Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg.) objavlja

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem1 za leto 2019 – pilotni razpis MR+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2019 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji ARRS. Izbranemu mentorju je v okviru tega javnega razpisa lahko dodeljeno samo eno mentorsko mesto.

Razdelitev mentorskih mest po skupinah področij z omejitvami na raziskovalnih področjih:
 

Skupina področij Št. mentorskih mest Raziskovalno področje / podpodročje po klasifikaciji ARRS
  13 Naravoslovje
N1 2 1.01 Matematika
1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije
N2 a 2 1.02 Fizika (brez 1.02.06)
2.21 Tehnološko usmerjena fizika
N2 b 1 1.02.06 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
N3** 4 1.03 Biologija
1.05 Biokemija in molekularna biologija
1.09 Farmacija
N4 3 1.04 Kemija
N5 1 1.06 Geologija
1.08 Varstvo okolja
2.16 Rudarstvo in geotehnologija
2.20 Vodarstvo
  16 Tehnika
T1 1 2.01 Gradbeništvo
2.17 Geodezija
2.19 Promet
T2 1 2.02 Kemijsko inženirstvo  
T3** 6 2.03 Energetika
2.06 Sistemi in kibernetika
2.08 Telekomunikacije
2.09 Elektronske komponente in tehnologije
2.12 Električne naprave
2.15 Meroslovje
2.22 Komunikacijska tehnologija
T4 2 2.04 Materiali
2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo
T5* 4 2.05 Mehanika
2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi 
2.11 Konstruiranje
2.13 Procesno strojništvo 
T6 2 2.07 Računalništvo in informatika
  6 Medicina
M1* 2 3.01 Mikrobiologija in imunologija
3.02 Stomatologija
3.05 Reprodukcija človeka
M2* 2 3.03 Nevrobiologija
3.06 Srce in ožilje
3.07 Metabolne in hormonske motnje
M3* 2 3.04 Onkologija
3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
3.09 Psihiatrija
  6 Biotehnika
B1 1 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo
4.05 Urejanje krajine 
B2 2 4.02 Živalska produkcija in predelava
4.04 Veterina
B3 1 4.03 Rastlinska produkcija in predelava
B4 2 4.06 Biotehnologija
  5 Družboslovje
 
D*
 
 
 
 
 
 
5.01 Vzgoja in izobraževanje
5.02 Ekonomija
5.03 Sociologija
5.04 Upravne in organizacijske vede
5.05 Pravo
5.06 Politične vede
5.07 Kriminologija in socialno delo
5.08 Urbanizem
5.09 Psihologija
5.10 Šport
5.11 Narodno vprašanje
5.12 Arhitektura in oblikovanje
5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo
  5 Humanistika
H1 1 6.01 Zgodovinopisje
6.02 Arheologija
6.12 Geografija
H2 1 6.03 Antropologija
6.04 Etnologija
H3 1 6.05 Jezikoslovje
6.07 Literarne vede
H4 1 6.06 Kulturologija
6.08 Muzikologija
6.09 Umetnostna zgodovina
H5 1 6.10 Filozofija
6.11 Teologija
Skupna vsota 51  

*največ eno mesto na posameznem raziskovalnem področju
**največ dve mesti na posameznem raziskovalnem področju

Omejitev števila mentorskih mest na posamezno raziskovalno področje oziroma razdelitev števila mentorskih mest po skupinah področij se ne upoštevata v primerih, ki so določeni v točki 5.2 javnega razpisa.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so v vpisane v evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda.

 1. Pogoji

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu, so:

 • da ima A1 ≥ 0,3 v zadnjih petih letih;
 • da ima na vedi, na kateri se prijavlja, A'' v zadnjih petih letih in CI v zadnjih desetih letih, kakor sta določena po vedah:

 

Veda min A'' min CI
Naravoslovje 50 500
Tehnika 50 300
Medicina 50 300
Biotehnika 50 200
Družboslovje 120 50
Humanistika 150 1
 • da na dan zaključka javnega razpisa aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga izvaja RO prijaviteljica in (so)financira agencija;
 • da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici, kjer je zaposlen za najmanj 40 % polnega delovnega časa;
 • da je od zagovora prvega doktorata minilo najmanj 11 in ne več kot 30 let (upošteva se leto zagovora);
 • da ne usposablja več kot dveh mladih raziskovalcev (upoštevajo se vsi mladi raziskovalci pri kandidatu za mentorja, ki še niso zaključili usposabljanja);
 • da kandidat ni pridobil mentorskega mesta v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+.

Pogoji za izbor kandidata za mentorja se preverjajo po stanju na dan zaključka javnega razpisa in sicer pogoje iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka se preverja na podlagi podatkov sistema Sicris, ostali pogoji pa se preverjajo na podlagi podatkov iz evidenc ARRS. Pri preverjanju ustreznosti kandidata za mentorja glede vključenosti v raziskovalni program oz. projekt bo agencija upoštevala tudi vloge za vključitev kandidata za mentorja v raziskovalni program oz. projekt. Agencija bo upoštevala vloge, ki bodo v glavno pisarno agencije prispele najkasneje na dan zaključka javnega razpisa (ob pogoju, da ima kandidat za mentorja urejene podatke v evidenci raziskovalcev).

 1. Kriteriji za izbor

Izbor formalno popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na javnem razpisu poteka na podlagi naslednjih kriterijev.

5.1. Ustreznost prijave

Ustreznost prijave je določena kot ustreznost raziskovalnega področja oz. podpodročja kandidata za mentorja in kot ustreznost raziskovalne tematike usposabljanja mladega raziskovalca (izločitveni kriterij).

Če prijava po navedenem kriteriju ni ustrezna, se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja in se zavrne.

Preverjanje ustreznosti prijave opravi občasno strokovno telo (v nadaljevanju: OST), imenovano za izvedbo ocenjevalnega postopka, na podlagi usklajenega mnenja najmanj dveh članov OST.  

5.1.1. Ustreznost raziskovalnega področja oz. podpodročja kandidata za mentorja

Prijava je ustrezna, če se nanaša na raziskovalno področje (oz. podpodročje v primeru Eksperimentalne fizike osnovnih delcev) na katerem deluje kandidat za mentorja in je definirano po klasifikaciji ARRS. Ustreznost prijave se preveri na podlagi CV, ključnih referenc in znanstvenih objav kandidata za mentorja.

5.1.2. Ustreznost raziskovalne tematike usposabljanja mladega raziskovalca

Raziskovalna tematika, na kateri bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca je ustrezna, če je skladna s področjem delovanja in referencami kandidata za mentorja.

5.2. Kriterij ocenjevanja

Kriterij za ocenjevanje kandidata za mentorja je znanstvena odličnost. Znanstvena odličnost se vrednoti z A'' oziroma podredno z indeksom h oz.  A'.

Prednost pri izboru ima kandidat za mentorja, ki ima v okviru skupine raziskovalnih področij po klasifikaciji ARRS višjo A'', zaokroženo na dve decimalni mesti.  V primeru dveh ali več enakih A'', ima prednost :

 • pri kandidaturi na področjih naravoslovja, tehnike, medicine ter biotehnike kandidat za mentorja z višjim indeksom h10;
 • pri kandidaturi na področjih družboslovja in humanistike kandidat za mentorja z višjo  A', zaokroženo na dve decimalni mesti.

Če na raziskovalnem  področju, za katero je v 2. točki javnega razpisa določena omejitev enega ali dveh mentorskih mest,  ni ustreznega števila prijav, se razpisano mentorsko mesto dodeli kandidatu za mentorja, ki ima znotraj iste skupine področij najvišjo A'', ne glede na omejitve števila mentorskih mest na raziskovalno področje in upoštevajoč razpisano število mentorskih mest na skupino področij. V primeru razporeditve mentorskih mest med raziskovalnimi področji znotraj skupine področij se lahko na posamezno raziskovalno področje dodeli samo eno dodatno mentorsko mesto.

Če mentorskega mesta ni mogoče razporediti znotraj skupine področij na način določen v prejšnjem odstavku, se le-to dodeli kandidatu za mentorja, ki ima v okviru iste vede najvišjo A'', ne glede na razpisano število mentorskih mest na skupino področij in omejitve na raziskovalno področje določene v 2. točki javnega razpisa. V primeru razporeditve mentorskih mest med skupinami področij znotraj vede se lahko na posamezno skupino področij dodeli samo eno dodatno mentorsko mesto.

Ne glede na to, ali se mentorsko mesto razporedi znotraj iste skupine področij ali znotraj vede, lahko posamezno raziskovalno področje prejme samo eno dodatno mentorsko mesto.

 1. Ocenjevalni postopek

Ocenjevalni postopek vodi OST, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).

Naloge OST:

 • določitev dveh članov OST za preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija (skladno s točko 5.1. javnega razpisa);
 • preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija;
 • pregled mnenj in usklajevanje mnenj članov OST, ki sta pregledala prijave glede na izločitveni kriterij;
 • v primeru neusklajenega mnenja članov OST glede izločitvenega kriterija, pridobitev mnenja tretjega člana OST;
 • sprejem sklepa o izločitvi prijav na podlagi izločitvenega kriterija z  vsebinsko obrazložitvijo;
 • razvrstitev mentorjev glede na kriterije ocenjevanja;
 • priprava predloga prednostnega seznama prijav, vključno s prijavami, ki glede na izločitveni kriterij niso ustrezne (v nadaljevanju: predlog prednostnega seznama).

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava ZSA in na tej podlagi sprejme predlog sklepa o izboru mentorjev. Na podlagi predloga sklepa ZSA, direktor sprejme obrazložen sklep o izboru mentorjev in izda prijaviteljem individualna obvestila o rezultatih javnega razpisa.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

Realizacijo tega javnega razpisa je predvidena v okvirnem obsegu 51 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 1.530.000 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

 1. Doba financiranja mladih raziskovalcev

RO, pri kateri je zaposlen izbrani mentor, skladno z določili 112., 113., 114.,  115., 117. in 118. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) izvede postopek izbire mladega raziskovalca.

Doba usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev bo skladna z določili prvega in tretjega odstavka 116. člena Pravilnika o postopkih.

Cenovna kategorija ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega dela mladega raziskovalca se določi:

 • v primeru, da je mentor vključen v raziskovalni program, na podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve programske skupine mentorja, ki je veljala na dan zaključka javnega razpisa,
 • v primeru, da mentor ni vključen v raziskovalni program in sodeluje le na raziskovalnem projektu, na podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega projekta. Če mentor sodeluje na več projektih, se upošteva projekt, v katerega je vključen z več urami, če sodeluje z enakim številom ur na več projektih, se določi na podlagi raziskovalnega projekta, ki ima višjo ceno ekvivalenta polne zaposlitve.

Tako določena cenovna kategorija ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega dela MR velja za celotno obdobje usposabljanja.

Sklenitev pogodbe bo potekala skladno s 119. členom Pravilnika o postopkih.

Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2019.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in s tiskano prijavo).

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom 

(1) Prijava se odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MRp-JR-Prijava/2018-2 na spletnem portalu agencije eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima  podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in kandidat za mentorja).

(2) Prijava mora biti oddana do vključno 11. 12. 2018 do 14. ure.

(3) Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 11. 12. 2018 do 14. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa 

(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali kandidat za mentorja nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MRp-JR-Prijava/2018-2) in pošlje v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in kandidata za mentorja ter žigom prijavitelja.

(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 –razpis MR+" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 11. 12. 2018 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 11. 12. 2018 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 11. 12. 2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

(5) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). 

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo 13. 12. 2018 ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru mentorjev mladim raziskovalcem obveščeni predvidoma do konca marca 2019.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktne osebe: Matejka Ahčin (tel.: 01/400-59-36), Nataša Dremota (tel.: 01/400-59-38) in Tina Glavič Novak (tel.: 01/400-59-23).

 

Številka: 6316-11/2018-5
Datum:  5. 11. 2018

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018.

 

Razpisna dokumentacija in pravne podlage:


1 Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.


Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+ je bil dopolnjen s popravkom, ki je objavljen v Uradnem listu št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018.