Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, št. 6316-7/2018-3 z dne 17. 5. 2018 ter Sklepa o predlogu izbora prijav raziskovalnih programov za povečanje financiranja raziskovalnih programov, št. 6316-7/2018-291 z dne 17. 8. 2018 (v nadaljevanju: sklep ZSA), ki ga je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS sprejel na 5. dopisni seji v letu 2018, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS sprejel Sklep o izboru prijav raziskovalnih programov za povečanje financiranja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij, št. 6316-7/2018-293 z dne 20. 8. 2018 (v nadaljevanju: sklep direktorja).

Prijaviteljem, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), so bila na podlagi sklepa direktorja dne 22. 8. 2018 poslana individualna obvestila o sklepu direktorja. Prijaviteljem RO s koncesijo je na podlagi sklepa ZSA minister, pristojen za znanost, dne 19. 9. 2018 izdal odločbe o povečanju financiranja raziskovalnega programa oz. odločbe o zavrnitvi prijave. Za prijave, katerih prijavitelj nima statusa JRO (v nadaljevanju: RO s koncesijo), vsaj en izvajalec raziskovalnega programa pa je JRO, so bila individualna obvestila o sklepu direktorja poslana dne 25. 9. 2018.

Rezultati javnega poziva so objavljeni v priloženi tabeli. Neizbrane prijave so navedene le z zaporedno številko prijave.

Povečanje financiranja se za izbrane raziskovalne programe JRO in RO s koncesijo izvede za leto 2018 in do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa.

Za raziskovalne programe, pri katerih se financiranje poveča za več kot 17 raziskovalnih ur letno, so prijavitelji (matične raziskovalne organizacije) dolžni v roku 15 dni od prejema obvestila o sklepu direktorja oz. odločbe pristojnega ministrstva agenciji (po pošti) posredovati dopolnjen program dela raziskovalnega programa za celotno obdobje dodatno odobrenih sredstev raziskovalnega programa, ki ga podpišeta vodja raziskovalnega programa in zakoniti zastopnik JRO oz. RO s koncesijo. Če raziskovalni program izvaja več izvajalcev, program dela za vse izvajalce raziskovalnega programa agenciji posreduje prijavitelj, pri čemer mora program dela podpisati tudi zakoniti zastopnik izvajalca raziskovalnega programa.

 

Prilogi: