Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 142/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19 v nadaljevanju: Zakon); Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 , 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 in 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija); v zvezi z Dogovorom o multilateralni vodilni agenciji (Multilateral lead Agency Agreement (MLA), št. 020-5/2020-1 objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
   
 2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu Narodowe Centrum Nauki (v nadaljevanju: NCN) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta poljski in slovenski vodja raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), češki (GA ČR), nemški (DFG), švicarski (SNSF) vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom in s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih Weave, kjer je NCN v vlogi vodilne agencije, poleg ARRS sodelujejo tudi: FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republik, Češka), DFG (German Research Foundation, Nemčija) in SNSF (Swiss National Science Foundation, Švica).

 1. Pogoji javnega razpisa

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ štiri leta.

(6) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta pri projektih v trajanju dveh ali treh let ne sme presegati 100.000,00 EUR letno in pri projektih v trajanju štirih let ne sme presegati 75.000,00 EUR letno.

(7) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana tudi na razpis, ki ga objavi NCN. Slovenski in poljski del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi avstrijski, češki, nemški ali švicarski del skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri NCN.

(8) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2021.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri NCN pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da raziskovalni projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče partnerske agencije.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani NCN pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1., se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5. 2., se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.

 1. Ocenjevalni postopek

V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Vodja poljskega dela raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo avstrijskega, češkega, nemškega in švicarskega dela raziskovalnega projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili NCN in jo odda na javnem razpisu pri NCN. Vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta odda prijavo na zadevni razpis, ki vključuje povzetek vsebine prijave skupnega raziskovalnega projekta, pri čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-WEAVE-NCN-2021-Pr.doc. Prijavitelj na isti elektronski naslov, ki je naveden pod točko 11.2. zadevnega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis NCN.

Ocenjevalni postopek bo vodila NCN. ARRS na podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o vodilni agenciji Multilateral Lead Agency Agreement, št. 020-5/2020-1 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu NCN v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja NCN obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih NCN predlaga v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. ZSA pri odločitvi upošteva, da se v sofinanciranje lahko uvrstijo samo prijave, ki jih v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske agencije. Prijave za katere vse sodelujoče partnerske agencije še niso podale soglasja k sofinanciranju, ZSA uvrsti na predlog finančno ovrednotenega seznama prijav pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen s pridobitvijo soglasja partnerskih agencij. Direktor ARRS na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
 

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

ARRS bo skladno z notranjimi smernicami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo predmet ocenjevalnega postopka pri NCN in jih bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje. Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta pri projektih v trajanju dveh ali treh let ne sme presegati 100.000,00 EUR letno in pri projektih v trajanju štirih let ne sme presegati 75.000,00 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav raziskovalnih projektov. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

 1. Način sofinanciranja

  Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank. Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).
   
 2. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

  V skladu z določili veljavne nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko raziskovalnega projekta.

  Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja raziskovalnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora ostati aktivna še pet (5) let po zaključku raziskovalnega projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
   
 3. Razpisna dokumentacija

  Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokument:
 1. ARRS-WEAVE-NCN-2021;
 2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
 3. ARRS-DP-LA-2021 (če v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
 1. Način in oblika prijave ter rok za oddajo prijave

  11.1. Način in oblika prijave

  Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-NCN-2021.

  Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
   
  • Prijava v elektronski obliki

   Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov WEAVE.NCN@arrs.si in GlavnaPisarna@arrs.si (odda se samo prijavni obrazec ARRS-WEAVE-NCN-2021 brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).
    
  • Prijava v papirni obliki

   Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo NCN« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki mora biti podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom RO. Podpisi so lahko lastnoročni ali s kvalificiranim digitalnim podpisom.

11.2. Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov ARRS do vključno 15. 12. 2021 do 14.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 15. 12. 2021 do 14.00 (poštni žig).

V sedmih dneh od dneva oddaje skupne prijave pri NCN, mora prijavitelj na elektronski poštni naslov: WEAVE.NCN@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis NCN.

11.3. Popolnost prijav

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave (prijavni obrazec tega javnega razpisa ali skupna prijava pri NCN), gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.

 

 1. Čas in kraj odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo predvidoma 17. 12. 2021 ob 10. uri v prostorih ARRS.

   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

  Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. +386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si

 

Št.: 5100-14/2021-3
Datum: 17. 9. 2021

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021.

 

Razpisna dokumentacija:


Pomoč pri oblikovanju konzorcija in iskanju partnerjev v partnerski državi nudi Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje – SBRA (Slovenian Business and Research Association) iz Bruslja.

Kontaktni podatki: