Mednarodno sodelovanje

COST

Kratek opis cilja in namena instrumenta

COST - European CO-operation in Science and Technology je medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu.

COST akcije se lahko vključijo raziskovalci na vseh stopnjah raziskovalne kariere. Namen tovrstnih akcij je, da z inovativnimi, izvirnimi idejami, ki vodijo do novih konceptov in izdelkov prispevajo h krepitvi evropske raziskovalne in inovacijske zmogljivosti.

COST ne financira izvajanja raziskav, temveč zagotavlja podporo raziskovalni dejavnosti s spodbujanjem mobilnosti v okviru COST akcij. COST akcije potekajo v obliki sestankov, delavnic, konferenc, šol za usposabljanje, kratkoročnih znanstvenih misij in različnih dejavnosti razširjanja rezultatov raziskovalnega dela. COST akcijam se lahko pridružijo raziskovalci iz univerz, javnih in zasebnih raziskovalnih ustanov, kot tudi iz nevladnih organizacij, industrije ter malih in srednje velikih podjetij.

Na javni razpis v okviru COST se lahko prijavijo raziskovalci iz celotne Evrope. Projektni predlog v postopku ocenjevanja in izbire sprejme odbor visokih uradnikov COST.

Raziskovalci se lahko priključijo tudi za obstoječi COST akciji ali pa se vključijo v njihove dejavnosti kot člani delovnih skupin.
(Vir: COST)

Kako se pridružim COST akciji?

  1. Oddaja projektnega predloga za novo COST akcijo Prijavitelji lahko sodelujejo pri pripravi in oddaji predloga COST akcije. Več informacij je dosegljivih na spletni strani COST.
  2. Priključitev potekajoči COST akciji
  • Vsaka država članica lahko imenuje dva člana upravnega odbora. Pobudo za pristop k posamezni akciji lahko, do zasedbe prostih mest, poda zainteresirana raziskovalna organizacija iz Slovenije, ki ima nacionalne ali evropske projekte, ki predstavljajo vir financiranja za raziskav na področju, ki ga pokriva akcija. Imenovanje izvede COST nacionalni koordinator na podlagi izpolnjenega obrazca. Obrazec se pošlje na agencijo s priporočeno pošto.
  • COST akciji se je možno priključiti tudi kot član delovnih skupin. V tem primeru je za vključitev v CSOT akcijo potreben dogovor z vodjo COST akcije.

Podatki o sodelovanju Slovenije v COST akcijah v letu 2023.

Za več informacij obiščite spletno stran COST Participate (v angleščini).

(Vir: COST)
 

Kontakt

Blanka Mekinda Vidmar

COST nacionalni koordinator
Sektor za mednarodno sodelovanje
tel. (01) 400 5973
e-pošta: Blanka.Mekinda-Vidmar@aris-rs.si