Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 2. in 5. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14) in na podlagi točke 3.2 Programa dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2015 ter finančnega načrta za leto 2015 ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), objavlja

Javni razpis “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” v letu 2015

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet Javnega razpisa "Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti" v letu 2015 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje sredstev za plače in ostalih stroškov dela mladim doktorjem znanosti, ki so opravili zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in so vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

  Namen dodelitve sredstev na podlagi tega razpisa je omogočiti zaposlovanje mladih doktorjev znanosti, ki so po končanem doktorskem usposabljanju zaradi dolgotrajne ekonomske in finančne krize ostali brez možnosti zaposlitve. Cilj javnega razpisa je uporaba pridobljenih znanj na področju raziskovalno razvojnega dela in prenos znanja v prakso ter dvig raziskovalno razvojnih potencialov.
   
 3. Subjekti javnega razpisa

  Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki so najkasneje na dan objave javnega razpisa vpisane v zbirke podatkov, ki se vodijo pri agenciji (evidenca raziskovalnih organizacij).
   
 4. Pogoji javnega razpisa

  4.1 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
 1. predložiti mora program raziskovalnega dela mladega doktorja znanosti, ki mora vsebovati naslednje obvezne vsebine:
  • opis raziskovalne dejavnosti prijavitelja,
  • opredelitev področja dela kandidata,
  • predvideni načrt vključenosti kandidata v raziskovalno razvojne procese prijavitelja,
  • načrt delovnih obremenitev (po četrtletjih);
 2. pred prijavo na predmetni javni razpis mora v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo objaviti prosto delovno mesto raziskovalca (dela in naloge iz raziskovalno razvojnega področja) in opraviti izbirni postopek; v objavo prostega delovnega mesta oziroma sklep o izbiri kandidata mora vnesti razvezni pogoj, da se zaposlitev izvede le v primeru, da bo delodajalec izbran na predmetnem javnem razpisu;
 3. ima na dan prijave na javni razpis poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
 4. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskem postopku oziroma z njegovimi posli ne upravlja sodišče;
 5. ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo in 10/15-popr.).

4.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi doktor znanosti:

 1. da je opravil zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015;
 2. da je vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

4.3 Ostali pogoji:

 1. prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi z več prijavami. V okviru posamezne programske skupine, kjer se izvaja raziskovalni program, financiran s strani agencije, lahko prijavitelj prijavi največ enega mladega doktorja znanosti;
 2. izbrani prijavitelj mora z mladim doktorjem znanosti skleniti delovno razmerje za polni čas za obdobje 18 mesecev;
 3. izbrani prijavitelj mora zagotoviti sofinanciranje razlike do polne plače in ostalih stroškov dela v višini, ki predstavlja vsaj polovico sredstev, ki jih zagotavlja agencija, za obdobje 18 mesecev.
 1. Dokumentacija

Prijavitelj mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec;
 • program raziskovalnega dela, ki vključuje vse v točki 4.1. tega javnega razpisa predpisane vsebine, ki ga podpišeta prijavitelj in mladi doktor znanosti;
 • objavo prostega delovnega mesta za mladega doktorja znanosti;
 • prijavo izbranega mladega doktorja znanosti;
 • sklep o izbiri mladega doktorja znanosti na delovne mesto;
 • dokazilo, da je mladi doktor znanosti opravil zagovor doktorske disertacije;
 • potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da je mladi doktor znanosti vpisan v evidenco brezposelnih oseb;
 • izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.
 1. Postopek in kriterij izbora

Direktor agencije s sklepom imenuje tričlansko strokovno komisijo za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Komisija je pristojna za odpiranje prijav, preveritev formalne popolnosti prijav, pogojev, ki jih morata izpolnjevati prijavitelj na javni razpis in mladi doktor znanosti ter pripravo seznama prijavljenih mladih doktorjev znanosti po vsoti upoštevanih točk bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti SICRIS (COBISS) za zadnje 5 letno obdobje (1. 1. 2010 do datuma zaključka razpisa; v nadaljevanju: vsota upoštevanih točk). Vsota SICRIS (COBISS) točk se upošteva na dan zaključka razpisa.

Za sofinanciranje bodo izbrani prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale razpisne pogoje, pri čemer imajo prednost prijavitelji, katerih izbrani kandidati imajo višjo vsoto upoštevanih točk za znanstveno in strokovno uspešnost. V primeru dveh ali več kandidatov z enako vsoto upoštevanih točk ima prednost kandidat, ki ima več točk za znanstveno uspešnost.

Na podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev ter ob upoštevanju vsote upoštevanih točk mladega doktorja znanosti, komisija pripravi prednostni seznam prijav.

Predlog sklepa izbranih prijaviteljev z imeni mladih doktorjev znanosti (v nadaljevanju: predlog sklepa), ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, sprejme Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ga potrdi direktor agencije in na podlagi le-tega izda prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih razpisa mladih doktorjev znanosti.

Prijave, pri katerih niso izpolnjeni razpisni pogoji, se s sklepom direktorja zavrne.

 1. Trajanje financiranja

Izbrani prijavitelj mora z izbranim mladim doktorjem znanosti skleniti pogodbo o zaposlitvi v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost za obdobje 18 mesecev za polni delovni čas v organizacijski enoti, ki izvaja raziskovalno inovacijske projekte oziroma programe.

 1. Okvirna višina sredstev in višina ter način sofinanciranja

  Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je 1.026.000,00 EUR.

Agencija sofinancira upravičene stroške javnega razpisa, to so plače z davki in prispevki za izbrane mlade doktorje znanosti ter ostale stroške dela (regres, malica, prevoz na delo) v skupni višini 25.650,00 evrov za 18 mesecev oziroma 1.425,00 evrov na mesec, kar predstavlja 2/3 sredstev za plačo in ostale stroške dela.

Prijavitelj sofinancira razliko do polne plače in ostalih stroškov dela v višini, ki predstavlja vsaj polovico sredstev, ki jih zagotavlja agencija, za obdobje 18 mesecev.

Predvideni začetek financiranja je 1. 10. 2015.

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

 1. Obveznosti prijavitelja

Prijavitelj je dolžan zagotoviti, da bo mladi doktor znanosti opravljal delo v skladu s sprejetim programom dela ter po devetih mesecih sofinanciranja agenciji dostaviti v 15. dneh vmesno poročilo in po prenehanju delovnega razmerja mladega doktorja znanosti v 15. dneh zaključno poročilo o raziskovalnih rezultatih. Prijavitelj odda agenciji poleg zaključnega poročila tudi obračun porabljenih sredstev (finančno poročilo) v skladu z navodili agencije. Poročila podpišeta zastopnik prijavitelja in mladi doktor znanosti. Finančno poročilo mora podpisati tudi odgovorni računovodja.

 1. Prijava na javni razpis

Prijavo na razpis se izpolni na obrazcu: "PRIJAVA-Spodbujanje zaposlovanja doktorjev znanosti 2015" in odda priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni agencije v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ–PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA DOKTORJEV ZNANOSTI V LETU 2015", z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do četrtka, 10. 9. 2015 do 12. ure ali, če je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije, do četrtka, 10. 9. 2015 do 12. ure (upošteva se poštni žig).

Prijavo podpišeta zastopnik prijavitelja in mladi doktor znanosti. Prijava mora biti opremljena z žigom prijavitelja.

Prijavitelj mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni kuverti.

 1. Datum odpiranja prijav

Strokovna komisija bo v petek, 11. 9. 2015 ob 10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave, po vrstnem redu prispetja, glede na datum, uro in minuto. Nepravočasne in nepravilno označene prijave se s spremnim dopisom neodprte vrnejo prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma do 30. 9. 2015.

 1. Pravna sredstva

Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži v 15. dneh od prejema obvestila ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji javnega razpisa. Predmet ugovora je lahko samo kršenje postopka izbora ali očitna napaka. O ugovoru bo sprejeta odločitev v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 
Kontaktni osebi:

 • Marko Belavič (tel.: 01/400-59-41)
 • Lili Lučič (tel.: 01/400-59-13)

 
Številka: 6316-9/2015-2
Datum: 5. 6. 2015

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 39/2015, z dne 5. 6. 2015
 

Razpisna dokumentacija: