Mednarodno sodelovanje

Turčija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136.  člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS-MP, št. 59/03), Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 5100-13/2018-1 z dne 4. 10. 2018 in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018 in 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018; v nadaljevanju: Metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019–2022
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
   
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019–2022 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019–2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Turčija.  

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 1. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  zagotavljajo osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov  Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) v zadnjih petih letih, dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljen vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. V primeru, da vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je potrebno vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je potrebno navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev, bo agencija upoštevala le podatke navedene v prijavi.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Prijava oziroma bilateralni projekt mora med drugimi sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključevati tudi doktorske študente ali podoktorande (osmi odstavek 136. člena Pravilnika o postopkih). Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO agencije (šifra raziskovalca). Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa. Slovenski in turški prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi na način, ki ga določata pristojni instituciji. V  Republiki Turčiji je pristojen Turški znanstveni in tehnološki raziskovalni svet (TÜBİTAK), ki bo javni razpis objavil, na spletni strani: www.tubitak.gov.tr. Kontaktna oseba na turški strani je gospod Ragip Bayrambeylí, telefon:+90 312 298 17 92, e-pošta: uidb@tubitak.gov.tr.

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave obravnava Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah Strokovna komisija preveri izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih projektov, kot jih določa metodologija in ovrednoti prijave v skladu s 138. členom  Pravilnika o postopkih.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav izdelan na podlagi dosežene ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih) tako, da razvrsti prijave v  padajočem vrstnem redu.

Strokovna komisija bo pri pripravi predloga seznama prijav upoštevala prednosti prijav po naslednjem vrstnem redu:

 1. ugotavljanje prednosti prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata) (v nadaljevanju: mladi vodja bilateralnega projekta),
 2. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov iz zadnjih treh razpisov (Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2016–2018, Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017–2019 in Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018–2021; v nadaljevanju: javni razpisi za obdobja 2016–2018, 2017–2019 in 2018–2021).

Strokovna komisija bo pripravila predlog seznama prijav v skladu z metodologijo in določili tega razpisa, pri čemer bo razvrstila prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama bo razvrstila 20% prijav, katerih nosilci so mladi vodje bilateralnega projekta, po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za objavljeno znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: ocena A1),
 • v 20 % kvoto iz prve alineje se ne uvrstijo prijave, pri katerih nosilci so mladi vodje bilateralnih projektov in imajo odobrene projekte na javnih razpisih za obdobje 2016–2018, 2017–2019 in 2018–2021. Te prijave se po padajočem vrstnem redu ocene A1 razvrsti v drugo kvoto, kjer so razvrščene vse druge prijave, ki niso uvrščene na vrh seznama 20 % prijav iz prve alineje.

Strokovna komisija bo slovenskemu delu Skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog seznama prijav. Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah. Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene (ovrednotene) prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi dokončne odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o izboru oziroma ne izboru prijav za sofinanciranje, na podlagi katerega se bodo vsem prijaviteljem izdala individualna obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa za leti 2019–2022 znaša okvirno 48.000,00 EUR, največ do 12.000,00 EUR za sprejeti bilateralni projekt za celotno obdobje sofinanciranja treh let.

Sofinanciranje v letih 2019–2022 je vezano na sprejem finančnih načrtov agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

V skladu z podpisanim dogovorom Republike Slovenije in Republike Turčije bo agencija sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
 • stroške prenočnine za gostujoče turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške prenočnin največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo turškim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa

Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 19. decembra 2018 do 14.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa 

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2018) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019–2022" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 19. decembra 2018 do 14.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 19. decembra 2018 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 19. decembra 2018 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).  Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1.  Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 21. decembra 2018 ob 10. uri v prostorih agencije.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen tudi na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-13/2018-2
Datum: 23. 10. 2018
 

Prof. dr. József Györkös,
direktor 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 68/2018, z dne 26. 10. 2018.

 

Pravne podlage in razpisna dokumentacija: