Mednarodno sodelovanje

Rusija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko Ruske federacije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju Ur.l. RS-MP, št. 2/1995 in Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko šolstvo (Ur.l. RS-MP, št. 4/1995), Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 5100-11/2018-1, z dne 10. 8. 2018 in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (UPB št. 4), 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018 in 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018; v nadaljevanju: Metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019 - 2020 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Ruska federacija. Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,

2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in

3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Rusko federacijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ruskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se za preverjanje pogojev in ocenjevanje upošteva ustrezno daljše časovno obdobje na dan ocenjevanja.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Bilateralni projekt mora med drugimi sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključevati tudi doktorske študente ali podokotrande ( osmi odstavek 136. člena Pravilnika o postopkih). Vsi sodelujoči raziskovalci v slovenski projektni skupini morajo imeti šifro raziskovalca, tj. so vpisani v Evidenco RO.

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija ocenjuje prijave, ki izpolnjujejo pogoje določene z javnim razpisom, upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:
  1. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata) (v nadaljevanju: raziskovalci na začetku kariere),
  2. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov iz zadnjega razpisa (Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2016 – 2018; v nadaljevanju: javni razpis za obdobje 2016-2018).

Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav v skladu z metodologijo in določili tega razpisa, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci na začetku kariere, po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: ocena A1),
 • v 20 % kvoto iz prve alineje se ne uvrstijo prijave, pri katerih nosilci so raziskovalci na začetku kariere in imajo odobrene projekte na javnem razpisu za obdobje 2016-2018. Te prijave se po padajočem vrstnem redu ocene A1 razvrsti v drugo kvoto, kjer so razvrščene vse druge prijave, ki niso uvrščene na vrh seznama 20 % prijav iz prve alineje, pri čemer imajo prednost pri izboru projektov prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov iz javnega razpisa za obdobje 2016-2018.

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav, na podlagi katerega se prijaviteljem izdajo obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa za leti 2019 - 2020 znaša okvirno 180.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2019-2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo slovenskim prijaviteljem v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih slovenskih raziskovalcev v Ruski federaciji sofinancirala:

 • stroške prenočnine do 14 dni, največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Ruski federaciji (tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in
 • dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo slovenskim prijaviteljem v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih ruskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji sofinancirala:

 • stroške prenočnine do 14 dni, največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške prenočnine največ do 1250 EUR mesečno in
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov vize in zdravstvenega zavarovanja svojih raziskovalcev.

 1. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa
  Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-RU-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 12. novembra 2018 do 14.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2018) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 12. novembra 2018 do 14.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 12. novembra 2018 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 12. novembra 2018 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 15. novembra 2018 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-11/2018-2
Datum: 10. 9. 2018

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 60/2018 z dne 14. 9. 2018.

 

Pravne podlage in razpisna dokumentacija: