Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/12 -ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon) objavlja

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
 

 1. Predmet in cilj javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu1 in je bilo plačilo teh stroškov (v nadaljevanju: stroški APC) izvedeno med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A'.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 in omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S)2  Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU (Koalicija S, angl. Coalition S).
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi agencije (v nadaljevanju: prijavitelj). 

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina povračila stroškov APC

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 450.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi zmožnostmi.

ARRS bo v okviru javnega razpisa za izplačilo povračila stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu povrnila strošek APC. V primeru, da bo vsota zneskov vseh prijav višja od razpisanih sredstev javnega razpisa, se vrednost povračila za posamezno objavo proporcionalno zniža glede na razpisana sredstva in vrednosti vseh prejetih prijav.

Stroškov znanstvenih objav, financiranih v okviru tega javnega razpisa, ni dovoljeno ponovno uveljavljati v finančnih poročilih o porabi sredstev ARRS kot stroške raziskovalnega projekta / programa, financiranega s strani ARRS.

 1. Čas trajanja javnega razpisa

Predvideni čas trajanja javnega razpisa je od 11. 10. 2019 do 25. 10. 2019.
ARRS in izbrani prijavitelj bosta medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja povračila stroškov APC uredila s pogodbo.

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

Do povračila stroškov APC so upravičeni prijavitelji pod naslednjimi pogoji:

(1) Prijavitelji so plačali stroške APC med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019.

(2) Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A', pri čemer velja uvrstitev v A'  glede na seznam BIBLIO-A (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html) z dne 20. 9. 2019.

(3) Znanstvena objava, objavljena v zlatem odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava v skladu z 82. oziroma 105. členom pravilnika.

 1. Razpisna dokumentacija

Prijava za povračilo stroškov APC mora obvezno vsebovati:

(1) Izpolnjeno in podpisano prijavno vlogo na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2019.

(2) Kopijo dokazila o plačilu3 stroška APC, izvedenega  med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019, in kopijo računa, iz katerega je razviden naslov znanstvene objave in prijavitelj kot plačnik.

(3) Kopijo znanstvene objave v zlatem odprtem dostopu, za katero prijavitelj kandidira za povračilo stroškov APC, objavljene in plačane med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019, z jasno razvidno navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava.

(4) Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (izpolnitev obrazca je potrebna le, če je prijavitelj gospodarska družba).

 1. Postopek izbora

V postopku izbora prijav komisija preveri formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev s pisnim sklepom imenuje direktor agencije. Pri obravnavi prijav se komisija lahko posvetuje z znanstvenoraziskovalnimi sveti za posamezne vede. Na podlagi finančno ovrednotenega predloga seznama prijav strokovne komisije Znanstveni svet ARRS sprejme predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, na podlagi katerega direktor ARRS sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo izbrani za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu po pogojih iz točke 6. in ob upoštevanju omejitev iz točke 4. tega javnega razpisa.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijave

9.1. Oddaja prijave

Prijava se izpolni (obrazec: Prijavna vloga ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2019) in odda v elektronski obliki na naslov: od.apc2019@arrs.si - obvezno v obliki Word in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje projekta/programa, navedbo njunih imen ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

V tiskani obliki je treba oddati celotno prijavno dokumentacijo (prijavna vloga s pripadajočimi predpisanimi prilogami), v elektronski obliki pa le prijavno vlogo (izpolnjen obrazec: ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2019).

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu v letu 2019" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava v elektronski obliki se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov: od.apc2019@arrs.si do vključno 25. oktobra 2019 do 14.00 in je v tiskani obliki prispela v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 25. oktobra 2019 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 25. oktobra 2019 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

9.2. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu s priloženo obvezno dokumentacijo iz 7. točke tega javnega razpisa ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom.

 1. Datum, čas in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 30. 10. 2019 ob 10.00 v prostorih ARRS.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejetja sklepa direktorja ARRS (predvidoma v novembru 2019).

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom je možno pridobiti na agenciji pri dr. Poloni Pečnik Terzić, po telefonu (01) 400 5932, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ali po e-pošti: polona.pecnik@arrs.si

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Številka: 6316-7/2019-2
Datum:  

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 61/2019.

 

 

Razpisna dokumentacija:


1 Objava v odprto dostopni reviji (imenovana tudi zlati odprti dostop) omogoči, da je članek odprto dostopen takoj ob objavi, avtorskopravni vidik je upravljan s prostimi licencami (avtorji zadržijo materialne avtorske pravice, v repozitorij je lahko shranjen objavljeni članek). Morebitni strošek objave odprtega članka (Article Processing Charges, APC) plača avtor, bralec nima stroškov. Sredstva za plačilo stroškov objave odprtega članka lahko avtorju zagotovijo matična raziskovalna organizacija, financer raziskave ali druga organizacija. (vir: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020)

https://www.scienceeurope.org/coalition-s/

3 Kot dokazilo o plačilu štejejo npr. potrdilo UJP o bremenitvi podračuna izpisek banke o plačilu, izpisek poslovne kartice oziroma stroška.