Mednarodno sodelovanje

Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (UPB št. 4), 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Namen javnega razpisa
  Evropski raziskovalni svet (European Research Council; v nadaljevanju ERC) je v skladu z usmeritvijo za bolj enakomerno porazdelitev prejemnikov sredstev ERC ustanovil instrument spodbujanja prijav na razpise ERC, ki omogoča gostovanja raziskovalcev pri vodjah ERC projektov. Instrument je namenjen vzpostavitvi nacionalnih mehanizmov v državah z nižjo stopnjo prijaviteljev in vodij ERC projektov. Skladno z navedenim ter skladno s cilji Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Ur. l. RS, št. 43/11), v poglavju 3.3 Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem področju v EU in svetu, ter nalogami agencije je namen tega javnega razpisa spodbuditi prijave raziskovalcev na tri vrste razpisov ERC (razpis za začetek samostojne poti raziskovalca, razpis za utrjevanje samostojne poti raziskovalca in razpis za priznanega raziskovalca; v angleškem jeziku: Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) in povečati delež vodij ERC projektov ter s tem sredstev ERC.

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ta razpis izvaja skladno s smernicami »Fellowship to visit ERC Grantee« – ERC Guidelines, European Research Council, 15. 3. 2019, ki so dosegljive na spletni strani: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/fellowship_visit_erc_grantee_en.pdf
 1. Predmet in cilj javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) trajajo najmanj en in največ šest mesecev ter se pričnejo v letu 2020. Gostovanja raziskovalcev so časovno sklenjena (nedeljiva) gostovanja v trajanju od enega do šestih mesecev.

Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje usposobljenosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega izhaja zaključni cilj javnega razpisa, t.j. prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja, pri čemer se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na istovrstni razpis ERC, za katerega gostujoči raziskovalec izpolnjuje pogoje ob prijavi. V primeru, da gostujoči raziskovalec z ozirom na leto zagovora prvega doktorata med prvim in drugim možnim datumom prijave na istovrstni razpis ERC izpolni pogoje za višjo stopnjo razpisov ERC ter se ni prijavil na razpis ERC ob prvem možnem datumu, se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na razpis ERC na višji stopnji, ki se prav tako določi glede na datum zaključka gostovanja.  

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.  
 1. Prijavitelj in gostujoči raziskovalec morata ob prijavi na razpis izpolnjevati naslednje pogoje

5.1.Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

(1) Prijavitelj lahko prijavi več vlog, vendar ne več kot eno vlogo za posameznega raziskovalca. Za posameznega raziskovalca lahko vlogo odda le en prijavitelj. 

(2) Raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na javni razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, preko katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC po zaključku gostovanja, kot izhaja iz 2. odstavka 3. točke javnega razpisa.

(3) Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči raziskovalec prijavil na razpis ERC po zaključenem gostovanju, kot izhaja iz 2. odstavka 3. točke javnega razpisa. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.

5.2.Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči raziskovalec

(1) Gostujoči raziskovalec mora izpolnjevati pogoje za vodjo projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija (poglavje A. Splošno, del lll. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov). Agencija bo izpolnjevanje pogojev preverila na dan zaključka javnega razpisa.

(2) Gostujoči raziskovalec mora imeti številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija.

(3) Gostujoči raziskovalec se pisno obveže, da se bo po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 2. odstavka 3. točke javnega razpisa. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.

(4) Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, se ne more ponovno prijaviti na javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov.

 1. Prijava mora obvezno vsebovati:

a) Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidiral na bodočem razpisu ERC. Dolžina osnutka dispozicije je največ 15 strani za posamezno jezikovno različico. Pripadajoče tabele, grafe in ostale vizualne elemente je v prijavni vlogi mogoče priložiti kot datoteko, a največ na petih straneh ter v pdf obliki;

b) Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se bo prijavil: https://erc.europa.eu/;

c) Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 2. odstavka 3. točke javnega razpisa;

d) Življenjepis - Curriculum Vitae – ki izkazuje skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti gostujočega raziskovalca, kot sledi iz 8.b. točke javnega razpisa. Format življenjepisa se mora skladati z navodili ERC: https://erc.europa.eu/;

e) Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisanimi vsebinskimi elementi:

 • seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude ERC Fellowship,
 • seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo gostujočega raziskovalca,
 • strokovno mnenje vodje ERC projekta glede osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis prednosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu ERC),
 • opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v skupno delo na projektu;

f) Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.

 1. Ocenjevalni postopek
  Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo (v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane OST, njihove naloge ter trajanje mandata. Sestava OST pokriva vse znanstvene vede, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja. OST sestavljajo člani Znanstvenoraziskovalnih svetov ved in/ali slovenski recenzenti ERC projektov na razpisih Obzorja 2020, in sicer za vsako znanstveno vedo, iz katere prihaja predmet ocenjevanja, en član.  

Člani OST imenujejo dva recenzenta za vsako prispelo prijavo z ozirom na vsebino prijave. Člani OST recenzente izberejo iz seznama tujih recenzentov, ki ga vodi agencija, seznama slovenskih recenzentov ERC projektov na razpisih Obzorja 2020 ter seznama članov Znanstvenoraziskovalnih svetov ved. Pri izboru recenzentov imajo prednost tuji recenzenti in slovenski recenzenti ERC projektov.

Vsako prijavo ocenjujeta dva recenzenta. Eden izmed recenzentov je recenzent - poročevalec. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne in opisne ocene po posameznih kriterijih – individualno poročilo. Recenzent – poročevalec po posvetu z drugim recenzentom uskladi skupno oceno za vsak kriterij ter slogovno in vsebinsko uredi združeno delovno poročilo. Usklajeno poročilo podpišeta oba recenzenta. 

OST nato pregleda vse prispele recenzije. V primeru večjega števila prijav, ki dosežejo mejni prag za uvrstitev v izbor za sofinanciranje, s čimer so presežena razpoložljiva sredstva javnega razpisa, je sestavni del ocenjevalnega postopka tudi ustna predstavitev (intervju). Ustna predstavitev je namenjena samo za tiste prijave, katerih skupna ocena je enaka spodnjemu mejnemu pragu, ki se v tem primeru določi glede na razpoložljiva sredstva javnega razpisa in glede na načelo zastopanosti vseh znanstvenih ved, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja. Pri ustni predstavitvi sodelujeta vsaj dva člana OST, pri čemer obvezno sodeluje član OST s področja vede, ki je predmet prijave. Ustna predstavitev se oceni z usklajeno oceno od 0 do 5. Ocena predstavitve dopolnjuje skupno oceno. Pri ustni predstavitvi se upošteva kakovost prijave in možnosti projekta za uspeh na bodočem ERC razpisu.

OST ob zaključku ocenjevalnega postopka pripravi končno oceno prijav in finančno ovrednoten prednostni seznam prijav, pri čemer upošteva načelo zastopanosti vseh znanstvenih ved na način, da je na prednostni seznam uvrščena vsaj ena pozitivno ocenjena prijava za vsako znanstveno vedo. Pri nadaljnjem razvrščanju prijav na prednostni seznam OST upošteva skupno oceno. OST nato posreduje predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje ZSA v obravnavo. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje na predlog ZSA sprejme direktor agencije.

 1. Kriteriji za izbiro prijav za (so)financiranje

  V postopku izbora prijav za sofinanciranje gostovanj se uporabljajo naslednji kriteriji in kazalniki:

a) Za ocenjevanje po kriteriju kakovost dispozicije raziskovalnega projekta se uporablja naslednje kazalnike:

 • Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov;
 • Ambicioznost ciljev (na primer nove metode in pristopi k razvoju področij) in potencial za preseganje obstoječega stanja v znanosti;
 • Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev;
 • Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev.

b) Za ocenjevanje po kriteriju znanstvena odličnost raziskovalca se uporablja naslednje kazalnike:

 • Izjemni dosežki, ki se nanašajo na raziskovalno področje oziroma cilje, kot so opredeljeni v osnutku dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta;
 • Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja;
 • Sposobnost priprave predloga raziskave in vodenja raziskav.

c) Kriterij kakovosti partnerstva se ocenjuje na podlagi prijavne vloge in pisma podpore vodje ERC projekta iz točke 6.e., pri čemer se upošteva:

 • Skladnost dejavnosti vodje ERC projekta in gostujočega raziskovalca;
 • Kakovost načrta vključitve gostujočega raziskovalca v dejavnosti vodje ERC projekta;
 • Primernost raziskovalnih zmogljivosti raziskovalne organizacije vodje ERC projekta.

Vsak kriterij je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 5. Za uvrstitev v izbor za sofinanciranje mora posamezna prijava doseči mejni prag treh točk za posamezen kriterij in hkrati skupno 10 točk. V primeru, da prijava ne doseže mejnega praga, se zavrne.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje gostovanj
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa v celotni razpisni dobi znaša okvirno 240.000 EUR.

(So)financiranje v letu 2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru javnega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov (so)financirala:

 • nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in nazaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stroške prehrane med delom v skupnem znesku 1.600 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenjskih stroškov za državo gostovanja, ki je razviden iz priloge, ki je sestavni del dokumentacije. V primeru, da korekcijski faktor življenjskih stroškov za državo v tej prilogi ni opredeljen, se upošteva korekcijski faktor 100.

Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskovalcev na podlagi razpisa najmanj en mesec in največ šest mesecev. Po prejemu obvestila o sofinanciranju gostovanja prijavitelj obvesti agencijo o točnem datumu pričetka in zaključka gostovanja, ki je časovno sklenjeno gostovanje v trajanju od enega do šestih mesecev. Način in višina sofinanciranja se uredita v pogodbi, ki je sklenjena med agencijo in prijaviteljem.

Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, po zaključku gostovanja odda zaključno poročilo o izvedenem delu pri vodji ERC projekta na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Zaključno poročilo o opravljenem gostovanju, ki ga podpišeta gostujoči raziskovalec in vodja ERC projekta, je potrebno oddati najkasneje 30 dni po zaključenem gostovanju.

Prijavitelj v treh mesecih od zaključka gostovanja odda finančno poročilo, ki vsebuje pregled porabe sredstev po skupinah stroškov izvedene dejavnosti. Finančno poročilo podpišeta zakoniti zastopnik raziskovalne organizacije, ki je prijavitelj, gostujoči raziskovalec ter odgovorni računovodja. Finančno poročilo se izpolni na obrazcu, ki ga določi agencija.

Ob oddaji prijave znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, ki mora biti znotraj predpisanega obdobja, kot je opredeljen v 2. odstavku 3. točke javnega razpisa, gostujoči raziskovalec z dokazilom o prijavi obvesti agencijo.

 1. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav.

10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in raziskovalec).

(2) Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem in angleškem jeziku.

(3) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane na spletnem portalu do 5. 11. 2019 do 14.00 ure.

10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2019) in odda v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in raziskovalca ter žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 5. 11. 2019 do 14.00 ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 5. 11. 2019 do 14.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 5. 11. 2019 do 14.00 ure (poštni žig).

10.3. Popolnost prijave

(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (10.1.) - elektronska; točka (10.2.) - elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem (razen če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma  7. 11. 2019 ob 10. uri v prostorih agencije.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa. 
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor
 

Številka: 5110-1/2019-1
Datum: 3. 9. 2019

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

Sprememba kontaktne osebe: