Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni  in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11,  57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju: Metodologija),  objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili avstrijskega javnega razpisa in jo odda na razpisu FWF (gl. povezavo). Slovenski in avstrijski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne avstrijsko slovenske raziskovalne projekte.

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti Št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2019.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (je vpisan v Evidenco RO).

(4) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(5) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(6) Raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.

(7) Znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, mora presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

(8) Slovenski del skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunano v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v evidenco RO).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.  

 1. Ocenjevalni postopek

V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji s FWF (FWF-ARRS) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures z dne 14. 12. 2010 - sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih avstrijsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje, Znanstveni svet agencije obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela letno okvirno deset (10) slovenskih delov skupnih avstrijsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del. Slovenski del skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, da mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Obseg sofinanciranja raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav raziskovalnih projektov.

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo v treh mesecih od sprejetja sklepa o izboru prijav raziskovalnih projektov sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).

 1. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020 (št. 60300-5/2015/5, z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava  projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet (5) let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

 1. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

10.1. Tiskana prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-LA-2019. Prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo FWF” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

10.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta) se odda na elektronski poštni naslov: LA.FWF@arrs.si.

10.3. Pravočasnost, pravilna označenost in popolnost prijav

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo kot tiskane prijave prispele na naslov agencije. 

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2019 s pripadajočimi prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Čas in kraj odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Številka: 5100-14/2019-1
Datum: 4. 6. 2019
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 36/2019 z dne 7. 6 . 2019.

 

Razpisna dokumentacija:


Sprememba kontaktne osebe: