Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 10. in 13. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. in 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023 ter na podlagi 7. člena in III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti, z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni strani ARIS; v nadaljevanju: memorandum) in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije, št. 510-19/2023/3 z dne 26. 9. 2023, objavlja

 

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2024

1. Predmet javnega razpisa

Na podlagi sklenjenega memoranduma Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2024 je Sloveniji namenjena ena (1) štipendija.


2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

Podoktorska raziskovalna štipendija je namenjena slovenskim podoktorskim kandidatom (v nadaljevanju: kandidat), pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo raziskovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).


3. Pogoji

3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem

Kandidati se na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) lahko prijavijo za raziskovalna področja navedena v točki FY 2024 Application Guidelines. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat so:

 • ima državljanstvo Republike Slovenije,
 • ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave),
 • štipendije JSPS še ni prejel.


4. Postopek ocenjevanja

Prijave kandidatov bo ocenjeval Zunanji ekspertni panel za bilateralno mednarodno sodelovanje (v nadaljevanju: ZEP), ki ga je imenoval Znanstveni svet ARIS. ZEP vse pravočasne, pravilno označene in popolne prijave oceni in pripravi prednostni seznam kandidatov, upoštevaje vso priloženo razpisno dokumentacijo, kazalnike in merila, ki jih določa 5. točka javnega razpisa, ter predlaga Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) nominacijo kandidata iz prednostnega seznama. Ministrstvo posreduje nominacijo predlaganega kandidata japonski JSPS.


5. Kazalniki in merila

ZEP pri ocenjevanju upošteva naslednje kazalnike in merila:

 • pretekle raziskave in raziskovalne dosežke kandidata - 0 do 5 točk,
 • znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije kandidata - 0 do 5 točk in
 • načrt raziskovalnega dela kandidata na Japonskem - 0 do 5 točk.


6. Financiranje

JSPS skladno s priloženo razpisno dokumentacijo poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:

 • povratno letalsko vozovnico,
 • mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca. 2.306,00 EUR),
 • stroške namestitve v višini 200.000 Yen (cca. 1.270,00 EUR),
 • nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.

Natančni podatki o financiranju so v priloženi JSPS dokumentaciji.


7. Oddaja prijave

7.1 Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-JSPS-2024 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani prijavitelja.

Prijava vsebuje:

 • Prijavni obrazec;
 • Priloga 1: prijavni obrazec JSPS;
 • Priloga 2: kopija dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
 • Priloga 3: priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bivšega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku;
 • Priloga 4: pisno soglasje japonskega mentorja in njegove japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem jeziku.

7.2 Rok za oddajo prijave

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane do vključno 1. 2. 2024.


8. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 5. 2. 2024 v prostorih ARIS.


9. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.


10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izboru

V roku največ treh mesecev po odposlani nominaciji kandidatov s strani ministrstva bo JSPS zaključil izbor in izbranega kandidata na v prijavi naveden naslov pisno obvestil o izboru in o vseh nadaljnjih postopkih. JSPS bo o svojem končnem izboru seznanil tudi ministrstvo. ARIS bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem obvestila v osmih dneh po posredovanju izbora JSPS na ministrstvo.


11. Kraj in čas, v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis je objavljen na spletni strani ARIS - http://www.aris-rs.si, kjer je dosegljiva tudi razpisna dokumentacija. Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na kontaktno osebo za javni razpis: Maja Kranjc Todorović, telefon (01) 400 59 82; elektronska pošta: maja.kranjc@aris-rs.si.  

 

Številka: 5100-235/2023-3
Datum: 23. 10. 2023

 

dr. Špela Stres
v. d. direktorja

 

Razpisna dokumentacija:

 • Prijavni obrazec s Prilogo 1:

   

 • JSPS International Fellowships for Research in Japan Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard), Application through Overseas Nominating Authorities, FY2024 Application Guidelines:

   

 • JSPS International Fellowships for Research in Japan, Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard); Application through Nominating Authorities; FY2024 Instructions for the Application Form:
 • JSPS International Fellowships for Research in Japan, Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard), Application through Overseas Nominating Authorities; FY2024 Nominating Guidelines: