Mednarodno sodelovanje

ZDA

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), v zvezi z 15. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 510-24/2016/1, z dne 1.9.2016 ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25.1.2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26.9.2016 in 6319-2/2013-30, z dne 10.10.2016, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017 – 2018

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije in iz ZDA, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017-2018 na vseh znanstvenih področjih.

  Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države Amerike.

  Na strani ZDA ni javnega razpisa, zato se raziskovalne organizacije iz ZDA v projekt vključujejo na stroške v skladu z razpisom, vodjo in sodelujoče raziskovalce iz ZDA na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo programe oziroma temeljne ali aplikativne projekte, ki jih agencija (so)financira, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo temeljni vir raziskav.
   
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter druge mednarodne razpise.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

  5.1 Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot je določeno v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

  5.2 Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. ZDA ne bodo objavile javnega razpisa, zato sodelujoče raziskovalce iz ZDA na projektu prijavi samo prijavitelj iz Republike Slovenije.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje direktor agencije. V postopku za izbor prijav se obravnavajo tiste prijave, ki izpolnjujejo pogoje, določene z razpisom in razpisno dokumentacijo. Strokovna komisija ocenjuje prijave skladno s 138. členom Pravilnika o postopkih in metodologijo.

Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav na podlagi ocene prijav. V primeru skoraj identične ocene dveh prijav, to je manj kot pet odstotkov točk razlike, strokovna komisija pri pripravi predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje prednostno obravnava prijavo, ki vključuje doktorske študente ali podoktorande. Prednost bodo imeli slovenski vodje, ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje 2016-2017. Vsi slovenski sodelujoči raziskovalci na projektu morajo imeti šifro raziskovalca, t.j. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija.

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava ZSA. O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje projektov in obiskov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017-2018 znaša okvirno 200.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2017-2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okviru predmetnega razpisa ob obiskih v Združenih državah Amerike sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa in
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), t.j. 48,00 USD.

Agencija bo ameriškim raziskovalcem v okviru predmetnega razpisa ob obiskih v Republiki Sloveniji sofinancirala:

 • stroške bivanja do 14 dni v hotelu B kategorije (***) največ do 100 EUR dnevno in
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameriškim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja, izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. februarja 2017 do 31. decembra 2018.
   
 2. Rok za predložitev prijavnih vlog in način predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-US-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja predlaganega projekta).

(2) Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem in angleškem jeziku.

(3) Za pravočasno se šteje prijava, ki je opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do 15.12.2016 do 14.00 ure.

(4) Prijave morajo biti oddane do vključno 15.12.2016 do 14.00 ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa (1)
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO) in/ali vodja predlaganega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-US-JR-Prijava/2016) in odda v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodje predlaganega projekta ter žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017 – 2018" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 15.12.2016 do 14.00 ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 15.12.2016 do 14.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15.12. 2016 (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16).

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

 1. Datum odpiranja prijav:
  Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma 16.12.2016, ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do konca januarja 2017.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: fani.rozic-novak@arrs.si 

 

Številka: 5100-13/2016-1
Dne: 7.11.2016

Objavljeno v Uradnem listu RS 70/2016, z dne 11.11.2016.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Prof. dr. József Györkös
Direktor

 

Pozivna dokumentacija: