Mednarodno sodelovanje

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID),

Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94), Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science), z dne 6. 4. 2001, Decision document on co-funding Slovenian-Japanese joint projects in FY 2024 (April 1, 2024 – March 31, 2026), z dne 6. 3. 2024,

Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS-MP, št. 59/03) in Protokola zasedanja skupnega odbora Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ter Znanstvenega in tehnološkega raziskovalnega sveta Turčije, podpisanega dopisno septembra 2022;

83. in 84. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s 5. odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr., št. 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023, št. 6319-5/2022-8 z dne 13. 11. 2023, št. 6319-5/2022-9 z dne 18. 12. 2023, št. 6319-5/2022-10 z dne 4. 3. 2024 in št. 6319-5/2022-11 z dne 29. 5. 2024 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in partnerskima državama Japonsko in Republiko Turčijo v letih 2025 – 2027


1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in partnersko državo v letih 2025 – 2027 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja, ki zajema medsebojne obiske slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev partnerske države v letih 2025 – 2027. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in partnerska država:

 1. Japonska
 2. Republika Turčija

Aktivnosti bilateralnega sodelovanja iz točke 2.a zajemajo medsebojne obiske slovenskih in japonskih raziskovalcev na vseh raziskovalnih področjih. Na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, humanistika in naravoslovje.

Aktivnosti bilateralnega sodelovanja iz točke 2.b zajemajo medsebojne obiske slovenskih in turških raziskovalcev na tematskih področjih in podpodročjih:

 • zdravje:

 • farmacevtski izdelki,
 • biomateriali,
 • medicinski diagnostični kompleti;

 • hrana in kmetijstvo:

 • zeleno in trajnostno kmetijstvo,
 • varstvo rastlin;

 • okolje:

 • tehnologije obdelave,
 • trajnostno ravnanje z odpadki (vključno z industrijsko simbiozo).

 

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja z  državama, vključenima v javni razpis, kar spodbuja dopolnitev in mednarodno širitev raziskovalne dejavnosti izvajalcev v obliki mednarodnih izmenjav, z namenom povečanja števila prijav slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev sodelujočih držav na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije.

 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

Prijava aktivnosti bilateralnega sodelovanja mora izpolniti vstopne pogoje v obeh državah. Izpolnjevanje vstopnih pogojev za prejete prijave preverjata obe sodelujoči državi, vsaka za svojo stran.
 

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Prijavitelj mora izvajati raziskovalni program oziroma temeljni ali aplikativni projekt, ki ga (so)financira agencija, ali imeti odobren mednarodni projekt (na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja temeljni vir raziskav.

(3) Raziskovalec, ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis kot vodja aktivnosti bilateralnega sodelovanja (v nadaljevanjem besedilu: vodja aktivnosti), lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja za posamezno državo.

(4) Vodja aktivnosti je lahko le fizična oseba, ki je kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO in izpolnjuje pogoje, določene v ZZrID, Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-14/2024-4 z dne 22. 5. 2024 in št. 007-14/2024-5 z dne 24. 5. 2024, v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo).

(5) Pri prijavljeni aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

(6) Slovenski prijavitelj ter prijavitelj iz partnerske države morata prijavi vložiti v obeh državah na način, ki ga določita pristojni instituciji.

(7) Obdobje izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja je lahko največ dve leti.

(8) Sodelovanje z Republiko Turčijo bo potekalo izključno na področjih opredeljenih v točki 2. Prijave iz drugih področij ali podpodročij bodo zavrnjene.
 

5.2. Ostali pogoji

(1) Vsi sodelujoči raziskovalci na aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo biti vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev.

(2) Med sodelujočimi raziskovalci in tehničnimi sodelavci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2020 naprej).
 

5.3. Izpolnjevanje pogojev
 

5.3.1. Izpolnjevanje vstopnih pogojev

(1) Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa.

(2) V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1 agencija prijavo zavrne.

(3) Agencija prijavo zavrne tudi v primeru neizpolnjevanja pogojev v sodelujoči državi (točka 5).

(4) Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko, bodo morali v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. 12. 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis in Pravili o državnih pomočeh na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 007-2/2024-1 z dne 7. 3. 2024 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči »de minimis« ARIS-dm-2024.
 

5.3.2. Izpolnjevanje ostalih pogojev

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob pričetku izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.2., raziskovalci niso opravičeni do (so)financiranja.

 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 88. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje C Mednarodno sodelovanje, podpoglavje C.1.1. Aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Kriteriji za ocenjevanje so: Znanstvena odličnost, Družbeni in gospodarski vpliv ter Kakovost in učinkovitost izvedbe.

 

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel za bilateralno mednarodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel).

Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu seznama so prijave, katerih vodje aktivnosti so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami. V drugem delu seznama se po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami razvrstijo ostale prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Predlog prednostnega seznama prijav zunanji ekspertni panel preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za sodelovanje s partnersko državo (v nadaljnjem besedilu: meddržavna komisija).

Meddržavna komisija ne obravnava tistih prijav, ki niso oddane v obeh državah. Meddržavna komisija na zasedanju samostojno obravnava v obeh državah prispele in ocenjene prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja ter na podlagi danih pooblastil in skupne odločitve izbere aktivnosti bilateralnega sodelovanja za (so)financiranje ter določi višino (so)financiranja. Meddržavna komisija bo v okviru svojih pristojnosti za (so)financiranje prednostno obravnavala prijave, katerih vodje aktivnosti bilateralnega sodelovanja so raziskovalci na začetku kariere (na slovenski stran so to raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let).

Pri izboru prijav v okviru točke 2.b bodo imele prednost prijave, katerih vodje aktivnosti bilateralnega sodelovanja niso imeli odobrenih aktivnosti bilateralnega sodelovanja na Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024.

Na podlagi odločitve meddržavne komisije direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

 

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Predviden obseg sredstev za realizacijo točke 2.a tega javnega razpisa v celotnem obdobju znaša okvirno 48.000,00 EUR. Agencija bo posamezno aktivnost bilateralnega sodelovanja (so)financirala v skupni višini največ do 12.000,00 EUR.

Predviden obseg sredstev za realizacijo točke 2.b tega javnega razpisa v celotnem obdobju znaša okvirno 96.000,00 EUR. Agencija bo posamezno aktivnost bilateralnega sodelovanja (so)financirala v skupni višini največ do 8.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

 

9. Upravičeni stroški (so)financiranja in obdobje izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Agencija bo slovenskim prijaviteljem za slovenske raziskovalce ob obiskih v partnerskih državah (so)financirala naslednje upravičene stroške:

 • Mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa.
 • Lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.
 • Stroške namestitve do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno.
 • Dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino in uredbo, ki ureja davčno obravnavo navedenih povračil stroškov.

Agencija bo (so)financirala dejanske stroške na podlagi prejetih zahtevkov prijaviteljev. Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem javnem razpisu se lahko porabijo predvidoma od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2027.

 

10. Oddaja prijave
 

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijava na javni razpis se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-BI-2/2024 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje slovenskega dela aktivnosti bilateralnega sodelovanja.
 

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do 6. 9. 2024 do 14.00.

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in do roka oddana na spletnem portalu agencije DigitalForms.

 

11. Datum in krajodpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 9. 9. 2024 v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.

 

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave. Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.

 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.

 

14Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (http://www.aris-rs.si/). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, Maji Kranjc Todorović, po e-pošti: maja.kranjc@aris-rs.si.

V partnerskih državah sta pristojni naslednji instituciji:

 1. Japonska: Na Japonskem je pristojna institucija Japonsko združenje za spodbujanje znanosti  (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS),  International Research Cooperation Division II, 5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, www.jsps.go.jp/english/, kontaktna oseba: ga. UCHITSU Marino, e-mail: kenkyouka13@jsps.go.jp.
 2. Republika Turčija: V Republiki Turčiji je pristojna institucija Turški znanstveni in tehnološki raziskovalni center (TÜBİTAK), ki bo javni razpis objavila na spletni strani: www.tubitak.gov.tr. Kontaktna oseba na turški strani je ga. Gözde YURTTAGÜL, telefon: +90 312 298 17 58, e-pošta: uidb@tubitak.gov.tr.

 

Dr. Špela Stres,
direktor

Številka: 5100-80/2024-2
Datum: 10. 6. 2024

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija: