Novice, obvestila

Dan ARIS 2023: prelomno leto za Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

LJUBLJANA, 21. november 2023 – Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) danes in jutri organizira nacionalni dogodek Dan ARIS: Podpiramo odličnost, ki izpostavlja novosti v delovanju agencije, vlogo Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji, izzive implementacije odprte znanosti, prizadevanja za boljše sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom ter najvidnejše raziskovalne dosežke v okviru projekta Odlični v znanosti 2023. Letošnje leto je za agencijo prelomno, saj je bila z novelo Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ustanovljena nova agencija ARIS z dodatnim inovacijskim stebrom. Osrednjega dogodka slovenske znanstvenoraziskovalne in inovacijske skupnosti se bo v dveh dneh udeležilo več kot 200 mladih in uveljavljenih raziskovalcev, mentorjev ter predstavnikov gospodarskih, izobraževalnih, inovacijskih in raziskovalnih organizacij iz Slovenije in tujine.

»Leto 2023 je za agencijo prelomno leto v več pogledih. Z novelo Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je bila namreč ustanovljena nova agencija ARIS kot univerzalna pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki s prevzemom dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij ob znanstvenoraziskovalnem vzpostavlja tudi inovacijski steber,« je povedala dr. Špela Stres, direktor ARIS-a. »Zaradi povečanega obsega nalog se kadrovsko krepimo, prav tako se povečujejo sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost, saj je letos za znanost na voljo največ sredstev doslej. Hkrati izboljšujemo učinkovitost delovanja in izvajanja nalog z optimizacijo časovnic pri razpisih in vključevanjem znanstvenih urednikov pri ocenjevanju raziskovalnih projektov. Verjamemo, da bomo tako uresničili zastavljene cilje ob ustanovitvi agencije, vključno z okrepljenim sodelovanjem in povezovanjem med akademsko skupnostjo, industrijo ter širšim družbenim okoljem.«

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) kot univerzalna pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) deluje od 11. maja 2023. Agencija je od Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) prevzela dejavnost na področju tehnološkega razvoja in inovacij.

V središču: vloga Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij in izzivi odprte znanosti

Današnji plenarni del Dneva ARIS 2023 je zaznamovala razprava o vlogi Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) z uvodno razpravo dr. Michiela Schefferja, predsednika Upravnega odbora Evropskega sveta za inovacije (EIC) in glavnega svetovalca v Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji. V razpravi so bili izpostavljeni programi in spodbude EIC-ja, ki jih slovenski raziskovalci in podjetja najpogosteje uporabljajo, ter možnosti za še boljši izkoristek EIC-jevih priložnosti v Sloveniji.

Sledila je okrogla miza o pomenu odprte znanosti za doseganje ciljev EU na področju znanosti. Trenutno je dostop do raziskovalnih podatkov fragmentaren, saj nastajajo in se shranjujejo po različnih evropskih raziskovalnih institucijah in podatkovnih centrih. Odprt dostop do teh podatkov ni zagotovljen in vsebina ni interoperabilna, kar omejuje ponovno uporabo. Tako Evropska komisija kot tudi države članice zato za izvajanje delovanja znanosti po načelih odprte znanosti izgrajujejo tudi obširno odprto raziskovalno infrastrukturo; nastaja Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) in lokalne infrastrukture, povezljive v EOSC-jem.

Odlični v znanosti 2023

Slavnostni del dogodka je že 12. leto zapored predstavitev najvidnejših dosežkov v znanosti v projektu Odlični v znanosti, s katerim agencija promovira vpogled v delovanje in rezultate znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga v potrditev Znanstvenemu svetu ARIS predlagajo članice in člani znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved.

V okviru projekta je bilo letos izbranih 49 raziskovalnih dosežkov iz naravoslovja in tehnike, medicine in biotehnike ter družboslovja in humanistike, od katerih je 19 izbranih za predstavitev na dogodku Dan ARIS 2023: Podpiramo odličnost.

Današnji dan se bo zaključil z večernim slavnostnim sprejemom nove generacije mladih raziskovalcev.

Skupni dogodek mreženja in povezovanja med izvajalskima agencijama ARIS in SPIRIT Slovenija

Pomembno novost letošnjega dogodka predstavlja drugi dan, ki ga agencija organizira v sodelovanju s SPIRIT-om Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost kot skupni dogodek mreženja in povezovanja. Namenjen je deležnikom znanstvenoraziskovalnega in gospodarskega področja, odločevalcem z obeh področij ter zainteresirani širši javnosti. Glavna vsebinska tematika je usmerjena v izboljšanje sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, o čemer bo potekala razprava v okviru okrogle mize. Predstavljene bodo tudi obstoječe dobre prakse premagovanja vrzeli med akademsko skupnostjo in uporabniško sfero. Predstavili se bodo raziskovalni projekti in ciljni raziskovalni programi, ki so bili zaključeni v letu 2022. V dveh sklopih bo predstavljenih več kot 40 izvedenih projektov in programov v lanskem letu. Dogodek se bo zaključil s ključnimi govorci konference, ki bodo s svojimi izkušnjami z obeh področij vsebinsko zaokrožili dan. Dogodek financira Evropska unija – NextGenerationEU.


O Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge, povezane z izvajanjem Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) oziroma njenih posameznih delov, drugih strateških dokumentov države in EU ter druge naloge za spodbujanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti. ARIS skrbi za trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri raziskovalnih programov in projektov ter drugih aktivnosti znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov.