COST

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni  in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 19/19; v nadaljevanju: Zakon) in 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) objavlja

Javni poziv za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje raziskovalnih projektov tistim prijaviteljem, ki so se prijavili na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Actions Individuala Fellowships (IF) z oznako H2020-MSCA-IF-2018 (v nadaljevanju: mednarodni razpis EK-2018) in so v recenzentskem postopku Evropske komisije prejeli oceno 85% ali več ter jim je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in niso bili sprejeti v sofinanciranje. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje, ki je navedeno v prijavni vlogi na mednarodni razpis EK-2018.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv

Na javni poziv se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO), ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom.

 1. Cilj javnega poziva

Cilj javnega poziva je spodbujanje internacionalizacije slovenskih RO.

 1. Pogoji javnega poziva

Prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta morata izpolnjevati naslednje pogoje:

  5. 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja raziskovalnega projekta:

 • Vodja raziskovalnega projekta mora biti ob sklenitvi pogodbe z agencijo zaposlen pri RO, ki je prijavitelj na predmetni javni poziv.
 • Vodja raziskovalnega projekta mora biti isti kot je bil prijavljen na mednarodni razpis EK-2018, ki je bil predmet postopka ocenjevanja pri Evropski komisiji:
 • Vodja raziskovalnega projekta mora ob podpisu pogodbe imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete, in sicer 1700 ur letno oz. 1 FTE.
 • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti ob podpisu pogodbe dodeljeno evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.

5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

Raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na mednarodnem razpisu EK-2018 oceno 85% ali več in jim je Evropska komisija podelila t.i. Pečat odličnosti in niso bili izbrani za sofinanciranje s strani Evropske komisije.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega poziva za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 1.800.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 11 raziskovalnih projektov.

Agencija bo raziskovalne projekte prijavljene na mednarodni razpis EK-2018sofinancirala v letnem obsegu do enega ekvivalenta polne zaposlitve (1FTE) izbrane cenovne kategorije. Zaprošeni znesek sofinanciranja pri agenciji ne sme preseči višine zaprošenih sredstev na mednarodni razpis EK-2018.

Javni poziv bo realiziran v skladu s proračunskimi možnostmi.

 1. Obdobje in začetek sofinanciranja

Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje, ki je v skladu s prijavno vlogo na mednarodni razpis EK-2018. Izbrane prijave na mednarodni razpis EK-2018 z oznako H2020 MSCA-EF-2018-European Individual Fellowships (EF) bo agencija sofinancirala v obdobju do dveh let, izbrane prijave na mednarodni razpis EK-2018 z oznako H2020-MSCA-GF-2018-Global Individual Fellowships (GF) bo agencija sofinancirala za obdobje do treh let.

Predvideni začetek sofinanciranja izbranih raziskovalnih projektov je za prijave, katerih vodje raziskovalnih projektov v letu 2019 niso ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie ActionsIndividual Fellowship (IF) s 1. 7. 2019 in za prijave, katerih vodje raziskovalnih projektov so v letu 2019 ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship (IF) s 1. 4. 2020.

 1. Način sofinanciranja

Agencija bo prijavitelje, ki so prejeli Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti sofinancirala pod enakimi pogoji kot veljajo za nacionalne raziskovalne projekte, ki jih sofinancira agencija. 

Upravičeni stroški, ki jih sofinancira agencija so ob upoštevanju določil Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18; v nadaljevanju uredba): stroški dela, neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom in strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnega projekta.

Podlaga za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve je opredeljena z uredbo.

Z izbranim prijaviteljem na javni poziv bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in izvedba sofinanciranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Pogodba mora biti podpisana z izbranim prijaviteljem najkasneje v treh mesecih od prejetega obvestila agencije o izboru raziskovalnega  projekta.

 1. Postopek izbora

Agencija v postopku izbora preveri naslednje priložene dokumente:

 • obrazec prijave - ARRS-MS-MSCA-SE-2019,
 • dokazilo o uspešnosti (dopis nosilcu in recenzija) na mednarodnem razpisu EK-2018,
 • s strani Evropske komisije podeljen certifikat Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti,
 • prijavno vlogo na mednarodni razpis EK-2018.

Agencija preveri, da prijave niso bile sprejete v sofinanciranje na mednarodnem razpisu EK-2018.

Agencija vse ustrezne prijave razporedi po padajočem vrstnem redu, upoštevaje odstotek uspešnosti v evalvacijskem postopku na mednarodnem razpisu EK-2018. Seznam je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu seznama so prijave, prijavljene na mednarodni razpis EK-2018 z oznako H2020-MSCA-EF-2018-European Fellowships (EF) in jih bo agencija sofinancirala v obdobju do dveh let. V drugi del seznama  se razporedi prijave,  prijavljene  na mednarodni razpis EK-2018 z oznako H2020-MSCA-GF -2018-Global Fellowships (GF) in jih bo agencija sofinancira v obdobju do treh let.

Seznama raziskovalnih projektov agencija posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama raziskovalnih projektov in ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju raziskovalnih projektov, na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila vsem prijaviteljem.

 1. Način, oblika in prijavni roki za predložitev prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-MSCA-SE-2019.

10. 1. Tiskana  prijava

Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE  ODPIRAJ – Prijava na MSCA SE” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Prijavitelj tiskani prijavi mora obvezno priložiti naslednje dokumente:

 • obrazec ARRS-MS-MSCA-SE-2019,
 • dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu EK- 2018 (dopis nosilcu in recenzija),
 • celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis EK-2018 in
 • s strani Evropske komisije podeljen certifikat - Pečat odličnosti.

10. 2. Elektronska prijava

Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: MSCASE@ARRS.SI

Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži vse dokumente navedene v  točki 10 .1., pri čemer  mora biti elektronska oblika obrazca ARRS-MS-MSCA-SE-2019 poimenovana ARRS-MS-MSCA-SE-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.

10. 3.  Rok za predložitev prijav

Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije najkasneje do 23. 5. 2019 do 14.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje do 23. 5. 2019 do 14.00 (poštni žig).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in dokumente, kot jih določa ta javni poziv.

Javni poziv je odprt do 23. 5. 2019 do 14.00.

10. 4. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih, nepravilno označenih in nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Čas in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 29. 5. 2019 ob 10.00 v prostorih agencije.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Marjetica Primožič, tel. +386 1 400 5970, e-pošta: marjetka.primozic@arrs.si

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor 

Datum: 15. 4. 2019
Številka:  5100-9/2019-1

 

Razpisna dokumentacija: 

 • Prijavna vloga:

 


Sprememba kontaktne osebe: