Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Spletni informativni dan

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 32. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)(Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), 10. in 13. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5, z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr., št. 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023 in 6319-5/2022-8 z dne 13. 11. 2023 objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024


1. Naziv in sedež ARIS

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

 1. podoktorskih temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: podoktorski temeljni projekti) in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: podoktorski aplikativni projekti);
 2. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti) za mlade doktorje (največ 7 let po letu zagovora prvega doktorata);
 3. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti) za srednjo generacijo raziskovalcev (največ 15 let po letu zagovora prvega doktorata);
 4. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti) za ostale raziskovalce (več kot 15 let po letu zagovora prvega doktorata);
 5. manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: aplikativni projekti);
 6. manjših temeljnih raziskovalnih projektov - Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti - Program AD);
 7. velikih temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: veliki projekti).
   

3. Višina sredstev javnega razpisa

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točk 2.a, 2.b, 2.c, 2.d in 2.e je 15.000.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a tega javnega razpisa znaša 1.500.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.b tega javnega razpisa znaša 3.500.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega javnega razpisa znaša 3.500.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.d tega javnega razpisa znaša 3.500.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.e tega javnega razpisa znaša 3.000.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.f tega javnega razpisa znaša 1.000.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.g tega javnega razpisa znaša 2.000.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS.

Razrez sredstev na javnem razpisu je opredeljen po raziskovalnih vedah oziroma področjih panelov, kot jih opredeljuje klasifikacija ved in področij panelov ERC (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija ERC; ERC vede, ERC področja).

3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v okviru točk 2.a, 2.b, 2.c, 2.d in 2.e v višini 15.000.000,00 EUR po ERC vedah
 

ERC vede Razmerje sredstev na tem javnem razpisu v %
Naravoslovje in tehnika (PE) 46,95 %
Vede o življenju (LS) 28,94 %
Družboslovje in humanistika (SH) 24,11 %
SKUPAJ 100,00 %

Podatki o kapaciteti ERC ved za realizacijo točke 2.a so objavljeni na spletni strani ARIS. Posebej je za točko 2.a določen tudi okvirni obseg sredstev za klinične raziskave.

Podatki o kapaciteti ERC področij za realizacijo točk 2.b, 2.c in 2.d so objavljeni na spletni strani ARIS. Posebej je za točke 2.b, 2.c in 2.d določen tudi okvirni obseg sredstev za klinične raziskave in minimalni obseg sredstev za interdisciplinarne raziskave.

Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu strateškemu cilju Republike Slovenije in Evropske unije sledi predlog raziskovalnega projekta:

1. Zeleni prehod;
2. Digitalni prehod.

Strateška cilja, ki ju je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, sta predstavljena v predlogu Priporočila Sveta o paktu za raziskave in inovacije v Evropi (COM/2021/407), v predstavitvi Evropskega zelenega prehoda na spletni strani Evropske komisije ter v poročilu Skupnega raziskovalnega središča (JRC) "The twin green & digital transition: How sustainable digital technologies could enable a carbon-neutral EU by 2050". Raziskave predstavljajo znanstvene podlage za tehnološke rešitve za zeleni prehod in digitalizacijo, vpliv zelenega prehoda in digitalizacije na delovanje družbe in družbenih dejavnosti, zdravje ljudi ter varstva naravne in kulturne dediščine.

Podatki o kapaciteti ERC ved za realizacijo točke 2.e so objavljeni na spletni strani ARIS. Posebej je za točko 2.e določen tudi okvirni obseg sredstev za klinične raziskave.

3.2. Višina (so)financiranja

Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000,00 EUR. Na predlog mednarodnega panela je projekt lahko (so)financiran v zmanjšani vrednosti okvirno 50.000,00 EUR letno.

Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2571 letnih ur cenovnega razreda A (1286 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR), 2294 letnih ur cenovnega razreda B (1147 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR), 2017 letnih ur cenovnega razreda C (1008 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR), 1815 letnih ur cenovnega razreda D (907 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR), 1652 letnih ur cenovnega razreda E (826 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR) ali 1517 letnih ur cenovnega razreda F (758 za projekte v vrednosti 50.000,00 EUR).

Temeljni projekti - Program AD bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000,00 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2571 letnih ur cenovnega razreda A, 2294 letnih ur cenovnega razreda B, 2017 letnih ur cenovnega razreda C, 1815 letnih ur cenovnega razreda D, 1652 letnih ur cenovnega razreda E ali 1517 letnih ur cenovnega razreda F.

Obseg temeljnega podoktorskega projekta je 1700 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B.

Veliki projekti bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 500.000,00 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 12857 letnih ur cenovnega razreda A, 11468 letnih ur cenovnega razreda B, 10083 letnih ur cenovnega razreda C, 9073 letnih ur cenovnega razreda D, 8262 letnih ur cenovnega razreda E ali 7583 letnih ur cenovnega razreda F.

Temeljne projekte, podoktorske temeljne projekte, temeljne projekte - Program AD in velike projekte bo ARIS (so)financirala do 100 % upravičenih stroškov projekta. Aplikativne projekte in podoktorske aplikativne projekte bo ARIS (so)financirala do 75 % upravičenih stroškov projekta. (So)financiranje podoktorskega aplikativnega projekta znaša s strani ARIS 1275 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Prijavitelj aplikativnega projekta oziroma podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % upravičenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o (so)financiranju projekta (pogodba o (so)financiranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku (so)financiranja. Projektov ne morejo (so)financirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), razen gospodarskih družb. (So)financiranje mora biti obvezno v denarju.

(So)financer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta skupaj največ v višini 10 % obsega projekta, ki ga (so)financira ARIS. V primeru, da je prijavitelj (so)financer aplikativnega projekta, navedena omejitev za prijavitelja ne velja.

Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi urami raziskovalnega dela, ki so (so)financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo ARIS, v skladu z določili Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23), (so)financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 34 efektivnih ur raziskovalnega dela.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Evidenco RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: splošni akt). Temeljne projekte – Program AD in velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

Če pri prijavi projekta sodeluje več izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija. Matična raziskovalna organizacija je tista raziskovalna organizacija, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira ARIS ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti (so)financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
 

5. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izbor za (so)financiranje:

5.1. Temeljnih projektov ter podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih projektov

V okviru točke 2.a sta kliničnim raziskavam namenjena dva raziskovalna projekta.

V okviru vsake točke, 2.b, 2.c in 2.d, je kliničnim raziskavam namenjenih 200.000,00 EUR. Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih najmanj 400.000,00 EUR, od tega 200.000,00 EUR na ERC vedi Naravoslovje in tehnika (PE), 100.000,00 EUR na ERC vedi Vede o življenju (LS) in 100.000,00 EUR na ERC vedi Družboslovje in humanistika (SH).

Projektov v višini 50.000,00 EUR v okviru točk 2.b., 2.c in 2.d je lahko odobrenih največ 10 % za vse ERC vede skupaj. Projekti v višini 50.000,00 EUR se praviloma dodelijo prijavam, ki so na spodnjem robu prednostnega seznama prijav.

5.2. Aplikativnih projektov

V okviru točke 2.e je ERC vedi Naravoslovje in tehnika (PE) namenjenih 2.200.000,00 EUR, ERC vedi Vede o življenju (LS) je namenjenih 600.000,00 EUR, ERC vedi Družboslovje in humanistika (SH) pa je namenjenih 200.000,00 EUR.

V okviru točke 2.e je kliničnim raziskavam namenjenih 100.000,00 EUR.

Projektov v višini 50.000,00 EUR v okviru točke 2.e je lahko odobrenih največ 10 % za vse ERC vede skupaj. Projekti v višini 50.000,00 EUR se praviloma dodelijo prijavam, ki so na spodnjem robu prednostnega seznama prijav.

Aplikativnih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR.


5.3. Temeljnih projektov - Program AD

Na ERC vedo Naravoslovje in tehnika (PE) se za (so)financiranje izberejo 4 najbolje ocenjeni projekti, pri čemer ne smejo biti z istega ERC področja znotraj ERC vede, razen v primerih določenih v 11. točki tega javnega razpisa.

Na ERC vedo Vede o življenju (LS) se za (so)financiranje izberejo 3 najbolje ocenjeni projekti, pri čemer ne smejo biti z istega ERC področja znotraj ERC vede, razen v primerih določenih v 11. točki tega javnega razpisa.

Na ERC vedo Družboslovje in humanistika (SH) se za (so)financiranje izberejo 3 najbolje ocenjeni projekti, pri čemer ne smejo biti z istega ERC področja znotraj ERC vede, razen v primerih določenih v 11. točki tega javnega razpisa.

Temeljnih projektov - Program AD se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR.

5.4. Velikih projektov

Veliki projekti so temeljni projekti, ki obvezno vključujejo najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod ali gospodarsko družbo) in vključujejo najmanj dve vedi klasifikacije ARIS.

Na ERC vedo Naravoslovje in tehnika (PE) se za (so)financiranje izbereta 2 najbolje ocenjena projekta.

Na ERC vedo Vede o življenju (LS) se za (so)financiranje izbere 1 najbolje ocenjeni projekt.

Na ERC vedo Družboslovje in humanistika (SH) se za (so)financiranje izbere 1 najbolje ocenjeni projekt.

Velikih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR.
 

6. Pogoji

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne in aplikativne projekte, podoktorske temeljne in podoktorske aplikativne projekte ter velike projekte so določeni v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnostiMetodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: metodologija), v splošnem aktu in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa, št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 in št. 007-1/2023-1 z dne 2. 2. 2023 (v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na spletni strani ARIS.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne projekte - Program AD so določeni v metodologiji.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa, razen če ni s tem javnim razpisom določeno drugače.

6.1. Pogoji za temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske (temeljne in aplikativne) projekte

6.1.1. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta

Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj v skladu s 4. točko javnega razpisa.

Veliki, temeljni in aplikativni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, mora imeti prijavitelj z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju in izvajanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000,00 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že v prijavi na javni razpis – tč. 25 prijavnega obrazca (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).

Sodelujoča raziskovalna organizacija mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati z minimalno 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče raziskovalne organizacije v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem projekta je lahko število efektivnih ur raziskovalnega dela sodelujoče raziskovalne organizacije v posameznem letu tudi 0.

Prijavitelj aplikativnega projekta in podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % upravičenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov, s katerimi mora imeti sklenjen pisni dogovor o (so)financiranju. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO, ali v register zasebnih raziskovalcev. Prijavitelj mora za vodjo projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, izpolniti obrazec ARIS-ZOP-02/2023-1, ki mu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka javnega razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.

Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega prijava projekta, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu prejela manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 71. oziroma 72. člen splošnega akta.

Na javnem razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave vodje največ enega projekta, ki ga (so)financira ARIS, v to omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 81. člena splošnega akta oziroma 104. člena predpisa, ki je veljal pred sprejetjem tega splošnega akta. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 3. točke 3. člena splošnega akta in 103. člena splošnega akta ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 102. člena splošnega akta, ki se (so)financirajo v obsegu, manjšem od 50.000,00 EUR letno.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2021 do zaključka javnega razpisa). Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto in pol, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma druge primere odsotnosti, določene v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, daljše od šestih mesecev.

Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za mladega doktorja, če je na dan zaključka javnega razpisa poteklo največ sedem let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2017 do zaključka javnega razpisa).

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za raziskovalca srednje generacije, če je na dan zaključka javnega razpisa preteklo največ petnajst let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2016). V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
 

6.1.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR

6.1.2.1. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH

Na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer ARIS nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Madžarski raziskovalci pripravijo skupno prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa morajo oddati prijavo pri NKFIH, kot to zahteva NKFIH. V primeru (so)financiranja, mora biti obseg sredstev NKFIH manjši od obsega slovenskega dela. Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z NKFIH, so lahko le temeljni projekti, kot so opredeljeni v točkah 2.b, 2.c in 2.d tega javnega razpisa.

6.1.2.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR.

Na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR, lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, poljskimi, švicarskimi, flamskimi, hrvaškimi, češkimi in luksemburškimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih, poljskih, švicarskih, flamskih, hrvaških, čeških in luksemburških organizacijah), kjer ARIS nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo z:

 • avstrijskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na FWF, kot jo zahteva FWF,
 • poljskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na NCN, kot jo zahteva NCN,
 • švicarskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na SNSF, kot jo zahteva SNSF,
 • flamskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na FWO, kot jo zahteva FWO,
 • hrvaškimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na HRZZ, kot jo zahteva HRZZ,
 • češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na GAČR, kot jo zahteva GAČR in
 • luksemburškimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na FNR, kot jo zahteva FNR.

Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo tudi v kombinaciji z raziskovalci iz dveh, pod tč. 6.1.2.2. tega javnega razpisa navedenih držav, ki hkrati pošljejo prijavo na partnerski agenciji, kot jo ti dve zahtevata. Ne glede na navedeno, ni možno oddati tristranskih prijav v kombinaciji s flamskimi in češkimi raziskovalci (sodelujoča agencija FWO in GAČR).

Raziskovalci iz partnerskih držav pripravijo skupno prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa morajo oddati prijavo pri tujih partnerskih agencijah, skladno z njihovimi zahtevami.

Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z navedenimi partnerskimi agencijami, so lahko le temeljni projekti, kot so opredeljeni v točkah 2.b, 2.c in 2.d tega javnega razpisa.

6.1.2.3. Skupna določba za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazumov s partnerskimi agencijami

Če vstopni pogoji ene od sodelujočih agencij niso izpolnjeni, se šteje, da so prijavo zavrnile vse sodelujoče agencije.

6.1.3. Proste kapacitete in zaposlitev

Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede FTE (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti mora imeti vodja projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov in upokojenih raziskovalcev, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 efektivnimi urami raziskovalnega dela) mora na dan začetka izvajanja projekta sodelovati z najmanj 34 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,02 FTE) na letni ravni. Direktorji JRZ lahko pri projektu sodelujejo tudi z 0 efektivnimi urami raziskovalnega dela.

Pogodba se podpiše najpozneje v treh mesecih od sprejetja sklepa o izboru prijave. V primeru, da pride do zamika začetka (so)financiranja, se pogodba podpiše najkasneje v šestih mesecih od sprejetja sklepa o izboru prijave. Vodja projekta mora biti zaposlen v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 % polnega delovnega časa.

 6.1.4. Raziskovalna uspešnost vodij projektov

Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.

Izpolnjevanje pogojev se preverja za raziskovalno vedo in raziskovalno področje po klasifikaciji ARIS, ki ga vodje projektov označijo v prijavnem obrazcu.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno vedo klasifikacije ARIS, ki so določene v metodologiji, pridobi in izračuna ARIS. ARIS bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARIS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

Za vrednotenje bibliografskih meril raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

6.1.4.1. Pogoji za vodje temeljnih in aplikativnih projektov

 • Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata 1. in 2. podpoglavje I. poglavja 1. člena kriterijev za vodjo projekta,
 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj,
 • A' > 0,
 • A1 ≥ 0,30.

Osnovni pogoj za kandidate za vodje projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.

V tabelah so za vede in posamezna področja po klasifikaciji ARIS navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje po klasifikaciji ARIS je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.

Ocena A1

 1. A1 minimalni je naslednji:
   
Veda/področje po klasifikaciji ARIS A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,50
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
 1. Za vodje projektov, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni naslednji:
   
Veda/področje po klasifikaciji ARIS A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,40
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

Čisti citati

 1. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednji:
   
Veda/področje po klasifikaciji ARIS CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali 100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200
 1. Za vodje projektov, ki imajo status mladega doktorja, je minimalno število čistih citatov, CI minimalni, naslednji:
   
Veda/področje po klasifikaciji ARIS CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo, Geografija 5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava 10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20

Drugi kvantitativni pogoji

A3 minimalni je za vodje projektov enak 0.

6.1.4.2. Pogoji za vodje podoktorskih projektov

 • Izkazovanje vsaj ene znanstvene objave, določene v metodologiji,
 • A1> 0,
 • A' > 0.

6.1.4.3. Pogoji za vodje velikih projektov

 • Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določa 1. podpoglavje I. poglavja 1. člena kriterijev za vodjo projekta,
 • A" ≥ 50.

6.2. Pogoji za temeljne projekte – Program AD

 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini in v enakem obdobju tudi ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi v Republiki Sloveniji niti ne sme imeti suspenza pogodbe o zaposlitvi (zakonski suspenz ali suspenz na podlagi sporazuma z delodajalcem) ali imeti status zasebnega raziskovalca v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini največ eno leto pred zaključkom javnega razpisa.
 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 15 let (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2009 do zaključka javnega razpisa).
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 340 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (20 % od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, mora imeti evidentiran vsaj 20 % delež zaposlitve za znanstvenoraziskovalno dejavnost.
 • Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 • V primeru izbora za (so)financiranje prijave projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega (so)financiranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.
   

7. Prijava na javni razpis

Prijavitelj se prijavi na ERC področje. Za namen ocenjevanja prijavitelj izbere vedo in področje glede na klasifikacijo ARIS, ki se vsebinsko prekriva z izbranim ERC področjem. Preglednica vsebinskih prekrivanj med področji klasifikacije ARIS in področji klasifikacije ERC je dostopna na tej povezavi.

Prijavitelj interdisciplinarne raziskave se prijavi na ERC področje. Za namen preverjanja vstopnih pogojev in ocenjevanja prijavitelj izbere osnovno vedo in področje glede na klasifikacijo ARIS, ki se vsebinsko prekriva z izbranim ERC področjem, in navede drugo vedo in področje glede na klasifikacijo ARIS, ki sta vključena v prijavljeni interdisciplinarni raziskovalni projekt. Pri izbiri druge vede in področja ni potrebno upoštevati vsebinskega prekrivanja z ERC področjem.

Prijavitelj v prijavi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).

Sestavni del prijave je tudi sestava projektne skupine. Projektne skupine iz prijavne vloge do konca leta, v katerem se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen če članu projektne skupine preneha delovno razmerje pri prijavitelju oziroma izvajalcu ali iz drugega podobno utemeljenega razloga. Člani projektne skupine, katerih najpomembnejši raziskovalni dosežki so navedeni v prijavi, morajo v projektni skupini sodelovati ves čas trajanja projekta, razen če jim preneha delovno razmerje pri prijavitelju oziroma izvajalcu ali iz drugega podobno utemeljenega razloga. Za spremembo iz drugega podobno utemeljenega razloga prijavitelj ali izvajalec z vlogo zaprosi ARIS. Prijavitelji, ki raziskovalcev pri izvajanju projekta ob oddaji prijave še ne morejo predvideti (predvsem tujih podoktorandov, ki še nimajo sklenjenih ustreznih pogodb), le te navedejo v sklopu vsebine projekta.

Prijava skupnega projekta na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR je sestavljena iz skupnega znanstvenega opisa projekta, ki opisuje znanstvene prispevke posameznih partnerjev. Skupna prijava raziskovalnega projekta mora imeti skupno raziskovalno vprašanje in skupni raziskovalni načrt, posamezni nacionalni/regionalni deli projekta pa morajo biti ozko povezani in komplementarni. Znanstveni prispevek vsakega soprijavitelja mora biti jasno razviden. Izračuni stroškov morajo biti navedeni ločeno za vsak nacionalni del projekta in morajo upoštevati smernice partnerske agencije za (so)financiranje. V primeru odobritve skupnega projekta, bo projektne dele (so)financirala ARIS in partnerska/i agencija/i v skladu s svojimi predpisi.

Klinične raziskave morajo izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30 % raziskovalnih ur. Prijavitelj klinične raziskave mora izbrati enega od naštetih ERC področij: LS2 (Integrativna biologija: od genov in genomov do sistemov), LS3 (Celična, razvojna in regenerativna biologija), LS4 (Fiziologija na področju zdravja, bolezni in staranja), LS5 (Nevroznanost in motnje živčnega sistema), LS6 (Imunost, infekcija in imunoterapija) ali LS7 (Preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje človeških bolezni). Prijavitelj klinične raziskave mora za področje ocenjevanja prijave izbrati eno od področij medicinskih ved po klasifikaciji ARIS (v primeru interdisciplinarnih raziskav mora biti to primarno področje). Pri vsaki prijavi projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka.


8. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje raziskovalnih projektov so določeni v 71. in 72. členu splošnega akta, merila pa v metodologiji, poglavje B. Raziskovalni projekti, točka III. Elementi ocenjevanja.

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih projektov so:

 • za temeljni projekt, veliki projekt in podoktorski temeljni projekt:
  • Znanstvena odličnost raziskovalcev;
  • Znanstvena odličnost prijave;
  • Kakovost in učinkovitost izvedbe;
    
 • za aplikativni projekt in podoktorski aplikativni projekt:
  • Znanstvena odličnost raziskovalcev;
  • Znanstvena odličnost prijave;
  • Kakovost in učinkovitost izvedbe;
  • Družbeni in gospodarski vpliv.

Temeljni projekti - Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalnikih za ocenjevanje temeljnih projektov, kot so določeni v 71. členu splošnega akta.

Prijavitelji velikih projektov morajo v življenjepisu vodje navesti organizacijske sposobnosti vodje za vodenje velikih projektov in dosedanje izkušnje pri vodenju takih projektov.


9. Ocenjevanje projektov

Ocenjevanje prijav raziskovalnih projektov poteka na podlagi raziskovalnega področja po klasifikaciji ARIS, ki ga vodje projektov označijo v prijavnem obrazcu.

Prijave raziskovalnih projektov, razen velikih projektov, ocenjujeta dva recenzenta.

Prijave za velike projekte ocenjujejo štirje recenzenti. Pri tem morata biti najmanj dva recenzenta s primarne vede in eden od njiju mora biti recenzent – poročevalec.
 

10. Čas trajanja raziskovalnih projektov

Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 10. 2024 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS, ter drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O morebitni spremembi predvidenega datuma začetka (so)financiranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med postopkom javnega razpisa.

V (so)financiranje izbrane prijave bo ARIS (so)financirala do treh let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg efektivnih ur raziskovalnega dela za vsa leta trajanja projekta na tem javnem razpisu. 
 

11. Izbor prijav

V izbor prijav za (so)financiranje se ne morejo uvrstiti prijave projektov, ki imajo skupno ali posamično oceno nižjo od mejnega praga, določenega v splošnem aktu in metodologiji.

Mednarodni panel, organiziran na ravni ERC ved, z večinsko odločitvijo sprejme predlog prednostnega seznama prijav za (so)financiranje, ki ga zunanji ekspertni panel posreduje v obravnavo znanstvenemu svetu ARIS (v nadaljnjem besedilu: znanstveni svet). Znanstveni svet sprejme predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje in ga posreduje v odločitev direktorju ARIS. Direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

Pri izboru prijav, prijavljenih na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH velja:

 • Po zaključenem postopku ocenjevanja ARIS o rezultatih ocenjevalnega postopka obvesti partnersko agencijo, ki po obravnavi na svojih organih odločanja posreduje potrditev odločitve ARIS ali obrazloženo zavrnitev. Vsaka partnerska agencija o izidu ocenjevalnega postopka obvesti prijavitelje svojega nacionalnega dela skupnega projekta.
 • V (so)financiranje se lahko uvrstijo samo prijave, ki jih v sofinanciranje sprejmeta obe sodelujoči partnerski agenciji.

Pri izboru prijav, prijavljenih na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR, na podlagi dogovora med partnerskimi agencijami velja:

 •  V primeru, da bo v okviru točk 2.b. 2.c in 2.d uspešnost prijav na javni razpis (število v (so)financiranje izbranih prijav glede na prejete prijave) večja od 20 %, se prijave, ki so slabše uvrščene od prijav, ki se uvrstijo med navedenih 20 % prijav, ob upoštevanju v odstotku določene vrednosti razmerja ocene prijave glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave, ne uvrstijo v izbor za (so)financiranje. V dogovoru z multilateralno vodilno agencijo je dopuščena tudi možnost, da se agencije dogovorijo, da bodo ob skupnem soglasju (so)financirale tudi projekte, ki so v ocenjevalnem postopku pozitivno ocenjeni, a niso presegli dogovorjenega praga.
 • Po zaključenem postopku ocenjevanja ARIS o rezultatih ocenjevalnega postopka obvesti partnersko/i agencijo/i, ki po obravnavi na svojih organih odločanja posreduje/ta potrditev odločitve ARIS ali obrazloženo zavrnitev. Vsaka partnerska agencija o izidu ocenjevalnega postopka obvesti prijavitelje svojega nacionalnega dela skupnega projekta.
 • V (so)financiranje se lahko uvrstijo samo prijave, ki jih v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske agencije.

Pri izboru za (so)financiranje aplikativnih projektov velja:

 • V primeru, da je na predlog prednostnega seznama prijav uvrščeno manjše število prijav na ERC vedo glede na razpoložljiva sredstva določena v razpisu, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.e točke tega javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste ERC vede v okviru točk 2.b, 2.c in 2.d, za katere v okviru točke 2.e javnega razpisa ni bilo izbranega števila prijav glede na razpoložljiva sredstva določena v razpisu.

Pri izboru za (so)financiranje temeljnih projektov - Program AD velja naslednji postopek:

 • Zunanji ekspertni panel na podlagi predloga mednarodnega panela oblikuje predlog prednostnega seznama prijav ob upoštevanju določil točke 5.3 tega javnega razpisa, in sicer se na ERC vedo v izhodišču uvrstijo najbolje ocenjeni projekti, pri čemer ne smejo biti z istega področja znotraj vede. V primeru, da so v okviru ERC vede prijavljeni le projekti z enega ERC področja, se v izbor za (so)financiranje uvrstijo najbolje ocenjeni projekti znotraj istega področja.
 • V primeru, da na predlog prednostnega seznama prijav ni uvrščenih 10 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.f točke tega javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste ERC vede v okviru točk 2.b, 2.c in 2.d, na katere v okviru točke 2.f tega javnega razpisa nista bili uvrščeni dve prijavi projektov.
 • V primeru, da temeljni projekt - Program AD v okviru tega programa ni izbran za (so)financiranje, se uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov in v okviru karierne stopnje vodje projekta.
 • Mednarodni panel za vsako posamezno ERC vedo, za katero so oddane prijave za (so)financiranje temeljnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama prijav na podlagi prve ali tretje alineje tega odstavka, lahko dodatno predlaga prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava znanstveni svet in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet 2.f točke tega javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da je na predlog prednostnega seznama prijav lahko na ERC vedo uvrščenih več projektov, kot določa točka 5.3 tega razpisa.
 • V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor prijav, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva, se v izbor prijav za (so)financiranje uvrsti vse prijave.
   

Pri izboru za (so)financiranje velikih projektov velja naslednji postopek:

 • V primeru, da na posamezni ERC vedi ni dovolj prijav, ki bi se skladno s točko 5.4 tega javnega razpisa lahko uvrstile v izbor za (so)financiranje na posamezni ERC vedi, se v izbor uvrstijo prijave na drugih ERC vedah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, in sicer glede na doseženo oceno in do skupno razpisanega števila prijav velikih projektov (4 prijave).
 • V primeru, da na predlog prednostnega seznama prijav niso uvrščene 4 prijave projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.g točke tega javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste ERC vede v okviru točk 2.b, 2.c in 2.d, na katere v okviru točke 2.g tega javnega razpisa ni bilo izbranega s tem razpisom določenega števila prijav projektov.
   

12. Pravno sredstvo

Prijavitelj lahko zoper sklep direktorja ARIS o izboru prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema sklepa. O ugovoru s sklepom odloči upravni odbor ARIS.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
 

13. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

Skladno z 41. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o (so)financerju ali (so)financerjih ter številko projekta skladno z 82. členom splošnega akta.

Prijavitelj mora po uvrstitvi prijave v (so)financiranje na spletnem mestu svoje raziskovalne organizacije odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede (so)financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARIS in drugih (so)financerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni treba podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu o rezultatih izvedenega projekta.
 

14. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava na javni razpis se odda v elektronski obliki preko spletnega portala ARIS Digital Forms. Prijava na spletni portal Digital Forms je možna z uporabniškim imenom in geslom. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v Evidenco RO, skrbniki spletnega portala Digital Forms v raziskovalnih organizacijah, zastopniki raziskovalnih organizacij, pooblaščenci zastopnikov raziskovalnih organizacij in dodatni uporabniki. Raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami na portalu Digital Forms, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik Digital Forms v raziskovalni organizaciji ali ARIS.

Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-RPROJ-JR-Prijava/2024 na spletnem portalu ARIS Digital Forms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta.

Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, priložijo tudi izpolnjen podpisan in žigosan Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARIS-RPROJ-JR-Prijava/2024-DP.

14.1. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 12. 1. 2024 do 14. ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
 

15. Odpiranje prijav

Uradna oseba bo 15. 1. 2024 evidentirala seznam prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru prijav za (so)financiranje obveščeni predvidoma v juniju 2024.
 

17. Kraj, čas in način, na katerega zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARIS (http://www.aris-rs.si/sl/razpisi/).

Povezave do razpisov na partnerskih agencijah:

FWF: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects

SNSF:https://www.snf.ch/en/hTBUS7CLoDTMortt/funding/projects/weave-lead-agency-slovenia

GAČR: https://gacr.cz/en/types-of-grant-projects/

NCN: https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

NKFIH:https://nkfih.gov.hu/english-2017/funding-schemes/open-calls

FWO: https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-collaboration/intra-european-research-projects/weave/weave-fwo-partner/

HRZZ: https://hrzz.hr/programi/medunarodna-suradnja/

FNR: https://www.fnr.lu/international-cooperation/weave/

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletni strani ARIS http://www.aris-rs.si oziroma na Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Kontaktni elektronski naslov: razpis-projekti@aris-rs.si.

 

Številka: 6316-6/2023-6
Datum: 14. 11. 2023

 

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
dr. Špela Stres
direktor

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija: