravilnikom o postopkih. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1; za podoktorande se vsota ne preverja.

Nosilec slovenskega sklopa skupnega projekta projekta skupaj s flamskim nosilcem pripravi prijavo projekta po navodilih FWO in ga odda na razpisu FWO (gl. povezavo).

Ob oddaji prijave projekta na razpis FWO, vendar ne kasneje kot 2.4.2013 do 12. ure, nosilec slovenskega sklopa projekta izpolni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2013 in podpisanega in žigosanega v kuverti, označeni z “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo FWO”, priporočeno pošlje na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

ali odda v glavni pisarni agencije, elektronsko obliko obrazca (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2013-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji) pa na elektronski poštni naslov MednarodniRazpisi@arrs.si.

ARRS bo v letu 2014 ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela okvirno do 5 slovenskih sklopov skupnih flamsko-slovenskih projektov, ki jih bo mednarodna recenzija FWO ocenila pozitivno in bo FWO sofinancirala flamski sklop. Ustrezen sklep na predlog Znanstvenega sveta agencije sprejme direktor agencije na podlagi obvestila FWO o pozitivni recenziji in sprejetju skupnega projekta v sofinanciranje pri FWO.

Poziv pri FWO je odprt do vključno 1.4.2013 do 17. ure.

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Št. 501-1/2012-10
Datum: 18.2.2013

Kontaktna oseba:
Dr. Primož Pristovšek
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Bleiweisova 30,
SI-1000 Ljubljana
tel. +386 1 4005 971
fax +386 1 4005 975
e-pošta: primoz.pristovsek@arrs.si

Dokumentacija:
Sporazum o vodilni agenciji s Flamsko fundacijo za raziskave (FWO) - Lead Agency Agreement (podpisan 19.11.2012)

Obrazec za prijavo na ARRS (obrazce za FWO določa FWO)

 

Dopolnilo k Javnemu pozivu slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)

Slovenski sklop skupnega projekta se lahko izvaja tudi v trajanju do štirih let (oz. do treh let, če ga slovenski nosilec prijavi kot podoktorskega), vendar ne dlje kot flamski sklop skupnega projekta; štiriletni projekt se financira do 75.000 EUR letno. Financiranje slovenskega sklopa ne sme presegati več kot 300.000 EUR. (oz. 3400 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije B, če ga slovenski nosilec prijavi kot podoktorskega) v celotni dobi izvajanja projekta.