Mednarodno sodelovanje

ZDA

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 13.12.2013, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014 – 2015

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014-2015 na vseh znanstvenih področjih.

Prednost bodo imeli slovenski nosilci, ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje 2013-2014.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države Amerike.

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki

 • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
 • izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter
 • izvajajo s strani agencije (so)financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in ameriških raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-1 z dne 25.11.2013. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in ga do 20.1.2014 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetost-program-2013-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 20.1.2014 do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Ameriška stran ne bo objavila javnega razpisa, zato ameriške sodelujoče raziskovalce na projektu prijavi samo slovenski prijavitelj.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Skupna ocena posamezne prijave bo sestavljena iz dveh ocen, in sicer iz ocene A (ocena domačega raziskovalca - slovenskega vodje bilateralnega projekta) in ocene B (ocena tujega raziskovalca - ameriškega vodje bilateralnega projekta). Pri oceni A je maksimalno število točk 5, prav tako pri oceni B. Skupaj je maksimalno število točk 10.

Pri ocenjevanju bodo upoštevane samo tiste navedbe, ki bodo navedene v prijavnem obrazcu. Strokovna komisija bo pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme direktor agencije na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije.

 • 6.1. Ocena A

Pri oceni A se upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, poglavje G - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-2/2013-1 z dne 25.11.2013 (v nadaljevanju: metodologija). Ocena posamezne prijave je ocena A1 - SICRIS (COBISS) točke (upoštevane točke) za objavljena raziskovalna dela za 5 letno obdobje (od 0 do 5 točk) za vodjo projekta, določena na podlagi elementov v poglavju B metodologije.

 • 6.2. Ocena B

Strokovna komisija bo pri določitvi ocene B smiselno upoštevala Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, poglavje E – Uveljavljeni raziskovalci iz tujine, št. 6319-2/2013-1 z dne 25.11.2013.

Tuje raziskovalce se ocenjuje po naslednjih kazalcih:

 • odličnost publikacij (možnih 10 točk);
 • odličnost pri citacijah (možnih 10 točk);
 • statusna odličnost (možnih 10 točk).

Na podlagi spodaj navedenih meril se dodeljene točke (možnih 30 točk) deli s faktorjem 6.

Merila odličnosti publikacij so:

 • skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem ali z nagrajencem drugih prestižnih nagrad;
 • znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
 • (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
 • objave preko 100 člankov v SCI revijah;
 • patenti, podeljeni pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave.

Merila odličnosti pri citacijah so:

 • naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
 • število citatov;
 • najbolj citirani članki.

Merila statusne odličnosti so:

 • Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade;
 • članstvo uglednih akademij znanosti in umetnost;
 • redni profesor ali profesor Emeritus;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije oziroma član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije.

Strokovna komisija bo upoštevala samo navedbe, ki so preverljive na spletu in za katere je prijavitelj podal spletne povezave v prijavnem obrazcu.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014-2015 znaša okvirno 200.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2014-2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih ZDA;
 • stroške bivanja za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oz. Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
 • dnevnice za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR;
 • dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih ZDA do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), t.j. 48,00 USD.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameriškim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2015.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-US-JR-Prijava/2013 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 20.1.2014 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-US-JR-Prijava/2013) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014-2015" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 20.1.2014, do 12. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 20.1.2014, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 20.1.2014 (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave

(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 22.1.2014 ob 10. uri v prostorih agencije.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji predvidoma obveščeni v februarju 2014.
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič, po telefonu (01) 4005924 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

 

Številka: 5100-14/2013-1
Datum: 17.12.2013

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 107/2013, z dne 20.12.2013.

 

Pozivna dokumentacija: