Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZOPO-1A) ter na podlagi 8. in 63. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-5 z dne 20. 1. 2014 objavlja

  Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov

   

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega poziva
  Predmet javnega poziva je dodatno financiranje raziskovalnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.
   
 3. Subjekti javnega poziva
  Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom in javnim univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO) in raziskovalnim organizacijam s koncesijo (v nadaljevanju: RO s koncesijo), ki imajo za leto 2014 odobreno financiranje raziskovalnih programov, razen tistim JRO in RO s koncesijo, ki jim je bilo odobreno financiranje novega raziskovalnega programa (tip prijave: »Nova prijava«) na podlagi Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2013 (Uradni list RS, št. 47/13) ali Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 47/13).

Agencija poziva tiste matične raziskovalne organizacije (javne raziskovalne organizacije in raziskovalne organizacije s koncesijo), ki so kot upravičen subjekt javnega poziva opredeljene v prejšnjem odstavku te točke javnega poziva, da oddajo prijavo za povečanje financiranja raziskovalnih programov v letu 2014. Prijava matične raziskovalne organizacije se šteje kot prijava za vse izvajalce posameznega raziskovalnega programa.

 1. Kriteriji in merila za ocenjevanje
  Kriteriji, kazalci in merila za vrednotenje programskih skupin so definirani v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in konkretizirani v Metodologiji za ocenjevanje prijav za razpise, št. 6319-2/2013-5 z dne 20. 1. 2014 (v nadaljevanju: metodologija), v poglavju H. Raziskovalni programi.

Upravičenost do finančnega povečanja raziskovalnega programa temelji na ovrednotenju podatkov, ki se nanašajo na programske skupine, in sicer po kriterijih:

 • Raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev (v nadaljevanju: znanstveni kriterij),
 • Družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev (v nadaljevanju: relevančni kriterij).

Za ocenjevanje znanstvenega kriterija se uporabljata kazalca:

 • 1.9. Relativna citiranost glede na svetovno povprečje in
 • 1.10. Sredstva, pridobljena od agencije, za izvajanje raziskovalnih projektov in za usposabljanje mladih raziskovalcev (v nadaljevanju: 1.10. Sredstva agencije za projekte in MR).

Za humanistiko se uporablja le kazalec 1.10. Sredstva agencije za projekte in MR, pri čemer se kot merili ločeno vrednotijo sredstva, pridobljena od agencije, za izvajanje raziskovalnih projektov in sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Za ocenjevanje relevančnega kriterija se uporablja kazalec:

 • 2.1. Sredstva drugih uporabnikov

Sredstva drugih uporabnikov se vrednoti s tremi merili ločeno glede na izvor, in sicer:

 • sredstva iz gospodarstva,
 • sredstva iz evropskih in mednarodnih projektov,
 • sredstva drugih ministrstev.

Za izračun sredstev drugih uporabnikov bo agencija upoštevala podatke, pridobljene na podlagi pozivov za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS (vključno s pozivom v letu 2014). Kazalec 2.2. Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj se v letu 2014 v okviru relevančnega kriterija ne upošteva, ker agencija ne financira pedagoške vpetosti.

Kazalci se v skladu z metodologijo vrednotijo na podlagi podatkov, dostopnih za obdobje zadnjih 5 let, in sicer:

 • relativna citiranost glede na svetovno povprečje: za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012
 • ostali: za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

Za tiste raziskovalne programe, ki so financirani manj kot zadnjih 5 let, se za vrednotenje finančnih podatkov upošteva obdobje financiranja raziskovalnega programa.

Sredstva se vrednoti relativno glede na sredstva za programsko financiranje posamezne programske skupine.

Agencija izračuna povprečne vrednosti meril za vsako vedo v Republiki Sloveniji. Do povečanja sredstev so upravičene zgolj tiste programske skupine, ki so nadpovprečne v Republiki Sloveniji glede na vedo, v kateri delujejo, pri čemer se upošteva primarno raziskovalno področje programske skupine na dan objave tega poziva. Nadpovprečnost se ugotavlja za vsako merilo posebej. Merila za vrednotenje kazalcev so določena v metodologiji.

Do dodatnega financiranja so v obdobju od vključno leta 2014 in do izteka financiranja raziskovalnega programa upravičene programske skupine, ki izkazujejo nadpovprečnost po vsaj enem merilu znanstvenega kriterija in po vsaj enem merilu relevančnega kriterija.

Agencija za posamezni raziskovalni program, za katerega bo na ta javni poziv prejela popolno prijavo, za Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) pripravi predlog ocen, izdelan na podlagi meril, določenih v metodologiji. ZSA pripravi finančno ovrednoten predlog za dodatno financiranje raziskovalnih programov. Sklep o višini dodatnega financiranja za posamezni raziskovalni program sprejme direktor na predlog ZSA. Odločbo o dodatnem financiranju za RO s koncesijo sprejme minister, pristojen za znanost, na predlog ZSA.

Če raziskovalni program izvajata dva oziroma več izvajalcev, se dodatna sredstva razporedijo med vse izvajalce glede na obstoječi delež sredstev skupnega financiranja raziskovalnega programa, zaokroženo na celo število raziskovalnih ur pri posameznem izvajalcu raziskovalnega programa.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predvideni obseg razpoložljivih sredstev za finančno povečanje raziskovalnih programov za leto 2014 znaša 3.200.000 EUR. Za nadaljnja leta (do vključno leta 2018) predvideni letni obseg sredstev za finančno povečanje raziskovalnih programov na podlagi tega poziva znaša 4.267.000 EUR. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Dodeljena sredstva se štejejo med sredstva za programsko financiranje.

 1. Obdobje financiranja

Predvideno obdobje financiranja raziskovalnih programov v povečanem obsegu sredstev je od 1. 4. 2014 in do izteka financiranja raziskovalnega programa.

 1. Pozivna dokumentacija

Pozivna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

Navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

 1. Prijava na javni poziv

Matična raziskovalna organizacija, ki v letu 2014 izvaja raziskovalni program, financiran s strani agencije, lahko na javni poziv posreduje prijavo za povečanje financiranja raziskovalnega programa. Če se raziskovalni program izvaja na dveh ali več raziskovalnih organizacijah, prijavo odda le matična raziskovalna organizacija.

Prijavo na javni poziv se izpolni na Obrazcu: ARRS-RPROG-JP-Prijava-Povecanje-2014.doc in odda v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA ZA POVEČANJE PROGRAMA", nazivom in naslovom prijavitelja (matične raziskovalne organizacije), na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, če v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do ponedeljka, 3. 3. 2014 do 12:00 ali če je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do ponedeljka, 3. 3. 2014 do 12:00 (upošteva se poštni žig).

Prijava mora biti podpisana s strani vodje programa in predstojnika matične raziskovalne organizacije ter žigosana.

Če se raziskovalni program izvaja na več raziskovalnih organizacijah vodja raziskovalnega programa in predstojnik prijavitelja (matične raziskovalne organizacije) s podpisom prijave zagotavljata, da so o oddaji prijave za povečanje financiranja raziskovalnega programa seznanjeni vsi izvajalci raziskovalnega programa.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v sredo, 5. 3. 2014 ob 10:00 na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih in prepozno oddanih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni predvidoma v mesecu aprilu 2014.

 1. Posredovanje programa dela

Matična raziskovalna organizacija, ki ji bo odobreno dodatno financiranje raziskovalnega programa, je dolžna v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe o višini dodatnih sredstev agenciji posredovati program dela raziskovalnega programa za dodatno odobrena sredstva.

 1. Kontaktni osebi

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktni osebi sta Silvia Bodanec (tel.: 01/400-59-34) in Ernesta Mlakar (tel.: 01/400-59-74).

 

Številka: 6316-2/2014-1
Datum: 3. 2. 2014

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur. l. RS, št. 10/2014, z dne 07.02.2014.

 

Pozivna dokumentacija: