Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS-MP, št. 04/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/2000, RS-MP, št. 17/2000) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45, z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46, z dne 9. 7. 2018 in št. 6319-2/2013-47, z dne 17. 8. 2018; (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019 – 2020

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 1. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno- raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019-2020. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce (t.j. podiplomske študente in podoktorande največ do pet let po doktoratu) iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1-3 mesece) v Republiki Sloveniji.

Prednost bodo imeli projekti na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

 • informatika in telekomunikacije,
 • energetika,
 • hrana,
 • okolje,
 • kulturna in kreativna ekonomija.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
  1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
  2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
  3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), kar bo zagotavljalo osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na spletni strani agencije.

  Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih v skladu s Pravilnikom o pogojih za vodje določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in so: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

  Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se za preverjanje pogojev in ocenjevanje upošteva ustrezno daljše časovno obdobje.

  Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Bilateralni projekt mora med drugimi sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključevati tudi doktorske študente ali podokotrande (8. odstavek 136. člena Pravilnika o postopkih). Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO (šifra raziskovalca). Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa. Slovenski prijavitelj in prijavitelj iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije. V BiH so pristojne naslednje institucije: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske, Trg Republike Srbske 1, 78000 Banja Luka.
   
 4. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

  Strokovna komisija ugotavlja izpolnjevanje naslednjih prednostnih meril po naslednjem vrstnem redu:
  • prednostno merilo prijav glede skupno dogovorjenih prednostnih področjih iz 2. točke javnega razpisa,
  • ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata) (v nadaljevanju: raziskovalci na začetku kariere).

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav v skladu z metodologijo in določili tega razpisa, pri čemer razvrsti prijave po naslednjem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci na začetku kariere in izpolnjujejo prednostno merilo glede skupno dogovorjenih prednostnih področij iz 2. točke javnega razpisa, po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: ocena A1),
 • vse druge prijave, ki niso uvrščene na vrh seznama 20% prijav iz prve alineje, se razvrsti po padajočem vrstnem redu na podlagi ocene A1.

Strokovna komisija v predlogu seznama prijav označi izpolnjevanje prednostnih meril.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino za izbor skupnih bilateralnih projektov na področju znanstvenega sodelovanja (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2019-2020 znaša okvirno 120.000,00 EUR.

  Sofinanciranje v letih 2019-2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  Sprejeti projekti, ki ne bodo imeli izmenjav do 31.12. 2019, v letu 2020 ne bodo sofinancirani.

  Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskovalcem ob obiskih v Bosni in Hercegovini in raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji naslednje stroške:
 1. mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Bosni in Hercegovini;
 2. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Bosni in Hercegovini (v primeru poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije);
 3. stroške bivanja za gostujoče raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 4. dnevnice za gostujoče raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
 5. mlajšim raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine za daljše obiske v Republiki Sloveniji (1-3 mesece) tudi mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa.
 6. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče raziskovalne organizacije in nazaj;

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja svojih raziskovalcev.

 1. Čas izvajanja razpisa
  Predvideni čas izvajanja razpisa (sofinanciranja) je od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020.
   
 2. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

  Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta).

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 30. oktobra 2018 do 15.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2018) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 30. oktobra 2018 do 15.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 30. oktobra 2018 do 15.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 30. oktobra 2018 do 15.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma 5. novembra 2018 ob 11.00 v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji na agenciji pri ga. Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969 vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si 

 

Številka: 5100-12/2018-1
Dne: 4. 9. 2018

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Razpisna dokumentacija: